ilinsk univerzita v iline fakulta prev dzky a ekonomiky dopravy a spojov katedra elezni nej dopravy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra železničnej dopravy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra železničnej dopravy

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra železničnej dopravy - PowerPoint PPT Presentation

hali
249 Views
Download Presentation

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Katedra železničnej dopravy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Žilinská univerzita v ŽilineFakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojovKatedra železničnej dopravy Logistika v železničnej doprave doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

 2. Logistika v železničnej doprave "Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálov, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokom informácií a financií z hľadiska uspokojenia zákazníka a z pohľadu optimálnych nákladov, rozšíreného o aspekt socio-ekonomický s cieľom udržania si nie len spokojného ale aj verného zákazníka."

 3. Logistika v železničnej doprave Globalizačné trendy a moderná filozofia distribúcie • prevaha trhového hospodárstva • globalizácia • technická revolúcia • starnutie priemyslových spoločností • medzinárodná migrácia

 4. Logistika v železničnej doprave Moderná filozofia distribúcie • Stabilná ponuka a dopyt na dopravnom trhu je stála -časová štruktúra. • Rast dopravnej infraštruktúry, výstavba sieti - priestorová štruktúra. • Vznik nových časových štruktúr impulzného charakteru - boom dopravného trhu. • Vznik dopravných vĺn, nereagujúcich na seba - vznik zhlukov, zábran na ceste. • Vznik a tvorba špirál a hypercyklov - tvorba dopravných reťazcov, logistika z pohľadu postupného vývoja. • Vznik deterministických chaosov - nezvládnutie systému, rozpad riadenia.

 5. Logistika v železničnej doprave Pri tvorbe a hľadaní metódy v metodológií sa vychádza z princípov, potrebných pre zabezpečenie efektívneho výsledku: • Systémový prístup, t.j. chápania štruktúry ako systému a tak ho aj navrhovať. • Prístup abstrakcie, t.j. zanedbanie vedľajších aspektov, cieľovo orientovaných detailov. • Princíp štrukturalizácie, t.j. nájsť také redundantné znázornenie, ktoré bude zachovávať celok so špecifickými znakmi. • Princíp hierarchie, t.j. systém má hierarchiu, keď jeho jednotlivé elementy sú usporiadané podľa stupňa poradia. Rovnakú úroveň riadenia majú elementy s rovnakou úrovňou usporiadania. • Princíp modularity, t.j. vlastnosť tých častí, do ktorých je systém dekomponovaný. Na najnižšej úrovni silne vnútorne previazané podsystémy, smerom nahor sú väzby čo najmenšie.

 6. Logistika v železničnej doprave CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÉHO SYSTÉMU • Presahuje miesta rezu • Pozostáva z čiastkových systémov (ekonomicko-organizačných, technologických, právnych) • Má priestorovú štruktúru (uzly a hrany) • Medzi uzlami pretekajú látkové objekty a informácie, ktoré majú obmedzenú obsaditeľnosť • Sklady s ohraničenými skladovacími možnosťami umožňujú časové zmeny látkových objektov a informácií • Látkové toky môžu byť rozvetvené alebo sústredené do komerčných miest • Medzi zaobstarávacími procesmi, procesmi látkových tokov a prípravy látok existujú látkové a informačné spojenia

 7. Logistika v železničnej doprave Skúma predovšetkým štyri oblasti problémov • logistické vzťahy • logistické metódy, vrátane aplikácie exaktných a heuristických metód pri riešení optimalizačných a integračných úloh • logistické technológie, ako systémové prístupy k riešeniu optimalizačných problémov • informačné toky v logistických systémoch Logistický prístup je za podmienok, ak • záujem sa zameriava na finálnu produkciu cez trh • zaoberá sa koordináciou, synchronizáciou a optimalizáciou hmotných a nehmotných procesov • súčasne sa riešia problémy manipulácie, prepravy, skladovania, balenia a služieb • zahrnuté sú všetky články • rozhodujúcim článkom je zákazník

 8. Logistika v železničnej doprave Vzťah logistiky a dopravy Čiastkové tendencie: • neustály rast rozsahu prepravy • rastúci počet zásielok podávaných k preprave • zmenšujúca sa priemerná veľkosť zásielky • narastajúca frekvencia, s ktorou sú zásielky dodávané • predlžujúca sa priemerná prepravná vzdialenosť Odpoveď logistiky na tieto výzvy • reenginiering logistických reťazcov • konsolidácia zásielok v logistických centrách • uplatnenie kombinovanej dopravy • centralizácia skladov • automatická identifikácia slúžiaca k riadeniu procesov • vytváranie informačných a komunikačných systémov s využitím EDI

 9. Logistika v železničnej doprave Základy logistiky • Vývoj a výskum automatizovaného spracovania informácii a matematického modelovania • Vytvorenie koncepcie marketingu, vyjadrujúceho potreby trhu • Zhodnotenie postavenia a funkcie distribúcie v závislosti na vývoji štruktúry výroby a trhu • Zvyšovanie požiadaviek na distribúciu v závislosti na intenzifikácii reprodukčného procesu • Uplatnenie systémovej teórie a teórie riadenia • Intenzifikácia súťaživosti v národnom a medzinárodnom meradle • Analýza vplyvu distribučných nákladov na celkové náklady a zisk • Reakcia obehových procesov na zmeny štruktúry výroby vyvolané potrebami trhu (t.j. zmenami dopytu v súvislosti s trendom rozvoja životnej úrovne a životného štýlu) • Technologický rozvoj v doprave, manipulácii, skladovom hospodárstve a balení • Zovšeobecnenie poznania v procese obehu

 10. Logistika v železničnej doprave Aplikácia logistiky v doprave • Schopnosť dopravy vytvárať siete • Schopnosť dopravovať teoretický ľubovoľné množstvo • Stupeň rýchlosti prepravy • Stupeň časovej istoty dopravného výkonu • Miera pohodlnosti • Stupeň bezpečnosti dopravy • Stupeň poskytovania ďalších služieb • Výška narastajúcich nákladov

 11. Logistika v železničnej doprave Afinita zásielky Charakterizovaná týmito vlastnosťami: • miestom vzniku a zániku prepravy, poprípade prepravnou cestou, ak ju chce voliť samotný užívateľ dopravy - prepravca, • obvyklé množstvo prepravovaného tovaru v jednej zásielke (hromadné substráty, kusový tovar), vyjadrené vo váhových jednotkách, poprípade počtom kusov, • nároky na rýchlosť prepravy (vyplývajúce napr. s možnosťou skaziteľnosti zásielky, zníženie hmotnosti živých zvierat počas prepravy, termínov vyplývajúcich zo zmlúv medzi dodávateľom a odberateľom...), • nároky na časovú istotu dodania zásielky, ktorú je možné determinovať časovo (napr. časom odovzdania zásielky), alebo údaj viazať sa na spoj, ktorým musí byť zásielka dodaná s ohľadom napr. na presne stanovenú dobu obnovy zásob na základe optimalizovaného režimu práce skladového systému, na vstup zásielky do ďalšej fázy výroby v systéme JIT atď., • odolnosť zásielky voči vplyvom dopravy, vrátane ochrany zásielky prepravným obalom (nepovolené manipulácie so zásielkou napr. krehkosť, zápalnosť, možnosť výbuchu...), • požiadavky na doplnkové služby (zasielateľské, manipulačné, napájanie zvierat...), • limity prepravných nákladov vzhľadom k systému obehových procesov, cene tovaru, atď.

 12. Logistika v železničnej doprave Konštrukcia logistických hypotéz • dnešný trend rastu pomerov logistických k výrobným nákladom sa u hotových výrobkov obracia v dôsledku znižovania zásob, skladových a manipulačných systémov • posun dopravného dopytu smerom k malým, presným a častým dodávkam zrýchľuje vývoj automatizovaných manipulačných, prepravných a informačných systémov (vrátane systémov telematických) • zvyšovaním kvality dopravy sa zvyšuje zaťaženie infraštruktúry, ktoré bude ďalej neustále potrebné riešiť regulačnými stratégiami, a to i z ohľadom na ekologickú záťaž prostredia • priemysel a obchod vykonávajú vlastný marketing, ale rozširujú logistické služby na úplný reťazec dopravnej obsluhy • konvenční dopravcovia sa stávajú subdodávateľmi operátorom, ktorí organizujú komplexnú službu na prepravných reťazcoch (vzniká nové postavenie operátorov - zasielateľov) • pre zrýchlenie ekonomického rozvoja sa javia nevyhnutné investície do zlepšenej alebo úplne novej infraštruktúry, zvlášť s ohľadom na integrujúcu sa Európu - rozvoj transeurópskych sieti

 13. Logistika v železničnej doprave

 14. Logistika v železničnej doprave LOGISTICKÉ TECHNOLÓGIE • Koncept "Just in Time" (JIT) • Koncept "Predaj skôr ako vyrobíš" • Koncept integrovanej počítačovej výroby • Koncept integrovaných skladov a dopravných terminálov • Koncept logistického riadenia vertikálnej integrácie • Koncept "Bezpapierových transakcií" • Koncept pamäťovej kontroly a riadenie dopravy • Koncept "doprava pomocou výpočtovej techniky" • Koncept robotovej manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy • Koncept dopravnej informatiky • Koncept dopravných systémov • Koncept dopravného systému vo výrobe • Koncept aplikácie štrukturálnej analýzy • Koncept e-technológií

 15. Logistika v železničnej doprave E-technológie v logistike • čeliť enormne rýchlemu vývoju – proces globalizácie a integrácie svetového hospodárstva – organizácie potrebujú informačnú infraštruktúru, ktorá umožní: • robiť presne rozhodnutia v reálnom čase • sústrediť sa na nespokojnosť zákazníka pri zachovaní konkurencie schopnosti a zachovaní ziskovosti podniku. Dôsledok toho je optimalizácia dodávateľského reťazca s cieľom: • integrovania procesov • prístupov • systémov • databáz • stratégie medzi rozličnými obchodnými partnermi

 16. Logistika v železničnej doprave Dôsledky e- technológie • znamená reorganizovanie súčasnej informačnej základne firmy, kalkulácia nákladov na zavedenie, hlavne v oblasti B2B, ale tiež zohľadnenie marketingového prístupu ako zdroja informačnej výhody Pre oblasť logistiky znamená: • výrazne skrátenie lehôt dodania • rastúca automatizácia príjmu a vybavovania objednávok Vo všeobecnosti sa ale očakáva: • vysoká pružnosť a spoľahlivosť • nevykazovanie nárastu nákladov • rastie význam plánovania v reťazci, ktoré musí byť častejšie rýchlejšie a presnejšie. • E-biznis sa uplatňuje v podnikoch, kde došlo k radikálnej zmene firemnej politiky Rastie význam: • riadenia dodávateľských vzťahov • plánovanie • získavanie zdrojov • prenášanie úloh na cudzie subjekty – outsourcing

 17. Logistika v železničnej doprave Predpokladaný smer vývoja E-commerce sa postupne zmení na c-commerce (collaborative commerce) –systém riadenia úzkeho prepojenia spolupracujúcich firiem. Výhody systému riadenia dodávateľských reťazcov.

 18. Logistika v železničnej doprave Odporúčanie v logistike pre podniky Tie nie sú tvorené z jednotlivých technológií, alebo schopnosti jednotlivých útvarov podniku, ale sú skôr záväzkom, ktorý: • ma veľký vplyv na zákazníkov • vedie k získaniu väčších trhových segmentov • má podstatný vplyv na tvorbu pridanej hodnoty • je ťažko napodobiteľný • snaha je o budovanie partnerstiev v celom dodávateľskom reťazci preto, že variabilita dopytu v dodávateľskom reťazci sa zvyšuje, od konečného zákazníka až po dodávateľa Variabilita dopytu spôsobuje hlavne: • nerovnomerne vyťaženie kapacity prostriedkov • vznik vysokých prevádzkových nákladov na udržiavanie zásob

 19. Logistika v železničnej doprave PREDPOKLADY PRE SYSTÉMOVÚ ANALÝZU NA ŽELEZNICI • pre systémovú analýzu procesov je potrebné integrovať činnosť dopravcu, manažéra infraštruktúry a regionálneho subjektu • predpoklady pre koordináciu procesov je možné rozdeliť na niekoľko vzájomne prepojených samostatných sústav A Dopravná infraštruktúra Infraštruktúra dopravnej cesty • technický stav a bezpečnosť na dopravnej ceste • sledovanie klimatických a poveternostných podmienok dopravnej cesty • sledovanie, riadenie, hodnotenie prevádzky a údržby technických zariadení dopravných ciest • plánovanie a rozvoj dopravnej cesty

 20. Logistika v železničnej doprave Infraštruktúra dopravného uzla • sledovanie technického stavu dopravného uzla • sledovanie klimatických a poveternostných podmienok v dopravnom uzle • sledovanie, riadenie, hodnotenie prevádzky a údržby infraštruktúry dopravného uzla • plánovanie a rozvoj dopravného uzla

 21. Logistika v železničnej doprave B. Dopravné prostriedky Monitorovanie dopravného procesu z dopravných prostriedkov • monitorovanie situácie dopravnej prevádzky • monitorovanie reakcií strojvedúcich pri riadení dopravného prostriedku • monitorovanie technického stavu dopravných prostriedkov Ovplyvňovanie dopravného prostriedku • informačné systémy • navigačne systémy • automatické vedenie dopravného prostriedku

 22. Logistika v železničnej doprave C. Dopravné procesy Riadenie dopravných prostriedkov na dopravnej ceste • sledovanie a riadenie dopravnej prevádzky • riadenie obehu hnacích vozidiel a vozňov nákladnej dopravy • spolupráca záchranných a bezpečnostných zložiek • riadenie prevádzky verejnej osobnej dopravy • riadenie dopravných prostriedkov v dopravnom uzle Systémy operatívneho riadenia prevádzky v dopravnom uzle • procesy súvisiace s dopravnou prevádzkou • ekonomika dopravnej prevádzky • vymáhanie a presadzovanie predpisov a zákonných ustanovení Systémy pre podporu elektronickej výmeny informácií

 23. Logistika v železničnej doprave D. Dopravný personál Riadiaci personál dopravnej prevádzky • sledovanie zdravotného a fyzického stavu dopravného personálu • riadenie ľudských zdrojov • nástroje pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej prevádzky Vlakové a rušňové čaty • sledovanie zdravotného a fyzického stavu vlakových a rušňových čiat • riadenie ľudských zdrojov • sledovanie dodržiavania bezpečnostných predpisov

 24. Logistika v železničnej doprave E. Pohyb osôb a tovaru Riadenie pohybu osôb • cestovné poriadky • rezervačné systémy cestovných dokladov verejnej dopravy • informačne systémy pre cestujúcich Riadenie pohybu tovaru • logistické plánovacie systémy, informačné systémy

 25. Logistika v železničnej doprave APLIKÁCIA ŠTRUKTURÁLNEJ ANALÝZY NA PODMIENKY ŽELEZNIČNEJ PREVÁDZKY Východiska v tvorbe a použití metódy pre riešenie • systémový prístup • prístup abstrakcie • princíp štrukturalizácie • princíp hierarchie • princíp modularity

 26. Dispečer Pracovisko nakladacieho miesta Pracoviskovstupu žel. vozňov Modul operativneho riadenia vlečky ŽSR MIS Vlečková agenda Modul spracovania vozňov na príchode Modul väzby na koľajovú váhu Koľajová váha Dátová základňa * Prevádzkové dáta * Kmeňové dáta vlečky * Kartotéky vozňov rušňov, personálu Systémový modul Modul spracovania vozňov naodchode Modul kontroly vlečkového účtu Pracovisko účtovnej kontroly Pracovisko expedície – výstupu žel. vozňov Modul fakturacie a delenia nákladov Modul spracovania prepravných dokladov Modul podpory skladu a odbytu Podnikový ekonomický systém

 27. Použité informačné zdroje • KRÁLOVENSKÝ, J. a kol.: Postavenie dopravy v logistike (Jozef Královenský, Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Marián Šulgan). - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2001, 203 str., ISBN 80-7100-888-5. • MAJERČÁK,J.: Aplikácia logistiky na železničnej vlečke s využitím nástrojov štrukturálnej analýzy. Habilitačná práca, Žilina: Žilinská univerzita, F PEDaS, 1998, 105 str. • MAJERČÁK, J.: Uplatnenie marketingových prístupov a logistických koncepcií v podmienkach dopravy. Družstevný ústav vzdelávania, a.s. Mojmírovce, 17.10.2001, vydané v spolupráci Noordermeer Consultants, Ján Noordermeer – managing partner, Netherlands, Vydané na Katedre železničnej dopravy F PEDaS, ŽU v Žiline, 2001, 56 str. • MAJERČÁK,J.: Supply chain v logistických reťazcoch. In.: Email noviny pre logistiku a dopravu. Vydanie č.4/2005, 22.února á 8.března 2005. Vydavateľstvo Verlag Dashőfer, nakladatelství, spol. s r.o., Praha1, 2 str., ISSN 1214-3596.

 28. Ďakujem za pozornosť