przygotowanie wniosku o p atno n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - PowerPoint PPT Presentation


  • 331 Views
  • Uploaded on

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ. KWESTIE PROBLEMOWE, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY. Spis treści. PRZYGOTOWANIE I ZATWIERDZENIE ROCZNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – wybrane aspekty SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ RPD. OPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PT POIŚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ' - rafi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przygotowanie wniosku o p atno

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

KWESTIE PROBLEMOWE,

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Ministerstwo Środowiska

spis tre ci
Spis treści

PRZYGOTOWANIE I ZATWIERDZENIE ROCZNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – wybrane aspekty

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ RPD.

OPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PT POIŚ

KWESTIE ZWIĄZANE Z KWALIFIKOWALNOŚCIĄ WYDATKÓW W RAMACH PT POIŚ.

KLASYFIKOWANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.

INFORMACJE OGÓLNE NT WPROWADZANIA WNIOSKU KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI SIMIK (07-13).

umowa o dofinansowanie projektu wybrane aspekty
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – wybrane aspekty:

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest udzielenie IW przez IP dofinansowania na realizację

RPD w sektorze środowisko w ramach priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

Zasady realizacji Projektu:

IW jest zobowiązana do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie

z instrukcją wykonawczą oraz zgodnie z Umową i jej załącznikami. IW jest

zobowiązana w szczególności do przestrzegania: zasad polityk wspólnotowych, w tym

przepisów dotyczących konkurencji, udzielania zamówień publicznych, ochrony

środowiska, polityki równych szans oraz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego;

IW jest zobowiązana do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej

na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu;

umowa o dofinansowanie projektu wybrane aspekty cd
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU - wybrane aspekty, cd.:

IW może bez zgody IP przesuwać środki w ramach jednej kategorii wydatków Projektu i w ramach danego działania PO IiŚ, pod warunkiem, że przesunięcia nie mają wpływu na realizację celów Projektu.

O dokonanych przesunięciach IW informuje pisemnie IP w terminie 5 dni od dokonania zmian. W uzasadnionych przypadkach, IW może, za pisemną zgodą IP, przesuwać środki pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków oraz pomiędzy działaniami PO IiŚ w ramach Projektu. Przesunięcia środków pomiędzy działaniami wymagają aneksowania Umowy;

Ostateczna decyzja odnośnie akceptacji ewentualnych przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami w ramach danego działania zależy od IZ POIiŚ. Przesunięcia środków pomiędzy działaniami wymagają zmiany umowy.

umowa o dofinansowanie projektu wybrane aspekty cd1
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – wybrane aspekty, cd.:

IP przekazuje dofinansowanie IW w formie refundacji, której wysokość

wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez

IW i przedstawionych we wniosku o płatność;

IW jest zobowiązana do zrealizowania celów Projektu i osiągnięcia

wskaźników określonych w Projekcie;

IW jest zobowiązana do poddania się kontrolom wykonywanym przez

właściwe instytucje, oraz do prowadzenia audytu wewnętrznego;

umowa o dofinansowanie projektu wybrane aspekty cd2
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – wybrane aspekty, cd.:

Wartość Projektu:

W umowie zakłada się planowany całkowity koszt realizacji projektu oraz

maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych. Wydatki wykraczające poza

maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, w tym wydatki wynikające ze

wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po podpisaniu Umowy, są

ponoszone przez beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.

Wysokość dofinansowania:

W umowie IP zobowiązuje się udzielić IW dofinansowania na realizację

Projektu w określonej wysokości, w podziale na:

działania: 15.1 i 15.2;

paragrafy: majątkowy (6208) i bieżący (2008);

Określa się również wysokość środków z rezerwy celowej (jeśli dotyczy).

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków określonych w umowie, w podziale na działania oraz paragrafy.

wybrane definicje
WYBRANE DEFINICJE:

Roczny Plan Działań – należy przez to rozumieć projekt systemowy w rozumieniu ustawy, finansowany ze środków pomocy technicznej, zgłoszony przez IP dla sektora środowiska we wniosku o dofinansowanie Projektu, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Projekt ten realizowany jest pod nadzorem IP wspólnie przez wszystkich beneficjentów wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu;

Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu - należy przez to rozumieć informację na temat wydatków faktycznie poniesionych w ramach zrealizowanego Projektu; wzór sprawozdania końcowego określa IZ;

Wniosek o dofinansowanie Projektu – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez IP dla sektora środowiska obejmujący zapotrzebowanie na środki pomocy technicznej wszystkich beneficjentów pomocy technicznej w danym sektorze w roku/latach ………..;

wybrane definicje cd
WYBRANE DEFINICJE, cd.:

Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć wniosek o płatność, o którym mowa w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego;

Kategorie wydatków - należy przez to rozumieć elementy składowe RPD określone dla PO IiŚ w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego;

Podkategoria wydatków – należy przez to rozumieć określony element składowy poszczególnych kategorii wydatków wskazanych w RPD;

wybrane definicje cd1
WYBRANE DEFINICJE, cd.:

okres kwalifikowania wydatków – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne i w którym realizowany jest Projekt;

wydatki kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 3, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, które kwalifikują się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ;

kontrola wniosku o p atno
KONTROLA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Weryfikacja prawidłowości przygotowania wniosku dokonywana jest w oparciu o

dokumenty załączone do wniosku o płatność;

inne informacje, jakie posiada instytucja weryfikująca.

Kontroli podlegają wszystkie wnioski o płatność przedłożone przez beneficjentów.

Dopuszcza się sytuację, w której właściwa instytucja dokonuje weryfikacji merytorycznej i finansowej załączonych do wniosku o płatność dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków nie w 100%, ale na wybranej próbie.

Przy weryfikacji wniosku uwzględniane są wyniki kontroli projektu na miejscu odnoszące się do prawidłowości poniesionych przez beneficjenta wydatków.

Kontrole dokonywane są na podstawie List Sprawdzających.

proces weryfikacji wniosk w
PROCES WERYFIKACJI WNIOSKÓW:

Weryfikacja formalna (czy zastosowano właściwy formularz, zgodność wersji papierowej z elektroniczną, podpisy, kompletność załączników);

Weryfikacja merytoryczna (kwalifikowalność poszczególnych wydatków oraz część sprawozdawcza - postęp rzeczowy i finansowy, problemy);

Weryfikacja finansowa (zgodność tabel z załącznikami, poprawność rachunkowa);

wniosek musi by
WNIOSEK MUSI BYĆ:

Zgodny z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz z danymi

w Rocznym Planie Działań danej IW:

termin realizacji (poniesienia wydatków),

kwota kwalifikowalna / wnioskowana (do kwoty z umowy),

zgodność poniesionych wydatków z RPD,

osiągnięcie zakładanych wskaźników.

Zgodnie z zapisami umowy w celu zaakceptowania wniosku o płatność musza

zostać zrealizowane cele projektu.

Wniosek należy czytelnie podpisać z podaniem miejscowości i daty oraz opatrzyć

pieczątką. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z

dostarczoną do IP kartą wzorów podpisów. Kartę wzorów podpisów Beneficjent

powinien złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o płatność. Wniosek należy

parafować na każdej stronie.

przed zaakceptowaniem wniosku
PRZED ZAAKCEPTOWANIEM WNIOSKU:

Instytucja Pośrednicząca:

weryfikujedokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw, za które poniesiono wydatki i potwierdzające zakres wykonanych robót;

upewnia się, że wydatki zostały poniesione na podstawie umówzawartych zgodnie z odpowiednimi procedurami (na podstawie wyników kontroli procedur zawierania umów przeprowadzonych zgodnie z metodyką wyboru umów do kontroli określoną w Załączniku nr 2 do Wytycznych)

1 wniosek za okres od do
1. WNIOSEK ZA OKRES OD … DO …

Należy podać okres za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się:

Data od– kolejny dzień kalendarzowy po dacie „do” określonej w poprzednim wniosku o płatność (w przypadku pierwszego wniosku o płatność początkowa data kwalifikowalności wydatków zapisana w umowie/decyzji o dofinansowaniu).

Data do– oznacza ostatni dzień okresu, za który składany jest wniosek (pokrywający się ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego).

W przypadku Wniosku o płatność RPD 2007-2008 data do to data podpisania umowy o dofinansowanie RPD.

2 dane beneficjenta
2. DANE BENEFICJENTA

Nazwa/Imię lub nazwisko - należy podać dane beneficjenta zgodne z umową/decyzją o dofinansowaniu projektu,

np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …

Osoba wyznaczona do kontaktu - należy wskazać osoby wyznaczone do kontaktu, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego.

3. PROGRAM OPERACYJNY

Podana jest tutaj nazwa Programu, w ramach którego realizowany jest projekt. W analizowanym przypadku jest to:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4 priorytet dzia anie fundusz
4. PRIORYTET / DZIAŁANIE / FUNDUSZ

Priorytet:

należy podać numer priorytetu, w ramach którego realizowany jest projekt.

W analizowanym przypadku jest to: Priorytet XV.

Działanie:

w przypadku wniosków z pomocy technicznej należy podać wszystkie

działania, w ramach których realizowany jest projekt.

W analizowanym przypadku są to: Działania 15.1, 15.2.

RPD dla IW nie obejmuje działania 15.3;

Fundusz:

w analizowanym przypadku jest to: Fundusz Spójności.

5 nazwa projektu
5. NAZWA PROJEKTU

Należy podać nazwę projektu, zgodnie z umową/decyzją

o dofinansowaniu, czyli:

Roczny Plan Działań w Sektorze Środowisko na lata 2007-2008 (np.: WFOŚiGW Białystok).

Wniosek za 2009 rok będzie nosił analogiczną nazwę, czyli:

Roczny Plan Działań w Sektorze Środowisko na 2009 rok

(np.: WFOŚiGW Białystok).

6 p atno zaliczkowa po rednia ko cowa
6. PŁATNOŚĆ (ZALICZKOWA, POŚREDNIA, KOŃCOWA)

Należy wskazać (poprzez wykreślenie odpowiedzi nieprawidłowych) rodzaj płatności.

płatność zaliczkowa występuje w sytuacji, gdy zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent może wystąpić o kolejną transzę zaliczki (pierwsza transza przekazywana jest wyłącznie na podstawie umowy o dofinansowanie);

płatność pośrednia i końcowa występują w systemie refundacyjnym, gdzie płatność dla beneficjenta jest zwrotem określonej części poniesionych przez beneficjenta wydatków wykazanych w wniosku o płatność.

Płatność końcowa występuje w sytuacji przedłożenia ostatniego wniosku o płatność w ramach danego projektu.

7 kwota wydatk w kwalifikowalnych obj tych wnioskiem
7. KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM

kwota ta powinna być równa sumie wartości wykazanych w tabeli 9, w kolumnie 8. Kwota wydatków kwalifikowalnych wskazuje wartość poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność.

W analizowanym przypadku kwotę tę należy przedstawić w podziale na działania

15.1 i 15.2 ze względu na sposób wyliczania wnioskowanej kwoty oraz na wymóg

systemu KSI SIMIK.

8 wnioskowana kwota
8. WNIOSKOWANA KWOTA

W przypadku, gdy płatność będzie przekazywana beneficjentowi w formie

refundacji poniesionych wydatków, pole to należy uzupełnić kwotą wynikającą

z iloczynu Kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (punkt 7) oraz

poziomu dofinansowania projektu wynikającego z umowy/decyzji o

dofinansowaniu.

W analizowanym przypadku kwotę tę należy przedstawić w podziale na działania

15.1 i 15.2.

9 zestawienie dokument w potwierdzaj cych poniesione wydatki obj te wnioskiem pt
9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM (PT)

Tabela zawiera 9 kolumn:

numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków – w przypadku Wydatków osobowych kolumny nie wypełnia się;

numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe; W przypadku Wydatków osobowych numer ten czerpany jest z Zestawienia potwierdzającego poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, których wzór został opracowany przez IZ.

data wystawienia dokumentu;

9 zestawienie dokument w potwierdzaj cych cd
9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH … CD

4. data uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu

księgowego. W analizowanym przypadku, w odniesieniu do kategorii Wydatki

osobowe, należy podać graniczne daty dokonania płatności (tj.

najwcześniejszą i najpóźniejszą), natomiast w odniesieniu do kategorii

Wydatki na wdrażanie, Wydatki na podnoszenie kwalifikacji oraz Wydatki na

info-promo data ta nie może być późniejsza niż 31.12.2008.

5. nazwa towaru lub usługi wykazana w odpowiedniej pozycji

w przedstawianym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki dotyczą jednego

rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z

faktury objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej

nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury (w przypadku

wystąpienia różnych stawek, pozycje z faktury należy pogrupować według

stawek VAT);

9 zestawienie dokument w potwierdzaj cych cd1
9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH … CD

W przypadku rozliczania:

delegacji: konieczne jest wyszczególnienie w tej samej komórce, w której znajduje się konkretna delegacja: kogo dotyczył dany wydatek, jaki jest % zaangażowania danej osoby w realizację zadań związanych z POIiŚ, opisów wydatków związanych z dojazdami (PKP), dietami i usługami noclegowymi;

szkoleń: należy podać nazwiska osób biorących udział w szkoleniu oraz temat szkolenia;

sformułowania: „koszty noclegu”, „koszty przejazdu”, „organizacja konferencji”, „wyjazd służbowy”, – są zbyt ogólne;

9 zestawienie dokument w potwierdzaj cych cd2
9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH … CD

6. kwota dokumentu brutto.

Wg Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność: Jeśli dokument zawiera

zarówno wydatki niekwalifikowalne (ale związane z realizowanym projektem)

jak i kwalifikowalne dotyczące różnych kategorii wydatków, kwoty powinny zostać

podane w odpowiednich różnych wierszach.

Wydatki niekwalifikowalne należy zaprezentować łącznie z wydatkami

kwalifikowanymi powiązaniu, którymi zostały one poniesione lub w osobnym

wierszu, jeśli niemożliwe jest ich powiązanie z odpowiednim wydatkiem

kwalifikowalnym.

Jeśli dokument zawiera wydatki związane z realizacją różnych programów

operacyjnych, wówczas pod uwagę brane są wyłącznie wydatki związane

z POIiŚ.

9 zestawienie dokument w potwierdzaj cych cd3
9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH … CD

W odniesieniu do kategorii Wydatki osobowe należy wpisać wartość dokumentu

na podstawie Kwartalnego zestawienia potwierdzającego poniesienie wydatków

na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

7. kwota dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w ust. 6 i 7 wynikać może wyłącznie z podatku VAT). W odniesieniu do kategorii Wydatki osobowe kolumna nr 7 pozostaje niewypełniona;

8. kwota wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 6 (w przypadku gdy VAT jest kwalifikowalny)

lub w kolumnie 7 (w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowany);

9. kwota VAT, uwzględniona w kolumnie 8, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. W odniesieniu do kategorii Wydatki osobowe kolumna nr 9 pozostaje niewypełniona;

9 zestawienie dokument w potwierdzaj cych cd4
9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH … CD

W przypadku dokonania częściowej płatności za fakturę w odpowiednich

kolumnach należy podać:

4. datę dokonania płatności częściowej;

6. kwotę brutto wydatków kwalifikowalnych z odpowiednich pozycji faktury;

8. i 9. dane zgodne z częściową zapłatą.

Pozostałe kolumny wypełniane jak wyżej;

W przypadku wniosków o płatność dotyczących RPD dla pomocy technicznej

tabelę 9 należy wypełnić z uwzględnieniem odpowiedniego podziału na wszystkie

podkategorie wydatków.

Kolejność kategorii i podkategorii powinna być zgodna z formularzem.

Pod poszczególnymi podkategoriami oraz kategoriami powinny znaleźć się

wiersze podsumowujące wydatki.

slide29

29

Ministerstwo Środowiska

4 czerwca 2014

zestawienie nr 9 cz sto pope niane b dy
ZESTAWIENIE NR 9 - CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY

Sporządzanie zestawienia na nieprawidłowym druku. Prawidłowy formularz został określony w wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIŚ w odniesieniu do pomocy technicznej.

Edytowanie/modyfikowanie ilości kolumn tabeli;

Wpisywanie danych do tabeli niezgodnie z danymi zawartymi w dokumentach np. błędne numery faktur, daty zapłaty, błędne kwoty brutto, netto oraz VAT;

Nieprawidłowe sumowanie wydatków kwalifikowalnych wykazanych w tabeli 9 w kolumnie 8;

Niezgodność danych wykazywanych w punkcie 7 z wydatkami kwalifikowalnymi podanymi w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej;

Niestosowanie schematu wyliczania wnioskowanej kwoty;

Dokonywano wyliczenia finansowania dla poszczególnych faktur a następnie w pozycji 8 przedstawiano ich sumę;

zestawienie nr 9 cz sto pope niane b dy cd
ZESTAWIENIE NR 9 - CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY, CD.

Niestosowanie zasady zaokrąglania w dół (odrzucenie trzeciego miejsca po przecinku), tak aby nie przekroczyć maksymalnego progu dofinansowania;

Rozbieżność danych zawartych w zestawieniu nr 9 oraz w zał. nr 5 do umowy;

Faktury przypisywane były do innej podkategorii niż wynikało to z opisu dokumentu;

Dane wprowadzane do tab. 9 oraz zał. nr 5 były niezgodne z opisami załączonych faktur,

W opisach faktur nie podawano kwot wydatków kwalifikowalnych lub podawano tylko kwotę dofinansowania;

W przypadku, gdy cała faktura nie stanowiła wydatku kwalifikowalnego, brak metodologii wyliczania kwoty kwalifikowalnej,

W przypadku wystąpienia różnych stawek VAT, w tab. 9 oraz zał. nr 5, pozycji z faktur nie grupowano według stawek VAT;

zestawienie nr 9 cz sto pope niane b dy cd1
ZESTAWIENIE NR 9 - CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY, CD.

Do zestawień wprowadzano formuły wyliczające, zamiast konkretnych danych wynikających z opisu faktury.

Dopuszczone są wyłącznie formuły sumujące podkategorie, kategorie, kwota ogółem, wprowadzano dane liczbowe przekraczające 2 miejsca po przecinku,

przebieg realizacji projektu 12 post p rzeczowy realizacji projektu
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU12. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Należy wymienić zadania/kontrakty założone w harmonogramie realizacji

projektu dołączonym do umowy/decyzji o dofinansowaniu, zamieścić krótki

opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/kontraktów w

projekcie oraz termin realizacji zadania/kontraktu założony w harmonogramie

realizacji projektu. (zadania / kontrakty / obiekty / elementy odrębnego odbioru

/ elementy rozliczenia określone / założone w harmonogramie realizacji

projektu dołączonym do umowy/decyzji o dofinansowaniu). Opis powinien być wyczerpujący.

W przypadku wniosków o płatność dotyczących RPD dla pomocy technicznej

tabelę 12 należy wypełnić z uwzględnieniem odpowiedniego podziału na

instytucje oraz kategorie wydatków podobnie jak w tabeli nr 9.

13 post p finansowy realizacji projektu
13. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

W przypadku wniosków o płatność dotyczących RPD dla pomocy technicznej,

zgodnie z wytycznymi MRR, tabelę 13 należy wypełnić z uwzględnieniem

odpowiedniego podziału na kategorie wydatków.

Zadania/kontrakty należy rozumieć jako kategorię wydatków.

W kolumnie Wydatki przypisane zadaniom/kontraktom określonym

w aktualnym harmonogramie realizacji projektu, stanowiącym załącznik do

umowy/decyzji o dofinansowanie należy umieszczać wydatki poniesione przez

poszczególne instytucje realizujące RPD.

% realizacji będzie rozumiany jako stosunek wysokości wydatków

poniesionych przez daną instytucję do sumy na jaką dana instytucja podpisała

umowę o dofinansowanie.

15 wska niki realizacji projektu
15 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

W przypadku wniosków o płatność dotyczących RPD dla pomocy

technicznej nie jest konieczne monitorowanie wskaźników w rozbiciu na

kontrakty, wystarczające jest podawanie informacji o Wskaźnikach produktu

ogółem (należy usunąć wiersze dotyczące rozbicia na kontrakty).

W kolumnie 1 Nazwa wskaźnika należy dodatkowo podać kod wskaźnika

zgodny z Katalogiem wskaźników.

Wskaźniki zawarte we wniosku o płatność RPD powinny być tożsame ze

wskaźnikami zawartymi w katalogu wskaźników przygotowanym przez IZ

oraz zgodne w wnioskiem o dofinansowanie.

Jeśli wysokość wskaźników odbiega od wielkości określonych we wkładzie IW

do wniosku o dofinansowanie Projektu IP może zwrócić się do IW

o przedstawienie wyjaśnień.

16 informacja nt problem w napotkanych w trakcie realizacji projektu
16. INFORMACJA NT. PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

Należy wyjaśnić przyczyny nieosiągnięcia lub przekroczenia wskaźników jak również uzasadnić mniejsze lub większe wydatkowanie środków zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie RPD 2007-2008;

17. HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY

W przypadku Wniosku o płatność końcową tabeli tej nie wypełnia się.

lista dokument w wymaganych do wniosku o p atno
LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

sprawozdanie z realizacji RPD;

kwartalne zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia pracowników;

oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności wynagrodzeń;

oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

karta wzorów podpisów;

zestawienie obrazujące strukturę zaangażowania pracowników w realizację POIŚ;

zestawienie „Kwoty na paragrafach”;

załącznik nr 5 do umowy – zestawienie dokumentów finansowych

potwierdzające poniesienie wydatków w ramach projektu;

oświadczenie o zgodności studiów z zakresem obowiązków wykonywanych

w ramach wdrażania POIiŚ zgodnie ze wzorem przygotowanym przez IZ;

Zestawienie służące monitorowaniu etato-miesięcy, którego wzór określiła IZ;

Kopie faktur lub inne dokumenty księgoweo równoważnej wartości

dowodowej dotyczące zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych wraz z kopią dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem;

weryfikacja dokument w ksi gowych faktur
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH/FAKTUR:

Weryfikacji dokonuje się pod względem:

merytorycznym – potwierdzenie zgodności operacji z rzeczywistością;

formalnym – sprawdzenie czy dokument odpowiada stawianym mu wymogom, co do formy (kompletność danych, właściwe sporządzenie, właściwy formularz, czytelność);

rachunkowym – sprawdzenie czy dokument zawiera błędy arytmetyczne;

Ponadto dokumenty księgowe/faktury powinny być:

pozbawione niedopuszczalnych poprawek;

opatrzone w oznaczenia identyfikujące je z zapisami w księdze rachunkowej;

potwierdzone za zgodność z oryginałem;

jednoznacznie opisane, czyli jaka jest kwota wydatków kwalifikowalnych - jaka część faktury powiązana jest z realizacją POIiŚ;

przyk adowy opis dokument w ksi gowych dotycz cych pt poi
PRZYKŁADOWY OPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH PT POIŚ:

Wydatek poniesiony na: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer umowy na dofinansowanie projektu: ………………………………………………………………………………………………….…

Płatne z Programu: …………………………………………………. . Działanie (nr i tytuł): ………………………………………….…... .

Projekt pod nazwą: Roczny Plan Działań w sektorze środowiska na rok …………………………….… .

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Zgodne z planem finansowym na rok ……………………………..….. .

Operacja zgodna z Ustawą prawo zamówień publicznych.

Kategoria wydatku: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… .

Podkategoria wydatku: …………………………………………………………………………………………………………………………….……… .

Wydatek zrealizowany na podstawie umowy nr ………………………………………….… z dnia …………………………………… .

Protokół zdawczo-odbiorczy nr …………………………………………………………………….… z dnia ………………………………..… .

Kwota wydatku BRUTTO:……………………………………………… .

w tym VAT: ………………………………………….…… .

Kwota wydatków kwalifikowalnych:…………………………………………….……… .

w tym VAT:………………………………………………………………….…… .

Sporządził: Zatwierdził:

Data: Data:

kwalifikowalno wydatk w
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez

beneficjenta, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami

Umowy oraz z Wytycznymi MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w

ramach PO IiŚ3;

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego i kończy się w dniu podpisania umowy – w odniesieniu do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień roku kalendarzowego. a w odniesieniu do pozostałych wydatków – 31 grudnia roku kalendarzowego

IW jest zobowiązana przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie 14

dni od dnia zakończenia realizacji Projektu;

Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane

za kwalifikowalne;

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane

za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz IW, co

IW potwierdza składając oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku

o dofinansowanie Projektu;

kwalifikowalne wydatki osobowe
KWALIFIKOWALNE WYDATKI OSOBOWE:

wynagrodzenia pracowników (w tym na stanowiskach kierowniczych), którzy

co najmniej w 25 % wykonują zadania związane bezpośrednio z

programowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną,

certyfikacją, kontrolą, promocją i informacją;

wydatki poniesione na wynagrodzenia (wraz ze składkami na ubezpieczenia

społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę, tj.

płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatki za stopień

służbowy, składka na ubezpieczenia społeczne, składka na Fundusz Pracy,

składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody

i premie z wyłączeniem nagród jubileuszowych), dodatki do wynagrodzeń,

dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „trzynastki”), wynagrodzenie za pracę

w godzinach nadliczbowych;

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wydatki na zamieszczanie

ogłoszeń o naborze na stanowiska związane z wykonywaniem zadań PO IiŚ;

kwalifikowalne wydatki na wdra anie
KWALIFIKOWALNE WYDATKI NA WDRAŻANIE:

wsparcie instytucji poprzez zawieranie umów zleceń z osobami fizycznymi;

konieczność określenia w umowie cywilnoprawnej bądź w załączniku do

umowy „zakresu usługi” czyli rodzaju czynności w zakresie merytorycznego

wsparcia procesu programowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania,

audytu, oceny, certyfikacji i kontroli, promocji i informacji PO IiŚ;

w wyjątkowych sytuacjach kwalifikowalne są wydatki ponoszone na zawieranie

umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami, jeśli dotyczą

incydentalnego zaangażowania ekspertów w zadania związane z realizacją

PO IiŚ o ile są zgodne z prawem (pracy i ustawą Pzp);

wydatki na wynagrodzenie konsultantów w punktach informacyjnych PO IiŚ;

kwalifikowalne wydatki na wdra anie cd
KWALIFIKOWALNE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

Zakup i instalacja sprzętu, wyposażenia (w tym na potrzeby działań info – promo),

oprogramowania, licencji, utrzymanie i rozbudowa systemów informatycznych,

materiałów biurowych dla pracowników biurowych i na potrzeby komórki

organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem PO IiŚ (tj. na potrzeby więcej niż

jednego pracownika), przy założeniu że;

parametry sprzętu muszą być adekwatne do potrzeb pracowników;

w przypadku gdy wydatki nie są poniesione tylko do obsługi PO IiŚ, wydatki są

kwalifikowane proporcjonalnie do liczby etatomiesięcy;

ilość sprzętu, materiałów musi się zgadzać ze średnioroczną liczbą

etatomiesięcy zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ;

komputery przenośne – o ile cena jest zbliżona do ceny komputera

stacjonarnego istnieje możliwość zakupu dodatkowych komputerów

wykorzystywanych na potrzeby kontroli lub działań info – promo;

kwalifikowane wydatki na wdra anie cd
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

serwisowanie sprzętu – o ile serwis jest zapewniany przez instytucję

zewnętrzną, jeśli natomiast serwis wykonywany jest przez służby wewnętrzne

to kwalifikowalny jest jedynie wydatek poniesiony na zakup części zamiennych

do serwisowania sprzętu;

Systemy informatyczne:

budowa, utrzymanie, rozwój lokalnych systemów informatycznych, LSI,

systemu finansowo – księgowego (w przypadku gdy system nie będzie

wykorzystywany tylko do obsługi PO IiŚ wydatek związany z zakupem jest

kwalifikowany proporcjonalnie do liczby etatomiesięcy wdrażających PO IiŚ

w relacji do całkowitej liczby etatomiesięcy zaangażowanych w danej

instytucji);

infrastruktura informatyczna na potrzeby obsługi i utrzymania LSI;

prace związane z aktualizacją LSI i/lub FK;

kwalifikowane wydatki na wdra anie cd1
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

tworzenie lokalnego systemu przez kilka instytucji wdrażających PO IiŚ

(budowa i obsługa proporcjonalnie do zakresu prac w danej instytucji);

w przypadku posiadania systemu informatycznego przez instytucję

kwalifikowalne będą jedynie wydatki związane z dostosowaniem systemu do

obsługi PO IiŚ i dalszym rozwojem systemu na potrzeby PO IiŚ;

szkolenia pracowników z zakresu obsługi LSI i FK (kategoria: podnoszenie

kwalifikacji);

Wydatki poniesione na usługi doradcze i inne usługi zewnętrzne niezbędne dla

prawidłowej realizacji PO IiŚ:

ocena i wybór projektów do dofinansowania w ramach PO IiŚ;

kontrola realizacji PO IiŚ;

przygotowanie i prowadzanie badań oraz opracowywanie odpowiednich

ekspertyz, analiz, sprawozdań, studiów, koncepcji zorientowanych na

wsparcie procesu zarządzania oraz realizacji programu;

kwalifikowane wydatki na wdra anie cd2
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

Wydatki związane z organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego oraz

Podkomitetów Monitorujących PO IiŚ, grup i zespołów roboczych, w tym:

usługi tłumaczeniowe, wynajem pomieszczeń, wypożyczenie sprzętu

audiowizualnego i innego koniecznego wyposażenia, dostarczenie materiałów,

opłaty za udział ekspertów, podróże, zakwaterowanie, wyżywienie

uczestników, wydatki poniesione przez beneficjenta PT PO IiŚ- organizatora

Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących PO IiŚ, grup

i zespołów roboczych: dojazdy, zakwaterowanie członków zamieszkałych poza

miejscem obrad, wydatki związane z przejazdami publicznymi środkami

komunikacji, wydatki związane z przejazdami niepublicznymi środkami

komunikacji – do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami na danym odcinku, zakwaterowanie – do 350 zł za pokój za dobę.

Zgodnie z nowymi Wytycznymi wydatek związany z noclegiem nie może przekroczyć 400 zł za pokój za dobę.

kwalifikowane wydatki na wdra anie cd3
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

Wydatki związane z podróżami służbowymi, w tym:

przejazdy i zakwaterowanie beneficjentów PT PO IiŚ do celów kontroli,

uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, komitetach, itp. wynikających z

realizacji zadań związanych z PO IiŚ;

zakwaterowanie – do 350 zł/dobę (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest

przekroczenie tej kwoty).

W nowych Wytycznych jest to 400 zł za pokój, za dobę;

podróże zagraniczne – koszty noclegu nie mogą przekraczać limitu

hotelowego określonego przez dany kraj w sprawie należności z tytułu

podróży służbowych poza granicami kraju;

kwalifikowane wydatki na wdra anie cd4
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

przejazdy samochodem prywatnym, służbowym, taksówką, przeloty

samolotem – o ile wykorzystanie takiego środka transportu jest najbardziej

efektywne i uzasadnione ekonomicznie: możliwości połączeń, skrócenie czasu

podróży, kalkulacja kosztów;

Koszty ogólne (w tym funkcjonowanie punktów informacyjnych PO IiŚ):

wynajem, remont: powierzchni biurowych, magazynów, archiwów;

opracowanie dokumentacji na potrzeby remontu (projekty architektoniczne);

gdy pomieszczenia wykorzystywane będą również przez pracowników, dla

których zadania związane z PO IiŚ stanowią tylko część obowiązków, za

kwalifikowalną uznaje się tylko tę część wydatku, która odpowiada

wykorzystaniu pomieszczeń na potrzeby PO IiŚ (proporcjonalną do liczby

etatomiesięcy zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ w stosunku do ogólnej

liczby etatomiesięcy wykorzystującej dane pomieszczenia;

kwalifikowane wydatki na wdra anie cd5
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA WDRAŻANIE, CD.

zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;

opłaty za usługi bankowe - otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego;

opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych;

archiwizacja dokumentów (w formie elektronicznej i papierowej);

wydatki związane z przekazywaniem dokumentów do KE;

kwalifikowane wydatki na podnoszenie kwalifikacji
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI:

udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach (w przypadku osób

zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej - z wyłączeniem studiów oraz

kursów kończących się egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu);

podnoszenie kwalifikacji pracowników beneficjentów PT PO IiŚ i osób

zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie zgodnym

z wykonywanymi przez nich zadaniami w ramach PO IiŚ, tj.: uczestnictwo

w różnych formach podnoszenia kwalifikacji (m.in. w zakresie nauki języków

urzędowych UE, obsługi LSI/KSI);

organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów (wynajem sali, sprzętu

multimedialnego, powielanie materiałów, catering, wynagrodzenie prelegentów

zewnętrznych wraz z ich dojazdem, noclegami i wyżywieniem);

kwalifikowane wydatki na podnoszenie kwalifikacji cd
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, CD:

udział pracowników beneficjentów PT PO IiŚ w formach podnoszenia

kwalifikacji organizowanych poza instytucją beneficjenta PT PO IiŚ (staże,

praktyki, wizyty studyjne w innych krajach biorących udział w realizowaniu

polityki spójności UE dla pracowników beneficjentów PT PO IiŚ);

wydatki związane z egzaminami w celu uzyskania certyfikatów, ale tylko

w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku;

podnoszenie kwalifikacji pracowników benficjentów PT PO IiŚ, którzy są

zaangażowani w wykonywanie zadań związanych z programowaniem,

zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, audytem, oceną, certyfikacją,

kontrola, promocją i informacją w ramach PO IiŚ w mniej niż 100%;

kwalifikowane wydatki na podnoszenie kwalifikacji cd1
KWALIFIKOWANE WYDATKI NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, CD:

szkolenia pracowników, którzy wykonują zadania w części dotyczącej

realizacji PWW mogą być kwalifikowalne w 100% w ramach PT PO IiŚ.

(jednak o ile pozwalają na to zasady w ramach PWW, w pierwszej kolejności

należy do tego działania wykorzystać środki dostępne w ramach PWW);

specjalistyczne szkolenia dla pracowników punktów informacyjnych

(dotyczące np. obsługi klienta) są kwalifikowalne w ramach kategorii

informacja i promocja (działanie 15.2);

zakupy materiałów dydaktycznych (np. zakup i prenumerata czasopism,

podręczników do nauki języków obcych) – są kwalifikowalne w kategorii

„wydatki na wdrażanie”;

kwalifikowane wydatki zwi zane z info promo
KWALIFIKOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFO-PROMO:

szkolenia, konferencje, przygotowanie i dystrybucja publikacji, budowa

i utrzymanie stron internetowych, utworzenie i funkcjonowanie punktów

informacyjnych;

wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, przygotowanie i powielanie

materiałów, wyżywienie, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych,

zakwaterowanie, przejazdy (z wyłączeniem beneficjentów i potencjalnych

beneficjentów PO IiŚ);

dojazd, nocleg i wyżywienie prelegentów (także w przypadku, gdy są oni

przedstawicielami IZ, IP, IW/IPII);

beneficjenci PO IiŚ mogą wydatki poniesione na przejazdy i noclegi związane

z udziałem w szkoleniach zadeklarować jako wydatki kwalifikowalne w ramach

wydatków poniesionych na zarządzanie projektem;

kwalifikowane wydatki zwi zane z info promo cd
KWALIFIKOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFO-PROMO, cd.:

specjalistyczne szkolenia dla pracowników punktów informacyjnych

(dotyczące np. obsługi klienta – nie mogą być wykazywane w ramach kategorii

„Podnoszenie kwalifikacji finansowej w ramach działania 15.1);

działania info-promo, nie określone w Planie komunikacji, o ile zostaną

wcześniej zatwierdzone przez IZ w ramach rocznych planów działań info-

promo na dany rok kalendarzowy;

szkolenia z zakresu PO IiŚ oraz udostępniania materiałów info-promo dla

punktów informacyjnych działających w ramach funkcjonujących już sieci;

niekwalifikowalne wydatki osobowe
NIEKWALIFIKOWALNE WYDATKI OSOBOWE

poniesione na wynagrodzenia pracowników wspierających pracę osób ww.

wymienionych tj. pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe,

pracowników obsługi technicznej, ochrony, pracowników zajmujących się

utrzymaniem czystości, kierowców, itp;

zasiłki i inne świadczenia finansowane ze środków ZUS (np. zasiłek

macierzyński, rehabilitacyjny, opiekuńczy oraz wyrównawczy);

zasiłki finansowane z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny);

zasiłek chorobowy;

dodatkowe ubezpieczenie na życie;

niekwalifikowalne wydatki osobowe cd
NIEKWALIFIKOWALNE WYDATKI OSOBOWE, cd.:

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia finansowe

z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą, bony żywieniowe, dopłaty do stołówki, itp.);

odprawy emerytalno-rentowe;

nagrody jubileuszowe, premie pracowników wypłacone w 2009 roku;

składki na PFRON;

wydatki poniesione na zakup okularów;

wydatki poniesione na przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych;

wydatki poniesione na zakup dodatkowych usług zdrowotnych;

niekwalifikowalne wydatki na wdra anie
NIEKWALIFIKOWALNE WYDATKI NA WDRAŻANIE

wsparcie instytucji poprzez zawieranie umów zleceń z osobami fizycznymi

(umowy cywilnoprawne zawierane z własnymi pracownikami);

zakup i instalacja sprzętu, wyposażenia (w tym na potrzeby działań info –

promo), oprogramowania, licencji, utrzymanie i rozbudowa systemów

informatycznych, materiałów biurowych, tj: sprzęt i wyposażenie niezwiązane

bezpośrednio z pracą merytoryczną biura (wyposażenie kuchni, zakup

czajników, ekspresów do kawy, itp.), wyposażenie biura (np. dywan, lampa,

wieszaki, kosze na śmieci), jeśli nie zostały poniesione w ramach remontu lub

na potrzeby przystosowania biura na potrzeby wdrażania PO IiŚ;

niekwalifikowalne wydatki na wdra anie cd
NIEKWALIFIKOWALNE WYDATKI NA WDRAŻANIE, cd.:

wydatki związane z bieżącą konserwacją budynku (np. węzła cieplnego);

wynajem powierzchni parkingowej;

media oraz inne wydatki bieżące (opłaty za prąd, gaz, energię, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie, ochronę, wydatki na zakup środków czystości, zapewnienie obiegu dokumentów wewnątrz instytucji; W odniesieniu do Nowych Wytycznych: wydatki poniesione na opłaty związane z eksploatacją powierzchni na potrzeby wdrażania POIŚ (tj. wydatki poniesione na gaz, energię, wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości) mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania sposobu dokumentowania i rozliczenia tego rodzaju wydatków przez IP;

zakup wody dla pracowników;

niekwalifikowane wydatki zwi zane z podnoszeniem kwalifikacji
NIEKWALIFIKOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI

wydatki związane z egzaminami w celu uzyskania certyfikatów nie zakończone wynikiem pozytywnym;

wyjazdy służbowe, szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne: wydatki związane z osobami, których zaangażowanie w POIŚ nie przekracza 25% są niekwalifikowalne;

Jeśli wyjazd służbowy lub szkolenie dotyczyło stricte tematyki POIŚ (warunkowo przy niniejszym wniosku o płatność) wydatki te były uznanie, natomiast wydatki typu: „udział w szkoleniu dot. np Zarządzania i wdrażania FE, Wdrażanie Funduszy Europejskich, udział w konferencji o nieprawidłowościach w FE” w odniesieniu do wspomnianych osób są niekwalifikowane.

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW.

WYDATKI NA WDRAŻANIE

Podkategoria: wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia,

materiały dydaktyczne, umowy cywilno – prawne, itp.) – należy tutaj ujmować np. analizy, ekspertyzy, umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi, a także usługi tłumaczeniowe, zakup i prenumeratę czasopism branżowych. Jest to pozycja ogólna dlatego nie należy w niej ujmować tych wydatków, które da się przypisać do innych podkategorii (jak np. umów z ekspertami oceniającymi projekty, tłumaczeń na potrzeby KM).

Podkategoria organizacja procesu wyboru projektów (obsługa posiedzeń, wynagrodzenia ekspertów) – należy tutaj ujmować wszelkie wydatki poniesione na proces wyboru projektów (tj. np. wydatki na wynagrodzenia ekspertów czy na obsługę posiedzeń komisji oceniających projekty);

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

WYDATKI NA WDRAŻANIE cd.

Podkategoria: organizacja innego rodzaju spotkań (np. GR, spotkania

robocze IP-IW) – jest to pozycja ogólna w której należy ujmować wydatki na

organizację wszelkiego rodzaju spotkań na potrzeby POIiŚ poza tymi

spotkaniami, które da się przypisać do innych podkategorii (np. organizacja

procesu wyboru projektów, obsługa KM/PKM);

Podkategoria: zakup materiałów biurowych - należy tutaj ujmować np.

wydatki na zakup papieru do drukarek, segregatorów, długopisów itp.;

Podkategoria: zakup wyposażenia biurowego - należy tutaj ujmować

wydatki np. na zakup mebli biurowych;

Podkategoria: zakup sprzętu - należy tutaj ujmować sprzęt informatyczny

i teleinformatyczny (np. komputery, drukarki, itp.);

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd1
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

WYDATKI NA WDRAŻANIE cd.

Podkategoria: zakup oprogramowania i licencji

- należy tutaj ujmować wszelkie oprogramowanie kupowane na potrzeby wdrażania POIiŚ. Nie należy tutaj ujmować wydatków związanych z tworzeniem LSI czy zakupem systemu finansowo-księgowego;

Podkategoria: kontrole

- obejmuje wydatki związane np. z wyjazdami służbowymi na kontrole, jak również wydatki związane z kontrolami zlecanymi na zewnątrz;

Podkategoria: wyjazdy służbowe (inne niż wyjazdy na kontrole)

- należy tutaj ujmować wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników, których nie da się przyporządkować do innych podkategorii (czyli nie należy ujmować w tym miejscu np. wyjazdów na kontrole, czy na szkolenia zagraniczne);

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd2
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

WYDATKI NA WDRAŻANIE cd.

Podkategoria: wydatki związane z LSI /systemem FK

- należy tutaj ujmować wszelkie wydatki związane z tworzeniem,

modernizacją czy utrzymaniem LSI, a także wydatki związane z zakupem,

utrzymaniem lub modernizacją systemu finansowo-księgowego lub

informatycznego systemu kadrowo-płacowego. Należy pamiętać,

że w przypadku zakupu systemu FK decyzję o kwalifikowalności takiego

wydatku podejmuje IZ;

Podkategoria: inne dostawy i usługi

- jest to pozycja ogólna, w której należy ujmować wszystkie wydatki na

różnego rodzaju usługi i dostawy (np. pocztowe, teleinformatyczne).

W nawiasie należy wymienić jakiego rodzaju dostawy i usługi ujęte zostały

w tej podkategorii;

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd3
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Poprzez podnoszenie kwalifikacji rozumie się wszystkie formy podnoszenia

kwalifikacji zgodne z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach POIiŚ. Ta kategoria wydatków nie obejmuje szkoleń (np. dla

beneficjentów), które finansowane będą w ramach kategorii informacja i promocja,

finansowanej ze środków działania 15.2;

Podkategoria: szkolenia zewnętrzne(organizowane przez podmioty zewnętrzne) - w tej pozycji należy ujmować wydatki związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (koszty uczestnictwa w szkoleniu oraz koszty związane z delegacjami), a także wydatki związane z egzaminami w celu uzyskania certyfikatów (np. językowych) potwierdzających posiadanie pewnych kwalifikacji;

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd4
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI cd.

Podkategoria: szkolenia wewnętrzne (organizowane przez IP lub IW)

- w tej pozycji należy ujmować wydatki związane z organizacją szkoleń przez daną instytucję (tj. np. wynajem sali, ekspertów, catering);

Podkategoria: języki obce

- w tej pozycji należy ujmować wydatki związane z uczestnictwem pracowników w różnego rodzaju formach kursów językowych;

Podkategoria: studia

- w tej pozycji należy ujmować wydatki związane z uczestnictwem pracowników w studiach podyplomowych, inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd5
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

INFORMACJA I PROMOCJA

Podkategoria: wydarzenia promocyjne, media, kampanie (w tym

ogłoszenia o konkursach, ogłoszenia prasowe) - w tej podkategorii należy

ujmować wydatki związane z organizacją targów, wystaw i innego rodzaju

wydarzeń informacyjno-promocyjnych, a także uczestnictwem w tego rodzaju

wydarzeniach oraz wydatki związane ze współpracą z mediami. Można tutaj

uwzględniać różnego rodzaju wydatki, jak np. zapewnienie tłumaczenia

symultanicznego podczas targów, itp.;

Podkategoria: szkolenia (dla beneficjentów) - w tej pozycji należy ujmować

wydatki związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów lub np.dla organów

odpowiedzialnych za wydawane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

inwestycji;

kwestie dotycz ce klasyfikowania wydatk w cd6
KWESTIE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW, CD.

INFORMACJA I PROMOCJA, cd.

Podkategoria: publikacje i materiały promocyjne

- należy tutaj ujmować wydatki związane z publikacjami (m.in. ich opracowanie i druk),a także wydatki związane z produkcją materiałów promocyjnych;

Podkategoria: internet

- należy tutaj ujmować wydatki związane z np. tworzeniem i utrzymywaniem serwisów internetowych poświęconych POIiŚ;

Podkategoria: inne

- należy wskazać inne wydatki nie mieszczące się w zaproponowanych we wzorze RPD podkategoriach. W nawiasie należy wymienić jakiego rodzaju dostawy i usługi zostały ujęte w tej podkategorii;

wprowadzanie wniosku do ksi simik 07 13
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI (SIMIK 07-13)

Po zaakceptowaniu przez IP wniosku o płatność IW w terminie 5 dni wprowadza wniosek do Krajowego Systemu Informatycznego.

Dane o wniosku o płatność są wprowadzane do systemu w dwóch etapach:

rejestracja danych na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność (tj. wniosku, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny formalnej i merytoryczno-rachunkowej);

aktualizacja wniosku o dane dotyczące daty wypłaty środków na rachunek beneficjenta (po dokonaniu przelewu/bądź wypłacie środków na rzecz beneficjenta);

IP weryfikuje wprowadzone dane na podstawie zatwierdzonego wniosku.

wprowadzanie wniosku do ksi1
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI

Numer wniosku o płatność – numer kolejnego wniosku o płatność;

Data wpłynięcia wniosku o płatność – data złożenia wniosku przez beneficjenta - pkt. 1 wniosku;

Wniosek za okres do – data kończąca okres, za jaki składany jest wniosek do właściwej instytucji odpowiadającej za jego rozliczenie- pkt. 1 wniosku;

Wniosek o płatność końcową – należy wybrać jedną z dostępnych wartości „Nie” i „Tak”. Nie można zarejestrować wniosku o płatność, jeśli dla projektu jest już wprowadzony wniosek z wartością ‘Tak’ – pkt. 6 wniosku;

Data zatwierdzenia wniosku – data zatwierdzenia wniosku przez właściwą instytucję i wprowadzenia do systemu;

Data wypłaty środków – data wypłaty środków beneficjentowi – zgodnie z informacjami uzyskanymi od działu finansowego odpowiedzialnego za przekazywanie środków;

wprowadzanie wniosku do ksi3
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI

W polu:

Kwota środków przekazanych w ramach zaliczki - należy wpisać kwotę przedstawioną w polu 25d wniosku o płatność;

Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem – należy wpisać dane z pola 9.6 „suma ogółem”;

Kwota wydatków kwalifkowanych objętych wnioskiem – należy wpisać dane

z pola nr 7;

Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane [po autoryzacji] – należy wpisać dane z pola 24.a, [ w części objętej pomocą publiczną] – dane z pola 24.b;

Wydatki kwalifikowane - podstawa certyfikacji należy wpisać dane z pola 24c;

wprowadzanie wniosku do ksi4
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI

W polu:

Dofinansowanie – należy wpisać dane z pola 25.a;

W tym dofinansowanie UE – należy wpisać dane z pola 25.b;

Wydatki objęte cross-financingiem - należy wpisać dane z pola 13;

Wydatki poniesione na zakup gruntów - należy wpisać dane z pola 13;

Wydatki poniesione na mieszkalnictwo oraz wydatki rozliczane ryczałtowo –

w ramach PO IiŚ nie przewidziano niniejszej kat. Wydatków;

Dochód odliczony od wniosku o płatność – należy wpisać dane zgodne z wyliczeniami z pkt 10 – suma dochodów;

nie wprowadzamy odsetek

wprowadzanie wniosku do ksi6
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI

W części Źródła, z których zostały sfinansowane wydatkinależy wpisać dane przedstawione we wniosku o płatność w odpowiednio:

kwota wydatków ogółem – dane przedstawione w tabeli nr 9

kwota wydatków kwalifikowanych – dane przedstawione w tabeli nr 26

wprowadzanie wniosku do ksi7
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI

Numer dokumentu – numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków;

Numer księgowy lub ewidencyjny – numer dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe;

Data wystawienia dokumentu

Data zapłaty – data uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego;

Nazwa towaru lub usługi – nazwa towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym;

Kwota brutto dokumentu – należy wpisać kwotę brutto dla danego towaru lub usługi, bądź też ich grup;

Zgodnie z przyjętym systemem Instytucje zobowiązane są do wprowadzania do KSI wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.

wprowadzanie wniosku do ksi9
WPROWADZANIE WNIOSKU DO KSI

Dane dotyczące wskaźników produktu wpisujemy z tabeli nr 15 wniosku o płatność; z części ogółem, odpowiednio pola 2, 6 i 7;

Dane dotyczące wskaźników rezultatu wpisujemy z tabeli nr 15 wniosku o płatność; z części ogółem, odpowiednio pola 2, 5 i 6;

Pole Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – wypełniana jest tylko dla wniosku o płatność końcową, zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie z osiągniętych efektów w polu nr 9;