Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach prow 2007 2013
Download
1 / 16

Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013. Zestawienie rzeczowo – finansowe. Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski); Załącznik do umowy – jw. Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013' - prema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach prow 2007 2013

Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013


Zestawienie rzeczowo finansowe
Zestawienie rzeczowo – finansowe

 • Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski);

 • Załącznik do umowy – jw.

 • Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy;

  UWAGA! Przyjęte zasady rozliczania projektów w oparciu o pozycje zestawienia rzeczowo – finansowego wykluczają możliwość zawierania umów ryczałtowych w „czystej formie”.

  Ustalona w wyniku zamówienia publicznego cena musi być skalkulowana w sposób umożliwiający jej rozbicie na poszczególne pozycje zestawienia rzeczowo finansowego.


Kontrola zakresu rzeczowego operacji na poszczeg lnych poziomach wdra ania
Kontrola zakresu rzeczowego operacji na poszczególnych poziomach wdrażania

Sytuacja idealna – bez zmian w trakcie realizacji:

 • Zakres rzeczowy we wniosku = zakres rzeczowy w umowie o dofinansowanie = zakres rzeczowy zrealizowany

 • Kosztorys inwestorski = przedmiar robót (specyfikacja przetargowa) = kosztorys ofertowy = protokół odbioru.


Ewentualne zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji
Ewentualne zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji

ewentualne zmiany w sposobie realizacji inwestycji rozpatrywane są pod kątem realizacji celu operacji.

Zmiany umowy dotyczące zmiany celu operacji są nieważne.

Inne zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli:

 • Są zgodne z przepisami prawa (zamówienia publiczne, prawo budowlane, inne przepisy),

 • zostaną odpowiednio udokumentowane i wycenione (protokóły konieczności, kosztorysy różnicowe, aneksy do umowy z wykonawcą),

 • zostaną zgłoszone przed ich dokonaniem i zaakceptowane przez SW (aneks lub pismo).


Ewentualne zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji1
Ewentualne zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji

 • Roboty dodatkowe są zawsze finansowane w 100% przez beneficjenta (nie ma możliwości dofinansowania robót dodatkowych ze środków programu nawet w sytuacji, gdy na podstawowym zakresie inwestycji pojawią się tzw. „oszczędności”).

 • Roboty dodatkowe w uproszczeniu możemy zdefiniować jako wprowadzenie do zakresu inwestycji objętego operacją (przetargiem) nowej pozycji, nie ujętej w zestawieniu rzeczowo finansowym (w specyfikacji przetargowej).


Zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji przyk ady
zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji (przykłady)

Na etapie przygotowania przetargu

 • wykrycie błędów w dokumentacji projektowej,

 • Wykrycie błędów w kosztorysie inwestorskim,

 • Zmiana koncepcji spowodowana „upływem czasu”, itp.

  JEST CZAS NA „WYPROSTOWANIE”!

  PISMO DO SW Z WYJAŚNIENIEM I PROŚBĄ O AKCEPTACJĘ (ANEKS DO UMOWY, LUB PISMO). WPROWADZENIE NOWYCH POZYCJI NIE BĘDZIE KOSZTEM KWALIFIKOWALNYM.


Zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji
zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji

Na etapie procedury zamówień publicznych:

 • pytania oferentów związane z:

  • błędami w kosztorysie,

  • Błędami w dokumentacji technicznej,

  • Ew. inne?

   Postępujemy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wprowadzone do specyfikacji zmiany zgłaszamy wraz z przedłożeniem do kontroli SW dokumentów z przeprowadzonego zamówienia publicznego. Zmiany będą usankcjonowane w aneksie sporządzanym po kontroli przetargu.


Zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji1
zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji:

Zmiany w trakcie realizacji inwestycji:

 • Są możliwe tylko wówczas, jeżeli zostały wprowadzone zgodnie z par. 144 ustawy prawo zamówień publicznych

 • roboty zamienne – w ramach kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostały udokumentowane protokółami konieczności i wycenione (kosztorysy różnicowe) i jeżeli nie mają wpływu na uzyskanie CELU OPERACJI.

  Warunek akceptacji:

  Niezwłoczne zgłoszenie zmian do SW, wraz z uzasadnieniem + dokumenty jw.

  Akceptacja w formie aneksu do umowy.

 • Roboty dodatkowe – koszty niekwalifikowalne – poza umową


Warunki akceptacji zmian w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji
Warunki akceptacji zmian w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji

Każda zmiana zakresu rzeczowego operacji wymaga akceptacji SW.

SW sprawdza:

 • Zgodność zmiany z przepisami prawa (m.in. zamówienia publiczne),

 • Zakres zmian rzeczowy i finansowy (kosztorys różnicowy),

 • Czy zmiana nie wpłynie na zmianę celu projektu.

  Akceptacja jest potwierdzana na piśmie, lub aneksem – jeżeli wpływa na treść zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.

  Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy ani zmiany celu operacji.

  Każda zmiana zakresu rzeczowo – finansowego w trakcie realizacji wymaga udokumentowania faktycznie zrealizowanych kosztów kosztorysem powykonawczym.


Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji wniosek o p atno ko cow
Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji (wniosek o płatność końcową)

 • Kontrola administracyjna – zestawienie rzeczowo-finansowe do ostatniego aneksu do umowy, umowa z wykonawcą, protokół odbioru, faktury (w przypadku zmian w realizacji – dodatkowo kosztorys powykonawczy).

 • Kontrola na miejscu – obmiary.

  Uwaga! Stwierdzenie w trakcie kontroli na miejscu innego sposobu realizacji projektu niż to wynika z protokółu odbioru i zestawienia rzeczowo finansowego z realizacji oznacza potwierdzenie nieprawdy w dokumentach i jest klasyfikowane jako przestępstwo podlegające zgłoszeniu do prokuratora!!!!!!!!!


Wa ne
Ważne!!!!!!!! o płatność końcową)

Niezależnie od rodzaju umowy (ryczałtowa czy kosztorysowa), dla prawidłowego rozliczenia zawartej z SW umowy i prawidłowego (zgodnego ze stanem faktycznym) wypełnienia zestawienia rzeczowo finansowego z realizacji operacji konieczne są szczegółowe obmiary elementów składowych operacji przed złożeniem wniosku o płatność. W przypadku różnic w obmiarach w stosunku do zawartej umowy konieczne jest dołączenie do wniosku o płatność kosztorysu powykonawczego.


Wa ne1
Ważne!!!!!!!! o płatność końcową)

Zestawienie rzeczowo finansowe do wniosku o płatność – kolumna według realizacji = kosztorys powykonawczy.

Kontrola na miejscu stwierdzi niezgodność realizacji z umową, jednakże nie będzie to nieprawidłowość, bowiem beneficjent sam skorygował zestawienie rzeczowo finansowe i przedstawił faktycznie zrealizowany zakres w ujęciu rzeczowym i finansowym w kosztorysie powykonawczym. Dofinansowanie będzie liczone w stosunku do wartości zrealizowanej i opłaconej.


Podsumowanie
podsumowanie o płatność końcową)

 • Należy zgłaszać i dokumentować każdą zmianę w realizacji operacji (sankcjonowanie aneksem).

 • Nawet zmiana nie usankcjonowana wcześniej aneksem (sytuacje zastane) może być rozliczona, pod warunkiem rzetelnej informacji dołączonej do wniosku o płatność końcową (zestawienie rzeczowo finansowe sporządzone według rzetelnych obmiarów).

 • Konieczny rzetelny odbiór inwestycji ze szczegółowymi obmiarami wszystkich elementów inwestycji.


Umowa o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie o płatność końcową)

 • Podstawowe zobowiązania Beneficjenta:

 • Osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie przez 7 (5) lat od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą (ARiMR) płatności ostatecznej;

 • Nie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania;

 • Umożliwienie przeprowadzenia kontroli, związanych z przyznaną pomocą;

 • Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą;

 • Informowanie Zarządu Województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy


Rozliczanie inwestycji
Rozliczanie inwestycji o płatność końcową)

 • Dokumenty potwierdzające

  odbiór/wykonanie prac:

 • Protokoły odbioru robót;

 • Protokoły z odbioru, zamontowania i uruchomienia urządzeń;

 • Protokoły odbioru wyposażenia z wykazem wszystkich dostarczonych pozycji;

 • Inne protokoły odbioru/przekazania do użytkowania poszczególnych części/całości projektu

  Wszystkie zakupione maszyny, urządzenia muszą być zamontowane oraz uruchomione.


Dziękuję za uwagę o płatność końcową)Mirosława Mochocka


ad