ROLA PORADNI WE WSPIERANIU DZIECKA MŁODSZEGO, W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU ...
Download
1 / 34

Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

ROLA PORADNI WE WSPIERANIU DZIECKA MŁODSZEGO, W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Najczęstsze dylematy Warszawa, 17 marca 2014 r. Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Art . 14 ust. 3 i 3a Dziecko w wieku 5 lat. Dziecko odroczone od obowiązku szkolnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne' - ovid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ROLA PORADNI WE WSPIERANIU DZIECKA MŁODSZEGO, W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Najczęstsze dylematy

Warszawa, 17 marca 2014 r.


Obowi zkowe przygotowanie przedszkolne
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Art. 14 ust. 3 i 3a

 • Dziecko w wieku 5 lat.

 • Dziecko odroczone od obowiązku szkolnego.

  Art. 13a ust. 2(Dz. U. z 2012 r., poz. 176 – art. 1 pkt 1)

  Dziecko w wieku 6 lat, którego rodzice nie podjęli decyzji o rozpoczęciu przez dziecko obowiązku szkolnego.

  Przygotowanie przedszkolne realizowane jest w:

 • w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego

 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

  Ważne!

  Nie ma odraczania od realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.


Obowi zek poza przedszkolem szko
Obowiązek poza przedszkolem/szkołą OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Art. 16 ust. 8, 10-14

Na wniosek rodzica – złożony do 31 maja Do wniosku muszą być dołączone:

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - publicznej lub niepublicznej

 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia

 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

  Dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola lub szkoły do której/którego dziecko zostało przyjęte może zezwolić w drodze decyzji.

  Ważne: nie dotyczy dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim!


Obowi zek poza przedszkolem szko1
Obowiązek poza przedszkolem/szkołą OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Art. 16 ust. 10

Zezwolenie może być wydane na wniosek rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego.

W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie dołącza się opinii poradni oraz zobowiązania rodziców.

Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty


Wcze niejsze spe nianie obowi zku szkolnego
Wcześniejsze spełnianie obowiązku szkolnego. OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat - od 1 września 2014 r. - art. 16 ust. 1

  (Dz. U. z 2012 r., poz. 176 – art. 1 pkt 2)

  jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 • Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.


Wcze niejsze spe nianie obowi zku szkolnego1
Wcześniejsze spełnianie obowiązku szkolnego. OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii:

 • publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 • niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni.

  Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty


Odraczanie obowi zku szkolnego
Odraczanie obowiązku szkolnego OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Art. 16 ust. 3: W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok – nie dotyczy dzieci 6-letnich, których rodzice sami podejmują decyzję!

Art. 16. ust. 4: Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - publicznej lub niepublicznej!


Ważne: OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Rodzic, do wniosku o odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego swojego dziecka dołącza opinię, z której wynika potrzeba odroczenia tego obowiązku w danym roku szkolnym.

Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty


Odraczanie obowi zku szkolnego1
Odraczanie obowiązku szkolnego OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Jeśli dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej to ostateczna decyzja będzie należeć do rodziców.

 • Jeśli poradnia psychologiczno – pedagogiczna wyda opinię o zasadności odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, to na wniosek rodzica dyrektor szkoły odroczy spełnianie tego obowiązku (do tej pory dyrektor mógł podjąć inną decyzję).

  Jest: podejmuje decyzję, będzie: odracza

 • Taki wniosek rodzice będą mogli złożyć do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczęło I klasę – możliwość powrotu dziecka do wychowania przedszkolnego do 31 grudnia.

  Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty


Odraczanie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta cenia specjalnego
Odraczanie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Art. 14 ust. 1a:

 • 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat/8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat/8 lat.

  Do 31 sierpnia 2014 r. – 10 lat

  Od 1 września 2014 r. - 8 lat

  (ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458 z późn. zm.)


Do czego ma by gotowa poradnia
Do czego ma być gotowa poradnia? specjalnego

1. Zmierzenie się:

 • ze zwiększoną liczbą zgłoszeń rodziców

 • ze zwiększoną liczbą wniosków o wydanie opinii

  2. Zaplanowanie i zrealizowanie badania zgłoszonych dzieci 5-, 6- i 7-letnich.

  3. Podjęcie pracy z rodzicami, oczekującymi wydania opinii, dotyczącej odroczenia obowiązku szkolnego pomimo, że wyniki badań nie wskazują na taką konieczność.

  4. Opracowanie wyników badań i wydanie opinii, dotyczącej gotowości szkolnej dzieci najpóźniej do 31 sierpnia 2014 r.

  (www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)


Do czego ma by gotowa poradnia1
Do czego ma być gotowa poradnia? specjalnego

Etapy postępowania w poradni (do przemyślenia):

1.Przyjęcie zgłoszenia/wniosku o wydanie opinii (kto, gdzie).

2. Analiza dokumentów (kto, gdzie).

3. Decyzja (czyja), kto spotka się z rodzicem na rozmowę, czy rodzic ma przyjść z dzieckiem, czy sam.

 • Jeśli rodzic przyjdzie z dzieckiem, to kto zajmie się dzieckiem, a kto rodzicem.

  4. Spotkanie z rodzicem:

 • zdefiniowanie problemu

 • wstępna rozmowa o problemie

  (www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)


Mamo tato ju teraz najm odszy ucze ma prawo do
MAMO, TATO - JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ MA PRAWO DO … specjalnego

 • Okresu adaptacji w szkole tak długiego jak to będzie potrzebne.

  • Jednego nauczyciela w klasach I – III przygotowanego do pracy z młodszym uczniem.

  • Indywidualnego podejścia:

  • treści programu oraz sposób i tempo jego realizacji dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów,

  • czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność oraz długość przerw dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

 • rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania

 • przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Mamo tato ju teraz najm odszy ucze ma prawo do1
MAMO, TATO - JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ MA PRAWO DO … specjalnego

4. Wyodrębnionego miejsca do zabawy.

5. Miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

 • rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

  6. Opieki świetlicowej (w grupach nie większych niż 25 uczniów).

  7. Zajęć po lekcjach (rozwijających zainteresowania, wspierających rozwój czy wyrównawczych).

 • rozporządzenie w sprawie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół


Mamo tato ju teraz najm odszy ucze ma prawo do2
MAMO, TATO - JUŻ TERAZ NAJMŁODSZY UCZEŃ MA PRAWO DO … specjalnego

8.Opisowych ocen na koniec półrocza i roku szkolnego.

 • rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

  9.Bezpłatnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

  • szkoła oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne rozpoznają potrzeby uczniów (szczególne uzdolnienia czy trudności w uczeniu się)

  • poradnie psychologiczno - pedagogiczne wspomagają szkoły

   rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej


Na ucznia w szkole czekaj
NA UCZNIA W SZKOLE CZEKAJĄ…… specjalnego

1. Klasy nie większe niż 25 uczniów:

 • klasy I od września 2014 r.

 • klasy I-II od września 2015 r.

 • klasy I-III od września 2016 r.

  2. Klasy złożone z dzieci w podobnym wieku:

 • tworzenie oddziałów klas I z uczniów w zbliżonym wieku w latach 2014/2015 i 2015/2016

 • ustawaz dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy osystemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Na ucznia w szkole czekaj1
NA UCZNIA W SZKOLE CZEKAJĄ…… specjalnego

3.Lekcje niezależne od szkolnych dzwonków:

 • czas trwania zajęć dostosowywany do możliwości najmłodszych uczniów

  4. Tempo nauki dostosowane do potrzeb uczniów:

 • z podstawy programowej usunięte osobne wymagania dla pierwszoklasistów. Dzieci będą miały trzy lata na opanowanie materiału klas I-III we własnym tempie .


 • Na ucznia w szkole czekaj2
  NA UCZNIA W SZKOLE CZEKAJĄ…… specjalnego

  5. Dostosowywanie pracy domowej do możliwości uczniów (nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie).

  6. Odrabianie prac domowych w czasie zajęć świetlicowych (przy wsparciu nauczycieli świetlicy).

  7. Świetlica dostępna dla dzieci zgodnie z aktualnymi potrzebami rodziców:

  • obowiązek udostępnienia świetlic zarówno dla dzieci, które przebywają w niej systematycznie, jak i dzieci korzystających ze świetlicy nieregularnie

   8. Większe środki na opiekę nad 6-latkami w szkole:

  • dodatkowe środki w subwencji oświatowej dla gmin (90 mln złotych w 2014 r.).


  Co ma w g owie psycholog pedagog
  „Co ma w głowie” psycholog/pedagog? specjalnego

  CEL:

  Badanie/Porada/Udzielenie pomocy/ Wydanie opinii/Wydanie orzeczenia

  Mapa czynników związanych z dzieckiem/otoczeniem: wspierające/ utrudniające.

  (www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)


  Wniosek ze spotkania nr 1
  Wniosek ze spotkania nr 1: specjalnego

  • mam jasność: informacja/porada/praca nad opinią. KONIEC.

   (2a) nie mam jasności: kontynuacja spotkania:

   • badanie dziecka (kto, czym)

   • pogłębiony wywiad (kto, gdzie)

    (2b) nie mam jasności: zadania dla rodzica:

 • jakie ewentualne dodatkowe badania i gdzie wykonać,

 • jakie dokumenty powinien dostarczyć rodzic/ opiekun,

 • co ma robić z dzieckiem do następnego spotkania (zalecenia, wskazówki),

 • ustalenie daty następnego spotkania.

  (www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)


 • 5 drugie spotkanie z rodzicem
  5. Drugie spotkanie z rodzicem: specjalnego

  • Omówienie wniosków z analizy dokumentów.

  • Omówienie wniosków z badań.

  • Porada.

  • Wypełnienie przez rodzica wniosku o wydanie opinii.

  • 6. Opracowanie opinii i jej wydanie.

   KONIEC

   (www.entuzjasci.pl/dziecko-nastolatek)  OPINIA specjalnego

  • wydawana na pisemny wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia - wniosek powinien zawierać uzasadnienie,

   Zmiana w art. 3 uso:

   Jeśli w ustawie o systemie oświaty jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

   Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).


  OPINIA specjalnego

  • wydawana w ciągu 30 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 60 dni; jeśli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich i przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, a związku z tym niemożliwe dotrzymanie wskazanego terminu, tj. 30 lub 60 dni, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego,

  • przed wydaniem opinii poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza w celu uzyskania informacji o jego problemach dydaktycznych i wychowawczych w formie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów pracujących z uczniem, informując o tym wnioskodawcę.


  OPINIA ZAWIERA specjalnego

  • oznaczenie poradni wydającej opinię,

  • numer opinii,

  • datę wydania opinii,

  • podstawę prawną wydania opinii,

  • imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia, jego numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego/oddziału szkolnego/grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko/pełnoletni uczeń uczęszcza,


  OPINIA ZAWIERA specjalnego

  • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych

   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

   dziecka/pełnoletniego ucznia (w dotychczasowych przepisach diagnozę poziomu rozwoju) oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego problemu,

  • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

  • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/pełnoletnim uczniem,

  • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem /pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

  • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

  • podpis dyrektora poradni.


  Na pisemny wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia specjalnego:

  • kopia opinii może być przekazana przez poradnię do przedszkola, szkoły lub placówki do której dziecko/pełnoletni uczeń uczęszcza,

  • poradnia wydaje informacje o wynikach przeprowadzonej diagnozy.


  WNIOSEK specjalnegoJEST NIEZBĘDNY DO

  • wydania opinii,

  • przekazania opinii do przedszkola, szkoły lub placówki,

  • wydania informacji o wynikach diagnozy,

  • określenia niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich do potrzeb dziecka,

   składa się w postaci papierowej lub elektronicznej [realizacja postanowień ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

   Do przyjmowania wniosków poradnie mogą wykorzystać system ePUAPhttp://epuap.gov.pl.


  Diagnoza jaka powinna by
  DIAGNOZA – JAKA POWINNA BYĆ? specjalnego

  • Diagnoza powinna być:

   • trafna

   • rzetelna

   • wieloaspektowa


  Diagnoza dojrza o ci gotowo ci szkolnej
  DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI/GOTOWOŚCI SZKOLNEJ specjalnego

  • Poradnia wykorzystuje diagnozę przedszkolną.

  • Nauczyciel przedszkola przeprowadza diagnozę przedszkolną dziecka, którą przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

  • To informacje o tym, w jaki sposób dziecko jest przygotowane do rozpoczęcia nauki w I klasie.

  • Nauczyciel opisuje umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole, które Twoje dziecko opanowało w przedszkolu.

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - Dz. U. z 2010 r. nr 97, poz. 624, z późn. zm.

   2. Poradnia uwzględnia badania różnych specjalistów, obserwacje, opinie nauczycieli.

   3. Poradnia umożliwia kontakt rodziców ze specjalistami w niej pracującymi.


  Poradnia przed wydaniem opinii może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, informując o tym osobę składającą wniosek.


  Obowi zuj ce regulacje prawne
  Obowiązujące regulacje prawne dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, informując o tym osobę składającą wniosek.

  • rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. nr 223, poz.1869, z późn. zm.)

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz. 1072)

  • rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

  • rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 981 i Dz. U. z 2013 r. poz. 958)


  Obowi zuj ce regulacje prawne1
  Obowiązujące regulacje prawne dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, informując o tym osobę składającą wniosek.

  • rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz. 1490 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 982 i Dz. U. z 2013 r. poz. 957)

  • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz.204)

  • rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529)

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)


  Emilia Wojdyła – Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie

  [email protected]

  Dziękuję za uwagę.


  ad