slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ефикасно коришћење енергије у металургији -IPPC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ефикасно коришћење енергије у металургији -IPPC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ефикасно коришћење енергије у металургији -IPPC - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ у најбољем интерсу српске привреде. Ефикасно коришћење енергије у металургији -IPPC. Увод

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ефикасно коришћење енергије у металургији -IPPC


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

у најбољем интерсу српске привреде

Ефикаснокоришћењеенергијеуметалургији-IPPCЕфикаснокоришћењеенергијеуметалургији-IPPC

Увод

 • Захтевзаиздавањеинтегрисанедозволекојиподноси оператермора да садржисвештојепрописанопостојећомзаконскомрегулативом. У захтевуоператерприказује усклађенострадапостројењасаодредбамаЗакона о интегрисаномспречавању и контролизагађивањаживотнесредине, усклађенострадапостројењасанајбољимдоступнимтехникама. Оператертреба да предвиди и предложинајбољедоступнетехнике (БАТ) односномерекојејејошнеопходнопредузети у постројењусатачнодефинисаномдинамикомспровођењатихмера, временскимраспоредомзазавршетакпредложенихмера, као и предвиђенимфинансијамакојепратеспровођењепредложенихмера.
 • Правилник о садржају, изгледу и начину попуњавања захтева (Сл.гласник Р.Србије, бр. 30/2006од 11.4.2006. године).
 • Четири члана-25 стр.

Београд,децембар 2011

slide2
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Далијепроцес у складуса БАТ препорукамазаметалургију?

Захтев за издавање интегрисане дозволе садржи:

 • I. Опште податке:
 • 1. о захтеву,
 • 2. о оператеру,
 • 3. о постројењу и његовој околини,
 • 4. врсти индустријске активности,
 • 5. особљу и инвестиционим трошковима;
 • II. Резиме података о активности и издатим дозволама:
 • 1. кратак опис активности за коју се интегрисана дозвола захтева,
 • 2. подаци о планској и пројектној документацији за постројење (дозволе, одобрења, сагласности),
 • 3. кратак извештај о значајним утицајима на животну средину;

III. Детаљни подаци о постројењу, процесима и процедурама:

 • 1. локација,
 • 2. управљање заштитом животне средине,
 • 3. коришћење најбоље доступних техника,
 • 4. коришћење ресурса,
 • 5. емисије у ваздух,
 • 6. емисије штетних и опасних материја у воде,
 • 7. заштита земљишта и подземних вода,
 • 8. управљање отпадом,
 • 9. бука и вибрације,
 • 10. процена ризика од значајних удеса,
 • 11. мере за нестабилне (прелазне) начине рада постројења,
 • 12. дефинитивни престанак рада постројења или његових делова,
 • 13. нетехнички приказ података на којима се захтев заснива.
 • Захтев из става 1. овог члана садржи и прилоге, и то:
 • 1) документацију прописану законом;
 • 2) табеларне прегледе (дијаграме);
 • 3) мапе и скице;
 • 4) копије издатих дозвола, одобрења и сагласности и других докумената;
 • 5) акционе планове III.4 - III.10.

Београд,децембар 2011

slide3
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

III. Детаљни подаци о постројењу, процесима и процедурама:

 • 4. коришћење ресурса,
 • 1. Коришћење сировина и помоћних материјала Табеле1-4
 • 2. Коришћење енергетских извора у индустријским постројењима-Табеле 5-9
 • *Коришћење горива за производњу топлотне и електричне енергије и транспорт на локацији постројења Табела 5
 • * Коришћење топлотне енергије од спољних снабдевача Табела 6
 • *Потрошња електричне енергије Табела 7
 • *Коришћење горива у енергетици (табела 8 се примењује на постројења где су главнеактивности производња топлотне и/или електричнеенергије)
 • *Карактеристике опреме за мерење потрошње топлотне и електричне енергије Табела 9
 • Београд,децембар 2011
slide4
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

3. Емисије у ваздух и њихова контрола

 • Техничке карактеристике котлова -Табела 12
 • Гориво за котлове/постројења за грејање-Табела 13
 • Термоелектране и топлане: извори емисија-Табела 14
 • Београд,децембар 2011
slide5
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

 • I. ОПШТИ ПОДАЦИ
 • II. РЕЗИМЕ ПОДАТАКА О АКТИВНОСТИ И ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА
 • 1. Кратак опис активности за коју се захтева интегрисана
 • дозвола
 • Одељак 1.7. Дати збирни преглед планираног коришћења сировина, помоћних материјала, енергије и воде (користити табеларне прегледе из Одељка III. 4).
 • III. ДЕТАЉНИ ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ, ПРОЦЕСИМА И ПРОЦЕДУРАМА
 • 1. Локација
 • 2. Управљање заштитом животне средине
 • Одељак 2.2. Ако предузеће примењује систем управљања заштитом животне
 • средине (EMS) навести податке о примени тог система, укључујући податке о
 • стандарду који се примењује, односно сертификованом систему (ISO 9000, ISO
 • 14000), датуму сертификовања и верификације, оцењивачу који је верификовао
 • систем и др.
 • Београд,децембар 2011
slide6
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

3. Коришћење најбољих доступних техника

 • 3.3.2. Навести листу свих производних операција (јединица), укључујући дијаграме за сваку и додатне информације. Дијаграми треба да прикажу улаз сировина, хемикалија, воде, енергије, као и емисије и отпад. Навести информације о емисијама приликом започињања рада и заустављања рада постројења (детаљан ниво треба да буде усаглашен са надлежним органом пре достављања коначног захтева).
 • Подаци о методама, технологијама и другим техникама за превенцију и смањење утицаја постројења на животну средину и њихово упоређење са BAT захтевима, могу се приказати описно или табеларно (за елементе наведене у одељцима III. 4. до III. 10. захтева за издавање дозволе), на следећи начин:
 • Београд,децембар 2011
slide7
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

БРЕФје у суштинитехничкидокумент. У томсмислу БРЕФ служикаопокретачкапобољшаномделовању у окружењу, локално и глобално. БРЕФ требадасадржибројнеелементекојиводезакључку о томекојетехникесесматрајунајбољимрасположивимза металургију. Сваки БРЕФ садржи:

 • Извршнисажетек
 • Увод
 • Општеинформације
 • Примењенипроцеси и технике
 • Садашњеемисије и нивоипотрошње
 • Техникекојетребаразмотритиприодређивању БАТ-а
 • Најбољерасположиветехнике (БАТ)
 • Технике у настајању
 • Завршнепримедбе
 • Анекси

Премадефиницији, БАТ јестетехникаразвијенадонивоакојидопуштањенујендоставну и лакуимплементацију у секторуметалургије.Доказкојимсеузимадајепредложенатехникауствари БАТ јестеуспешнапримена тетехнике у једномиливишепостројењанегде у свету.

БАТ јерезултат технолошког развоја.

 • Београд,децембар 2011
slide8

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

 • Београд,децембар 2011
slide9
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

4. Коришћење ресурса

 • Одељак 4.2. Навести податке о укупној потрошњи енергије за обављање активности, а нарочито:
 • - приказати потрошњу енергије и горива према одређеним категоријама;
 • - одвојено приказати, ако је могуће, потрошњу енергије у оквиру различитих делова активности;
 • - описати мере за смањење потрошње енергије;
 • - описати мере за смањење емисије при коришћењу енергената;
 • - дати опис постројења за третман, укључујући скицу система за третман;
 • - описати процес производње енергије;
 • - одвојено приказати производњу енергије по одређеним категоријама;
 • - описати ефикасност производње енергије.
 • Попунити табеле 5 до 9 у прилогу.
 • Београд,децембар 2011
slide10
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Прилог:

 • 1. Документација коју оператер доставља на основу члана 9. Закона;
 • 2. Табеларни прегледи (дијаграми) / Одељак III. 4. до III. 9;
 • 3. Мапе и скице;
 • 4. Копије издатих дозвола, одобрења и сагласности и др.;
 • 5. Акциони планови / Одељак III. 4 - III. 10.
 • Београд,децембар 2011
slide11
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

ПЛАНМЕРАЗАЕФИКАСНОКОРИШЋЕЊЕЕНЕРГИЈЕ У МЕТАЛУРГИЈИ

Садржај:

 • 1.Приказ потрошње енергије и горива према одређеним категоријама (врстама), за вишегодишњи период
 • 2.Приказ потрошње енергије у оквиру различитих делова активности, на основу поделе процеса по зонама
 • 3.Анализа потрошње енергије и горива и опис мера за смањење потрошње енергије и горива
 • 4.Опис мера за смањење потрошње енергије-на основу података добијених за конкретан случај
 • 5.Опис мера за смањење емисије при коришћењу енергената-уређаји за смањење емисија
 • 6.Производња енергије по одређеним категоријама
 • 7.Ефикасност производње енергије
 • 8.Литература
 • Београд,децембар 2011
slide12
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Главнеобласти у индустријигвожђа, челика и обојене металургије захтевајузначајанеенергетскеинпуте који сувезанизарадпећи и укупну ефикасност.

 • Интернационална агенција за енергију извештава (2006.) „ енергетска снага код већине индустријских процеса је најмање 50% виша него што је теоретски минимум одређен законима термодинамике. Многи процеси имају вло малу енергетску ефикасност и просечно коришћење је много више него најбоља доступна технологија која може бити допуштена“. Ово омогућава значајне могућности за смањење коришћења енергије.
 • Главна употреба енергије у ИС предузећима и за време ливења укључује: рад пећи, пре-третман металног секундара, топљење метала, извлачење, ваљање, прављење калупа,
 • топлотни третман, активности после ливења, грејање, осветљење и снага у инсталацијама зграда, пумпе, третман отпадног ваздуха и процесе третмана отпадних вода.
 • Београд,децембар 2011
slide13
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Минимизација коришћења енергије

 • коришћење енергије у секторуметала гвожђа и челика се контролише саефикаснимсистемимазауправљањеенергијом и техникамазаконтролупроцеса, специфичнетехникакојесепримењујусу:
 • Општемерезаенергетскуефикасност и функционисање са ниским емисијама
 • Аутоматизација пећи и контрола пећи
 • Оптимизовано пројектовање пећи
 • Регенеративни горионици
 • Рекуператор и ојачавање горионика
 • Окси-гориво технологија
 • Предгревање и топлотни третманпећи
 • Отпаднетоплотекотла
 • Оптимизација пројектовања кочења
 • Коришћење уређаја за преношење
 • Доводи за предгревање залиха
 • Конзервација топлоте у покривеном топлотном боксу
 • Топло пуњење/директно ваљање
 • Приближно обликовање ливењем
 • Скидање рђе усмереног материјала
 • Користити тесно паковање опреме
 • Оивичавање
 • Аутоматизација грубе обраде
 • Транспорт грубо обрађених ваљаних форми на завршни дресир
 • Проходност система за подмазивање
 • Третман директног загревања
 • Термо механичка операција ваљања
 • Континуално ваљање
 • Жарење под звонима 100% водонок
 • Предгревање ваздуха за сагоревање, користећи регенеративне пећи
 • Производња паре са повратном топлотом
 • Предгревање сировина
 • Београд,децембар 2011
slide14
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде
 • БАТ за минимизацију коришћења енергије и контролу коришћења у подручју гвожђа и челика садрже:
 • Укључују коришћење основних, јефтиних физичко енергетских делотворних техника, као што је изолација
 • Методе садржаја ( као што су заптивачи и самозатварајућа врата), и избегавање непотребних бацања топле воде или ваздуха ( на пример са погодним једноставним контролним системима као што су тајмери и сензори)
 • Систем гравитационог пуњења и разматрање о могућностима штедње енергије у процесима градње, контрола одељења, потребе канцеларија и кад се ставља опрема у погон.
 • Технике поновне употребе енергије као што су:
 • поновне употребе грејања из палетизације, отпадни гас из хлађења синтера и примена рециркулацује отпадних гасова
 • поновна употреба топлоте из синтеровања и пуњења синтера
 • директно инјектирање редукујућих агената у високу пећ
 • поновна употреба енергије из гасова високе пећи
 • оптимизација процеса у електролучним пећима
 • предгревање металног секундара у електролучним пећима
 • у електролучним пећима делотворно брзо сагоревања у комбинацији са унапређеним гасним третманом
 • у електролучним пећима инјектиранје мешавине угљене прашине за гасни третман
 • нови концепти електролучних пећи
 • Београд,децембар 2011
slide15
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде
 • Апликант би морао да прикаже да је у пројектовању разматрао инсталације и било који третман процеса ефикасног коришћења енергије и њене поновне употребе.
 • Апликант би морао поновно прегледа потрошњу енергије на годишњој бази и испита опције за:
 • оптимизацију снабдевања енергијом
 • оптимизацију/смањење потрошње енергије
 • оптимизацију поновне употребе топлоте и енергије
 • Многи аспекти енергетске ефикасности треба да буду обављени кроз менаџмент технике, процедуре руковања и одржавања, које преклапају и обликују део ЕМС активности.
 • Београд,децембар 2011
slide16
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Обојена металургија

 • Уопштено, следећи производни кораке је потребно разматрати: рударство,пријем, складиштење и руковање сировинама, припрему руде пре процеса и припрему третмана сировина ( и трансфер до процеса производње), рафинацију руде и обогаћивање, функционисање пећи, ,примарно топљење, секундарно топљење, рафинацију метала, ваљање и ливенје, пирометалуршку екстракцију/производњу ( топљење и растапање и легирање ) и финиш.
 • Ово су и главне фазе коришћења енергије и подручја њене минимизације као и оне опште као код ИС
 • За већину обојених метала, примарно топљење је енергетски најинтензивнији корак.
 • Производња обојених метала типично укључује следеће примарне групе метала, које ће бити у центру фокуса посебног БАТ документа:
 • Бакар и његове легуре
 • Алуминијум и његове легуре
 • Цинк и олово
 • Племенити метали
 • Ватроотпорни метали
 • Београд,децембар 2011
slide17
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде
 • Апликант би и овде морао да прикаже да је у пројектовању разматрао инсталације и било који третман процеса ефикасног коришћења енергије и њене поновне употребе.
 • Да поновно прегледа потрошњу енергије на годишњој бази и испита опције за:
 • оптимизацију снабдевања енергијом
 • оптимизацију/смањење потрошње енергије
 • оптимизацију поновне употребе топлоте и енергије
 • Такође, многи аспекти енергетске ефикасности треба да буду обављени кроз менаџмент технике, процедуре руковања и одржавања, које преклапају и обликују део ЕМС активности.
 • Београд,децембар 2011
slide18
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Закључна разматрања

 • Руководећисе БРЕФ-овима, као референтнимдокументимаимплементирати најбољедоступнетехнике, БАТ-ови, чиме сестичуусловизадобијањеИнтегрисане, ИППЦ, дозволе.
 • -Р Е Ш Е Њ Е о издавањуинтегрисанедозволе-Министарство, преко тридесет страна
 • -Усклађеностсанајбољимдоступнимтехникамапостигнутесукодследећихактивности и фазапроцесапроизводње:
 • * Смањењепотрошњетоплотне и електричнеенергије
 • Одељак-Коришћењересурса
 • Енергија
 • Предузеће каоенергент у процесупроизводњекористи:
 • -набројане све врсте и места потрошње
 • Податке о коришћењуенергијеоператерједао у Поглављу III.4.2.захтева.
 • Уззахтевзадобијањеинтегрисанедозволеоператерјеприложио и Планмеразаефикаснокоришћењеенергије.
 • У акциономпланукојијеприложиоуззахтевзаиздавањеинтегрисанедозволеоператерјепредвидеомерезасмањењепотрошњеелектричнеенергије у циљуусаглашавањаса БАТ захтевима.
 • Београд,децембар 2011
slide19
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

УСЛОВИ

 • Рад и управљањепостројењем
 • Важност- дозволаважи...
 • Рокзаподношењеновогзахтева
 • Коришћењересурса
 • Енергија
 • Обавезујесеоператердаћеобезбедитиефикаснокоришћењеенергије у свимделовимапроизводњегдејетомогуће.
 • Обавезујесеоператерда у циљуусаглашавањаса БАТ захтевима у смислусмањењапотрошњеелектричнеенергије, извршизаменуелектричнеенергијенекимдругимвидоменергијезазагревањераднихпросторија, гдегодјетомогуће.
 • Наконнизасастанакаодржанихсапредставницима предузећа и министарства и обиласкалокацијепостројењазакојујеподнетзахтевзаиздавањеинтегрисанедозволе, започетајепроцедураиздавањаинтегрисанедозволе.
 • Београд,децембар 2011
slide20
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

Нацрт интегрисане дозволе

 • - Техничку комисију за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператера
 • На основу захтева оператера за издавање интегрисане дозволе, приложене документације уз захтев, обиласка локације, програма мера прилагођавања рада постојећег постројења прописаним условима, извештаја и оцене Техничке комисије, као и мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања доноси одлуку о издавању интегрисане дозволе.
 • Београд,децембар 2011
slide21
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде

APPENDIX

 • I-Proposal for Energy Efficiency Directive issued
 • Following its publication in June 2011, the European Commission has adopted the legislative proposal for a Directive on Energy Efficiency (See June 2011 Eurobrief). The proposal establishes a common framework for the promotion of energy efficiency within the Union in order to ensure the achievement of the Union's target of 20% primary energy savings by 2020 and to pave the way for further energy efficiency improvements beyond that date. The proposal sets several energy efficiency requirements for end-user sectors such as the cement industry.
 • These include:
 • Energy efficiency targets, whereby Member States must set a national energy efficiency target expressed as an absolute level of primary energy consumption in 2020. They can also decide whether or not to include binding targets in their national energy efficiency plans.
 • Ensuring that the public sector leads by example by pushing for market uptake of energy efficient products and services. In addition, renovation works covering at least 3% of the total floor area of public bodies’ own premises will have to be carried out and, from 2014, 3% of public buildings should be renovated each year.
 • Removing obstacles to energy efficiency in buildings.
 • Obliging large companies to conduct an energy audit by 2014 to identify the potential for reducing their energy consumption. This audit would need to be repeated every three years. The proposal is also linked to BATi (Best Available Techniques) and the Energy Efficiency BREFi (BAT Reference Document).
 • Linking energy efficiency with the EU Emission Trading Scheme (ETSi) via the “set aside” issue.
 • Member States drawing up an annual inventory of data for all installations using fuels with total rated thermal input of 50 MW or more.
 • The proposal will have to be approved by the European Parliament and Council following the co-decision procedure. First reading will start by a vote in Industry, Research and Energy (ITRE) on 28 February 2012 leading to a vote in plenary scheduled for 17 April 2012.
 • Београд,децембар 2011
slide22
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде
 • II-ECF expresses support for Energy Efficiency Directive
 • On 23 September 2011, the European Construction Forum (ECF) expressed its support for the proposed Directive on Energy Efficiency. In a letter to Claude Turmes (Group of the Greens/European Free Alliance, Luxembourg), the ECF highlighted that action to reach zero energy in both new and existing buildings and renovate Europe’s building stock, as well as increasing the energy efficiency of infrastructure, represent the most effective ways of reaching the EU’s objective of 20% primary energy savings by 2020 and beyond. The ECF believes that the proposal should therefore:
 • Focus on the end-user as the driver for achieving a market transformation
 • Focus on buildings as the most important sector affecting the end user
 • Set ambitious long-term national 2050 roadmaps for lowering the average energy consumption of EU buildings
 • Streamline current funding instruments such as the structural funds
 • Give energy supply companies the possibility to contribute either at national or at EU level to energy efficiency financing
 • Београд,децембар 2011
slide23
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде
 • III-Parliament issues draft opinion on taxation of energy products
 • Rapporteur Béla Kovács (Non-attached Members, Hungary), from the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) in the European Parliament has issued his draft opinion on the Proposal for a Directive on the taxation of energy products and electricity. The draft opinion raises concerns about the reduction of the autonomy of Member States' energy tax regimes, and states that Member States should maintain control over the level of future EU minimum tax rates (with no automatic indexation of minimum rates). The draft opinion also notes that the revised Directive should allow for flexible solutions adapted to the Member States’ individual economies.
 • With regards to industry, the document highlights the fact that the proposal lacks a real industrial policy, and that impacts on industry should be carefully addressed, taking into account the EU’s competitiveness.
 • It has to be borne in mind that, in taxation matters, the Parliament’s opinion is purely advisory.
 • Београд,децембар 2011
slide24
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕу најбољем интерсу српске привреде
 • IV-IED: BAT conclusions application dates
 • The European Commission (Directorate General for Environment) has confirmed its position in relation to new and existing installations under the Industrial Emissions Directive (IED). According to the note sent by the Commission to the Member States:
 • For new installations, the provisions of the IED will apply from 7 January 2013.
 • For existing installations, the provisions listed in Article 80(1) of the IED will apply from 7 January 2014.
 • For both new and existing installations, as long as the application of Best Available Techniques (BATi) conclusions adopted in accordance with the new regime cannot be ensured, the conclusions on BAT from any BAT Reference Documents (BREFs) adopted under the former Industrial Pollution Prevention and Control (IPPCi) Directive shall apply as BAT conclusions with the exception of their application to setting Emission Limit Values (ELVs) [Article 15 (3)] and derogations [Article 15 (4)].
 • Based on the above, CEMBUREAU believes that ELVs and derogations will not be derived from conclusions on BAT from the Cement BREF until it has been revised under the IED. Nevertheless, cement installations are not exempt from complying with the application of BAT conclusions from the Cement BREF other than under Article 15(3) and (4) by early 2014.
 • Београд,децембар 2011
slide25

ХВАЛАНА ПАЖЊИ

др Никола Мајински, секретар

Удружење рудника метала, црне и обојене металургије

e-mail : nikola.majinski@pks.rs

rudnici@pks.rs

Ресавска 13-15, Београд

www.pks.rs