1 / 16

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME. Nevin KUYUCUOĞLU. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME.

rafael
Download Presentation

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME Nevin KUYUCUOĞLU

 2. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME Öğrenenlerin bilişsel gelişim düzeyleri,bilgiyi zihinsel yapılandırmada önemli rol oynar. Öğrenme ortamları,öğrenenlerin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici nitelikte düzenlendiğinde,öğrenciler bilgiyi ezberlemek yerine zihinsel olarak anlamlandırarak bilgiyi içselleştirir ve kalıcı bilgi edinirler.

 3. Öğrenenden istenilen,kitaptaki soru ya da problemler değildir. Öğrenenlerin gerçek yaşamlarına uygun özgün çalışmalar yapabilmeleri ve yaşamlarının her alanında etkin problem çözen bireyler olabilmeleridir.

 4. Probleme dayalı öğrenme gerçek yaşam problemleri üzerine kurulmuştur. Probleme dayalı öğrenme öğrencilerin hem içeriği hem de eleştirel düşünme becerilerini öğrendiği gerçek problemden oluşan bir çabalama sürecidir.

 5. Probleme dayalı öğrenmedeki temel amaç,öğrencileri mesleksel yaşamda karşılaşabilecek durumlara uygun koşullarla karşı karşıya getirmek ve onlara günlük yaşam problemlerinin üstesinden gelebilmeyi öğrenmelerinde yardımcı olmaktır.

 6. Probleme Dayalı Öğrenmede Bilimsel Araştırma Süreci • PDÖ,öğrenenlerin bilimsel araştırma becerilerini etkin bir biçimde kullanmalarını gerektirir. Öğrenenler problem çözme becerilerini kullanarak bilgilerini organize etmek ve kalıcı bilgi edinmek için bilimsel araştırma sürecinde şu basamakları izler;

 7. -Problem üzerinde düşünme,açık olmayan kavram ve konuları netleştirme. -Problemi tanımlama. -Önceki bilgilere dayalı olası acıklamaları belirleme/bilinmesi gerekenler üzerinde fikir birliğine varma

 8. -Olası çözüm yollarına ilişkin bilgi toplama. -Öğrenme hedeflerini belirleme, -Elde edilen sonuçların problemi çözümlemeye katkı getirip getiremeyeceğine karar verme,aksi taktirde başa dönme, -Açıklamaları sentezleme,sonuçları raporlaştırma.

 9. Problem çözme sürecinin basamakları şu şekiledir; - Problemin farkına varma -Gerekli bilgilerin toplanması -Problemin temeline inme • Çözüm yollarının araştırılması ve bulunması • En uygun çözüm yolunun tespiti • Problemi çözme

 10. Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Rolü PDÖ sürecinde çoğunlukla öğrenenlerin kontrolünde öğrenme organize edilir;bir başka anlatımla “kendi kendine öğrenme” gerçekleşir. PDÖ sürecinde öğrenciler bilgiyi keşfeder,eğlenir ve heyecan duyarlar. Öğrenme için daha fazla zaman ayırır ve daha çok çaba sarf ederler.Bü süreçte farklılaşan öğrenci özellikleri ise şöyledir;

 11. -Bilgiyi ezberlemek yerine kalıcı bilgi edinirler, -Öğrenme sürecinde keşfeder,eğlenir ve heycanlanır, -Bilgilerini benzer durum ve bağlamlarda kullanma yeteneği kazanır, -Yaşam boyu öğrenen olurlar,

 12. -Tek doğru yanıt yerine çoklu çözümlere ulaşırlar, -Grup içinde birbirlerinden öğrenirler,

 13. Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Öğrtmenin Rolü PDÖ oturumlarında öğretmen,öğrencilerin problemlerini çözmek için varolan bilgileri ile neyi bilmeleri gerektiği arasındaki farkı bulmalarına öğrencilere yardımcı olur.

 14. Problemedayalı öğrenme sürecinde öğretmen,öğrencilere doğrudan bilgileri veren kişi olmak yerine öğrenci gruplarını yönlendiren ve öğrenmeyi kolaylaştıran rolünü üstlenir. Öğrencilerin bir problem çözme uzmanı gibi düşünmeleri konusunda cesaret verir. Probleme dayalı öğrenme ile ilgili dersleri veya üniteleri işlerken ve bu konuda öğrencilerine rehberlik ederken verilen etkinlikleri yaparak, etkili öğrenmenin oluşmasını sağlamalıdırlar.

 15. PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirme, test sonuçları kadar öğrencilerin sınıftaki davranışlarını gözlemeye dayanarak öğrencilerin performansı hakkında karar vermeyi kapsayan bir kavramdır . Probleme dayalı öğrenme, bu çalışmaların bütününü kapsayan bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir. Bunun için de iki tip çalışma yapmak gerekir. Bunlar; a) Standart testler, b) Öğrencilerin çalışmalarını gözlemek

 16. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.....

More Related