ĢIMEŅU MEDIĀ CIJA - PowerPoint PPT Presentation

ime u medi cija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĢIMEŅU MEDIĀ CIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĢIMEŅU MEDIĀ CIJA

play fullscreen
1 / 74
ĢIMEŅU MEDIĀ CIJA
131 Views
Download Presentation
rafael-mann
Download Presentation

ĢIMEŅU MEDIĀ CIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ĢIMEŅUMEDIĀCIJA

 2. KAS IR MEDIĀCIJA? • “Alternatīvā strīdu risināšana”

 3. MEDIĀCIJAS MĒRĶIS? Tu neesi apmierināts Tu neesi apmierināts Es esmu apmierināts Es neesmu apmierināts Es neesmu apmierināts Es esmu apmierināts Tu esi apmierināts Tu esi apmierināts

 4. STARPNIEKU (MEDIATORU) KVALIFIKĀCIJA UN IECELŠANA Starpnieku (mediatoru) kvalifikācija un iecelšana [sk. 1. dokumentu: “Apmācība”]

 5. KĀDI IR MEDIĀCIJAS PRINCIPI? • Brīvprātīga līdzdalība • NB: prasība saņemt nosūtījumu no Juridisko pakalpojumu komisijas (Legal Services Commission), pirms tiek noteikts, ka jāpiemēro Bērnu likuma 8. daļa

 6. KĀDI IR MEDIĀCIJAS PRINCIPI (TURPINĀJUMS) • Starpnieka neitralitāte • NB: pārrunas par nosūtījumu vienas advokātu prakses ietvaros • Cieņa pret mediācijā iesaistītajiem cilvēkiem

 7. KĀDI IR MEDIĀCIJAS PRINCIPI?(TURPINĀJUMS) Konfidencialitāte Lēmumus pieņem dalībnieki

 8. JAUTĀJUMI, KAS IZRIET NO MEDIĀCIJAS PRINCIPIEM • Pārrunas un lēmumu pieņemšana, izmantojot pietiekamu informāciju [izpaušana] • Saziņas veicināšana bez padomu sniegšanas • Konfidencialitāte un tiesiskā privilēģija NB: izņēmumi konfidencialitātei

 9. JAUTĀJUMI, KAS IZRIET NO MEDIĀCIJAS PRINCIPIEM(TURPINĀJUMS) NB: izņēmumi tiesiskajai privilēģijai (abas puses atsakās no tiesiskās privilēģijas) • Tiesiskā privilēģija attiecas uz pusēm, nevis uz starpnieku. Līdz ar to, ja puses vienojas atcelt privilēģiju, bet starpnieks tam nepiekrīt, tiesai ir jāizlemj, vai pieaicināms starpnieks NB: Lieta Rothwell v Rothwell[2008] EWCA Civ1600 [sk. 2. dokumentu]

 10. BRĪVPRĀTĪGA LĪDZDALĪBA

 11. MEDIĀCIJAS KURSI [Sk. 3. dokumentu: “Apmācības sniedzēja kursa apraksta paraugs”]

 12. STARPNIEKA NEITRALITĀTE

 13. CIEŅA PRET MEDIĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM CILVĒKIEM MĒS CIENĀM ES CIENU

 14. PĀRRUNAS UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA, IZMANTOJOT PIETIEKAMU INFORMĀCIJU [IZPAUŠANA] PAR IZPAUŠANU

 15. SAZIŅAS VEICINĀŠANA BEZ PADOMU SNIEGŠANAS

 16. KONFIDENCIALITĀTE UN TIESISKĀ PRIVILĒĢIJA

 17. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? KAS KO KONTROLĒ: • Starpnieks kontrolē procesu • Dalībnieki kontrolē izskatāmos jautājumus

 18. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) • 5 POSMI • Darbalauka apzināšana • Problēmu noskaidrošana • Problēmu izpēte • Iespējamo risinājumu izstrāde • Vienošanās panākšana

 19. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) • MEDIĀCIJĀ IZMANTOTIE DOKUMENTI • Gatavības pārbaude • Sākotnējā/informatīvā tikšanās • Vienošanās par mediāciju • Sesijas protokols • Sapratnes memorands • Atklātais finanšu ziņojums

 20. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) • Tiesībspēja • NB: lieta Rothwell v Rothwell[2008] • Nepieciešami tālāki norādījumi

 21. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridisko konsultantu un ģimenes starpnieku atšķirīgo lomu un atbildības salīdzinājums

 22. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Ģimenes starpniekiem ir pienākums palīdzēt abiem dalībniekiem vienādā mērā un ievērojot neitralitāti • Juridiskajiem konsultantiem ir pienākumi pret pašu klientu

 23. Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti, darbu uzsākot, mēdz noskaidrot savu klientu vēsturi Starpnieki palīdz dalībniekiem definēt problēmas un vienojas par darba kārtību, neapkopojot vēsturi

 24. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Starpnieki pamatā koncentrējas uz jautājumiem, kas rūp dalībniekiem: juridiskais konteksts ir sekundārs • Juridiskie konsultanti konsultē klientus par viņu juridisko situāciju, kā arī juridisko un procesuālo kārtību

 25. Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti ievāc un apmainās ar finanšu informāciju, ievērojot oficiālu dokumentu iesniegšanas procedūru Starpnieki atklāj un izskaidro abu pušu finanšu informāciju, to darot kopā ar abām pusēm

 26. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Starpnieki parasti neizmanto juridiskiem terminiem piesātinātu valodu • Juridiskie konsultanti mēdz izmantot juridisko terminoloģiju

 27. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Juridiskajiem konsultantiem var būt pienākums pievērsties klientu sūdzībām par agrākiem notikumiem vai rīcību Starpnieki, ciktāl iespējams, koncentrējas uz tagadni un nākotni

 28. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Starpnieki atzīst abu pušu jūtas un apzinās tās kopīgā kontekstā, var kontrolēt pušu dusmas un palīdzēt tām virzīties tālāk • Juridiskie konsultanti sniedz klientiem emocionālu atbalstu un var viņus konsultēt neformāli

 29. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Juridiskie konsultanti ņem vērā klientu viedokli par bērnu vajadzībām Starpnieki iepazīstas ar abu vecāku viedokli un bažām saistībā ar viņu bērniem; var tikt iesaistīti bērni

 30. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Starpnieki izklāsta izvēles iespējas, neiesakot labāko • Juridiskie konsultanti konsultē: • var piedāvāt konkrētu rīcības plānu

 31. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Juridiskie konsultanti tiekas ar klientiem pie apaļā galda, juridiskie konsultanti mēdz uzņemties vadību Starpnieki palīdz veidot dialogu starp dalībniekiem, iejaucoties, kad tas nepieciešams

 32. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Starpnieki palīdz dalībniekiem saglabāt kontroli pār savām lietām, cik vien tas iespējams • Juridiskie konsultanti raksta vēstules savu klientu vārdā; var pārņemt lietas vadību

 33. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Juridiskie konsultanti sastāda iesniegumus tiesai Starpnieki nesastāda iesniegumus tiesai

 34. KĀ NORISINĀS MEDIĀCIJA? (TURPINĀJUMS) Juridiskie konsultanti Ģimenes starpnieki Starpnieki var veikt līdzmediāciju; smelties zināšanas un prasmes citās disciplīnās • Maz ticams, ka juridiskie konsultanti nodarbosies ar labdarīgu mērķu sasniegšanu, “ja vien viņi nav juristi, kas darbojas kolaboratīvajā mediācijā”

 35. KĀDI IR MEDIĀCIJAS SĀKOTNĒJO POSMU UZDEVUMI UN TAJOS NEPIECIEŠAMĀS PRASMES? • Apspriežu organizēšana un pozitīvas gaisotnes radīšana • Izskaidrošana, informēšana • Iztaujāšana • Klausīšanās • Atzīšana • Neskaidrību novēršana • Konflikta kontrole, to neapspiežot

 36. KĀDI IR MEDIĀCIJAS SĀKOTNĒJO POSMU UZDEVUMI UN TAJOS NEPIECIEŠAMĀS PRASMES? (TURPINĀJUMS) • Jautājumu pārfrāzēšana un nostādīšana abpusējā kontekstā • Prioritāšu noteikšana • Līdzsvarošana • Uzticības veidošana • Lietas vadība • Secinājumi un kopsavilkums

 37. IZMAKSAS • Juridiskā palīdzība (Legal Aid) • Ja reālie ienākumi nepārsniedz 733,00 £ mēnesī un kapitāls nepārsniedz 8000 £, ir pieejama juridiskā palīdzība

 38. IZMAKSAS (TURPINĀJUMS) • Juridiskā palīdzība • NB: ja persona saņem ienākumu pabalstu, uz ienākumiem balstītu darba meklētāja pabalstu, uz ienākumiem balstītu nodarbinātības un uzturēšanas pabalstu vai garantēto pensiju iemaksu, tai automātiski pienākas citi pabalsti [Sk. 5. dokumentu: “Sabiedrisko juridisko pakalpojumu šifra karte publiskā finansējuma aprēķināšanai”]

 39. IZMAKSAS (TURPINĀJUMS) • Privātais finansējums • Ja juridiskā palīdzība nav pieejama, izmaksas tiek segtas privāti, apmēru nosakot atbilstoši ienākumiem

 40. LAIKA GRAFIKS • Tas atkarīgs no vairākiem faktoriem: • Mediācija tikai jautājumos, kas saistīti ar bērniem • Tā parasti ilgst vidēji 3–5 sesijas

 41. LAIKA GRAFIKS (TURPINĀJUMS) • Tas atkarīgs no vairākiem faktoriem: • Mediācija visos jautājumos • Tie aptver gan bērnus, gan finanses un mēdz ilgt 5–7 sesijas • Mediācija finanšu jautājumos • Tā parasti ilgst 3–5 sesijas

 42. LAIKA GRAFIKS (TURPINĀJUMS) • Nepastāv stingri nosacījumi, un daudz kas ir atkarīgs no individuālajām vajadzībām un apspriežamo jautājumu sarežģītības • Katra atsevišķā sesija ilgst apmēram pusotru stundu

 43. MEDIĀCIJA AR BĒRNIEM SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS[sk. 6. dokumentu] • Ja mediācija aptver ar bērniem saistītus jautājumus, vecāki bieži vien procesā vēlas iesaistīt savus bērnus • Starpniekam nepieciešama papildu kvalifikācija • Jāievēro stingra procedūra • Konfidencialitāte attiecas arī uz bērniem • Noteikumu kopums par bērnu aizsardzību

 44. MEDIĀCIJA AR BĒRNIEM SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS(TURPINĀJUMS)

 45. MEDIĀCIJA UN VARDARBĪBA ĢIMENĒ [sk. 17. dokumentu] • Vai tās var būt savstarpēji saistītas? • Mediācijai un vardarbībai ģimenē ir iespējams būt savstarpēji saistītām, ja tiek ievērota piesardzība [atlase] • Laika koordinācija var atšķirties

 46. MEDIĀCIJA UN VARDARBĪBA ĢIMENĒ(TURPINĀJUMS) • Līdzmediācijas veidi var atšķirties [līdzmediācija, atspoles pieeja, sapulce] • Ceļa rādītāji — dusmu kontrole • Risinājumiem vardarbībai ģimenē ar kriminālās vai civilās tiesvedības starpniecību ir īstermiņa efekts — attiecībām izjūkot, tik un tā jārisina jautājumi, kas saistīti ar finansēm un bērniem

 47. MEDIĀCIJA Nacionālais ģimeņu mediācijas palīdzības dienests

 48. NACIONĀLAIS ĢIMEŅU MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBAS DIENESTS [sk. 8. dokumentu un tīmekļa vietni http://www.familymediationhelpline.co.uk]

 49. NACIONĀLAIS ĢIMEŅU MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBAS DIENESTS: (TURPINĀJUMS) Atklāts 03.04.09. kopā ar HMCSCivilās mediācijas padomes(Civil Mediation Council) Nacionālo mediācijas palīdzības dienestu(The National Mediation Helpline) Sniedz Anglijas un Velsas civiltiesu lietotājiem informāciju un konsultācijas par mediāciju

 50. NACIONĀLAIS ĢIMEŅU MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBAS DIENESTS: (TURPINĀJUMS) Palīdzības dienests pēc zvanītāja lūguma var viņu savienot ar akreditētu mediācijas sniedzēju, kas var piedāvāt mediāciju par zemu maksu. Palīdzības dienestu var sazvanīt pa tālruni 0845 603 0809 (vietējais tarifs) laikā no 8.30 līdz 18.