EMO
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

EMO. EMO. K.T.M.M.O.B. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. Yenilenebilir Enerji Yasa ve Tüzükleri. EMO. EMO. YASAL MEVZUAT. 47-2011 Yenilenebilir Enerji Yasası. YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜZÜĞÜ (14 Şubat 2014 Resmi gazete). YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜZÜĞÜ 8 Nisan 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rae-deleon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

K.T.M.M.O.B.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Yenilenebilir Enerji Yasa ve Tüzükleri


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YASAL MEVZUAT

 • 47-2011 Yenilenebilir Enerji Yasası.

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜZÜĞÜ (14 Şubat 2014 Resmi gazete).

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜZÜĞÜ 8 Nisan 2013

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜZÜĞÜ 2 Temmuz 2012


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

47-2011 Yenilenebilir Enerji Yasası

AMAÇ

Madde 3. Bu Yasanın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi veya ısıtma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir enerji üretiminin desteklenmesi, enerji ithalinin azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanmasını düzenlemektir.,


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

KAPSAM

Madde 4. Bu Yasa, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik ve/veya ısının belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

YÜRÜTME

Madde 18. Bu Yasa, Bakanlık tarafından yürütülür. ( Bakanlık, Enerjiden sorumlu Bakanlığı anlatır)


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

Yasanın Emrettiği Tüzükler

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi veya Isıtmaya İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü (Madde 6)

 • Yatırım Dönemine İlişkin Muafiyet ve Teşvik Kuraları ile Teşviğe Bağlı Tüzük

 • Kurulun görev, yetki ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları tüzüğü.

 • İdari müeyyidelere ilişkin usul ve esaslar tüzüğü.

 • Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü.

AMAÇ

Madde 3 Yenilenebilir Enerji Yasası’nın uygulanmasına yönelik ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 4 Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesine ilişkin ilke ve usullerle uygulama ve denetim kurallarını kapsar.

YÜRÜTME

Madde 23 Bakanlık tarafından yürütülür. ( Bakanlık Enerjiden sorumlu Bakanlığı anlatır)


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

TEMEL İLKELER

 • Her ne amaçla olursa olsun, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik / ısı üretimi Bakanlığın iznine tabidir.

 • Ticari amaçla elektrik üretilecek hallerde, Bakanlar Kurulu’nun Elektrik Yasası’nın 4’üncü maddesi uyarınca bir emirname ısdar etmesi halinde Bakanlık tarafından izin verilir.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

TEMEL İLKELER

 • Kurum tüketicileri, Bakanlığın iznini almak koşuluyla kendi ihtiyaçları için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretebilir.

 • Kurum Tüketicilerinin ihtiyacından fazla elektriğin şebekeye verilmesi halinde tüketim fazlası enerjiye Kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ticaretinin yapılabilmesi için, üretim ve ticaret hususunda izinlendirilmiş bulunan gerçek veya tüzel kişilerin YEK Belgesi almaları zorunludur. YEK Belgesi alınmaması halinde üretilen enerjinin ticareti yapılamaz.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

TEMEL İLKELER

 • Ticari amaçla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak izinlendirilecek elektrik üretim tesis tipleri ve kurulu güçleri, Kurul’un ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

 • Bakanlık, her yılın Aralık ayı içerisinde bir sonraki yıl için izinlendirilebilecek yenilenebilir enerji kaynağı için kapasite belirlemesi yapar ve Bakanlığın web sayfasında yayımlar.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

İZİN BAŞVURUSU

 • İzin başvuruları Bakanlığa yapılır. Başvuruların usül ve şekli Kurulun önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenir.

 • İki çeşit izin belgesi vardır.

 • Üretim İzin Belgesi.

 • YEK Belgesi.

 • İzin Belgeleri düzenlenirken herhangi bir ücret, harç alınmaz.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Belgesi Çeşitleri

 • Alçak Gerilim YEK Belgesi:

 • Öztüketim,

 • Sadece kendi ihtiyaç duyduğu elektriği veya bunun bir kısmını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek üzere izinlendirilmiş bulunan Kurum Tüketicilerine verilen YEK Belgesidir.

 • Net Metering. (Sadece Konut tarifesinde olanlar)

 • Tek fazlı konutlar için 5 kW’dan fazla olamaz.

 • Üç fazlı konutlar içinse 10 kW’dan fazla olamaz.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Belgesi Çeşitleri

 • Orta Gerilim YEK Belgesi:

 • Yüksek Gerilim YEK Belgesi:


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

Kullanılacak Ekipmanlara İlişkin Standartlar

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik veya ısı üretimi için kullanılması tasarlanan araç – gereç, malzeme, ekipman ve donanımlara ait her türlü standart ve kurallar, Kurul tarafından belirlenir ve Bakanlık tarafından Bakanlığın web sayfasında yayımlanır.

 • Kullanılacak tüm araç – gereç, donanım ve aksamlar Kurulun onayı ile ülkeye ithal edilebilir veya Kurul’un onay vereceği şartlarda ülkede üretilebilir. Kurul, bu fıkra uyarınca kendisine verilen yetkiyi kullanırken gerekmesi halinde Odadan yardım alır.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

Kuruluma İlişkin Kurallar

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla kurulacak tesislerin şebekeye bağlantısı Kurumun güncel uygulamaları uyarınca yapılır.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

Denetimler

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ve ısı enerjisi üretilmesinin ve ticaretinin ilgili tüm mevzuata, izin koşullarına ve YEK Belgelerinde belirlenmiş kayıt ve şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını; emniyet tedbirlerinin gerektiği gibi alınıp alınmadığını ve bu tedbirlerin uygulamasına ilişkin planların hazırlanıp hazırlanmadığını ve usulüne uygun teşhir edilip edilmediği ve Yasanın ve bu Tüzüğün herhangi bir surette ihlal edilip edilmediğini denetlemek Bakanlığın görevidir.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

Mahsuplaşma

 • Konut tarifesindeki Kurum tüketicilerinin, tüketim fazlası olarak kurum şebekesine aktardıkları enerji bir sonraki aya kWSaat kredi olarak aktarılır, kurum şebekesinden fazla çekilmesi halinde faturalanır ve ödenir. İlgili takvim yılı sonunda veya abonelik sonlandırılacağında ise sıfırlanır..

 • Şebekenin mahsuplaşma şeklinde kullanım bedeli Kurul tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Kurulu Oluşumu

 • Bakanlık Müsteşarı; (Başkan)

 • Bakanlıkta görevli Bakanlığı temsilen bir üye;

 • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun, Kurum Personeli arasından atayacağı elektrik elektronik veya makine mühendisi veya enerji sistemleri mühendisi bir üye;

 • Odanın atayacağı iki üye;

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunun üniversitelerin mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerindeki akademik personeli temsilen YÖDAK tarafından atanacak iki üye;

 • Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığı temsilen bir üye;


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Kurulu Görev ve Yetkileri

 • YEK konusunda politikaların belirlenmesinde bakanlığa teknik danışmanlık yapar.

 • YEK ile ilgili standartların belirlenmesinde bakanlığa danışmanlık yapar.

 • YEK kurulumları için kullanılacak araç-gereç ve ekipmanlarına ithal izni verir.

 • YEK ile ilgili izinlendirme süreçlerini bakanlık adına yürütür.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Kurulunun İşleyiş Süreci

 • http://www.tdkb.gov.ct.tr/YenilenebilirEnerjiKurulu.aspx sayfasında yer alan başvuru formu müracaatçı tarafından doldurulur. Başvuru bakanlığa kurul sekreterliğine yapılır. Başvuru ile istenenler;

 • Eksiksiz doldurulan form,

 • Kimlik Fotokopisi,

 • Bir yıllık yük dökümü (Kıb-Tek’ten),

 • Panel yerleşim planı ve Tek-Hat şeması,

 • Koçan fotokopisi (Koçan sahibi ile Müstehlik ismi farklı ise vekaletname ile birlikte),

 • Site plan,

 • Fizibilite raporu,

 • Off-Grid yapı ise inşaat ruhsatı fotokopisi,


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Kurulunun İşleyiş Süreci

 • Kurul başvuruyu ilk toplantısında görüşür ve uygun görmesi halinde KIB-TEK e kapasite kontrolu için gönderir. Kurul gerekmesi halinde ek belge ve izahat isteyebilir.

 • KIB-TEK’ten gelen görüşler ışığında kurul başvuruları olumlu veya olumsuz yanıtlar.

 • Olumlu bulunan başvurulara üretim izin belgesi düzenlenir. Uygun bulunmayanlar gerekçeli olarak red edilir.


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

YEK Kurulunun İşleyiş Süreci

 • Üretim izin belgesi alan müracaatçılar belge üzerinde belirtilen süre içerisinde kurulumunu tamamlar ve KIB-TEK kontrolundan geçirerek kontrolluk onay formu alırlar.

 • KIB-TEK kontrolluk onay formu alan müracaatçı yeniden kurula gelir ve YEK Belgesinin düzenlenmesini ister.

 • YEK Belgesini alan (20 Yıllık geçerli) müracaatçı eğer Net Metering yapacak ise KIB-TEK müstehlik hizmetleri bölümüne giderek işlemini sonuçlandırır..


K t m m o b elektr k m hend sler odasi

EMO

EMO

K.T.M.M.O.B.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TEŞEKKÜRLER…