Eit kommunalt svar p samhandlingsreforma
Download
1 / 18

Eit kommunalt svar på samhandlingsreforma - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Eit kommunalt svar på samhandlingsreforma. Innlegg på Norsk Ergoterapeutforbund i Rogaland sin fagpolitiske konferanse I Stavanger 15. sept. 2012. Eivind Vestbø , kommunelege i Finnøy kommune. Finnøy kommune. Liten Lokal eldrebølge Geografiske utfordringar Midt på treet økonomi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eit kommunalt svar på samhandlingsreforma' - radwan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eit kommunalt svar p samhandlingsreforma

Eit kommunalt svar på samhandlingsreforma

Innlegg på Norsk Ergoterapeutforbund i Rogaland sin fagpolitiske konferanse I Stavanger 15. sept. 2012.

Eivind Vestbø , kommunelege i Finnøy kommune.


Finn y kommune
Finnøy kommune

 • Liten

 • Lokal eldrebølge

 • Geografiske utfordringar

 • Midt på treet økonomi

 • Godt utbygd legeteneste

 • Dårleg utbygd omsorgsteneste

 • Dårleg på rehabilitering

 • Blanda på forebygging


Dei prinsippielle kommunale svara p samhandlingsreforma
Deiprinsippielle kommunale svara på Samhandlingsreforma

 • Skal/ skal ikkje

 • Om kva

 • Med kven


Skal skal ikkje i finn y
Skal / skal ikkje i Finnøy

 • Kommunen til tapa pengar på å halda seg utanfor

 • Samahandningsreforma legg opp til løysing av oppgåver som Finnøy ikke greier å løysa aleine

 • Røynsle og kunnskap for kommunesamanslåing i framtida.

 • Vi får utvikla oss der vi er gode

 • Større fagmiljø og betre etter- og vidareutdanning

 • ”Hatten i handa” for storkommunen

 • Annanrangs lokale tenester


Samarbeid med kven
Samarbeid med kven ?

 • Stor nok samhandlingskommune.

 • Geografi

 • Storleik og kultur

 • Samhandlingsklima


Samarbeid om kva
Samarbeid om kva ?

 • Rehabiliteringstenester

 • Institusjonsplasser for tidlegare mottak av pas. Frå sjukehus

 • Institusjonsplasser som alternativ til innlegging i sjukehus

 • Palliasjonstilbod

 • Kommunale spesialisttenester

 • Tverrfaglege ambulante team

 • Jordmortenester

 • Smittevern

 • Medisinskfaglegrådgjeving

 • Miljøretta helsevern


Samarbeid om kva1
Samarbeid om kva ?

 • Helsestasjon for ungdom

 • Helsestasjon for eldre

 • Kommunalt lærings og meistringssenter

 • Frisklivssentral

 • Barnevern

 • Distriktsmedisinsk senter

 • Smittevern

 • Medisinskfaglegrådgjeving

 • Miljøretta helsevern


Finn y sitt svar s langt
Finnøy sitt svar så langt

 • Tatt administrativ stilling til moglegesamarbeidskommunar

 • Sondert i høve til Randaberg som vil køyra sitt eige løp i prosjetktida

 • Fått midlar frå Staten til prosjektmedarbeidarsaman med Rennesøy

 • Oppstart på rådmanns/styringsgruppenivå om einmånad

 • Interkommunale arbeidsgrupper


Finn y sitt svar s langt1
Finnøy sitt svar så langt

 • Strategisk folkehelsearbeid/forebygging

 • Felles fag og kompetanseutvikling

 • Samarbeid om utrednings og saksbehandlingsoppgåver

 • Forsterka/akutt heildøgntilbod

 • Vidareutvikling og styrking av interkommunal legevakt


Premissdokumentet grunnlagsdata og moglege l ysingar
Premissdokumentet – grunnlagsdata og moglegeløysingar

 • Viktige rammevilkår frå Staten

 • Viktige rammevilkår i tre moglegesamarbeidskommunar

 • Vigtigerammvilkår i Finnøy

 • Dømer på moglegeløysingar.


Viktige rammevilk r fr staten
Viktige rammevilkår frå Staten

 • Reforma blir implementert frå 1. jan 2012.

 • Kommunane står svært fritt i utforminga innan ramma

 • K0mmunane får medfinansieringsansvar alt frå 2012

 • Kommunane skal bli stimulert til å satsa på forebygging

 • Kommunane må ha på plass ei ø.hj. tilbod i institusjon før 2016.

 • Dei skal ha eitdagtilbod for demente innan 2015


Statistiske rammevilk r mellom moglege samarbeidskommunar
Statistiske rammevilkår mellom moglegesamarbeidskommunar

 • Folketalsutvikling

 • Talet på eldre 80 +

 • Talet på innvandrarar

 • Personar med bare grunnskule

 • Talet på lovbrudd

 • Unge uføre ( 16 – 49 år)

 • Eldre uføre ( 60 – 66år)

 • Aleinebuande i % av private husstandar

 • Einslegestønadsmottakarar i % av alle barnetrygdmottakarar


Statistiske rammevilk r mellom moglege samarbeidskommunar1
Statistiske rammevilkår mellom moglegesamarbeidskommunar

 • Talet på barnevernstiltak

 • Sosialhjelpstilfelle

 • Hjerte og kar dødelighet.

 • Institusjonsplasser i eldreomsorga

 • Driftsutgifter til pleie- og omsorg

 • Bruk av sjukehustenester

 • Bruk av polikliniske spesialisthelsetenester

 • Legeårsverk


D me p moglege konklusjonar
Døme på moglegekonklusjonar

 • Finnøy kommune har pr i dag mindre behov for eit distriktsmedisinsk senter enn dei andre kommunane. Vi bruker spesialisttenesta mindre enn dei andre kommunane. Truleg pga av ei svært godt utbygd legeteneste og psykisk helseteneste men dette kan endra seg i framtida dersom det blir større gjennomtrekk av legar.

 • Kommunen har derimot eit svært stort behov for utbygging av eiga eldreomsorg på grunn av få institusjonsplassar og svært høgt tal på eldre.

 • Alle tre kommunane har behov for utbygging av institusjonsplassar, men dette er ikkje primært eit samhandlingsoppgåve sjølv om kommunane står fritt til å samarbeida, òg om dette


Rammevilk r i finn y
Rammevilkår i Finnøy

 • Kommunen er for liten til å greia reforma aleine

 • Liten som samarbeider stor kommune er eit problem

 • To små kommunarkan samarbeida godt

 • God på kurative og forebyggandetenester, dårleg på rehabilitering

 • Bør koma relativt godt ut av finansieringsmodellen.


Moglege l ysingar to kommunar
Moglegeløysingar – to kommunar

 • Forsterka sjukeheim på Rennesøy

 • Rehabiliteringsmiljø i denne

 • Frisklivsentral på Finnøy

 • Felles kommuneoverlege

 • Felles jordmorteneste

 • Kjøp av spesialisttenester av td Randaberg


Moglege l ysingar tre kommunar
Moglegeløysingar – tre kommunar

 • Bygging av distriktsmedisinsk senter på Randaberg

 • Senteret inneheld alle eller dei fleste samarbeidsområda


Moglege l ysingar blandingsmodell
Moglegeløysingar - blandingsmodell

Ei reke moglegheiter for kombinasjon av modellane. Ein kan sjå for seg at Finnøy løyser nokre av oppgåvene i samhandlingsreforma gjennom eige fagsystem, andre i samarbeid med berre Rennesøy, og nokre få saman med Randaberg. Det vil teoretisk vera mogleg å bygga eit distriktsmedisinsk senter saman med Rennesøy dersom ein tek i bruk telemedisinske løysingar


ad