T rv nyess g hogyan
Download
1 / 24

Törvényesség? Hogyan? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Törvényesség? Hogyan? . dr. Kissné Terstyánszky Irén 2010. A jegyző/főjegyző ellenőrzési jogköre. Nem önkormányzati fenntartó esetén főjegyző, Települési önkormányzat – fenntartó képviseletében: jegyző A jegyzői/főjegyzői ellenőrzés célja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Törvényesség? Hogyan?' - rachel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rv nyess g hogyan

Törvényesség?Hogyan?

dr. Kissné Terstyánszky Irén

2010.


A jegyz f jegyz ellen rz si jogk re
A jegyző/főjegyző ellenőrzési jogköre

 • Nem önkormányzati fenntartó esetén főjegyző,

 • Települési önkormányzat – fenntartó képviseletében: jegyző

 • A jegyzői/főjegyzői ellenőrzés célja

 • Az ellenőrzés szervezeti rendje, feladata és eszközei

 • A jegyzői/főjegyzői ellenőrzés típusai és tartalma

  • Munkafolyamatba épített ellenőrzés

  • Törvényességi ellenőrzés

  • Hatósági ellenőrzés

  • Célvizsgálatok (külső szervek által kezdeményezett)


1 munkafolyamatba p tett ellen rz s
1. Munkafolyamatba épített ellenőrzés

 • nyilvántartásba vételi eljárás

  • Fenntartói jogosultság vizsgálata

  • Alapító okirat törvényessége [Közokt. tv. 37. § (5)]

  • Illetékmentesség kérdése [1993. évi XCIII. tv. 5. § (3), (4)]

  • Fenntartói döntés: átszervezés, fenntartói jog átadása, megszüntetés stb.- Közokt. tv. 37. § (5) bek. b) pontját érintően[határozat, jegyzőkönyv] [Közokt. tv. 102. § (11) – tervezett végrehajtás évében május 15-ig!]


A fenntart joga a k zoktat s szolg ltat tev kenys gre
A fenntartó joga a közoktatás szolgáltató tevékenységre

•költségvetési szerveknél nem vizsgáljuk, törzskönyvi nyilvántartásban vannak;

•nem önkormányzati fenntartású intézménynél:

 • A fenntartó alapító okirata, társasági szerződés, alapszabály, stb.

 • jogerős bírósági végzés, cégkivonat, aláírási címpéldány

 • Tartalmazza-e a jogosultságot: intézményt alapít-fenntart-működtet = támogat


Az int zm ny ek alap t okirata nem nkorm nyzati fenntart s int zm nyekn l kt 37 5
Az intézmény tevékenységreek alapító okiratanem önkormányzati fenntartású intézményeknél [Kt. 37. § (5)]

a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét,

b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,

c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.


K lts gvet si szervek alap t okirata k zokt tv 37 5 2008 vi cv tv kt 292 2009 xii 19 korm r mr
Költségvetési szervek alapító okirata tevékenységre[Közokt. tv. 37. § (5); 2008. évi CV. tv. (Kt.); 292/2009. (XII. 19.) Korm. r.(Ámr.)]

Kt. 4. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv

a) nevét, székhelyét,

b) létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozást,

c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,

d) alaptevékenységét,

e) működési körét (közszolgáltató tevékenység esetén),

f) Irányító és felügyeleti szervének nevét, székhelyét,

g) besorolását (közintézmény),

h) vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendjét, valamint

i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.


2. tevékenységre

Kt. 4. § (2)

a) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét,

b) kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határát a szerv kiadásaiban,

c) jogi személyiségű szervezeti egységének adatait,

d) megszűnésének időpontját, illetőleg pontos feltételét, ha határozott időre, illetőlegbizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint

e) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat.

Ámr. 10. § (9-10)

 • megszüntető okirat, jogutód,

  Ámr. 11. § (2) rendelkezni kell a jövőbeni feladatellátásról


3. tevékenységre

szakágazati besorolása [PM Tájékoztató 3. számú melléklet]

- a költségvetési szervet - szakmai szempontból meghatározó - alaptevékenységének jellege szerint kell a KSH által kiadott, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendjében meghatározott szakágazatba, szakfeladatrendbe kell sorolni;

 • az ellátható kiegészítő tevékenysége, részletes felsorolása

 • gazdálkodási jogköre, ill. gazdálkodással összefüggő jogosítványai: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

  - a költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolása;

  - a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el;Probl ma megold sa
Probléma megoldása kapcsolatban?

 • Az ügyintéző hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek haladéktalanul, de legalább 5 munkanapon belül

 • Az ügyfélnek a kitűzött határidőn belül reagálnia kell!

 • Csak egy hiánypótlási felhívás bocsátható ki!

  - Ha jó a beadvány, akkor az intézmény nyilvántartásba vétele megtörténik

  - Ha nem, akkor elutasítás.


M k d si enged lyez si elj r s hat rid bead sra 2010 m jus 31 ig r 35 10
Működési engedélyezési eljárás, határidő beadásra: 2010. május 31-ig ! [R. 35. § (10)]

 • Ügyintéző vizsgálja az intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét:

  • Tárgyi:

   - állandó székhely, vagy telephely: 5 év, kizárólagos használat

   • műszaki követelmények,

   • társasházi közgyűlés döntése,

   • képviselőtestületi döntés,

   • használatba vételi engedély,

   • a két intézmény együttes működése biztosított-e

    - PP megvalósításához szükséges eszközök megléte 1998. 2012.

  • Személyi: 70 %

  • Munkavédelmi: ÁNTSZ, Tűzoltóság szakhatósági véleménye

  • Pénzügyi (költségvetés)

 • Szakértő kirendelése

  • Szakértői vélemény

  • Hiánypótlás

  • Működési engedély


V ltoz sok a m k d si enged lyez si elj r sban
Változások a működési engedélyezési eljárásban beadásra: 2010. május 31-ig ! [R. 35. § (10)]

 • Működési engedély késedelmes benyújtása jogvesztő

 • Elintézési határidő: 2 hónap

 • Csökken az ügyfél kötelezettsége, egyablakos ügyintézés

 • Olyan adatot nem kérhet a hatóság az ügyféltől, amely más hatóság nyilvántartásában szerepel (nyt.határozat; tulajdoni lap; használatbavételi engedély; hatósági bizonyítvány – belföldi jogsegély intézménye)

 • ÁNTSZ és Tűzoltóság véleményének beszerzése – hivatal, ill. ügyfél - díjfizetés

 • 11/1994. MKM r. 6. sz. mellékletében a 6. pontban a székhelyre és a telephelyekre konkrétan és külön-külön kell adatot szolgáltatni - jognyilatkozat

 • A kérelemhez a II. Mellékletekben rögzített dokumentumokat kell csatolni (kivéve:1,3,4 pontokban szereplő adatokat a hivatal is bekérheti)

 • Elintézési határidőbe nem számít bele: belföldi jogsegély, hiánypótlás, szakhatósági eljárás, eljárás felfüggesztés, szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

 • Szakhatóság 10 munkanapon belül köteles eljárni, egyszer 10 nappal hosszabbíthat

 • Határidő meghosszabbítása nyilvántartásba vétel és működési engedély kiadásakor indokolt esetben: 22 nap

 • Már működő int. esetén elbírálás a változások tekintetében történik!


2 t rv nyess gi ellen rz s
2. Törvényességi ellenőrzés beadásra: 2010. május 31-ig ! [R. 35. § (10)]

 • Közoktatás-szolgáltató tevékenység folytatására jogosultság meglétének vizsgálata

 • A nevelési-oktatási intézmény és szakszerű működése érdekében tett fenntartói intézkedések:

  • Alapító okirat vizsgálata

  • SZMSZ, Házirend, IMIP, PP, más belső szabályzatok megléte

 • A fenntartó által rendelkezésre bocsátott vagyon biztosítja-e az alapfeladatok ellátását

 • A költségvetés biztosítja-e a feladatellátást

 • A fenntartó betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettséget

 • Az SZMSZ, Házirend, IMIP jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége

 • Az intézményvezető alkalmazásának törvényessége

 • A fenntartó vizsgálta-e a PP-ban a feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét

 • Alapító okirat, működési engedély, PP összhangja


A t rv nyess gi ellen rz s m dszerei
A törvényességi ellenőrzés módszerei beadásra: 2010. május 31-ig ! [R. 35. § (10)]

 • Interjú, konzultáció helyszíni szemle során

 • Dokumentumelemzés

 • Szakértői vélemény


3 hat s gi ellen rz s
3. Hatósági ellenőrzés beadásra: 2010. május 31-ig ! [R. 35. § (10)]

 • Jogszabályi háttér:

 • 2004. évi CXL. tv (Ket. 87-94. §);

 • Közokt. tv. 80. § (2)

 • Az ellenőrzés tartalma:

  • A fenntartó a működési engedélyben foglaltakat végrehajtja-e;

  • Helyszíni ellenőrzés

 • Az ellenőrzés módszerei és eszközei, ellenőrzést végző hatásköre

  • Beléphet a létesítménybe

  • Bármely iratot, munkafolyamatot megvizsgálhat

  • Tájékoztatást kérhet bármely személytől

  • A fenntartót nyilatkozattételre hívhatja

  • A helyszínről kép- és hangfelvételt készíthet, egyéb bizonyítást folytathat le.


4 c lvizsg latok k ls szervek ltal kezdem nyezett
4. Célvizsgálatok (külső szervek által kezdeményezett) beadásra: 2010. május 31-ig ! [R. 35. § (10)]

 • A vizsgálat tartalmát a kezdeményezésben foglaltak határozzák meg

 • Szakértő kirendelése szükséges


5 az ellen rz s megtart s nak keretei s lebonyol t s nak szab lyai
5. Az ellenőrzés megtartásának keretei és lebonyolításának szabályai


5 1 t rv nyess gi ellen rz s
5.1. Törvényességi ellenőrzés lebonyolításának szabályai

 • Főjegyzői ütemterv alapján az intézmények kiválasztása

 • Vizsgálati program, megbízó levél

 • A szakértő kirendelése

 • Az ellenőrzés végrehajtása

 • Az ellenőrzés realizálása

 • Törvénysértés esetén a realizálás formái: törvénysértés esetén a szakértő díját a fenntartó fizeti [Ket. 156. § (2)]

  • Felhívás a törvénysértés megszüntetésére:

   - ha a megadott határidőn belül nincs intézkedés, akkor bírói út igénybe vétele

  • Az intézmény működésének felfüggesztése

   -közbiztonság, közerkölcs megsértése esetén a működés felfüggesztése

  • Normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztése

   -ha felhívás ellenére a törvénysértést nem szüntetik meg

  • Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést és határidőn belül nem szüntetik meg azt, akkor a főjegyző visszavonja a működési engedélyt és az intézmény törlésre kerül.


5 2 hat s gi ellen rz s
5.2. Hatósági ellenőrzés lebonyolításának szabályai

 • A jegyzőkönyv felvétele

 • Szakértői vélemény

  • Ha megállapítja a törvénysértést, felhívást bocsát ki határidő megállapításával és a jog- következményekre való figyelmeztetéssel

  • Megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, fegyelmi, szabálysértési, büntető, vagy egyéb eljárást kezdeményez


5 3 c lvizsg latok realiz l sa
5.3. Célvizsgálatok realizálása lebonyolításának szabályai

 • A célvizsgálatok eredményéről tájékoztatni kell a fenntartót

 • Ill. a célvizsgálat elrendelőjét

 • A törvénytelenség megszüntetése érdekében az előbbiekben említettek alkalmazása, lefolytatása szükséges.


6 vizsg lati program r szletez se
6. lebonyolításának szabályaiVizsgálati program részletezése

 • Pedagógiai programhoz kapcsolódók:

  • Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, felülvizsgálatát elrendelte, jóváhagyta-e a fenntartó?

  • Véleményeztette-e szakértővel?

  • Legitim-e a program?

  • Biztosítja-e megvalósításhoz szükséges vagyont és fedezetet, ehhez szükséges eszközöket?

  • Adottak-e a biztonságos működtetés feltételei?

  • A székhely-telephely bérleti szerződésekben, az adott időpontban garantált-e a kizárólagos használat?

  • Személyi feltételek biztosítottak-e?

 • Személyi feltételek vizsgálata:

  • Munka és megbízási szerződések jogszerűsége pedagógusok és egyéb alkalmazottak tekintetében

  • A személyi anyag áttekintése

  • A tantestület léte (70%)


6 vizsg lati program r szletez se1
6. lebonyolításának szabályaiVizsgálati program részletezése

 • A tanügyi dokumentumok vizsgálata:

  • Beírási napló, törzslap, egyéni és csoportos foglalkozási naplók, összesítő kimutatás térítési díj és tandíj befizetéséről, eszköz és hangszerkölcsönzési kötelezvény és nyilvántartó lap, osztályozó ívek, vizsgajegyzőkönyvek, bizonyítványok nyilvántartása, kezelése, vezetése, szülői nyilatkozatok

  • Tanulói OM azonosító szám megléte

  • Tantárgyfelosztás, órarend,

  • Személyi-tárgyi- és pénzügyi feltételek összefüggése a tantárgyfelosztással

  • Munkaterv, beszámoló, belső ellenőrzési terv, továbbképzési és beiskolázási terv

  • Tanítás rendjének megszervezése

  • csoportlétszám, beiratkozottak iskolai végzettsége

  • SZMSZ és mellékletei, IMIP

  • Intézmény nevének jogszerűsége, pecsétjei, címtábla, névtábla,

   nyomtatványok

  • Iratkezelési szabályzat, irattári terv, iktatókönyv


6 vizsg lat bez r s val kapcsolatos feladatok
6. lebonyolításának szabályaiVizsgálat bezárásával kapcsolatos feladatok

 • Összegző jelentés

 • A főjegyző/jegyző a Közokt. tv. 80. § (3) ill. (4) bekezdése alapján intézkedik, - ahogy korábban részleteztem


K sz n m a figyelmet

Köszönöm lebonyolításának szabályaia figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!

dr. Kissné Terstyánszky Irén: e-mail: [email protected]


ad