slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oddział Wdrażania Projekt ó w Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oddział Wdrażania Projekt ó w Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
quynn-branch

Oddział Wdrażania Projekt ó w Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Oddział Wdrażania Projekt ó w Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regionalny Program Operacyjny WojewództwaŚwiętokrzyskiego 2007 – 2013 – szanse i możliwości uzyskania wsparcia na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 2. Osie priorytetowe RPOWŚ 2007-2013 1. Rozwój przedsiębiorczości 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 7. Pomoc techniczna

 3. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?1) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE) (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008r.,) 2) Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich:- w zakresie działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013,- o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. PLN,- dla beneficjentów którzy wykorzystali maksymalną wysokość wsparcia w ramach PROW 2007-2013. Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 4. c.d. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?3)Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 6 miesięcy. 4)Przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością produkcyjną i usługową z wyłączeniem działalności prowadzonej w zakresie produkcji, przetwarzania lub marketingu produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.5)Przedsiębiorstwa podejmujące inwestycje w zakresie działalności produkcyjno –usługowej.6)Przedsiębiorstwa które nie uzyskały wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na uruchomienie działalności gospodarczej, w ostatnich dwóch latach poprzedzających dzień złożenia wnioskuUWAGA: Ze wsparcia wykluczeni są przedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 5. Kwoty wsparcia projektów Działanie 1.1 Minimalna wartość dotacji to 10000 PLN, a maksymalna: dla mikroprzedsiębiorstw – 1 500000 PLN, dla małych przedsiębiorstw – 2400000 PLN, dla średnich przedsiębiorstw – 3999 999 PLN.

 6. Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw TYPY PROJEKTÓW:1) Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, rozbudową lub budową przedsiębiorstwa, unowocześnieniem parku maszynowego, wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych, zakup wyników prac B+R, itp.2) Dofinansowanie inwestycji związanych z dostosowaniem technologii/ produktów/ usług do wymagań Dyrektyw unijnych (w tym np. ochrona środowiska)3) Organizacja lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (krajowych i zagranicznych),

 7. Pojęcie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo (według UE) jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR ), podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego.

 8. Utrata lub nabycie statusu przez MŚP Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa - zachowuje ono status MŚP, jaki miało na początku roku. Jednakże jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu. I odwrotnie, przedsiębiorstwo uzyska status MŚP, jeśli poprzednio było dużym przedsiębiorstwem lecz następnie spadło poniżej progu lub pułapu i w ciągu kolejnych dwóch okresów obrachunkowych utrzymało ten poziom.

 9. Innowacyjność projektów • Projekty planowane do realizacji w ramach osi priorytetowej 1 powinny mieć charakter innowacyjny. • Innowacjama miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa.

 10. FINANSOWANIE PROJEKTU CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU WYDATKI KWALIFIKOWALNEWYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE Źródła finansowania Źródła finansowania (dofinansowanie + śr. własne) (śr. własne)

 11. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW: 1/ Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów,2/ Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej,3/ Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: - budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, - maszyn i urządzeń, - narzędzi, przyrządów i aparatury, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych, - infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności: drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych4/ Nabycie wartości niematerialnych i prawnych.UWAGA: Nabywane w ramach projektu środki trwałe (głównie maszyny i urządzenia) muszą być nowe. Sprzęt używany może być nabywany wyłącznie przez Mikroprzedsiębiorstwa.Źródło: Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 12. Zakaz podwójnego finansowania !!! 1/ Niedozwolonym jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub/i krajowych. 2/Podwójne finansowanie: - zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, - zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późń. zm. -zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych. - zrefundowanie ze środków funduszy strukturalnych wydatku poniesionego na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat od daty złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu.

 13. Pomoc może być udzielona uprawnionym beneficjentom na realizację nowych inwestycji, obejmujących m.in.:1) Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z : a) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, b) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub c) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.2) Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadzona wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

 14. Ogólne warunki naboru projektów do Działań 1.1 - projekt powinien być przedłożony na formularzu i w liczbie egzemplarzy wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO,- projekt powinien być przygotowany zgodnie z instrukcją jego wypełniania, Regulaminem konkursów, i innych dokumentów programowych,- projekt powinien być złożony w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym,- projekt powinien być zgodny z celami danego Działania, określonymi w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPOWŚ”,- wydatki, planowane do poniesienia w ramach projektu nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (Beneficjent rozpoczyna nową inwestycję po dniu złożenia wniosku)- projekt powinien spełniać kryteria formalne i merytoryczno-techniczne określone we właściwych dokumentach przez Instytucję Zarządzającą

 15. PODSTAWOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 1/ Realizacja polityk horyzontalnych UE, tj: - ochrona środowiska - społeczeństwo informacyjne - równość szans2/ Trwałość projektu (możliwość utrzymania rezultatów projektu w dłuższej perspektywie czasowej –3 lata od zakończenia realizacji projektu przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 dofinansowania na rzecz Beneficjenta)3/ Innowacyjność projektu w skali przedsiębiorstwa / rynku lokalnego4/ Wpływ projektu na konkurencyjność przedsiębiorstwa5/ Efektywność kosztowa (racjonalność nakładów do rezultatów)6/ Zdolność realizacji przedsięwzięcia (rzeczowa i finansowa; w tym również możliwość zabezpieczenia projektu)7/ Zgodność realizowanego projektu z prawem zamówień publicznych

 16. CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWANY PROJEKT? 1) Spójność całej inwestycji i dokumentacji, w tym: wniosku aplikacyjnego, biznes planu oraz przedstawionych załączników; 2) Przygotowanie projektu poprzedzone analizą barier i zidentyfikowanych problemów; 3) Finansowe przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji całego przedsięwzięcia (przedstawienie dokumentów poświadczających posiadane zasoby finansowe); 4) Zaplanowane wydatki wynikają ze stawek rynkowych a proponowane źródła finansowania dają gwarancję sukcesu; 5) Poświadczenie możliwości realizacji inwestycji poprzez dodatkowe załączniki (np. pozwolenie na budowę, przedwstępna umowa kupna-sprzedaży ziemi/ budynku, umowy dot. współpracy z jednostkami B+R itp.)

 17. Wybór projektów • Konkurs ogłaszany przez Urząd Marszałkowski (Departament Funduszy Strukturalnych) • Ocena formalna (Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych)- 45 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu • Ocena merytoryczno-techniczna (Zespół Oceny Merytoryczno-Technicznej) - 45 dni roboczych • Wybór projektów (Zarząd Województwa)

 18. Załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie 1/ Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z umową spółki, Ewidencji Działalności Gospodarczej (dokument wydany przez uprawniony organ nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) 2/ Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 3/ Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 4/ Biznes plan wraz z właściwym załącznikiem finansowym* 5/ Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości (dla firm nie sporządzających bilansu, PIT wraz z PIT B/CIT lub równoważne dokumenty) 6/ Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości * Załącznik składany na formularzu wymaganym Regulaminem konkursu

 19. c.d. załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie 7/ Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane* 8/ Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inna niż pomoc de minimis* 9/ Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP* 10/ Załącznik Ia do wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych* 11/ Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. (załącznik Ib) *Załącznik składany na formularzu wymaganym Regulaminem konkursu

 20. c.d. załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie UWAGA!!! W przypadku projektów, które dotyczą robót budowlanych należy bezwzględnie dołączyć przedmiar robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim (uproszczonym) zawierających poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej ilości oraz ceny jednostkowej.

 21. Dodatkowe informacje • www.rozwoj-swietokrzyskie.pl • www.sejmik.kielce.pl • www.funduszestrukturalne.gov.pl • www.mrr.gov.pl

 22. Najbliższy nabór wniosków w ramachDziałania 1.1 Beneficjenci: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Konkurs zamknięty od 01.06.2010r. do 02.07.2010r.

 23. KONTAKT: Punkt Informacyjny RPOWŚ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiegotel. /041/342 16 17, pokój 32. bud. C2 Urzędu Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych /0-41/ 342-12-39