50 aktywni zawodowo
Download
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

„50 + Aktywni zawodowo”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 . Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Okres realizacji projektu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brady-white


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

50 aktywni zawodowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


50 aktywni zawodowo

Realizator Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu


50 aktywni zawodowo

Okres realizacji projektu:

01.01.2010 – 30.06.2011


50 aktywni zawodowo

Cele projektowe:

 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób bezrobotnych po 50 roku życia (w tym osoby niepełnosprawne)z terenu Sieradza poprzez:

 • zdiagnozowanie potrzeb osób bezrobotnych po 50 roku życia objętych pomocą Ośrodka

 • zwiększenie motywacji klientów MOPS do działań aktywizujących, do podjęcia pracy i podwyższenie im samooceny

 • kompleksowa pomoc psychologiczna, socjalna i zawodowa osobom bezrobotnym

 • nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych

 • umożliwienie osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy


50 aktywni zawodowo

Założone rezultaty projektu:

Rezultaty twarde:

liczba osób, które zakończą udział w projekcie: ogółem ok. 27 osób (w tym: 15 kobiet/ok. 12/ ok mężczyzn), w wieku 50-64 lata,

- w tym osób niepełnosprawnych (ok. 5 osób: 3 kobiety, 2 mężczyzn)

 • w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ok. 5 osób: 2 kobiety, 3 mężczyzn)


50 aktywni zawodowo

Rezultaty miękkie:

 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników oraz chęci do poszukiwania pracy;

 • wzrost samooceny, motywacji, wiary we własne siły i poczucia odpowiedzialności;

 • wzrost pewności siebie w sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi;

 • nabycie umiejętności pisania CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwania pracy przez Internet;

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu;

 • nabycie umiejętności zwiększających szanse na konkurencyjnym rynku pracy;

 • podniesienie wiedzy lokalnej społeczności o możliwościach dofinansowania projektów w ramach EFS poprzez akcję promocyjno – informacyjną.


50 aktywni zawodowo

Założono, że rezultaty projektu będą trwałe. Wiedza oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu przyczynią się do udoskonalenia umiejętności uczestników.

Wartością dodaną projektu będzie fakt, iż poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem, zwiększą się szanse uczestników projektu na podjęcie pracy. Bez wsparcia przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe osiągnięcie zakładanych rezultatów. Wnioskodawca mógłby jedynie podjąć działania o bardzo ograniczonym charakterze. Wartością dodaną projektu będzie również poprawa sytuacji materialno-bytowej uczestników, którzy znajdą zatrudnienie po zakończeniu przedsięwzięcia, a tym samym zmniejszenie ilości świadczeniobiorców MOPS.

Ponadto kadra realizująca projekt wzbogaci się o kolejne doświadczenia i umiejętności realizacji działań projektowych.

Osiągnięcie powyższych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia celów projektu.


50 aktywni zawodowo

Adresaci: Wiedza oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu przyczynią się do udoskonalenia umiejętności uczestników.

30 osób bezrobotnych po 50 roku życia

(w tym osoby niepełnosprawne)z terenu Sieradza.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 30 osób spełniających kryteria udziału w projekcie

oraz utworzono listę rezerwową.

Z 30 osobami podpisano Umowy uczestnictwa

w projekcie.


50 aktywni zawodowo

Projekt przewidywał osiągnięcie określonych celów i założeń poprzez realizację określonych zadań.

Realizator wywiązał się z wszystkich obowiązków przewidzianych w harmonogramie.


50 aktywni zawodowo

Szczegółowy Harmonogram zadań programowych przewidzianych

i zrealizowanych w ramach projektu „50 + aktywni zawodowo”

1. Wsparcie psychologiczne w ramach zajęć warsztatowych

Ilość osób objętych zadaniem:30 osób z podziałem

na 3 grupy, po 10 osób w grupie.

Ilość godzin zajęć: po 40 dla każdej z grup,

120 godzin łącznie.

Termin przeprowadzenia zajęć:

12.04.2010 r. – 30.04.2010 r.

Kwiecień 12 13 14 15 16 I grupa

19 20 21 22 23 II grupa

26 27 28 29 30 III grupa


50 aktywni zawodowo
U przewidzianych

2. Wsparcie doradcy zawodowego w ramach zajęć warsztatowych

Ilość osób objętych zadaniem: 30 osób z podziałem na 3 grupy,

po 10 osób w grupie.

Ilość godzin zajęć: po 40 dla każdej z grup,120 godzin łącznie.

Termin przeprowadzenia zajęć: 10.05.2010 r. – 28.05.2010 r.

Maj 10 11 12 13 14 I grupa

17 18 19 20 21 II grupa

24 25 26 27 28 III grupa


50 aktywni zawodowo

3. przewidzianych Szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu

W szkoleniu udział wzięło: 28 osób z podziałem na 6 grup,

Ilość godzin szkolenia:po 40 dla każdej z grup,120 godzin łącznie.

Termin przeprowadzenia szkolenia: 07.06.2010 r. – 16.07.2010 r.

Czerwiec 7 8 9 10 11 I grupa

14 15 16 17 18 II grupa

21 22 23 24 25 III grupa

28 29 30 IV grupa

Lipiec 1 2 IV grupa

5 6 7 8 9 V grupa

12 13 14 15 16 VI grupa


50 aktywni zawodowo

4. Kursy zawodowe: przewidzianych

Szkolenie zawodowe:

„Opiekun osób chorych i starszych”

W szkoleniu udział wzięło 9 osób

Termin realizacji: 16.08-13.09.2010

Ilość godzin zajęć 120

Wykonawca: Au Pair ANYA Biuro Edukacyjno-Informacyjne ANYA Consulting s.c. Warszawa


50 aktywni zawodowo

Szkolenie zawodowe przewidzianych

„Gastronomiczny (kucharz)”

W szkoleniu udział wzięło 9 osób

Termin realizacji szkolenia: 23.08 – 21 IX 2010 r.

Ilość godzin zajęć 140

Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu


50 aktywni zawodowo

Szkolenie zawodowe przewidzianych

„Ochrona osób i mienia”

W szkoleniu udział wzięło 9 osób

Termin realizacji szkolenia:

30.08.2010 r. – 12.10.2010 r.

Ilość godzin zajęć: 252

Wykonawca: Centrum Edukacji Ustawicznej „PERFECT – Krzywosz” w Warszawie


50 aktywni zawodowo

5. Staże zawodowe u pracodawców przewidzianych

Termin realizacji staży: 01.12.2010 – 31.05.2011r.

Do staży przystąpiło 27 osób;

z dniem 28.02.2011r. rozwiązana została 1 umowa

uczestnictwa;

staż ukończyło 26 osób


50 aktywni zawodowo

Pracodawcy: przewidzianych

▪ Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Amicus” w Sieradzu▪ Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu▪ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli▪ Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu▪ Centrum Organizacji Imprez „BEATA” w Sieradzu▪ Restauracja „MARUSIA” s. c. w Sieradzu▪ Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu

(do 30.04.2011r.)▪ Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu▪ Zakład Ochrony Mienia Sp. z o. o. w Sieradzu▪ Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu▪ POLCONTACT Krzysztof Śniegula Łódź ul A. Struga 48▪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu


50 aktywni zawodowo

6. Konferencja podsumowująca i promująca projekt przewidzianych zaplanowana została w miesiącu czerwcu 2011r. a odbywa się dzisiaj.


50 aktywni zawodowo

Podczas zajęć warsztatowych z psychologiem przewidzianych

i doradcą zawodowym oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu uczestnicy projektu mieli zapewniony catering. Również w ramach tych zajęć i dodatkowo w ramach staży zapewniono bilety MPK.

Uczestnikom oraz osobom i podmiotom realizującym i wspierającym zadania projektowe zapewniono materiały promocyjne.


50 aktywni zawodowo

W celu jak najlepszej realizacji projektu przyjęto system monitorowania postępów.

Monitoring projektu ma na celu ocenę zgodności i skuteczności realizowanych działań z przyjętymi wcześniej założeniami, w tym z harmonogramem i budżetem projektu.


50 aktywni zawodowo

1. system monitorowania postępów. Przedmiot badań monitoringowych

 • sposób prowadzenia rekrutacji i promocji

 • zainteresowanie udziałem w projekcie

 • uprawnienia do udziału w projekcie osób zainteresowanych

 • dobór tematyki szkoleń zawodowych ( w tym: ilości miejsc w poszczególnych grupach)

 • aktywność uczestników ( w sytuacji powtarzającej się nieobecności należy stosować działania zapobiegające dalszym absencjom: rozmowy motywujące i wspierające osobiste i telefoniczne, wizyty w miejscu zamieszkania, próba pomocy w zaistniałej potrzebie)

 • skuteczność poszczególnych etapów projektu (zajęcia warsztatowe, szkolenia, staże)

 • poziom zadowolenia uczestników projektu z oferty projektu (w przypadku uwag i próśb na bieżąco będą one uwzględniane i w miarę możliwości wprowadzane będą zmiany)


50 aktywni zawodowo

 • wzrost wiedzy uczestników oraz lokalnej społeczności na temat możliwości udziału w projektach aktywizujących oraz o współudziale w realizacji takich działań środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • stopień zaangażowania w realizację działań i jakość pracy kadry projektu

 • przydatność do realizacji zajęć programowych bazy własnej realizatora (w tym wyposażenia)

 • jakość zrealizowanych zajęć, szkoleń, cateringu oraz trafność wyboru ich realizatorów

 • trafność wyboru grupy docelowej

 • trafność wyboru pracodawców

 • zasadność organizacji staży zawodowych ( w tym pod kątem możliwości przyuczenia i sprawdzenia przez pracodawcę umiejętności i cech osobistych stażysty jako swojego przyszłego pracownika)

 • uzyskanie zatrudnienia przez uczestnika

 • zasadność realizacji projektów aktywizujących

 • sposób prowadzenia dokumentacji projektu


50 aktywni zawodowo


50 aktywni zawodowo

2. Charakter monitoringu projektu i stanem konta

 • stały (przez cały okres trwania projektu i dodatkowo w 6 m-cy po jego zakończeniu)

 • bieżący

 • z zastosowaniem elastycznych rozwiązań (na miarę możliwości wprowadzanie zmian, w tym do harmonogramu i budżetu, spraw organizacyjnych)

 • zgodny z zapisami i terminami wskazanymi w Umowie na realizację projektu oraz z wytycznymi i przepisami 


50 aktywni zawodowo

 • Źródła pozyskiwania danych projektu i stanem konta

 • ankiety rekrutacyjne

 • zaświadczenia z PUP

 • dokumenty osobiste lub zaświadczenia urzędowe

 • zaświadczenia lekarskie

 • oświadczenia

 • umowy na udział w projekcie

 • ankiety ewaluacyjne przeprowadzone po zakończeniu poszczególnych etapów projektu (zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, szkolenie z zakresu obsługi komputera, szkolenia zawodowe, staże) oraz w 6 m-cy po zakończeniu projektu


50 aktywni zawodowo

 • obserwacja (zachowań, nastrojów, zmian wizerunku) projektu i stanem konta

 • rozmowy osobiste i telefoniczne, korespondencja (w tym e-mail) z uczestnikami, podmiotami i osobami współpracującymi, pracodawcami

 • listy obecności

 • zwolnienia lekarskie

 • potwierdzenie odbioru (np. biletów)

 • dokumentacja zajęć warsztatowych i szkoleń oraz raporty realizatorów

 • certyfikaty, świadectwa ukończenia szkoleń

 • sprawozdania i opinie ze staży zawodowych

 • umowy dot. nawiązanie stosunku pracy przez uczestnika


50 aktywni zawodowo

 • zdjęcia, wycinki prasowe, nagrania z programów telewizyjnych i stacji radiowych

 • fakt terminowego rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań projektowych

 • dokumentacja projektowa (merytoryczna i finansowa)

 • dokumentacja MOPS (rejestr świadczeniobiorców)

 • informacje WUP o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność

 • zalecenia pokontrolne


50 aktywni zawodowo

Za monitorowanie i pomiar osiąganych wskaźników odpowiedzialny jest koordynator projektu.

W ramach uzyskiwaniu danych monitoringowych współpracują: asystenci oraz księgowy projektu.


50 aktywni zawodowo

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu jest odpowiedzialny jest koordynator projektu. PROMOCJA.

Dlatego przyjęto system metod i zakres prowadzonych działań informacyjnych

i promocji projektu „ 50+ aktywni zawodowo”:

W celu dotarcia do potencjalnych ( uczestników – klientów) projektu założono szeroką akcję promocyjno – informacyjną wśród mieszkańców Sieradza. Ma ona polegać na wykorzystaniu n/w kanałów informacyjnych:


50 aktywni zawodowo

1- odpowiedzialny jest koordynator projektu.informacja bezpośrednia przekazana przez kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Kierownika Referatu Pracy Socjalnej zarówno pracownikom socjalnym z 12 rejonów opiekuńczych jak i pracownikowi socjalnemu Klubu Integracji Społecznej zawiadamiająca o możliwości wzięcia udziału w przygotowywanym projekcie „ 50+ aktywni zawodowo” przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klientów korzystających z finansowych świadczeń pomocy społecznej jak i bezpośrednio zgłaszających się do kierowników w celu zasięgnięcia informacji dotyczących innych form pomocy świadczonych przez MOPS.

Celem bezpośredniego kontaktu zakładano również możliwość poinformowania o planowanych terminach rekrutacji oraz kryteriach formalnych które musza spełnić osoby przystępujące do projektu ( wiek, bezrobocie, mieszkaniec Sieradza )


50 aktywni zawodowo

2 - odpowiedzialny jest koordynator projektu.opracowanie w ramach możliwości własnych MOPS informacji pisemnej „plakatu” formatu A-4 promującego projekt oraz wskazującego kontakt dla osób zainteresowanych.

3 - kolportaż opracowanej informacji „plakatu”

/ pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej, tablice informacyjne organizatora w budynku MOPS przy ul. Polnej 5 , w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 18/20, słupy ogłoszeń na terenie miasta Sieradza, Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, placówki służby zdrowia, apteki/.


50 aktywni zawodowo

4 - odpowiedzialny jest koordynator projektu. opracowanie ankiet ( na potrzebę realizacji projektu ) dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie /ankieta zawiera pytania dotyczące wymaganych kryteriów formalnych niezbędnych do realizowania projektu/.

5 - opracowanie szaty graficznej materiałów promocyjnych /plakatów i ulotek/ zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w tym zakresie.


50 aktywni zawodowo

6 odpowiedzialny jest koordynator projektu. – zlecenie wykonania plakatów i ulotek i ich kolportaż

/ budynek MOPS, słupy ogłoszeniowe na terenie miasta , PUP, UM, placówki służby zdrowia, apteki, stowarzyszenia działające na terenie Sieradza, instytucje szkolące uczestników projektu , pracodawcy /.

7 – opracowanie materiałów promocyjnych ( gadżetów)

/ teczek, koszulek, notatników, długopisów i zegarów ściennych/

8 – kolportaż materiałów promocyjnych

/ uczestnicy projektu, osoby zaangażowane w jego realizację, instytucje współpracujące, pracodawcy/


50 aktywni zawodowo

9- odpowiedzialny jest koordynator projektu.ogłoszenia promocyjne i rekrutacyjne w mediach

/ prasie, telewizji Sieradz, Naszym Radiu/

10 – utworzenie dla potrzeb projektu strony internetowej

/w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Na stronie tej promowane będą efekty oraz dokonywana bieżąca aktualizacja poszczególnych zadań projektu zgodnie z założonym harmonogramem/.

11 – w oparciu o powyższe kierownicy oraz pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej prowadzić będą promocje bezpośrednią projektu przez cały okres jego realizacji

12 – w celu promocji projektu oraz współudziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oznakowane będą zakupione przedmioty: szafa, biurka, laptop, krzesła obrotowe


50 aktywni zawodowo

13 – odpowiedzialny jest koordynator projektu.informacja promująca realizację projektu będzie zamieszczona również na drzwiach wejściowych do biura projektu

14- w ramach promocji działań projektowych informacje o działaniach projektowych umieszczane będą w opracowaniach przygotowywanych przez MOPS w Sieradzu na posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu oraz w sporządzanych sprawozdaniach MOPS.

15 – wszystkie przygotowywane materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom projektu będą oznakowane „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.

16 - na zakończenie projektu / po odbyciu staży zawodowych / zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca i promująca prowadzone działania. Udział wezmą wszyscy uczestnicy projektu. Celem promocji na konferencje zostaną zaproszone lokalne media.


50 aktywni zawodowo

Wszystkie założenia promocyjne zostały zrealizowane. odpowiedzialny jest koordynator projektu.


50 aktywni zawodowo

Projekt „50+ aktywni zawodowo” realizowany jest przez pracowników MOPS w Sieradzu:

 • Koordynatora projektu

 • Asystenta ds. szkoleń

 • Asystenta ds. administracyjno – promocyjnych

 • Księgowego projektu


50 aktywni zawodowo


50 aktywni zawodowo

Nadzór nad prawidłową realizacją projektu oraz sprawną pracą Biura Projektu sprawuje Dyrektor MOPS.


50 aktywni zawodowo

Rezultaty pracą Biura Projektu sprawuje Dyrektor MOPS.

 • Uzyskane efekty działań projektowych

 • udział w projekcie zakończyło 27 osób (w tym 1 osoba w pierwszych etapach projektu złożyła rezygnację z powodu podjęcia pracy – zatrudnienie to utrzymuje nadal), a 26 osób ukończyło projekt w dniu 31 maja 2011 r. (są to osoby pomiędzy 51. a 61. rokiem życia, w tym: 18 kobiet, 8 mężczyzn; 6 osób niepełnosprawnych; 1 osoba złożyła rezygnację w dn. 12.07.2010r. z powodu podjęcia zatrudnienia, 1 osoba rezygnacja 17.08.2010 r. 1 osoba rezygnacja 30.08.2010 r. , 1 osoba otrzymała wypowiedzenie udziału w projekcie od dn. 01.03.2011 r.

 • podniósł się poziom wiedzy lokalnej społeczności o korzyściach płynących z udziału w projektach aktywizujących, w tym w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


50 aktywni zawodowo

 • staże zawodowe były formą wsparcia dla lokalnych pracodawców,

 • skierowano od 01.06.2011 r. na lokalny rynek pracy nowych fachowców zawodowych,

 • w efekcie dobrych praktyk po zakończeniu staży zawodowych, zawarto przez pracodawców umów o pracę z 2 uczestnikami projektu tj. 1 kobietą i 1 mężczyzną (od dn. 01.06.2011 r.)

 • zmniejszyła się ilości osób i rodzin korzystających z pomocy wymiernej MOPS (finansowa oraz w postaci posiłków),

 • wzrosło doświadczenie i umiejętności realizacji działań projektowych kadry projektu


50 aktywni zawodowo

2. pracodawców, Efekty dla uczestników:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji, uzyskiwanych opinii ustnych oraz analizy dokumentów stwierdza się u uczestników projektu:

 • wzrost samooceny, motywacji, pewności siebie, wiary we własne siły i poczucia odpowiedzialności,

 • zwiększenie mobilności zawodowej ,

 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w grupie,


50 aktywni zawodowo

 • przyswojenie wartości i nabycie umiejętności wynikających z obowiązków pracowniczych,

 • nabycie nowych kwalifikacji poprzez ukończenie szkolenia komputerowego i szkoleń zawodowych

 • nabycie praktycznych umiejętności zawodowych zwiększających szanse na konkurencyjnym rynku pracy poprzez staż zawodowy

 • przyswojenie wartości i nabycie umiejętności wynikających z obowiązków pracowniczych

 • nabycie zdolności zaprezentowania pracodawcy swoich mocnych stron, umiejętności zawodowych i dobrych cech pracowniczych - z nadzieją na zatrudnienie w ramach otwartego rynku pracy (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna)


50 aktywni zawodowo

 • zwiększenie mobilności zawodowej (uczestnicy prowadzą rozmowy z pracodawcami w celu znalezienia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

 • uzyskanie własnego dochodu i możliwość planowania własnego budżetu domowego,

 • możliwość zaspokojenia własnym staraniem licznych potrzeb osobistych i rodzinnych,

 • umocnienie lub poprawa dotychczasowej roli w rodzinie i w środowisku lokalnym,

 • wzrost wiedzy o ofercie Europejskiego Funduszu Społecznego.


50 aktywni zawodowo

3. Do efektów zadań realizowanych w ramach projektu „50 + aktywni zawodowo” należy również zaliczyć:

 • podniesienie wiedzy lokalnej społeczności o korzyściach płynących z udziału w projektach aktywizujących, w tym w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • wsparcie dla lokalnych pracodawców

 • skierowanie na lokalny rynek pracy nowych fachowców zawodowych,

 • zmniejszenie ilości osób i rodzin korzystających z pomocy wymiernej MOPS (finansowa oraz w postaci posiłków

 • umocnienie przez MOPS dotychczasowej współpracy oraz pozyskanie nowych partnerów w realizacji działań

 • wzrost doświadczenia i umiejętności realizacji działań projektowych kadry projektu.


50 aktywni zawodowo

Analizując wyżej przedstawione założenia i efekty, zarówno uczestnicy, jak i realizator projektu oraz osoby i podmioty przyczyniające się do wykonania zadań przewidzianych w harmonogramie, mogą zadać sobie pytanie:

„Czy warto było… ?”


50 aktywni zawodowo

Dziękuję Państwu za uwagę i współpracę. i efekty, zarówno uczestnicy, jak i realizator projektu oraz osoby i podmioty przyczyniające się do wykonania zadań przewidzianych w harmonogramie, mogą zadać sobie pytanie:

Iwona Kunce

Koordynator Projektu