e depot overijssel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
e-Depot Overijssel PowerPoint Presentation
Download Presentation
e-Depot Overijssel

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

e-Depot Overijssel - PowerPoint PPT Presentation

quinta
139 Views
Download Presentation

e-Depot Overijssel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. e-Depot Overijssel • 2 oktober 2013

  2. Een dementerende overheid ? • In sneltreinvaart ontstaat een gat in ons collectieve geheugen, omdat digitale informatie vaak onvoldoende zorgvuldig bewaard wordt. Dat is niet alleen een probleem voor de generaties na ons, maar ook voor overheidsorganisaties die over een professionele bedrijfsvoering moeten kunnen beschikken en zich over hun daden moeten kunnen verantwoorden. • [Rijksarchiefinspectie, 2005]

  3. Plannen/visie Rijksoverheid 1998-2000 Program van eisen e-Depot 2000-2005 Ontwikkeling SDB bij TNA Londen 2006 “Informatie op orde”/investeringsimpuls Rijk 2008 Strategie papier/digitaal 2010 ACDD 2011 Archiefvisie  Archief 2020 2012 i-Strategie Rijk  DWR Archief 2013 Tweede investeringsimpuls Rijk

  4. Eisen digitale duurzaamheid Vindbaar Toegangkelijk over organisatiegrenzen Open, tenzij Metagegevens vastgelegd Procesgebonden dossiers Authentiek Actieve preservering Vernietiging na afloop bewaartermijn Bestand tegen veranderingen Zie verder Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid 5

  5. Business case DWR-Archief • Vanuit departementen/overheidsorganen: • maatregelen digitale duurzaamheid sowieso noodzakelijk • gezamenlijk goedkoper/beter dan individueel • e-Depot is al in gebruik, hergebruik kost weinig extra • business case verschilt per departement • Vanuit Nationaal Archief: • versneld invulling wettelijke taken voor digitaal • documenten vanaf het begin op orde • bredere basis voor beheer en innovatie e-Depot

  6. Stappenplan aansluiten • Intentieverklaring • Uitvoeren impactanalyse, opstellen business case • Inrichten projectorganisatie • Opstellen architectuur • Uitvoeren fit-gap analyse metadata • Keuze over te brengen content • Ontwerp technische aanpassingen DMS • Doorlopen change proces technische aanpassingen • Nationaal Archief sluit bewaarplaats aan • Inrichten preservering • Inrichten selectie, zo nodig opstellen selectielijst

  7. 9 Digitale Taken Rijksarchieven| 13-09-13