Ant ps kot k la larla zeh rlenme
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

ANTİPSİKOTİK İLAÇLARLA ZEHİRLENME. Antipsikotikler hiperdopaminerjik (özellikle D2 ve D3 reseptörlerinde) bir durum olan şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - questa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • Antipsikotikler hiperdopaminerjik (özellikle D2 ve D3 reseptörlerinde) bir durum olan şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır

 • Antipsikotiklerin yüksek dozlarını takiben toksisite doz ile ilişkilidir, ancak yüksek doz olmaması halinde bile kişiye özel toksisite meydana gelebilir


Tipik antipsikotik ila lar
Tipik Antipsikotik ilaçlar reseptörlerinde) bir durum olan şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır

 • Fenotiyazinler

 • Haloperidol

 • Tiyoksantinler

 • Loksapinler

  (genel reseptör blokajı)


Selektif antipsikotik ila lar
Selektif antipsikotik ilaçlar reseptörlerinde) bir durum olan şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır

 • Sülpirid

 • Pimozid

  (D2 ve D3 blokajı)

  Ekstrapiramidal yan etkileri özellikle D2 blokajına bağlı olması önemlidir


Atipik antipsikotik ila lar
Atipik antipsikotik ilaçlar reseptörlerinde) bir durum olan şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır

 • Klozapin

 • Risperidon

 • Olanzapin

 • Kuetiapin

  (5HT4 ve D4 blokajı)


Antipsikotik yan etkileri
Antipsikotik yan etkileri reseptörlerinde) bir durum olan şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır

 • SSS: sedasyon, hipo\hipertermi, nöbetler, solunum depresyonu, havayolu refleksinin kaybolması, ekstrapiramidal semptomlar

 • KVS: taşikardi, hipotansiyon, myokard depresyonu,QRS genişlemesi, QT uzaması, özgün olmayan repolarizasyon değişiklikleri


Ant ps kot k la larla zeh rlenme


Ekstrapiramidal sendromlar
Ekstrapiramidal sendromlar ağız, üriner retansiyon, midriazis-myozis(antikolinerjik-adrenerjik blokaj), kilo alımı

AKUT DİSTONİ

 • Saatler- birkaç gün

 • Devamlı istemsiz kas kontraksiyonu, tortikollis

 • Dopaminerjik kolinerjik dengesizlik

 • Tedavi: antikolinerjik


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

AKATİZİ ağız, üriner retansiyon, midriazis-myozis(antikolinerjik-adrenerjik blokaj), kilo alımı

 • Saatler- günler

 • Huzursuzluk, rahat olamama, motor hareketlilik

 • Mezokortikal D2 antagonizması

 • Tedavi: doz azaltma, benzodiazepinler, antikolinerjik


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

PARKİNSONİZM ağız, üriner retansiyon, midriazis-myozis(antikolinerjik-adrenerjik blokaj), kilo alımı

 • Haftalar

 • Bradikinezi, yürümede zorluk, maske yüz, istirahat tremoru

 • Postsinaptik D2 antagonizması

 • Tedavi: doz azaltma, antikolinerjikler, dopamin agonistleri


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

TARDİV DİSKİNEZİ ağız, üriner retansiyon, midriazis-myozis(antikolinerjik-adrenerjik blokaj), kilo alımı

 • 3 ay- yıllar

 • Geç başlangıçlı istemsiz koreiform hareketler, bukolingomastikator hareketler( yüzde tik, ağızda çiğneme, dilin dışarı çıkması)

 • Bazal ganglionlarda D2 reseptör hipersensitivitesi

 • Tedavi: sorumlu ilacı kesmek, kolinerjikler


N roleptik malign sendrom
Nöroleptik malign sendrom ağız, üriner retansiyon, midriazis-myozis(antikolinerjik-adrenerjik blokaj), kilo alımı

 • Yaşamı tehdit eden nörolojik acildir, en fazla risk zamanı 2-10 gündür

 • Klinik: bilinç bozukluğu (deliriyum, koma), motor semptomlar (kurşun boru rijidite, dişli çark, disartri, koreiform hareketler) hipertermi, otonom bozukluklar (taşikardi, solunumsal düzensizlik, kardiak disritmi, hiper\hipotansiyon

 • Striatum ve hipotalamusta D2 antagonizması


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • Temel tedavi destek tedavisidir, olaya neden olan ajan hemen kesilmelidir, yoğun bakım takibi önerilir, oksijen desteği verilmelidir ve solunum yetmezliği durumunda mekanik ventilasyon desteği zorunlu olabilir

 • Yaşamı tehdit eden hipertermide buzlu su banyosu en hızlı ve etkin tedavidir, hipotansiyon öncelikle yüksek miktar izotonik mayi ile tedavi edilmelidir


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • NMS olan hastalarda venöz tromboembolizm, morbidite ve mortalitede önemlidir, 12-24 saatten uzun süre yatacak hastalarda profilaktik antikoagülan tedavi başlanır

 • Benzodiazepinler (diazepam,klordiazepoksit) NMS hastalarında birinci basamak ilaçtır. Sedasyon ve kas gevşemesi için artan dozlarda verilmelidir.


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • santral etkili dopamin agonisti olan bromokriptin günlük 2,5-10 mg 3-4 defada oral verilir.

 • Dantrolen(intraselüler kas gevşetici-malign hipertermide önemli) iv infüzyonla verilir (2,5-10 mg/kg)

 • NMS nüks olasılığını en aza indirmek için hasta düzeldikten sonra doz azaltılarak kesilmelidir


Akut antipsikotik y ksek doz
Akut antipsikotik yüksek doz 2,5-10 mg 3-4 defada oral verilir.

 • Antipsikotik yüksek dozunun en ciddi toksisitesi SSS ve KVS üzerinedir

 • Azalmış solunum refleksi, antikolinerjik sendrom (taşikardi, terleme, tükrük salgısında azalma, üriner retansiyon, kızarmış deri, barsak seslerinde azalma, midriazis,myozis)

 • Taşikardi (antikolinerjik etki ve arteriel hipotansiyona kompansatuar yanıt)

 • Hipotansiyon( alfa1 adrenerjik blokaj)

 • EKG bulguları: QRS genişlemesi, QT genişlemesi, nonspesifik değişiklikler


Ant ps kot k la larla zeh rlenme


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • Antipsikotikleri yüksek dozda alan hastalar için destekleyici tedavi temeldir. Hipoksi oluşmuşsa oksijen desteği uygulanmalı, bilinç bozukluğu olan hastalarda tiamin, naloksan, parenteral dekstroz düşünülmelidir. Entübasyon nadiren gerekebilir

 • Tüm semptomatik hastalar monitorize edilmeli, güvenilir bir damaryolu açılmalı ve EKG çekilmelidir.

 • Maruziyetten 6 saat sonra normal EKG si olan asemptomatik hastalarda komplikasyon riski düşüktür ve daha fazla monitorizasyona gerek yoktur.anormal EKGsi olan semptomatik hastalar en az 24 saat izlenmelidir


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • Nöbetler genelde kısa sürelidir ve ilaç tedavisi gerektirmez. İnatçı nöbetler benzodiazepinler ile tedavi edilebilir

 • Santral antikolinerjik sendromda fizostigmin (1-2 mg yavaş iv infüzyon 2-5 dkda) kullanılabilir. Aritmi, kalp bloğu ve QRS genişlemesi olan hastalarda kullanılmamalıdır

 • Çoklu doz aktif kömür kullanımı ya da antipsikotiklerin klerensini artırmak için idrar pHsının değiştirilmesinin tedavide yeri yoktur


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • KVS komplikasyonlarının tedavisi: hastalar monitorize izlenmelidir. Hipotansiyon % 0.9 NaCl solusyonu takiben eğer vazopressör gerekirse indirekt agonist ve muhtemelen etkisiz olacak dopamin yerine norepinefrin veya fenilefrin gibi direkt etkili alfa agonistlerle tedavi edilmelidir.


Ant ps kot k la larla zeh rlenme

 • QRS kompleksinin progresif genişlemesi Na kanal blokajı göstergesidir ve malign ventriküler disritmi olasılığını gösterir. NaHCO3 (1-2 meq\kg) ventriküler disritmi için ilk tercihtir ve disritmi veya QRS genişliği >0.10 olan hastalarda verilmelidir (kan pHsı 7.5 olana kadar)

 • İkinci tercih antiaritmik lidokaindir (1-2 mg\kg) sınıf 1A, 1C, 3 antiaritmikler kullanılmamalıdır


Te ekk rler
Teşekkürler.. göstergesidir ve malign ventriküler disritmi olasılığını gösterir. NaHCO3 (1-2 meq\kg) ventriküler disritmi için ilk tercihtir ve disritmi veya QRS genişliği >0.10 olan hastalarda verilmelidir (kan pHsı 7.5 olana kadar)


ad