a zi i ara tedavisi ba ar s zl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on

Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı. Yrd. Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi Gazi Ü. T. F. Göğüs Hastalıkları A.D. Ağıziçi araç tedavisinin amacı;. Uyku sırasında ağıziçine yerleştirilen bir takım araçlarla üst solunum yolu (ÜSY) yapılarının pozisyonunu değiştirip hava yolunu genişletmek,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı' - herman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a zi i ara tedavisi ba ar s zl

Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı

Yrd. Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi

Gazi Ü. T. F. Göğüs Hastalıkları A.D.

a zi i ara tedavisinin amac
Ağıziçi araç tedavisinin amacı;
 • Uyku sırasında ağıziçine yerleştirilen bir takım araçlarla
  • üst solunum yolu (ÜSY) yapılarının pozisyonunu değiştirip hava yolunu genişletmek,
  • kas fonksiyonları üzerine etki ederek rezistansı düşürmek ve ÜSY’nun kollabe olmasına engel olmaktır.
a zi i ara tipleri
Ağıziçi araç tipleri:
 • Dili önde tutan araçlar (tongue retaining devices= TRD)
 • Mandibulayı öne ilerleten araçlar (mandibular repositioning devices = MRD, mandibular advancement splint =MAS, mandibular advancement device=MAD, anterior mandibular positioner=AMP )
slide16
İlk ayrıntılı derleme: Sleep 1995
  • 304 olguluk en geniş seride olguların %70’inin AHİ değeri %50 oranında azalmış, bunların %51’inde AHİ 10’un altına düşmüş, %40’ında 20’nin üzerinde kalmıştır.
 • 1995’den sonra yapılan çalışmalar:
  • Geniş serili yeni çalışmalarda olguların %54-81’inde AHİ %50 oranında azalmış ve %51-64’ünde AHİ 10’un altına düşmüştür.
a zi i ara tedavisi endikasyonlar
Ağıziçi araç tedavisi endikasyonları
 • Basit horlama (AHİ <5)
 • Genel önlemlerin yeterli olmadığı hafif OSAS (AHİ= 5-15)
 • CPAP tedavisinin reddedildiği ya da tolere edilemediği orta-ağır OSAS (AHİ > 15)
 • Tonsillektomi, adenoidektomi, kroniofasiyal operasyon ya da trakeostomiye aday olup bu girişimleri reddeden hastalar
 • Üst solunum yolu rezistansı sendromu
 • Başarısız uvulopalatofarengoplasti operasyonu sonrası

(ASDA Standards of proctice Committee. Practice parameters for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea with oral appliances. Sleep 1995; 18: 511-3)

slide19
Hafif-orta OSAS (AHI<30) 20 hasta
 • 1 gece ve 6 hafta CPAP tedavisi
 • 1 gece ve 6 hafta ağıziçi araç tedavsi

sonrası PSG yapılıyor.

Randerath WJ et al. Chest 2002; 122 (2): 569-75

slide20
AHİ
 • SaO2
 • Horlama (epok/uyku saati)
 • Arousal indeksi
 • Uyku kalitesi
slide24
Tedaviye
 • Tam yanıt: AHI < 5 ve semptomların düzelmesi
 • Kısmi yanıt: AHI’de %50’nin üstünde azalma ve semptomların düzelmesi
 • Yanıtsız: AHI’de %50’den daha az düzelme ya da semptomların devam etmesi

Mehta A. Am J Respir crit Care Med 2001; 163: 1457-61

slide25
Tedaviye
 • Tam yanıt: AHI < 5 ve semptomların düzelmesi
 • Kısmi yanıt: AHI’de en az %50 azalma ve semptomların düzelmesi
 • Yanıtsız: AHI’de %50%’den daha az düzelme ya da semptomların devam etmesi

Mehta A. Am J Respir crit Care Med 2001; 163: 1457-61

Tedaviye tam yanıt: %37.5

slide26
Tedaviye yanıt kriteri: AHI < 10

Am J Respir Crit Care Med 2002; 162: 246-51

slide27
Tedaviye yanıt kriteri: AHI < 10

Am J Respir Crit Care Med 2002; 162: 246-51

Tedavide başarı oranı %71

slide28
Tedaviye yanıt için aşağıdakilerden en az biri:
  • Mutlak başarı: RDI <15 ve semptomlarda düzelme
  • Rölatif başarı: RDI’in en az %30 oranında azalması ve semptomlarda düzelme

Tsai WH et al. Am J Repir Crit Care Med 2004; 170: 366-70

slide29
Tedaviye yanıt için aşağıdakilerden en az biri:
  • Mutlak başarı: RDI <15 ve semptomlarda düzelme
  • Rölatif başarı: RDI’in en az %30 oranında azalması ve semptomlarda düzelme

Tsai WH et al. Am J Repir Crit Care Med 2004; 170: 366-70

Tedavide başarı oranı %53

slide31
Tüm gece boyunca ağıziçi araç ile titrasyon yapıldığında
  • orta dereceli OSAS’da başarı %80,
  • ağır OSAS’da %61

Başarı: RDI’ın 15’in altına düşmesi

Lowe AA et al. Sleep 2000; 23(4): 172-8

tedavide ba ar y etkileyen di er fakt rler
Tedavide başarıyı etkileyen diğer faktörler:
 • Klinik özellikler
 • Dental ve kraniofasiyal özellikler

Ferguson KA. Clin Chest Med 2003; 24: 355-64

Mohsenin N et al. JADA 2003; 134: 442-49

klinik zellikler
Klinik özellikler
 • Yaş (18-45)
 • Düşük BKİ
 • Düşük boyun çevresi
 • Pozisyonel OSAS varlığı
 • Düşük AHİ
dental ve kroniyofasiyal zellikler
Dental ve kroniyofasiyal özellikler
 • Küçük ve/veya dar orofarenks
 • Normal uzunlukta mandibula
 • Kısa mandibular alan ile hiyoid mesafe arası
 • Kısa yumuşak damak uzunluğu
 • Küçük yumuşak damak ve dil
 • Artmış retropalatal havayolu boşluğu
 • Geniş kraniyal taban ve mandibular alan arası
yat pozisyonu
Yatış pozisyonu

Sırtüstü yatış pozisyonunda tedavi başarısının lateral pozisyona kıyasla anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır.

a zi i ara tedavisinin uygulan
Ağıziçi araç tedavisinin uygulanışı:
 • AİA tedavisi öncesi mutlaka polisomnografi uygulanmış olmalıdır
 • Uyku bozuklukları konusunda eğitimli hekim tarafından endikasyon konduktan sonra hasta, diş hekimine yönlendirir.
di hekimi taraf ndan yap lacak a z muayenesi
Diş hekimi tarafından yapılacak ağız muayenesi:
 • Diş hastalıklarına yönelik öykü alma
 • Yumuşak damak ve ağıziçi yapılarının muayenesi
 • Periodontal yapının incelenmesi
 • Temporomandibular eklem ve oklüzyon muayenesi
 • Dişlerin muayenesi
 • Panaromik tüm ağız grafisi
 • Sefalometrik radyografi
 • Örnek model oluşturulması
slide39
Diş hekimi her iki çenede de 6-10 tane diş olduğundan ve mandibulanın öne doğru en az 5 mm hareket edebildiğinden emin olur.
 • Diş hekimi muayene sonucunu ve tercih edilmesi gereken ağıziçi araç tipini bir rapor halinde uyku bozuklukları uzmanına gönderir.
slide40
Ağıziçi araç tedavisinin etkinliğinin izlenmesi için hastaya yeniden polisomnografi uygulanır.
 • Gerektiğinde ağıziçi araç için modifikasyonlar yapılır, protez tekrar dizayn edilir, yan etkiler ve hastanın uyumu açısıdan hata izlenir.
 • İlk 2 yıl boyunca 3-6 ayda bir diş hekimi kontrolü yapılır.
dili nde tutan ara lar1
Dili önde tutan araçlar
 • Endikasyonları:
  • Büyük dil,
  • Kronik çene eklemi ağrısı,
  • Pozisyonel apne ve hipopneler,
  • Dişleri olmayan veya diş sağlığı yerinde olmayanlar
 • Kontrendikasyonları:
  • Morbid obezler,
  • Diş gıcırdatanlar,
  • Kronik burun tıkanıklığı olanlar
mandibulay ne ilerleten ara lar1
Mandibulayı öne ilerleten araçlar
 • Hastanın her iki çeneside de 6-10 dişi olmalıdır.
 • Endikasyonları:
  • Hafif-orta OSAS
  • Mikrognati
  • Morbid obezler
  • Nazal solunum yapamayanlar
slide44
Kontrendikasyonları:
  • Dişeti hastalığı
  • Ciddi eklem problemi
  • Alt çene ekleminde hareket kısıtlılığı
  • Ağır dereceli OSAS
slide45
Komplikasyonları:
  • Diş kaybı,
  • Eklem-kas ağrısı,
  • Dişeti hassasiyeti,
  • Dişlerin kalıcı yer değiştirmesi
a z a kl n n vertikal y kseli inin tedaviye katk s
Ağız açıklığının vertikal yükseliğinin tedaviye katkısı

Fritsch KM et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 813-18

slide47
Bugüne kadar geliştirilen 50’den fazla ağıziçi aracın yalınzca 14’ünün FDA onayı vardır. Yedi tanesi tüm özellikleri ile kullanılabilir niteliktedir.
fda onay bulunan a zi i ara lar
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
fda onay bulunan a zi i ara lar1
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
fda onay bulunan a zi i ara lar2
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
fda onay bulunan a zi i ara lar3
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA (nocturnal airway patency appliance)

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
fda onay bulunan a zi i ara lar4
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
fda onay bulunan a zi i ara lar5
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
fda onay bulunan a zi i ara lar6
Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onayı bulunan ağıziçi araçlar
a zi i ara tedavisinin kontrendikasyonlar
Ağıziçi araç tedavisinin kontrendikasyonları
 • Santral uyku apne sendromu
 • Artrit ve krepitus veya başka bir temporomandibular eklem semptomunun varlığı
 • Yetersiz sayıda diş
 • Nazal obstrüksiyon
 • Ağır noktürnal hipoksemi
a zi i ara tedavisini sonland ran komplikasyonlar
Ağıziçi araç tedavisini sonlandıran komplikasyonlar
 • Aşırı salivasyon
 • Dişlerde, dişetinde veya çenede ağrı
 • Dişlerin yer değiştirmesi, diş kaybı
 • Hastanın subjektif uyku kalitesinin bozulması
 • Temporomandibular eklem hasarı
slide57
Sonuç

OSAS’da AİA tedavisinin başarısızlığı;

 • Yanlış endikasyon
  • Klinik bulgular ve AHİ
  • Kraniyofasiyal özellikler
 • Başarı tanımında farklılıklar
 • Yanlış araç tipi seçimi
 • Kontrendikasyonların gözardı edilmesi
 • Komplikasyonların giderilememesi

ile ilişkilidir

ayr ca
Ayrıca;
 • OSAS’ın kanıtlanmış en etkin tedavisinin CPAP olduğu unutulmamalıdır
 • Ağıziçi araç tedavi başarısında diş hekimlerinin önemi gözardı edilmemelidir
 • Tanı ve tedavinin etkinliği mutlaka polisomnografik olarak gösterilmelidir
 • Ağıziçi araç tedavisi ile birlikte mutlaka genel önlemler de uygulanmalıdır