Download
5 de leerjaar 2014 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5 DE LEERJAAR 2014 - 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
5 DE LEERJAAR 2014 - 2015

5 DE LEERJAAR 2014 - 2015

185 Views Download Presentation
Download Presentation

5 DE LEERJAAR 2014 - 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5DE LEERJAAR 2014 - 2015 Praktische info

 2. Sfeerbeelden eerste schoolweek:

 3. Doelstellingen/ kenmerken 5de leerjaar • Grotere hoeveelheid leerstof te studeren • Zelfstandig werken • Plan kunnen trekken • Zelf ‘creatieve’ oplossingen kunnen zoeken voor problemen • Kritisch naar eigen werk kijken • Leren leren

 4. Dagindeling • VM: hoofdvakken (taal, wiskunde, Frans) • NM: meer ontspannende vakken (W.O., M.V.) • Zwemmen: niet voor 3de graad • Bewegingsopvoeding: maandag + extra vrijdag → juf Nadine • Woensdag: Bibliobus (1X/ 3 weken) → agenda

 5. Taal (Tijd voor taal) • Luisteren en spreken • Lezen • Schrijven • Studerend lezen • Taalsystematiek → werkboek/ lesboek → pc → zeer veel groepswerk → na elk thema: toets

 6. Taal (tijd voor taal ACCENT) • Spelling → wekelijks → dinsdag: aanbreng → vrijdag: dictee → vrijdag: remediëring/differentiatie

 7. Taal (tijd voor taal) • Voortgezet technisch lezen → peer-tutoring: voorlezen aan kleuters • Boekbespreking: → 5 schriftelijke → 1 mondelinge !!! Data reeds vastgelegd + afspraken!!! zie blad kinderen

 8. WISKUNDE (REKENSPRONG) • Getallenkennis • Bewerkingen • Meetkunde • Metend rekenen → werkboek: oefeningen = verwerking leerstof →neuze-neuzeboek: theorie (opzoeken) = leren leren !Na elk thema: toets!

 9. FRANS (Eventail junior- en action) • Nieuw: hoofdvak • Mondeling (spreken/ luisteren/ lezen): 2 groepen Franstaligen: extra Nederlands (juf Jessy) Nederlandstaligen: klein groepje= meer leerkansen (juf Nele) !Klemtoon ligt op mondelinge vaardigheden! • Schriftelijk (schrijven: kopiëren, dictee)

 10. FRANS (Eventail junior- en action) • Leerboek: opbouw: → dialoog → woordenschat → spraakkunst → cultuur → lied → Mon prof dit… • Werkboek • Na elke ‘unité’: toets • Na 4 unités: révision

 11. WERELDORIËNTATIE • Spreekbeurt → 1 naar keuze → datum (thema W.O.): zie blad kdrn. • Actua → regelmatig huiswerk → achteraf bespreken + verwerken • Plan-kind → financiële adoptie (rechten van het kind) → integratie van verschillende vakken

 12. WERELDORIËNTATIE (mundo) • 1 bronnenboek • Werkkaternen (focusthema’s) → studiewijzer (= leren leren) → open- en/of gesloten boek- toets → aangepast aan thema’s taal

 13. ICT • Smartboard: wereld in de klas • In alle vakken • Spreekbeurt: ev. PPT • Klasblog: http://www.5deleerjaarsvb.wordpress.com → wekelijkse update door de kdrn. • Huiswerk: Bingel/ ambrasoft • Les: Mundo: http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/ • Agenda: af en toe nuttige sites (vrijblijvend)

 14. Agenda (= belangrijkste schrift) = leren leren • Elke dag ingeschreven (vrijdag kijkt lkr na: lln zelf verantwoordelijk voor nota’s) • Elke dag huiswerk/ les • 5delj = plannen (zie datum) • Agenda: handtekenen op vrijdag a.u.b. • Afwezig? → afwezigheidsbriefje (strookjes agenda) → doktersbriefje !! Altijd school verwittigen a.u.b.!!

 15. Rapportering • 5 rapporten per schooljaar • 3 oudercontacten (november/ februari/ juni)

 16. Afspraken • Niet in orde met taak/ materiaal = melding op fiche → +3 meldingen/ maand = extra werk • Extra oefeningen: potlood • Soms extra oef= geen straf! • 3de graad = zelfstandig werken → correctiesleutels • Schrijven = vulpen/ correctie = zwart of rood/ lkr = groen • Alle materiaal blijft op school! • Schade aan materiaal = schoolfactuur • Rekeningen kleine bedragen: mag cash • Lessen starten om 8.35: Wees op tijd! • Lkr bereikbaar na schooltijd of via mail.