1 / 12

Przemysł rozlewniczy wód butelkowanych w Polsce

Przemysł rozlewniczy wód butelkowanych w Polsce. dr n. przyr. Mieczysław Kucharski. Historia rozlewnictwa wód w Polsce.

quade
Download Presentation

Przemysł rozlewniczy wód butelkowanych w Polsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Przemysł rozlewniczy wód butelkowanych w Polsce dr n. przyr. Mieczysław Kucharski

  2. Historia rozlewnictwa wód w Polsce Rozlewnictwo wód w Polsce znane było już w XVIII wieku. Jednakże pierwsze rozlewnie powstały w XIX wieku. Były to: Krynica – 1808r., Krościenko – 1859r., Szczawnica – 1860r., Ostromecko – 1894. W okresie międzywojennym czynne były rozlewnie zlokalizowane w Krynicy, Szczawnicy, Ciechocinku, Ostromecku, Niemirowie, Lubieniu, Morsztynie, Truskawcu i Iwoniczu. Po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się rozbudowa istniejących i budowa nowych rozlewni. Rozlewnie skupione były w Zjednoczeniu „Uzdrowiska Polskie”, Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” i Spółdzielniach Spożywców ”Społem”. Do roku 1989 r. w Polsce były 42 rozlewnie. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku było około 250 rozlewni w dużej części sezonowych. Jednakże już pod koniec tego wieku ilość rozlewni zaczęła gwałtownie maleć z wielu przyczyn np. dużej konkurencji, braku środków na nowe technologie, marketing, łączenie się niektórych rozlewni. W roku 2005 było już tylko 165 rozlewni, a obecnie 130, w tym 9 rozlewni uzdrowiskowych.

  3. Wody podziemne Polski Do rozlewnictwa naturalnych wód butelkowanych wykorzystuje się wyłącznie wody podziemne z różnych formacji geologicznych. Środowiskiem występowania wód podziemnych są skały różnego pochodzenia i wieku, które z uwagi na swą różnorodność wywierają decydujący wpływ na skład chemiczny wody i jej właściwości Ok 92% wody podziemnej wykorzystywanej do butelkowania pochodzi z pięter wodonośnych czwartorzędu, trzeciorzędu i kredy. Polska pod względem zasobów wody słodkiej zajmuje w Europie 20 miejsce. Wody przeznaczone do rozlewnictwa eksploatuje się ze źródeł naturalnych oraz wierconych studni.

  4. Wody podziemne Polski

  5. Produkcja wód butelkowanych Produkcja wód butelkowanych w okresie międzywojennej była znikoma, chociaż już w roku 1938 wyprodukowano około 3 mln. Ten poziom produkcji osiągnięto po wojnie dopiero w roku 1954. Produkcja w następnych latach przedstawiała się następująco: 1960r – 390 mln l, 1972r. – 100 mln l (po uruchomieniu Mazowszanki i Grodziskiej), 1980r – 230 mln l, 1990r – 390 mln l., a w roku 2008 2,71 mld l. Pod względem wielkości produkcji Polska znajduje się na piątym miejscu w Europie za takimi krajami jak Niemcy (12,87 mld l), Włochy (12,35 mld l), Francja (7,5 mld l.), Hiszpania (6,1 mld l), Polska (2,5 mld l).

  6. Produkcja wód butelkowanych

  7. Produkcja wód butelkowanych Najwięksi producenci wody na świecie (w mld litrów): • Nestle – 21,3 • Danone - 17,6 • Coca-Cola - 13,1 • Pepsico - 8,5 • Neptun - 2,1 • San Benedetto - 2,0 • Crystal Gegson - 1,1 • Hansa Herman - 1,0 • Meg - 1,0 • Edison-Queiroz - 0,8 (Źródło nr 26/2008)

  8. Konsumpcja wody butelkowanej

  9. Dziękuję za uwagę

More Related