wiek wiat a w europie i polsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WIEK ŚWIATŁA W EUROPIE I POLSCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
WIEK ŚWIATŁA W EUROPIE I POLSCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

WIEK ŚWIATŁA W EUROPIE I POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

WIEK ŚWIATŁA W EUROPIE I POLSCE. Spis treści: 1.Wiek światła w Europie 2.Kierunki myślowe i ich przedstawiciele w oświeceniu europejskim 3.Rewolucja amerykańska 4.Rewolucja francuska 5.Oświecnie w Polsce 6.Sejm konwokacyjny i delegacyjny 7.Konfederacja barska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WIEK ŚWIATŁA W EUROPIE I POLSCE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Spis treści:

1.Wiek światła w Europie

2.Kierunki myślowe i ich przedstawiciele w oświeceniu europejskim

3.Rewolucja amerykańska

4.Rewolucja francuska

5.Oświecnie w Polsce

6.Sejm konwokacyjny i delegacyjny

7.Konfederacja barska

8.Sejm wielki czteroletni i konstytucja 3 maja

9.Uchwały sejmu rozbiorowego

10.Konfederacja targowicka

11 I rozbiór Polski

12. II rozbiór Polski

13. III rozbiór Polski

14.Insurekcja kościuszkowska

15.Oświecenie-wnioski

16.Linki i lista naszej klasy

wiek wiat a w europie
WIEK ŚWIATŁA W EUROPIE
 • Przypada na lata 1688-1789; jest to epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem,
 • Człowiek w centrum myśli,
 • Rozwój szkół ,instytucji oświeceniowych, nauki,
 • Symetria , ład, mimesis w sztuce, powrót do reguł klasycznych,
 • Powrót do ideałów humanistycznych, walka o prawa obywatelskie,
 • Powszechny pobór do armii,
 • Eliminacja zakonów,
 • Zniesienie praw, kodyfikacja prawa, obciążenia podatkowe,
 • Rozdziela się sojusz państwa z kościołem,
 • Unowocześnienie krajów(rzemiosło, handel, manufaktury )
kierunki my lowe i ich przedstawiciele w o wieceniu europejskim
KIERUNKI MYŚLOWE I ICH PRZEDSTAWICIELE W OŚWIECENIU EUROPEJSKIM
 • Racjonalizm-zwrócił uwagę na konieczność posługiwania się rozumem na drodze poznania. Kontynuatorem tych poglądów był francuz- Wolter.Napisał m.in. Traktat o tolerancji, Kandyd oraz Edyp.
 • Empiryzm-według którego jedynym lub głównym źródłem bądź środkiem poznania jest doświadczenie zmysłowe . Popularyzatorem poglądów empirycznych był anglik John Locke , napisał m.in. dzieło zatytułowane „Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego”.
 • Deizm-zakładający ,że Bóg istnieje, ale ograniczył się jedynie do stworzenia materialnego świata i pewnych nakazów, nie ingeruje dalej w życie człowieka. Najbardziej znanymi deistami tego czasu byli Wolter, Denis Diderot, Jan Jakub Rousseau, Napoleon Bonaparte, Jerzy Waszyngton, Benjamin Franklin i Thomas Jefferson.
 • Ateizm-zwolennicy ateizmu odrzucali całkowitą wiarę w istnienie Boga.
 • Sensualizm-to pogląd filozoficzny uznający, że najlepszą droga poznania jest poznanie zmysłowe. Przedstawiciel tego kierunku w teorii poznania, był angielski filozof J. Locke, który twierdził, iż ,, nie ma niczego w umyśle, co nie istniałoby w zmysłach".
o wiecenie w dzia aniu rewolucja ameryka ska
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja amerykańska
 • Działania wojenne prowadzone od 1775(bitwa pod Lexington i Concord) do 1783 (podpisanie traktatu paryskiego),pomiędzy Wielką Brytanią ,a 13 koloniami w Ameryce Północnej,
 • Przyczyny: niezadowolenie kolonii z powodu wysokich podatków , hamowania rozwoju oraz ograniczenie ich samorządu,
 • W kolonizatorach budzi się także duch wolności ,wynikający z wpływów oświecenia,
 • DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI-ogłoszona 4 lipca 1776r.Opracowana przez Thomasa Jeffersona. Głosiła prawo do:
 • wolności ,
 • posiadania własności ,
 • bezpieczeństwa ,
 • wyrażania własnych poglądów,
 • wyrażania własnych poglądów religijnych ,
 • oporu przed naciskiem
o wiecenie w dzia aniu rewolucja ameryka ska1
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja amerykańska
 • 1783-podpisanie pokoju w Wersalu. Anglia uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych.
 • 17 września 1787 uchwalono w czasie obrad kongresu konstytucje. Jest to pierwsza na świecie ustawa zasadnicza, którą stworzono opierając się na ideałach oświecenia. Zastosowano w niej trójpodział władzy stworzony przez Monteskiusza:
 • Władza wykonawcza: Prezydent
 • Władza ustawodawcza : Kongres, który dzielił się na izbę reprezentantów i senat
 • Władza sądownicza : sąd najwyższy
o wiecenie w dzia aniu rewolucja francuska
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja francuska

Okres w historii Francji trwający od 1789 do 1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

 • Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789roku. Natomiast za koniec rewolucji uznaje się kres rządów Dyrektoriatu 9 listopada 1799roku, kiedy to Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu ogłaszając się dzień później Pierwszym Konsulem.

Przyczyny:

 • Zła sytuacja ekonomiczna i nierównomierny rozwój gospodarczy,
 • Klęski żywiołowe , nędza, głód,
 • Wystawne życie Ludwika XVI i jego żony,
 • Bardzo wysokie podatki ściągane na rzecz króla i kleru,
 • Podział społeczeństwa na 3 stany,
 • 5 maja - zwołanie stanów Generalnych ,
o wiecenie w dzia aniu rewolucja francuska1
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja francuska

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789r.

Rousseau -suwerenność; wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli ludu

Równość wobec praw politycznych i ciężarów podatkowych, zniesienie przywilejów stanowych

Wolność wyrażania przekonań, nietykalność osobista, wolność gospodarcza

Monteskiusz-podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą

o wiecenie w polsce
OŚWIECENIE W POLSCE
 • W Polsce idee oświecenia przyjęły się później niż w krajach Europy Zachodniej, co było związane z tym, że mieszczaństwo zyskało większe znaczenie dopiero w II poł. XVIII w. Przyjmuje się, że ramy czasowe polskiego oświecenia obejmują okres od lat 40. XVIII wieku do roku 1822.
 • Przedstawiciele polskiego oświecenia:
 • Stanisław Leszczyński (jego traktat polityczny to: „Glos wolny, wolność ubezpieczających’’),
 • Stanisław Konarski (jego dzieło :„ O skutecznym rad sposobie”),
 • Bracia Załuscy ( założyciele biblioteki publicznej w Warszawie, organizatorzy „Towarzystwa Literatów”),
 • Powołanie Świeckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Powołanie pierwszego Państwowego Teatru Narodowego-Bogusławski
stanis aw august poniatowski
Stanisław August Poniatowski
 • król polski 1764–1795 ,
 • Obrany na króla pod naciskiem carycy Katarzyny II i Familii; dążył do wzmocnienia i unowocześnienia państwa oraz, początkowo, do uwolnienia się od zależności od Rosji; popierał reformy Czartoryskich.

Stanisław August Poniatowski

byłzwolennikiem wprowadzenia Kodeksu Andrzeja Zamoyskiego

popierał zakładanie manufaktur

zał. Szkołę Rycerską (1765)

był

mecenasem literatury (inicjator „Monitora”, organizator obiadów czwartkowych), teatru, sztuki (przebudowa Zamku Król., budowa zespołu pałacowego Łazienek

był współinicjatorem i protektorem Komisji Edukacji Narodowej

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

Sejm konwokacyjny obradujący w dniach 7 maja-23 czerwca 1764 w Warszawie, zwołany pod węzłem konfederacji dla przygotowania elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, przeprowadził szereg reform ustroju I Rzeczypospolitej.

Reformy sejmu konwokacyjnego:

 • zlikwidowanie ceł prywatnych,
 • Wprowadzenie ceł generalnych do skarbu państwowego,
 • zniesienie liberum veto w głosowaniu w sprawach skarbowych i wojskowych,
 • wprowadzenie zakazu przysięgania posłów na instrukcje poselskie,
 • zlikwidowanie Sejmu Czterech Ziem, gdyż nie był on w stanie uporać się ze ściąganiem podatków od Żydów,
 • na czas nieokreślony zawiązano konfederację generalną, co pozwalało na skuteczne przeprowadzenie sejmu elekcyjnego i koronacyjnego,
 • ograniczono władzę hetmanów
o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce1
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

1767-68-w wyniku sejmu delegacyjnego na polecenie carycy Katarzyny II, ambasador rosyjski Mikołaj Repnin miał usunąć grupę senatorów sprzeciwiających się równouprawnieniu dysydentów. Zostali wywiezieni w głąb Rosji , gdzie internowano ich na 5 lat.

Sejm delegacyjny zaakceptował protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą- gwarantką ustroju państwa stała się Katarzyna II.

Prawa kardynalne:

Równouprawnienie

Dysydentów

Nietykalność osobista szlachty

Utrzymywanie wolnej lekcji

Możliwość liberum veto

Prawo rokoszu

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce2
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

Barska konfederacja 1768-1772 -zbrojny związek szlachty zawiązany 29 lutego 1768 w Barze na Podolu. Konfederacja objęła swym zasięgiem ziemie całej Rzeczypospolitej, głosiła hasła obrony wiary i wolności szlacheckich.

Inicjatorami zawiązania konfederacji byli: biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, marszałek nadworny koronny Jerzy August Mniszech;

Związek zbrojny zorganizowali: Michał Hieronim, Joachim Potocki, Michał Jan Pac Józef Sapieha i marszałek związku wojskowego konfederacji Józef Pułaski;

Po upadku konfederacji na Sybir zesłano według szacunków samego posła rosyjskiego Nikołaja Repnina ponad 14 000 konfederatów, resztę przymusowo wcielono do armii rosyjskiej.

Konfederaci barscy wystąpili:

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce3
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

I rozbiór Polski -1772 -podział terytorium Rzeczypospolitej dokonany przez Prusy, Rosję i Austrię w końcu XVIII w. Od 1732 istniało porozumienie między sąsiadującymi z Rzeczpospolitą mocarstwami mające na celu ingerencję w jej sprawy wewnętrzne.

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce4
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

Uchwały sejmu rozbiorowego (1773-75)

Zatwierdzenie rozbioru Polski

Powołanie Rady Nieustającej(rząd złożony z króla 18 senatorów i 18 posłów-kierował sprawami państwowymi między sejmami)

Uchwalenie liczby wojska do 30 tys. , ujednolicenie cła i podatków

Powołanie Komisji Edukacji Narodowej

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce5
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

SEJM WIELKI CZTEROLETNI - sejm zwyczajny obradujący w Warszawie od 1788 do 1792. Zwołany przez Stanisława August Poniatowskiego, za zgodą Katarzyny II. Podczas jego obrad postanowiono zwiększyć liczbę armii oraz nałożyć stały podatek na szlachtę i duchowieństwo.

Głównym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej. Wprowadzała ona podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zwiększyła uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę doli warstwy chłopskiej, zlikwidowała konfederacje i liberum veto w Sejmie, ograniczyła prawa polityczne gołoty szlacheckiej.

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce6
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

Konfederacja targowicka- spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja 1791. Formalnie ogłoszona 14 maja 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica na Ukrainie, faktycznie zawiązana w Petersburgu 27 kwietnia 1792. Przywódcy konfederacji, magnaci kresowi Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, dążyli do utrzymania starych struktur państwowych bądź podziału Rzeczypospolitej na autonomiczne prowincje zarządzane przez przedstawicieli magnaterii.

Konfederaci zwrócili się o pomoc do Rosji, co wykorzystała Katarzyna II , wysyłając przeciwko Polsce 100-tysięczną armię. W trwającej od maja do lipca 1792 wojnie polsko-rosyjskiej wojsko polskie poniosło klęskę. Po wojnie targowiczanie przywracali stare porządki, prześladowali zwolenników Konstytucji 3 Maja, wprowadzili cenzurę prasy, wydawnictw i korespondencji.

o wiecenie w dzia aniu rewolucja w polsce8
OŚWIECENIE W DZIAŁANIUrewolucja w Polsce

Insurekcja Kościuszkowska 1794 :

 • Była skierowana przeciwko Rosji i Prusom,
 • Prowokatorami powstania była Kuźnica Kołątajowska ,
 • Wobec narastającego w kraju napięcia ambasador Rosji nakazał skoncentrowanie sił rosyjskich w okolicach Warszawy,
 • 24 marca 1794r. Kościuszko ogłosił Akt powstania, gdzie stawał się Najwyższym Naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych ,
 • Cel powstania : przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic,
 • 4 kwietnia1794 pod Racławicami wojska powstańcze pod wodzą samego Kościuszki stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi ,
 • 17 kwietnia 1794 wybuchła insurekcja warszawska,
 • 23 kwietnia 1794 wybuchła insurekcja w Wilnie,
 • 6 czerwca pod Szczekocinami doszło do bitwy wojsk polskich z połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi. Po zaciętych walkach Polacy zmuszeni zostali do odwrotu ku Warszawie,
 • 10 października 1794 pod Maciejowicami doszło do bitwy pomiędzy wojskami polskimi , a wojskami rosyjskimi. W wyniku przegranej dla Polaków bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko,
o wiecenie wnioski
OŚWIECENIE-WNIOSKI:
 • Wolność-oświecenie sformułowano podstawy liberalizmu , tj. poglądu iż najwyższą wartością jest wolność,
 • Tolerancja religijna-domagano się swobody wyznania oraz rozdziału Kościoła od państwa,
 • Równość-oświecenie to okres w którym każdy z obywateli ma udział w rządzeniu swoim krajem,
 • Braterstwo-ludzie oświecenia określili także powszechne prawa obywatela,
 • Postęp- oświecenie określiło naukę jako najwartościowszy model wyjaśniania świata,
 • Immanuel Kant w rozprawie z 1784 r. "Co to jest Oświecenie?" mówił: "Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa”.
slide26

Linki:

http://www.youtube.com/watch?v=lRRSkaXnp1w

http://www.youtube.com/watch?v=d79Irw79CqQ- droga do niepodległości USA

http://www.youtube.com/watch?v=W4G1CXzT6WU- konfederacja barska

http://www.youtube.com/watch?v=qybLNXuQ-tM- sejm Wielki Czteroletni

slide27

Autorzy:

Urszula Grad

Paulina Mac

Katarzyna Karakuła

Pozostała część naszej klasy:

Mariola Babiarz

Klaudia Balawender

Ania Banaś

Patrycja Cisek

Dominik Cybulski

Ewa Cyran

Olek Czech

Rafał Drozd

Ola Ficek

Ania Frączek

slide28

Paulina Hawro

Ewelina Hućko

Monika Jania

Angelika Jarosz

Angelika Kuca

Monika Kuźniar

Paulina Lorenc

Ewelina Mach

Patryk Malec

Karolina Niemczak

Arek Panek

Małgorzata Pudło

Dorota Salach

Emilka Szpindor

Joanna Świątoniowska

Małgorzata Wawrzkiweicz

Karina Wilczek