slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva HORIZONTALNO TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO Usklađivanje s EU Ladislava Čelar mr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva HORIZONTALNO TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO Usklađivanje s EU Ladislava Čelar mr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva HORIZONTALNO TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO Usklađivanje s EU Ladislava Čelar mr - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva HORIZONTALNO TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO Usklađivanje s EU Ladislava Čelar mr. oec. Načelnica Odjela za koordinaciju unutarnjeg tržišta e-mail: ladislava.celar@mingorp.hr. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva HORIZONTALNO TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO Usklađivanje s EU Ladislava Čelar mr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

HORIZONTALNO TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO

Usklađivanje s EU

Ladislava Čelar mr. oec.

Načelnica Odjela za koordinaciju unutarnjeg tržišta

e-mail: ladislava.celar@mingorp.hr

slide2

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između

RH i EU u članku 73. koji se odnosi na tehničke

propise, normizaciju, mjeriteljstvo, akreditaciju i

ocjenjivanje sukladnosti obvezuje RH na

poduzimanje mjera potrebnih za postupno

usklađivanje s tehničkim propisima EU.

slide3

Sredinom 80-tih, uveden je Novi pristup usklađivanja tehničkog zakonodavstva.

 • Zakonodavno usklađivanje ograničeno je na bitne zahtjeve kojima proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju udovoljavati da bi se mogli slobodno kretati u EZ.
slide4

Glavne značajke Novoga pristupa

 • razdvajanje regulatorne funkcije od normizacije, ocjenjivanja sukladnosti, akreditacije, mjeriteljstva i nadzora nad tržištem
 • zakonodavno usklađivanje ograničeno na bitne zahtjeve
 • zakonodavac utvrđuje bitne zahtjeve za proizvode
 • stručna normirna tijela donose usklađene norme
 • za proizvode proizvedene u skladu s usklađenim normama vrijedi pretpostavka o sukladnosti s bitnim zahtjevima
slide5

HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO

 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni

sukladnosti, («Narodne novine», br. 158/03, 79/07),

 • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, («Narodne

novine», br. 30/09),

 • Zakon o normizaciji, («Narodne novine», br.163/03),
 • Zakon o akreditaciji, («Narodne novine», br. 158/03),
 • Zakon o mjeriteljstvu, («Narodne novine», br. 163/03,

111/07).

slide7

SLOBODNO KRETANJE ROBA

USKLAĐENI TEHNIČKI PROPISI

NA EU RAZINI

NEUSKLAĐENO PODRUČJE

NA EU RAZINI

SEKTORI

NOVI I STARI PRISTUP

UGOVOR O EZ – ČL. 28 – 30.

NAČELO UZAJAMNOG

PRIZNAVANJA

slide8

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („Narodne novine“, br. 158/03, 79/07) propisuje:

 • Proizvodi mogu biti stavljeni na tržište i/ili u uporabu samo ako su sukladni s odgovarajućim propisanim bitnim zahtjevima, ako je njihova sukladnost utvrđena prema propisanom postupku i ako su označeni u skladu s odgovarajućim propisima koji se odnose na te proizvode.
slide9

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („Narodne novine“, br. 158/03, 79/07)

 • horizontalni zakon kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenose direktive Novog i Općeg pristupa kao i direktive Starog pristupa, ukoliko propisivanje tehničkih zahtjeva i provedba postupaka ocjenjivanja sukladnosti za proizvode nije propisana posebnim zakonima,
 • uključuje redovne i izvanredne preglede proizvoda gdje je to propisima određeno,
slide10

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („Narodne novine“, br. 158/03, 79/07)

 • propisuju se zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenu sukladnosti (stručna osposobljenost osoblja, neovisnost i nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnsoti, ugovor o osiguranju od odgovornosti…)
 • valjanost isprava i oznaka sukladnosti izdanih u inozemstvu
 • nadzor nad tržištem
novi pristup zakon o tehni kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
- NOVI PRISTUP-ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENI SUKLADNOSTI

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 • Niskonaponska oprema
 • Tlačna oprema i jednostavne tlačne posude
 • Sigurnost strojeva
 • Osobna zaštitna oprema
 • Dizala
 • Plinski uređaji
 • Toplovodni kotlovi
 • Eko-dizajn
 • Aerosolni raspršivači

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
 • Radijsko- telekomunikacijska terminalna oprema (RiTT)
 • Rekreacijska plovila
 • Žičare
slide12

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 • Građevni proizvodi

Ministarstvo unutarnjih poslova

 • ATEX
 • Eksplozivi za civilnu uporabu

Državni zavod za mjeriteljstvo

 • Neautomatske vage
 • Mjerni instrumenti
 • Emisije zagađivača iz motora izvan-cestovnih mobilnih strojeva

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 • Sigurnost igračka
 • Medicinski proizvodi
 • Emisija od buke opreme koja se koristi na otvorenom
slide13

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („Narodne novine“, br. 158/03, 79/07) je pravni osnov za donošenje:

 • Uredbe o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva(„Narodne novine“, br. 28/09)a u skladu s Direktivom 98/34/EC Europskog parlamenta i Vijeća koja je izmjenjena i dopunjena Direktivom 98/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998.
slide14

Cilj je ove direktive spriječiti da države članice EU pripremaju, donose i primjenjuju tehničke propise i norme koje imaju učinak jednak količinskim ograničenjima, a koje bi mogle stvarati nepotrebne prepreke slobodnom kretanju roba na jedinstvenom europskom tržištu.

 • Predmet obavješćivanja je neharmonizirano područje
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – informacijska središnjica
 • Hrvatsko nacionalno normirno tijelo – informacijska točka
slide15

Središnje tijelo državne uprave koje priprema tehnički propis o tome obavještava informacijsku središnjicu (ISA),

 • ISA o prijedlogu propisa u pripremi obavještava nadležno tijelo uEU,
 • ISA obavještava nositelja propisa (središnje tijelo državne uprave) o rokuu kojem ne smije donijeti predmetni propis,
 • Hrvatsko nacionalno normirno tijelo obavješćuje ISA o normama o kojima će provoditi službeno obavješćivanje.
slide16

Sukladno navedenoj Uredbi donošenje svih tehničkih propisa od strane nadležnih tijela državne uprave bit će potrebno odgoditi:

 • 3 mjeseca oddana kad je EK primila obavijest kako bi

tijekom tog razdoblja države članice i EK mogli dati

svoje komentare na propise,

 • 6 ili 12 mjeseci ako se uoči da se prijedlogom

propisa krši načelo slobodnog kretanja roba,

 • najduže 18mjeseci u slučaju da EK namjerava

harmonizirati područje.

slide17

Koristi za RH

 • Republika Hrvatska će imati priliku očitovati se na propise ostalih država članica EU te će se na taj način uspostaviti mreža kontakata s poslovnom zajednicom i izvoznicima.
 • Na taj će se način omogućiti gospodarstvenicima da se upoznaju s novim propisima i prije nego što oni budu doneseni, a kako bi se spriječile nepotrebne prepreke slobodnom kretanju roba.
slide18

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („Narodne novine“, br. 158/03, 79/07) pravni osnov za donošenje:

 • Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti („Narodne novine“, br.46/08), koji propisuje pravila za stavljanje i uporabu oznake sukladnosti kako bi se izbjegle moguće neusklađenosti i nepotrebna ponavljanja u različitim propisima, a u skladu s Odlukom Vijeća 93/465/EEC od 22. srpnja 1993.
slide19

Oznaka sukladnosti mora se sastojati od inicijala „CE“, ne smije biti manja od 5 mm, ako propisom nije drugačije određeno i na proizvod je mora postaviti proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

 • Oznaka CEsimbolizira činjenicu da je proizvod sukladan sa svim odredbama propisa koje se odnose na taj proizvod te da je proizvod bio podvrgnut propisanim postupcima ocjenjivanja sukladnosti.
slide20

Oznaka CE stavlja se na proizvod, a ako to nije izvedivo, na omot i popratne dokumente kada tehnički propis predviđa takve dokumente.

 • Dopušteno stavljanje i svih drugih oznaka pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti, ukoliko njihov sadržaj i oblik ne dovodi treće strane u zabludu da ih zamjene za oznaku sukladnosti.
 • U RH označivanje sukladnosti do pristupanja RH u EU ili stupanja na snagu ACAA sporazuma, obavlja se stavljanjem oznake sukladnostiC.
slide21

Do pristupanja Republike Hrvatske u EU ili stupanja na snagu ACAA sporazuma, identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti određuje čelnik središnjeg tijela državne uprave u čijem je djelokrugu donošenje tehničkog propisa.

slide22

ACAA–Sporazum o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)

slide23

ACAA

  • trgovinski sporazum,
  • instrument jačanja političkih i gospodarskih odnosa između EU i države kandidatkinje.
slide24

ACAA - politički gledano:

 • Za EU
 • - potvrda uspješnosti i učinkovitosti europskog sustava tehničkog zakonodavstva.
 • Za državu kandidatkinju
 • - pokazatelj da se radi o državi koja je u određenom segmentu već na razini europskih normi.
slide25

ACAA - gospodarski gledano:

 • Za EU
 • - širi se unutarnje tržište EU.
 • Za državu kandidatkinju
 • -industrijski proizvodi za koje je sklopljen ovakav sporazum imaju nesmetan pristup tržištu EU.
slide26

Proizvodi za koje je sklopljen ACAA sporazum mogu slobodno ući na unutarnje tržište EU bez dodatnog ispitivanja i certifikacije.

slide27

Preduvjeti za sklapanje ACAA sporazuma:

 • Odgovarajuća infrastruktura u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva.
 • Usvajanje odgovarajućeg dijela pravne stečevine EZ-a.
 • Suradnja u donošenju propisa i tehnička pomoć.
 • Formalni sporazum između EU-a i zemlje partnera u kojem se uređuje njihov odnos.
slide28

Preduvjeti za sklapanje ACAA sporazuma:

 • U području “novog pristupa” - usklađene europske norme prihvaćene kao nacionalne norme, povlaćenje svih normi koje su s njima u suprotnosti.
 • Kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti.
 • Odgovarajući sustav nadzora nad tržištem.
slide29

ACAA se primjenjuje na:

  • sektore novog i općeg pristupa
  • sektore starog pristupa
 • ACAA se ne primjenjuje na neharmonizirano područje (koje se ne usklađuje sa zakonodavstvom EU).
slide30

Prednosti ACAA sporazuma

 • Ispitivanje i certifikacija proizvoda u RH
 • Označavanje proizvoda oznakom CE
 • Priznate isprave o sukladnosti i oznake sukladnosti
 • u EU
 • Vrijedi i obratno (uzajamno priznavanje i
 • prihvaćanje).
slide31

Što ako se ACAA sporazum ne sklopi?

 • Za proizvode koji se stavljaju na tržište RH:
 • Ispitivanje i certifikacija proizvoda u RH.
 • Označavanje proizvoda oznakom C- koristi se usluga tijela za ocjenu sukladnosti u RH (ovlašteno tijelo).
slide32

Što ako se ACAA sporazum ne sklopi?

 • Za proizvode koji se stavljaju na tržište EU:
 • Ispitivanje i certifikacija u EU.
 • Označavanje proizvoda oznakom CE – koristi se usluga tijela za ocjenu sukladnosti u EU (notified body).
 • Troškovi stavljanja proizvoda na tržište EU su veći.
slide33

Interes hrvatskih gospodarstvenika za što slobodnijim pristupom unutarnjem tržištu Europske unije, odnosno za sklapanjem Sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda postoji u područjima:

 • osobne zaštitne opreme (zaštitne rukavice),
 • rekreacijskih plovila,
 • građevnih proizvoda (cement)
 • nisko naponske opreme i
 • elektro-magnetske kompatibilnosti.
slide34

Češka (električna sigurnost, EMC, ATEX, strojevi, toplovodnikotlovi, plinski uređaji, medicinski proizvodi, dobra laboratorijska praksa i dobra proizvođačka praksa za lijekove.

 • Mađarska – električna sigurnost, strojevi, EMC, toplovodni kotlovi, plinski uređaji, medicinski proizvodi, dobra laboratorijska praksa i dobra proizvođačka praksa za lijekove.
 • Slovačka – električna sigurnost, EMC, ATEX, strojevi, osobna zaštitna oprema.
 • Slovenija– električna sigurnost, EMC, strojevi, plinski uređaji.
 • Estonija– električna sigurnost, EMC, dizala, igračke.
 • Latvija– električna sigurnost, EMC, građevni proizvodi, igračke.
 • Litva –električna sigurnost, EMC, strojevi, dizala, osobna zaštitna oprema, jednostavne tlačne posude.
 • Malta –električna sigurnost, EMC, strojevi, sigurnost igračaka, dizala, osobna zaštitna oprema, ATEX, RiTT.
slide35

.

 • Uredba EC br. 765/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 09. srpnja 2008. kojom se utvrđuju:

zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem

 • Odluka EC br. 768/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 09. srpnja 2008. opći okvir za stavljanje proizvoda na tržište
slide36

Glavni elementi Revizije novog pristupa

 • poboljšati kvalitetu rada i povjerenje u tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ojačati nadzor nad tržištem i primjenu europskog zakonodavstva
 • unaprijediti shvaćanje i prihvaćanje CE oznake sukladnosti
 • poboljšati konzistentnost pravnog okvira uvođenjem horizontalnih pravnih instrumenata
slide37

Uredba EC br. 765/2008Europskog parlamenta i vijeća

 • Akreditaciji se pridaje veći značaj
 • Sva prijavljena tijela bez obzira iz koje su države članice moraju imati istu razinu osposobljenosti i djelovati pod istim uvjetima
 • Potiču se nadležna tijela da se služe potporom nacionalnih akreditacijskih tijela i akreditacijom
 • EA treba ojačati svoju koordinativnu ulogu na europskoj razini
slide38

Uredba EC br. 765/2008Europskog parlamenta i vijeća

 • Predviđa se jačanje i širenje postojećih sustava međugranične suradnje među nacionalnim tijelima zaduženim za nadzor nad tržištem (npr. RAPEX sustav),
 • Tijela ovlaštena za nadzor na vanjskim granicama

(carinska služba) moraju surađivati s tijelima za nadzor nad tržištem

 • Ukoliko prizvod predstavlja rizik, na račun koji prati proizvod treba staviti napomenu “Opasan proizvod-nije dopušteno stavljanje u promet”
slide39

Odluka EC br. 768/2008Europskog parlamenta i vijeća

 • Detaljnije su razrađene obveze gospodarskih subjekata (proizvođača, ovlaštenih zastupnika, uvoznika, distributera).
 • Detaljnije su razrađeni postupci ocjenjivanja sukladnosti.

EK je započela s revizijom svih sektorskih direktiva kako bi se uskladile s “novim” novim pristupom.

Nadležna tijela država članica i država kandidatkinja morati će izvršiti prilagodbu svoga nacionalnog zakonodavstva novim promjenama.

slide40

Zaključak:

 • Načelo slobodnog kretanja roba podrazumijeva uklanjanje svih nacionalnih prepreka slobodnoj trgovini i stvaranje slobodnog tržišta među zemljama članicama EU.
 • Uklanjanjem prepreka slobodnoj trgovini omogućuje se jednak pristup tržištu svih proizvoda bilo domaćih bilo stranih.
slide41

Infrastruktura kvalitete kao i usklađeno zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU omogućiti će daljnji razvoj hrvatske industrije i trgovine, te povećanje njezine konkurentnosti na međunarodnom i europskom tržištu, poboljšanje sigurnosti proizvoda, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitu okoliša i zaštitu potrošača.