Download
vad ing r kursen i korta drag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad ingår kursen? i korta drag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad ingår kursen? i korta drag

Vad ingår kursen? i korta drag

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Vad ingår kursen? i korta drag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vad ingår kursen?i korta drag • Beskrivande statistik • Sannolikheter • Slumpvariabler • Sannolikhetsfördelning • Väntevärde, Varians • Korrelation • Normalfördelning • Stickprovsteori • Felmarginal • Konfidensintervall • Hypotesprövning • -test

 2. Inledning Undersökningar • Kvalitativa • Kvantitativa Statistiska undersökningar är kvantitativa. Insamling av data: • Experiment • Totalundersökning • Urvalsundersökning Datatyper • Sekundärdata • primärdata

 3. Vi skiljer mellan observation och variabel För en viss enhet eller individ kan en observation göras på ett flertal variabler Ex 1: Vi observerar ett antal variabler på en bil. Variabler: Bilmärke, Ålder på bil, Antal mil bilen gått, Drivmedelstyp, Bromsträcka, Däcktyp, Vägunderlag. Detta kan ge 7 värden vilka utgör en observation på 7 variabler.

 4. Ex 2: Vi observerar ett antal variabler på en person. Variabler: Kön, Ålder, Utbildning, Attityd. Detta kan ge 4 värden vilka utgör en observation på 4 variabler. Ex 3: Vi observerar ett antal variabler för ett företag som har en viss produktion. Variabler: Typ av bolag, Omsättning, Antal anställda, Könsfördelning bland anställda, Kvalitet på produktion Detta kan ge 5 värden vilka utgör en observation på 5 variabler.

 5. Variabler: • Kvalitativa: ex: kön, region, politiskt parti variabler som ej antar siffror • Kvantitativa: ex: längd hos en människa bromssträcka hos en bil antal rum i en lägenhet utomhustemeperatur

 6. Vi kan göra många observationer på en enhet (bil, person, företag). Antalet observationer betecknas ofta med n. Variabler mäts med olika skalor: t ex • Nominalskala --- kön • Ordinalskala --- åldersgrupper • Intervallskala --- temperatur • Kvotskala --- vikt

 7. Tabeller o Diagram Kvalitativa variabler som t ex partisympati presenteras helst med cirkeldiagram eller… pie chart

 8. med stapeldiagram. Bar chart

 9. Två variabler kan presenteras i en korstabell I tabellen ser vi frekvenser Totalt har 60 personer svarat (attityd till införandet av en avgift för att använda boule-banan)

 10. Även dessa data kan presenteras i ett stapeldiagram.

 11. Attityd summar sig till 100% inom kön

 12. Kvantitativa variabler Dessa variabler mäts med siffror Presenteras t ex med • Stolpdiagram • Histogram • Punktdiagram (Dotplot) • Lådagram (Boxplot)

 13. Ex: 20 lägenheter har dragits slumpmässigt eller på måfå och antal rum har räknats Data: 4 3 2 3 5 4 4 1 1 2 4 4 3 5 3 3 6 4 2 2 Ordnad datamängd: 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 Frekvenstabell: x f x=antal rum f=frekvens 1 2 2 4 3 5 4 6 5 2 6 1

 14. Stolpdiagram

 15. Histogram

 16. Punktdiagram

 17. Lådagram

 18. Lägesmått • Typvärde • Median • Medelvärde Ex: Variabel x=antal rum i en på måfå vald lägenhet Sorterat datamaterial: 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 Typvärde är det vanligaste värdet = 4 Median är det mittersta värdet = ? Antalet obs är här 20 (jämt) så ta medelvärde på de två mittersta värdena Medianen =3

 19. Medelvärde= Medelvärde betecknas

 20. Vägt medelvärde Ett medelvärde kan skrivas på flera olika sätt.

 21. StandardvägningEx: Dödlighet bland präster och järnvägsmän

 22. Vi ser att allmänna dödstalet för präster är 20,6 och för järnvägsmän 12,8 Ej jämförbara siffror. För att få jämförbara siffror så ska vi standardväga. Bilda nya vikter så att antalet personer i åldersgrupperna blir jämt fördelat. 25-34 år: 35-44 år: 45-54 år: Obs!!! Summan av alla vikter är alltid 1 55-64 år: 65- år:

 23. Nu beräknar vi nya allmänna dödstal. Använd de nya vikterna för båda grupperna. Summa(vikt*dödsrisk). Präster: Järnvägsmän: Nu ser vi att det faktiskt är farligare att vara järnvägsman

 24. Spridningsmått • Variationvidd • Kvartiler • Kvartilavstånd • Standardavvikelse Ex: Variabel x=antal rum i en på måfå vald lägenhet Sorterat datamaterial: 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 Variationsvidd(bredd) = största- minsta värdet = 6-1= 5 rum Varaitionsområde = 1 till 6 rum Kvartiler:

 25. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 De tre kvartilerna delar upp datamaterialet i fyra lika stora delar. I vissa fall får man ta medelvärdet mellan ett par obs. Kvartilavstånd = Standardavvikelse är en genomsnittlig variation mellan observationer och medelvärdet i datamaterialet. Betecknas s