1 / 40

Mój staż z Leonardo da Vinci

Mój staż z Leonardo da Vinci. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

Download Presentation

Mój staż z Leonardo da Vinci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mój staż z Leonardo da Vinci

 2. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. • Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 3. Czym jest program Leonardo da Vinci? • Jest to program mający na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. • Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme).

 4. Cele programu Leonardo da Vinci: • Promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy.; • Wspieranie mobilność pracowników na europejskim rynku pracy; • Kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 5. Projekty mobilności • Projekty mobilności w ramach Programu Leonardo da Vinci polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych między innymi dla uczniów i studentów. • Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) . • Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

 6. Kraje uczestniczące w programie • Program wspiera jedynie działania międzynarodowe. W zależności od typu projektu do realizacji działań konieczny jest jeden bądź kilku partnerów zagranicznych. • Projekty mogą być realizowane we współpracy z partnerami pochodzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej

 7. Nasz Projekt • Tytuł: „Europejski certyfikat dla technika informatyka”; • Wysokość grantu: 24157 EUR; • Liczba uczestników – 10; • Kraj stażu – Niemcy; • Miasto stażu – Lipsk; • Termin stażu – maj 2012 r.

 8. Uczestnicy Projektu Uczniowie Klasy III BI Technikum, zawód – technik informatyk

 9. Niemiecki Partner Projektu • Nazwa Firmy: VitalisBetreuungsgesellschaftfürModellprojekteGmbH • Adres: Gut Wehlitz | 04435 Schkeuditz • Kraj związkowy - Saksonia

 10. Tu mieszkaliśmy

 11. Nasz Vitalis Team

 12. Miejsce stażu • Nazwa firmy : Robotron Bildungs- undBeratungszentrumGmbH; • Adres: Grassistraße 12 04107 Leipzig.

 13. Zajęcia w Robotronie Podczas zajęć

 14. Atrakcje w czasie wolnym : • Kręgle; • Integracja z innymi uczestnikami w klubie VITALIS; • Grill party; • Festiwal WaveGotikTreffen; • Wycieczki krajoznawcze.

 15. Miesiąc w Lipsku Lipsk – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii, i drugi, po Berlinie, wschodnich Niemiec. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców. Trasę Schkeuditz – Lipsk , pokonywaliśmy pociągiem - S-Bahnem.

 16. Pamiątkowe zdjęcia z Lipska

 17. WaveGotikTreffen • Jest to festiwal, który odbywa się corocznie w Lipsku, w dzień Zesłania Ducha Świętego. • Ponad 150 zespołów reprezentujących wiele gatunków muzycznych (rock gotycki, gothic metal, industrial, neofolk, darkwave, death rock itp.) gra w kilku miejscach w mieście przez 4 dni w tzw. Zielone Świątki.

 18. Pozdrowienia z Drezna 17 maja to Dzień Chłopaka w Niemczech. Z tej to okazji otrzymaliśmy prezent w postaci wycieczki do Drezna - gospodarczego i kulturalnego centrum Saksonii. Wycieczka ta stanowiła element naszego programu kulturowego .

 19. Spacer po Dreźnie

 20. Weekend w Berlinie

 21. Korzyści z udziału w Projekcie • Europejskie kwalifikacje zawodowe; • Wzrost mobilności na europejskim rynku pracy; • Ciekawe znajomości; • Nauka języków obcych; • Poznanie atrakcji turystycznych i kultury innych krajów UE; • Europejskie certyfikaty.

 22. Nasze certyfikaty • Dokument Europass Mobilność; • Certyfikat od Firmy Vitalis; • Certyfikat od Firmy Robotron.

 23. Europass Mobilność • Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). • Europass Mobilność zwiększa szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 24. Warto wziąć udział w Programie Leonardo da Vinci Naszym kolegom życzymy powodzenia w realizacji nowego Projektu naszej szkoły pt. „Mobilny ekonomista na europejskim runku pracy”! Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.leonardo.ugu.pl

 25. Dziękujemy za uwagę

 26. Damian Bartodziej Daniel Beta Patryk Łazarski Emil Marszalec Damian Nawrocki Paweł Prokopowicz Mateusz Stelmach Łukasz Tomaszewski Daniel Wasilewski Paweł Zieliński Koordynator Projektu: Anna Polewczyk

More Related