Följdfrågor till Åsa? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Följdfrågor till Åsa? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Följdfrågor till Åsa?

play fullscreen
1 / 31
Följdfrågor till Åsa?
94 Views
Download Presentation
preston-donovan
Download Presentation

Följdfrågor till Åsa?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Saksbehandler må være flinke folk som er flinke med folk!/Asbjørn Nagell Toft

 2. Innan lunch • Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se • Avloppsguidens användarförening • På gång • Projekten från HaV:s utlysning • Uppdateringar och omtag • Övrigt på gång • Reflektion från besök i Norge • Utöver Avloppsguiden inom VA-guiden

 3. avloppsguiden.se Kortfattat om innehåll • Samlingsplats för oberoende information om små avlopp • Riktar sig till husägare, myndigheter och branschen • 221 miljökontor är medlemmar • Avloppsguidens användarförening drivs av kommunerna • Avloppsguiden fyller 10 år i år!

 4. Bakgrund och roll Kortfattat om innehåll • Viktigt med en samlingsplats för • Möten, stödoch utbildning • Avloppsguiden firar 10 år men är långt ifrån klara: • Stort behov av vägledning och samarbete • Vänta inte ut den nationella nivån – gå samman och driv på

 5. Vägledningsbehov • Bedömning av retention och lokalisering av avloppsanläggningar (8§ p.3). • Vilka tekniker som klarar respektive kravnivå (se 7:e stycket s. 34). • Smittskydd – barriärtänk och log-reduktion (12-16 §§) • Mer inför prövningen: bl.a. bestämning av högsta gvy, påverkansområde och geohydrologisk undersökning (17-18 §§). • Eget omhändertagande av avloppsfraktioner (6, 12 §§) • Krav på små avlopp och kretslopp – nybyggnation och etablering av system för omhändertagande (§§10-11 och 1.2.13 s36) • Drift- och underhållsinstruktion (5§, bilaga 1) (8:e stycket s. 36). • Installationsintyg och hantering av det vid tillsyn

 6. För husägare Kortfattat om innehåll • Planera ditt avlopp – ”Mini-guider” • Avloppsteknik – Beskrivning av avloppstekniker • Avloppsfakta – Öppet bibliotek • Öppet forum • Broschyrer och checklistor • Sök företag och produkter

 7. För branschaktörer Kortfattat om innehåll • Fler än 19 000 unika besökare varje månad • = Bra annonsplats • Entreprenörer och konsulter • Tillverkare och återförsäljare • Branschnyheter • Nyhetsbrevtill bransch och myndighet

 8. Sök företag och produkt Kortfattat om innehåll

 9. För myndigheter Kortfattat om innehåll • Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt kommundokument och dokumentation • Omvärldsbevakning och notiser • Diskussionslista via e-post • avloppsbloggen • Medlemsnytt • Användarföreningen driver frågor

 10. För myndigheter Kortfattat om innehåll • Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt kommundokument och dokumentation • Omvärldsbevakning och notiser • Diskussionslista via e-post • avloppsbloggen • Medlemsnytt • Användarföreningen driver frågor Bjuds in under 2014

 11. Användarföreningen

 12. Användarföreningen • Ideell förening av de miljökontor som använder avloppsguiden.se • Föreningens ändamål • Främja erfarenhetsutbyte • Underlätta handläggningen • Dialog med nationella aktörer • fortsatt utveckling av Avloppsguiden • Styrelsen, 2014-2015: • Bollnäs, Eskilstuna, Kungsbacka, Strömstad, Örebro och Örnsköldsvik.

 13. Användarföreningen • Medlemsträffar – utbildning och utbyte • Nästa prel 11-12 september, Västerås/Örebro Fokus: uppföljning av minireningsverk • Dialoger med nationella aktörer • Aktionsgruppen Små Avlopp, HaV, SKL • Remissvar till miljödepartementet • Sökte och fick projektmedel från HaV

 14. Nyheter och på gångHaV-projekt HaV:s utlysning av projektmedel • 11 av 39 projekt delar på 4,7 miljoner • Verktyg som underlättar bedömningar • Test och jämförelse av olika reningstekniker Översikt på Myndighetsflikenmyndighet.avloppsguiden.se

 15. Nyheter och på gångHaV-projekt Avloppsguidens Användarförening • Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och egenkontroll • Samverkan mellan kommuner – delar på tillsyn • Fokus på egenkontroll och service • Stickprov som referens till servicerapporter • Underlag till en handledning om tillsyn av minireningsverk • Likriktade krav på egenkontroll och servicerapporter • Förbättrad och konkretiserad dialog mellan tillsynsmyndigheter och bransch

 16. Nyheter och på gångHaV-projekt Retention i landskapet • Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp – fosforretention och smittskydd • Litteraturstudie • Förslag till riktlinjer VA-guiden och WRS Uppsala

 17. Nyheter och på gångHaV-projekt Retention i landskapet • GIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt • Testa antagande om fosforretention i GIS-modell • Förstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av små avlopp • Prototyp till GIS-modell, mer än enbart fosfor JTI WSP

 18. Nyheter och på gångHaV-projekt • VA-rådgivning, stöd för effektiv tillsyn av små avlopp • Utveckla erfarenhetsutbytet mellan 15-20 kommuner som idag driver eller planerar VA-rådgivning • Sammanställa och sprida erfarenheter • Guidning till de planerar insatser med VA-rådgivning eller kommunikationsprojekt VA-guiden och Ecoloop

 19. På gångavloppsguiden.se • Uppdatering och omtag av hela webb-portalen • Rätta fel och uppdatera i sak • Nytt upplägg och nya sidor • Avloppsteknik • Prisuppgifter • Visa flera sorters utbildingar för entreprenörer • Berätta gärna för oss vad som är bra eller mindre bra info@avloppsguiden.se

 20. Nyheter och på gångAvloppsguiden • Sidor om dricksvatten – finns Pågår… • Uppdatering av marknadsöversikten • Sida om BDT-rening och fritidsboende • Dialog med ME om utveckling och förbättring av diplomutbildningen • Stöd gentemot Länsstyrelser • Och så HaV-projekt och inkommande…

 21. På gångAvloppsguiden • Vi söker folk…

 22. Reflektion efter besök i Norge • Avløp Norge – branschförening på gång • Uppdateringar av VA/Miljö-blad • Kvalitetssäkring i flera led Reportage finns på avloppsguiden.se

 23. VA-guiden=

 24. Vatten Avlopp Kretslopp • Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten • 2015 är vi i Borås, 19-21 mars • Nu även på film! vak2014.se

 25. dagvattenguiden.se • Samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering • Riktar sig till planerare, inspektörer, konsulter, entreprenörer och tillverkare • Består av öppna sidor, branschsidor, och medlemssidor

 26. Nyheter och på gång • Fler kommuner med specifik dagvattentaxa • Taxan används som ett incitament till bättre anläggningar • Fler ser möjligheterna med dagvatten och inte bara hindren • Flera domar om detaljplaner och dagvattenutsläpp • Juridik kurser

 27. VA-planeringsguiden.se • Nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp • Riktar sig till kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning, på kommunförbund eller bolag

 28. Medlemmar från hela Sverige

 29. Nyheter och på gång • Vägledning för kommunal VA-planering - uppdaterad • 6 § Lagen om allmänna vattentjänster - med och uppdaterar LST tillsynsvägledning • VA-rådgivning – kurs under våren med nätverkande • Vattenförvaltning, vattenplaner och MKN

 30. Vi bygger nätverk och samlar kunskap Små avlopp • Dagvatten • VA-planering .