slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lasse Simonsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lasse Simonsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Lasse Simonsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Dag 9 Kontrollansvar. Lasse Simonsen. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen. Historisk riss:. Documentary history (Honnold). Kaiser-Wilhelm-Institut. Forarbeider. Forarbeider. Forarbeider. 1988. 1980. 1970. 1984. 1987. 1964. 1929. 1930. Kjøps- loven. ULIS. CISG. Rabel. Komitè.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lasse Simonsen' - presley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dag 9 Kontrollansvar

Lasse Simonsen

slide3

Historisk riss:

Documentary history

(Honnold)

Kaiser-Wilhelm-Institut

Forarbeider

Forarbeider

Forarbeider

1988

1980

1970

1984

1987

1964

1929

1930

Kjøps-

loven

ULIS

CISG

Rabel

Komitè

UNCITRAL

Arbeidsgruppe

NU 1984:5

(nordisk)

Ot prp

Haag-konvensjonene

Wien-konvensjonen

Lasse Simonsen

slide4

Brobygging mellom to ulike rettskulturer:

Culpa

Objekt.

Kontinental

rett

Angloamerikansk

rett

Lasse Simonsen

slide6

Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:

Kontroll-

ansvaret

Lovhjemmel

Avtale-

hjemmel

Ulovfestet

bakgrunnsrett

NS 8405 osv

Kjl, avhl

og husll

Fkjl, hvtjl

og buofl

Innsats-

forpliktelser

Resultat-

forpliktelser

Lasse Simonsen

slide8

Tapets art:

Lovhjemmel

Kjl, avhl

og husll

Fkjl, hvtjl

og buofl

 • Ikke indirekte tap:
 • Kjl §§ 27,4/40,2, jf § 67,2
 • Avhl §§ 4-5(1)/4-14(1), jf § 7-1
 • Husll §§ 2-13, jf § 2-14,2
 • Ikke tap i næring:
 • Fkjl § 52,2 b)
 • Hvtjl § 30 (4)
 • Buofl § 6,1

Lasse Simonsen

slide9

Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl:

Tap i næring

Alt påregnelig

forbrukertap

Kontrollansvar

”Allmenne skadebotreglar”

Lasse Simonsen

slide10

Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap, jf kjl § 67 (2):

Indirekte tap

(Uttømmende)

Direkte tap

(negativt definert)

Kontrollansvar

 • Culpa.
 • Driftsavbrudd
 • Avsavn
 • Avvergelig fortjenestetap
 • Skadevoldende egenskaper

Lasse Simonsen

slide11

Utviklingen av ansvarsgrunnlaget fra kjl i 1907 til kjl i 1988:

Tapets art

Mildere

Culpa

(culpa)

Culpa

(objektivt)

Indirekte tap

Kontroll

(objektivt)

Kontroll

(culpa)

Direkte tap

Strengere

Kjøpets art

Genus

Spesie

Justering

Lasse Simonsen

slide12

De fire kategoriene med indirekte tap:

a)

Driftsavbrudd

b)

Avsavn

Direkte tap

Prisavslag

Indirekte tap

c)

Tap av kontrakter

d)

Produktskader

Lasse Simonsen

slide13

a) Driftsavbrudd:

Tap av framtidige avtaler

(eksisterende se litra c)

”Tap som følge av minsket eller

bortfalt produksjon eller omsetning”

K1

K2

Forsinkelse/

mangel

Rt 2004 side 675 Agurkpinnedommen avsnitt 63

Lasse Simonsen

slide14

b) Avsavn - konverteringsregelen:

3M

Leie

(§ 67 (3) a) Vanlige tiltak)

S

Kjøp

K

K

Forsinkelse/

mangel

Lasse Simonsen

slide15

c) Fortjenestetapet:

Bortfall av vederlag

Tapt fortjeneste

S

K

3M

Avtale

Avtalen heves

Y

Kontraktbrudd

Lasse Simonsen

slide16

Produktskadene:

(Rt 2004 side 675 Agurkdommen)

Produktansvar utenfor

kontrakt (deliktsretten)

Direkte tap

(nær og direkte sammenheng)

Indirekte tap

?

§ 67 (2) d) trekker

denne grensen

Erstatning i kontrakt

Lasse Simonsen

slide17

b) Produktskadene:

Nær og direkte sammenheng med

den forutsatte bruk av salgsgjenstanden?

Kontrakt-

gjenstand

Skadet

gjenstand

M

Lasse Simonsen

slide19

Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:

Kontroll-

ansvaret

Lovhjemmel

Avtale-

hjemmel

Bakgrunns-

retten

Kjl, avhl

og husll

Fkjl, hvtjl

og buofl

Innsats-

forpliktelser

Resultat-

forpliktelser

Lasse Simonsen

slide20

Forpliktelsestyper:

Resultatforpliktelser

Innsatsforpliktelse

Målet

Prosessen

Debitor

Lasse Simonsen

slide21

Virkeområdet for kontrollansvaret:

Innsatsforpliktelser

Resultatforpliktelser

Culpa

Lovfestet

Ulovfestet?

Lasse Simonsen

slide22

Eksempler:

Kontraktstyper

Kjøp

Leie

Entreprise

Tjenester

Løsøre

Fast

eiendom

Løsøre

Fast

eiendom

Buofl

Prof.

Hvtjl

Prosjekt

NB!

NS

Finans

Rådg.

Fkjl

Kjl

Avhl

Tidsp

Husll

Tfl

Aml

Osv

Transp.

Agl

NF

Lasse Simonsen

slide23

Skille mellom mangler og forsinkelse (ulovfestet):

Forpliktelsestype

Mangel

Forsinkelse

 • Leie av løsøre
 • Profesjonell entreprise

Også en rekke tjenestekontrakter

Eks NS 8401 Prosjektering

Analogier?

Lasse Simonsen

slide24

Enkelte tilleggproblemer:

Ulovfestet kontrollansvar

Identifikasjonsregler

Tapets art

Trolig gjelder det en avgrensning

mot typisk indirekte tap

Lasse Simonsen

kjl 27 erstatning
Kjl § 27 Erstatning
 • (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.
slide27

Hindring av en prosess:

(4) Aktivitetsvilkåret

(2) Hindringsvilkåret

Framdrift

ÅU

ÅI

(3) Betraktningsvilkåret

(1) Kontrollvilkåret

Lasse Simonsen

kjl 40 erstatning
Kjl § 40 Erstatning
 • (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.
slide30

”Hindringsbegrepet” ved mangler:

Forsinkelse

Hindring

(Stanser en prosess)

Hvordan kan en ”hindring”

være årsak til en mangel?

Lasse Simonsen

slide31

”Er mangelfull skyldes hindring”:

(4) Aktivitetsvilkåret

(2) Hindringsvilkåret

Mangel

ÅU

ÅI

(3) Betraktningsvilkåret

(1) Kontrollvilkåret

Lasse Simonsen

slide32

Skillet mellom genus- og speciekjøp:

Kjøpets art

Genus

Specie

Hindring det sentrale vilkåret

De øvrige vilkårene avgjørende

Lasse Simonsen

rt 2004 675 agurkpinnedommen
Rt-2004-675 Agurkpinnedommen
 • (51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en mangelssituasjon. Ved anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure.
slide34

Omformulering av hindringsbegrepet:

Valg av kontraktytelse ved genuskjøp:

Subjektiv hindring

(Debitor kunne ha valgt

en annen mangelfri vare)

Debitors valg av

leverandør/varer

V

Faktisk valg

Alternative valg

Kravet til

objektiv hindring

(Ingen mangelfrie alternativer)

L2

L1

Markedet

Mangel

Mangelfrie

L3

Lasse Simonsen

rt 2004 675 agurkpinnedommen35
Rt-2004-675 Agurkpinnedommen
 • (54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, er tilnærmet objektivt og også omfatter « skjulte mangler, enten de var til stede på avtaletiden eller har oppstått seinere », se Ot.prp. Nr.80 (1986-1987), side 91-92.
 • (55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget uten forholdsvis omfattende undersøkelser.
slide36

(2) Kontrollansvaret ved spesieskjøp:

 • Skjult mangel?
 • Uriktige opplysninger?
 • Forårsaket av debitor?

Nøkkelspørsmålene ved ansvarsfrihet ved speciekjøp:

Lasse Simonsen

slide37

Kontrollkriteriet - de to aspekter:

Avtale

Avtalens

innhold

 • Abstrakt mangelbedømmelse
 • Konkret mangelbedømmelse (innflytelse)

Kontroll

(innflytelse)

Mangel -

avvik

Ytelse

Ytelsens

faktiske tilstand

Lasse Simonsen

slide38

Kontrollansvaret ved speciekjøp:

Debitors eiertid

Debitors eiertid

Tredjemanns eiertid

Kreditors eiertid

Årsakens plassering

Synbarhet

A

Overvinne

L

Kreditors risiko

 • Årsakens plassering
 • Mangelens synbarhet
 • Mulighetene til å overvinne mangelen

Lasse Simonsen

slide39

Tilvirkningskontrakter:

Produksjonsprosessen

(kontrollområde)

Y

L1

L2

Identifikasjon?

Materialer/komponenter

Lasse Simonsen

slide40

Utviklingsrisikoen:

Kunnskap

Kunnskapsutviklingen

(synbarhetsgrensen)

Årsaken

Manglende kunnskap

Vitenskapelig yttergrense

Culpagrensen

Tid

Utførelses-

tidspunktet

Påberopelses-

tidspunktet

Lasse Simonsen

slide42

”Dobbel force majeure”:

Hovedforholdet

D

K

Fritaksvilkårene

Underforholdet

Årsaken til kontraktbrudd

Km

Fritaksvilkårene

Lasse Simonsen

slide43

Spørsmålet om risikoen for valg av kontraktmedhjelper:

(Mangel, se Rt-2004- 675 Bambuspinnedommen)

Kontrollområde

/hindringsbegrepet

V

?

Faktisk valg

(”feil hest”)

Alternativt valg

L2

L1

Ikke kontraktbrudd

(Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt)

Kontraktbrudd

Lasse Simonsen

slide44

Kjl § 27 andre ledd:

Alt 2

”Leverandør som selgeren har brukt”

Alt 1

”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet”

Ls

Delprodukter

Km

T

L

Lg

P

SL

SL

K

S

L

T

Alt 3

”Noen annen i tidligere salgsledd”

Lasse Simonsen

slide45

Avhl § 4-5 andre ledd:

”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag

heilt eller delvis å oppfylle avtala”.

E

L

T

E

H1

H2

S

S

K

Avtalen

Tidligere reparasjoner

Tidligere eiere

Utenfor identifikasjonen

Lasse Simonsen

slide46

:

Lasse Simonsen