Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune - PowerPoint PPT Presentation

pisces
tverrfaglig og tverretatlig arbeid i malvik kommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune
190 Views
Download Presentation

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten Anne Furan http://newson.no/MALVIK/Malvik_kommune_kort_versjon.zip Åpen, nyskapende, samhandlende

 2. Fakta om Malvik kommune • 13.000 innbyggere • 2000 grunnskolebarn • 850 førskolebarn • Høyt inntektsnivå • Høyere utdanning enn gjennomsnittet • Jobber utenfor Malvik kommune • Ung befolkning • Netto innflytting ca 200 innbyggere/år. • Prispress på boliger

 3. Organisasjonskart

 4. Mål 1- vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Mål 2- vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Mål 3- vi skal kunne velge å leve sunt Mål 4- vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet Mål 5- de gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere Mål 6- vi har gode betingelser for livslang læring Mål 7- vi har et variert og aktivt kulturliv Mål 8- vi er kjent for god miljøkvalitet Mål 9- vi ivaretar naturens mangfold Mål 10- vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser Mål 11- Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Mål 12- Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Mål og føringer

 5. Tverrfaglig arbeid til beste for barn, unge og familier i Malvik

 6. Tverrfaglige arena

 7. Prosjekter/ utviklingsarbeid

 8. Tidlig innsats-modellen (TI) • Målsetting med modellen er: • Tidlig innsats overfor førskolebarn, for å begrense og hindre skjevutvikling. • Sikre en økt grad av tverrfaglig samarbeid/-handling til det beste for risikoutsatte barn og unge.

 9. Bakgrunn • •Lange ventelister ved PPT. • •Økende antall enkeltvedtak i skolene. • •Mye ”brannslukking” fremfor forebygging. • •Ulike prinsipper for tilskudd barnehage / skole. • •Avvik etter tilsyn av Fylkesmannen våren 2008. • •Få meldinger til barnevern fra kommunale aktører.

 10. Noe måtte gjøres… • • Konklusjonen ble: • – Fokus på tidlig innsats – TI-modellen • – Samhandling mellom kommunale tjenester • – Bedre/ effektiv ressursutnyttelse • – Kompetanseheving

 11. Implementering av TI-modellen • Våren 2008 startet samarbeidet med Øyvind Kvello. • Forankring i Rådmannens lederteam. • Pilotbarnehager. • Barnehageteam i BFT. • Desember 2008 - oppstartmøte for pilotbarnehagene • og barnehageteamet. • Våren 2009 opplæring for deltakerne. • Informasjon til foreldre og barnehagepersonell

 12. Modellarbeid 1.runde • Høsten 2009 – observasjoner og stormøter i pilotbarnehagene. • Resultat: • - 59 av 216 barn ble oppmeldt for drøfting. • - 28 barn henvist hjelpetjenestene, 31 henlagt/ tett oppfølging barnehage. • Funn: • - mange med språkrelaterte vansker/ problemer. • - færre som har vansker med samlek, vennskap og lignende enn vanlig i flg. Ø.K. • - skulle ”normalt” hatt flere atferdssaker/ foreldreveiledningsaker i flg. Ø.K. • ”Tenk, nå snakker vi en hel dag om våre barn”. • ”Føler oss privilegert over å ha fått delta”.

 13. Modellarbeid 2.runde • Høsten 2010/vår 2011 – observasjoner og stormøter i alle offentlige barnehager. • Resultat: • - 170 av 451 barn oppmeldt for drøfting. • - 40 barn henvist hjelpetjenestene, 99 henlagt, 31 tett oppfølging fra barnehagen. • Funn: • - stort behov for foreldreveiledning. • - færre språkvansker. • - mange med atferdsproblematikk. • - konfliktfylte familieforhold.

 14. Modellarbeid 3.runde • Høsten 2011/vår 2012 – observasjoner og stormøter i alle offentlige barnehager og de største private barnehagene. • Resultat: • - 197 av 657 barn oppmeldt for drøfting. • - 42 barn henvist hjelpetjenestene, 113 henlagt, 42 følges tett i barnehagen • Funn: • - mange gutter med atferdsproblematikk • - svake rammer – ”mange prinser og prinsesser” • - problematikk ift sosialt/lek • - ”svake” foreldreferdigheter/ foreldre i konflikt

 15. Systemvurderinger • Bidrar til oversikt og innsyn i den barnehagene • Bidrar til økt bevissthet omkring ledelse og organisering og fysisk miljø. • Kompetanseheving. • Utviklingsstøtte til barnehagestyrerne.

 16. Modellarbeid 4.runde • Høsten 2012/vår 2013 – observasjoner og stormøter.

 17. Drøftingsskjema • …………………...… barnehage • Dato for observasjon: ………………….. Hvem drøftingen gjelder (kode): ………………………………………………. • Hovedgrunn for ønske om drøfting: • • Atferd • • Språk • • Omsorg • • Sinne • • Engstelig/tristhet • • Sykdom • • Motorikk • • Sosialt/ lek • • Oppmerksomhet • • Annet ………………………………………………………………… • Hvem ønsker drøfting: • PPT Barnevern Helsesøster Barnehagen • Navn:

 18. Tiltaksskjema fra stormøte • Til stede: • fra PPT…………………………………….. fra barnevern…………………………… fra helsestasjon……………………………. andre……………………………………. • fra barnehagen ……………………............................................................................................ • Hvem har meldt barnet opp til drøfting: (sett ring) • PPT Barnevern Helsesøster Barnehagen Dato for observasjon: ………….. • Hvem gjelder drøftingen: ……………………………………….. • Er barnet drøftet tidligere? • Hva ble konklusjonen sist? • Kort om årsak til drøftingen: • ____________________________________________________________________________________________________________ • Konklusjon: (sett ring) • 1.Det er ingen grunn til bekymring. • 2.Det er usikkert om barnet har behov for bistand. • Barnehagen skal foreta ytterligere observasjoner ift ………................. • med evt. bistand fra ……………………Ny konklusjon innen …………... • 3.Barnet bør vurderes av helsesøster. Årsak:………………………… • 4.Det anbefales samarbeid med/ henvisning til andre kommunale instanser. Hvem: …………………… • 5. Barnet bør utredes ved PPT. Årsak: ………………………………………. • 6.Det må sendes bekymringsmelding til barneverntjenesten. • 7.Annet ……………………………………………. • Begrunnelse for konklusjonen: • Dato: ………. Barnehagestyrer ……………………. barnehage

 19. Utfordringer • Deltagelse av andre faggrupper. • Tid • Eierforhold til modellen • Taushetsplikt • Foreldre takker nei. • Ledelse/koordinator. Ledelse ved tverrfaglig samarbeid • Hva har kommunen å tilby av tiltak? • Hvordan følge opp konklusjonene i stormøtet? • Oppfølging av tiltak • Hvordan sikre implementering (i alle barnehager) Hvordan inkludere fagarbeidere/assistenter • Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger?

 20. Suksessfaktorer • Solid forarbeid/planlegging – god kjennskap til modellen. • Engasjerte og reflekterte ansatte - alle har barnet i fokus. • Godt drevne leseringer. • Dokumentasjon/ referat. • Forankring i ledelsen. • Råd/veiledning/tiltak gis ut fra tilgjengelige ressurser. • Samlokalisering av virksomhetslederne. • Dialog/kontakt med Øyvind Kvello.

 21. Våre refleksjoner • ……. som virksomhetsledere • Prioritering - av tid og oppgaver • Ledelse – system og oppfølging • Tverrfaglig samarbeid – for barn og ansatte • Utviklingsarbeid – spennende og utfordrende • Barnehagekvalitet – for barn og system • Kompetanseheving - lokalt og for alle

 22. Takk for oss! • Barna skal oppleve at de blir sett og hørt hver dag.