Hukommelsesteamets arbeid i haugesund kommune
Download
1 / 15

Hukommelsesteamets arbeid i Haugesund Kommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Hukommelsesteamets arbeid i Haugesund Kommune. Ved ger.spl . Irene Nordal og spes.ergot . Gunhild H.B. Hjorth November 2013. Hukommelsesteamet i Haugesund - hvem er vi?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hukommelsesteamets arbeid i Haugesund Kommune' - keegan-morrow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hukommelsesteamets arbeid i haugesund kommune

Hukommelsesteametsarbeid i Haugesund Kommune

Ved ger.spl. Irene Nordal og

spes.ergot. Gunhild H.B. Hjorth

November 2013


Hukommelsesteamet i haugesund hvem er vi
Hukommelsesteameti Haugesund - hvem er vi?

 • Tverrfaglig sammensatt team som skal drive oppsøkende virksomhet i forhold til hjemmeboende derkartlegging/diagnostisering ikke er utført, gi råd og veiledning til den som er rammet, og til pårørende i ulike faser i forløpet.


Tverrfaglighet i teamet
Tverrfaglighet i teamet

 • Sykepleier

 • Ergoterapeut

 • Samarbeid med andre


Hovedm lsetting
Hovedmålsetting

 • Haugesund kommune skal bidra til god demensomsorg i hele sykdomsforløpet for personer og pårørende som blir rammet av demens fra første mistanke til livets siste fase


Hukommelsesteamets prim re oppgaver
Hukommelsesteamets primære oppgaver:

 • Tidlig intervensjon til hjemmeboende der kartlegging og utredning ikke er utført

 • Tett samarbeid med fastlegene

 • Tett samarbeid med Hjemmetjenesten, Bestillerkontoret og andre

 • Foreslå aktuelle tiltak

 • Være tilgjengelig for spørsmål fra innbyggerne

 • Opplæring og undervisning

 • Samarbeid med Helse Fonna

 • Være kontaktperson for bruker inntil vedkommende får kommunale tjenester eller annen hjelp.


Hvem hukommelsesteamet skal utrede
Hvem hukommelsesteamet skal utrede:

 • Eldre personer med hukommelsesvansker der det er mistanke om demens, og som bor hjemme.

  • Personer med kjent alvorlig psykisk sykdom eller med uvanlig forløp, yngre personer under 65 år og personer med psykisk utviklingshemning henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning. Hukommelsesteamet kan bidra med anbefaling av tiltak ved behov.


Retningslinjer for arbeidet
Retningslinjer for arbeidet

I samtale med pasient:

 • Samtale med og vurdering av pasient

 • Observasjon av sikkerhet i hjemmet

 • MMSE-NR

 • Klokketest

  I samtale med pårørende:

 • Spørreskjema til pårørende

 • ADL vurdering  

 • Cornell - skala for depresjon

 • Belastningsskala – pårørende


Tidlig diagnose
Tidlig diagnose

 • Diagnose og vurdering av hvilke konsekvenser demenssykdommen kan føre med seg, er viktig for å kunne iverksette riktige hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

 • Tidlig diagnose gir muligheter til å utelukke annen sykdom, gi personer med demens og deres pårørende informasjon og kunnskap for å tilrettelegge hverdagen, planlegge livet og søke hjelp i tide


Hvem har ansvar for hva
Hvem har ansvar for hva?

 • Norge har valgt å legge ansvaret for utredning og diagnostikk av alle pasientgrupper til primærhelsetjenesten.

 • Legen er ansvarlig for utredningsarbeid og medisinsk diagnostikk og behandling av demenssykdommen og eventuelle somatiske og/eller psykiatriske tilleggsproblemer.

 • Kommunens helse- og omsorgstjeneste er ansvarlig for tildeling av faglig forsvarlige tjenester. Tjenestene skal være individualisert tilrettelagt og ivareta rettigheter i henhold til lov og regelverk.


Hvor skal pasienten utredes
Hvor skal pasienten utredes?

Avhengig av legens og helse- og omsorgstjenestens

kompetanse om demens.

 • Kommunehelsetjenesten:

  • foretar utredning av pasienter med klare symptomer på kognitiv svikt hvor det ikke foreligger spesielle atferdsproblemer, eller samtidig annen kompliserende sykdom.

 • Spesialisthelsetjenesten:

  • Pasienter med kun mistanke om kognitiv svikt, men ingen overbevisende symptomer på kognitiv svikt

  • personer med klare kognitive symptomer og samtidig tegn til atferdsproblemer, eller andre kompliserende sykdommer


Samarbeid mellom lege og hukommelsesteamet
Samarbeid mellom lege og Hukommelsesteamet

Etter at bådelegenog Hukommelsesteamet hargjort

sin utredningbør de sammenavgjørehvilketiltaksomskal

igangsettes.

 • Hvilkenoppfølgingskalpasientenogpårørendefå ..

 • Hvemskal ha hovedansvaret for oppfølgingen..

 • Hvorledesskalsamarbeidetfungere..

 • Pasientenmåinformeresom:

  • demenssykdommen

  • aktuelletiltak

  • aktuellemedikamentelleogikkemedikamentellebehandlingsmulighetersomfinnes.


Rutiner
Rutiner

Formål: Kvalitetssikre alle oppgaver/ledd fra mottatt henvisning til avsluttet sak

 • Ved mottatt henvisning

 • Gjennomføring av hjemmebesøk

 • Etter hjemmebesøket

 • Etter 6 mnd. – oppfølgingsbesøk

 • Evt. etter 12 mnd - oppfølgingsbesøk


Kilder
Kilder

 • Lov om helsetjenesten i kommunen

 • Lov om pasientrettigheter

 • St. meld. 25 Mestring, muligheter og mening, Demensplan 2015 - Delplan til omsorgsplan 2015

 • St. meld. 47 Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – til rett tid

 • Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, www.aldringoghelse.no

 • Tidskrift for Den Norske Legeforening ( 2002 )

  • Diagnostikk og behandling av demens ( Engedal )


Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Hukommelsesteamet kan treffes hver onsdag

fra kl.0900 -1400 på tlf. 95044539

E-mail: Hukommelsesteamet@haugesund.kommune.no

Hukommelsesteamet