Pembentang : Low Kah Men AEA 100091 Bong Sheau Ru AEY 110003 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pembentang : Low Kah Men AEA 100091 Bong Sheau Ru AEY 110003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pembentang : Low Kah Men AEA 100091 Bong Sheau Ru AEY 110003

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Pembentang : Low Kah Men AEA 100091 Bong Sheau Ru AEY 110003
130 Views
pippa
Download Presentation

Pembentang : Low Kah Men AEA 100091 Bong Sheau Ru AEY 110003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Padapendapatanda, apakahimplikasi yang akanberlakuterhadapperunduranAmerika Syarikat dalamkonflik China-Taiwan. Pembentang: Low Kah Men AEA 100091 Bong SheauRu AEY 110003

 2. LatarBelakang • Konflik China-Taiwan bermulapadatahun 1949, selepasPartiKomunis China, yang diketuaioleh Mao Tse-Tung, menggulingkankerajaannasionalisRepublik China (ROC). • Presiden Chiang Kai-sheckdaripada ROC danpartipolitikbeliau, Kuomintang (KMT), terpaksamelarikandirikepulau Taiwan. • 1950, PartiKomunis China menubuhkanPeople Republic of China (PRC) danmenjalankanseranganke Taiwan untukmenyatukan Taiwan dengan China • Malangnya, rancanganmerekagagal, apabilaAmerika Syarikat menghantarangkatantenteralautdanberjayamempertahankan Taiwan.

 3. Amerika Syarikat telahkomituntukmempertahankan Taiwan jikadiserangoleh China berdasarkanTaiwan Relation Act1979 • Amerika Syarikat telahmemberipelbagaibantuanpertahanankepada Taiwan denganmenjualkannyaberbilion-biliondolarsenjatakepada Taiwan. • Kontemporari, Amerika Syarikat menghadapibeberapacabarandalaman, ketidakpastian, pelbagaikerumitandanperubahan, dancabaransepertikekangansumbertelahmelemahkankomitmennyadirantau Asia-Pasifik

 4. PenyataanPerunduranAmerika Syarikat dari Taiwan • 2011, Prof Charles Glaser dariUniversiti George Washington telahmenulissatuartikeldalammajalahForeign AffairmencadangkanAmerikameninggalkan Taiwan supayamenggelakkansebarangpersainganketenteraandengan China. • 2012, dalamartikelThe Diplomat ‘Can Taiwan Be a ‘worthy ’ US Ally?’ telahpunmencetuskanpersoalanbahawaadalahtidakbaikuntukmemburukkanhubungandengan China lagidenganmemberibantuanpertahanankepada Taiwan. ‘China views this “protective” relationship with Taiwan as the most serious impediment to its goal of unification’

 5. Adm.Bill Owens, former vice chairman of the Joint Chielf of Staff, dan Adm. Joseph Prueher, former Commander of the Pacific Command telahpunmencadangkan AS supayamengiktirafrealitikebangkitan China danmenimbangsemulahubungankeselamatan Taiwan.[Parris H.Chang..The Diplomat, 27th June 2012]

 6. Pandangan China Dalamkonflik China-Taiwan • China berharapbahawapemulihanlancarkedaulatankeatas Hong Kong akanmempunyaikesanpositifdalammatlamatberpanjangdemipenyatuansemuladengan Taiwan, denganprinsip‘peaceful reunification’dengan Taiwan. • Kehilangan Taiwan bolehmempunyaimasalahkeselamatanpolitik. • Keadaanmenjadibaikapabila Ma Ying-jeoumenangpilihanrayapresiden 2008. Presiden Ma lebihmemberatkanhubungan yang lebihpositifdaripadamemprovokasikan China seperti yang dilakukanoleh Chen.

 7. Pandangan Taiwan dalamKonflik China-Taiwan • Taiwan adalahsebuahnegara yang telahberjuanguntukkemerdekaandaripada PRC. • Kebanyakanwarga Taiwan mempunyaiidentiti ‘Taiwan-centric’yangkuatselepasmerekamencapaikemakmuranpembangunandenganacuandemokratiksendiriselamaini • Ma Ying-jeoumemahamibahawadasarberbaik-baikdengan China tanpaprovokasimerupakantaktik yang paling sesuaiuntuk Taiwan, darisegiekonomi, politikataupunkeselamatan. Cth: menandatanganiEconomic Cooperation Framework agreement denganChina pada2010.

 8. PandanganAmerika Syarikat dalamKonflik China-Taiwan • Amerika Syarikat mendudukikedudukan yang berdasarkanfaedahdalamKonflik China-Taiwan. • KredibilitiAmerika Syarikat amatdipertaruhkan, disebabkaniatelahberjanjiuntukmempertahankan Taiwan. • Amerika Syarikat gemar status quo China-Taiwan diamalkansepertihariini. • Denganpengekalanstaus quo ini (Taiwan tidakmerdeka, dantiadapenyatuan China-Taiwan), Amerika Syarikat bukansahajadapatmengawalkuasa China, tetapijugadapatmengekalkankedudukanketenterannyadi Asia Timur Selatan. • Taiwan merupakanrakankeselamatandanekonomi yang penting (U.S. Secretary of State Hillary Clinton)

 9. KenapaAmerika Syarikat meninggalkankonflik China-Taiwan? • Kebangkitan China dalamkuasaekonomidanketenteraannya. Chinese People’s Liberation Army (angkatantenteraterbesardunia, 2.3 juta)  ,telahmembolehkan China menjadisemakintegasdalamisuregionalisme. Manakalajumlahtentera AS adalahseramai  1,580,255. • China mempunyaikapasitiketenteraan yang mencukupi. Belanjawanketenteraan China 9 kali gandalebihdaripada Taiwan; China mempunyai 10 kali gandabilangantentera yang aktifberbanding Taiwan; Geografi, China hanya 130 km dari Taiwan. [China-US Focus,19 Apr 2011]

 10. Hubungan China-Taiwan bertambahbaikpadahariinidibawahpentadbiranMah Ying-jeou. Integrasiekonomitelahmembuktikanlagiduanegarainibolehberinteraksisecaraamandanefektif. • Amerika Syarikat bukansahajadibelenggudalampenghalangekonomi, danjugapelbagaipeperangandankonflik. Misalnya, konflikSemenanjung Korea. • Tidaksanggupmemburukkanlagihubungannormalisasidengan China. Mengamalkanhubunganamandanstabiladalahterbaikuntuk AS. Memerlukanbantuan China untukmengawal Korea Utara.

 11. Sumber: US-China Today, 22 Nov 2011. http://uschina.usc.edu/w_usci/showarticle.aspx?articleID=17718&AspxAutoDetectCookieSupport=1]

 12. Kedudukangeografi yang asimetrimerupakansalahsatuhalangan yang besariaitu, Taiwan yang hanyabeberapa 130 kilometerdari China tetapijarakdenganAmerikaadalahdiseluruhPasifik.

 13. Dasar AS – Taiwan – China • Lima dokumentsyang pentingbagi AS terhadapTaiwandan China: •Shanghai Communique of 1972 •Normalization Communique of 1979 •Taiwan Relations Act (TRA) (P.L. 96-8) of 1979 •Six Assurances to Taipei of 1982 •August 17 Communique (on arms sales) of 1982.

 14. Shanghai Communique February 1972 • Hubungannormalisasiantara China denganAmerika Syarikat merupakankepentingankepadasemuanegara • Kedua-duanegarainginmengurangkankonflikstenteraantarabangsa • Tidakharusmendapatkanhegemonidalamrantau Asia Pasifikdanharusmenentangmana-mananegara yang berniatmendapatkanhegemoni. • Tidakakanmenjadipihakketigadalammana-manaperundinganataumemasukiperjanjianataumemahaminegara lain. * PRC mengisytiharkan bahawa ia tidak akan memulakan hubungan diplomatik dengan AS sehingga AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dalam kenyataan itu, Presiden Nixon berjanji akan perlahan-lahan mengurangkan kehadiran Amerika tentera di Taiwan.

 15. Normalization Communique of 1979 • Amerika Syarikat dan PRC bersetujumenjalinkanhubungandiplomatikpada 1 Januari 1979 • Amerika Syarikat mengiktiraf PRC sebagaiundang-undangtunggalbagiKerajaan China. Amerika Syarikat akanterusmengekalkanperdagangandanhubungantidakrasmidengan Taiwan. • Amerika Syarikat mengakuikedudukan China dan Taiwan adalahsebahagiandaripada China. • Amerika Syarikat dan PRC menegaskansekalilagitentangprinsipdalamShanghai Communique .

 16. Taiwan Relations Act (TRA) (P.L. 96-8) of 1979 • Menyediakan Taiwan dengansenjatauntukkegunaankeselamatan Taiwan. • Amerika Syarikat berhakmenahansesiapa yang akanmenjejaskankeselamatan, ekonomidansosial Taiwan. • Amerika Syarikat akanmenjalinkanhubungandiplomatikdengan PRC sekiranya Taiwan mempunyaimasadepan yang aman. • Apabila undang-undang di Amerika Syarikat merujuk atau berkaitan dengan negara-negara asing, negara-negara, negeri, kerajaan, atau entiti yang sama, apa-apa terma hendaklah termasuk dan undang-undang itu hendaklah terpakai berkenaan dengan Taiwan.

 17. Six Assurances to Taipei of 1982 • Tidakmenetapkantarikhberakhirbagipenjualansenjatakepada Taiwan • Tidakmengadakanrundinganterlebihdahuludengan PRC tentangpenjualansenjatakepada Taiwan • Tidakakanmemainkanperanansebagaiperantaraanantara Taipei dan Beijing • TidakbersetujuunytukmenyemaksemulaAktaPerhubungan Taiwan (TRA) • Tidakakanmengubahkedudukannyamengenaikedaulatan Taiwan • Tidakakanmenberitekanankepada Taiwan untukberundingdengan PRC.

 18. August 17 Communique (on arms sales) of 1982. • MasalahpenjualansenjataAmerika Syarikat kepada Taiwan tidakdapatdiselesaikansemasamewujudkanhubungandiplomatikdengan China. • Kerajaan China menegaskanbahawapersoalan Taiwan adalahurusandalaman China. • Amerika Syarikat menegaskanbahawatidakmempunyainiatuntukmelanggarkedaulatan China dankeutuhanwilayahataucampurtangandalamhalehwaldalaman China ataumengikutidasar “dua China” atau “satu China, satu Taiwan” • Amerika Syarikat menyatakanbahawaiatidakakanmenjalankandasarjangkapanjangjualansenjatakepada Taiwan. Amerika Syarikat bercadangmengurangkanjualansenjatakepada Taiwan secaraberansur-ansur.

 19. Politik • Amerika Syarikat menyokongkemasukan Taiwan dalamorganisasiantarabangsa. • Sebagaicontohnya, Taiwan mengambilbahagiandalamPerhimpunanKesihatanSedunia (WHA) danPertubuhanPenerbanganAwamAntarabangsa (ICAO) sebagaipemerhati. • China pula memberikantekanankepadanegara lain supayatidakmenjalinkanhubungandiplomatikdengan Taiwan.

 20. Ekonomi • PRC menjadirakanperdagangan yang pentingkepada Taiwan sejaktajun 2001. Jumlahperdagangandengan China menambahdaripada $31.5 bilionpadatahun 2001 kepada $134.7 bilionpadatahun 2011 • Taiwan bergantungkepada China (termasuk Hong Kong) sebagaisumberpelancong yang penting, mencapaisebanyak 45% daripadajumlahnya. • Eksport Taiwan ke PRC mencapai 42.5% , dan hanya12.5% keAmerika Syarikat padatahun 2011 • Percubaanuntukmencapai“Goods, Services and Dispute Settlement Agreements” of ECFA pada 2013

 21. Keselamatan • TRA menyatakanbahawaAmerika Syarikat akanmembekalkansenjatakepada Taiwan supaya Taiwan dapatmempertahankankeselamatansendiri. • TRAjugamenyatakanbahawaAmerika Syarikat akanmempertimbangkansebarangusahauntukmemastikanmasadepan Taiwan adalahamandaripadaancaman, sekatandanpemulauan. • TRA menganggap Taiwan sebagainegaradibawahundang-undangAmerika Syarikat. • Amerika Syarikat telahmenubuhkaninstitusinyadi Taiwan bagimemudahkannyamenyelesaikanmasalah yang adadi Taiwan. • Dengan keupayaan pencegahan yang mencukupi, Taiwan boleh memainkan peranan penting dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan di Selat dan menjaga keselamatan di rantau Asia-Pasifik.

 22. Sosial • Dari segipendidikan, Taiwan mempunyaihubungan yang rapatdenganAmerika Syarikat . • Padatahun 2011, berjumlah 24,818 pelajar Taiwan menyambungkanpelajarandiAmerika Syarikat. • Bidangsainsdanteknologi Taiwan jugamempunyaihubungan yang baikdenganAmerika Syarikat. • Sejak 1979, lebihdaripada 203 perjanjiansainsdanteknologitelahditandatanganiolehAmerika Syarikat dengan Taiwan. • Pertukaranbudayajugaberlakuantara Taiwan danAmerika Syarikat sepertimakanan Barat diimportmasukke Taiwan.

 23. ImpakSekiranyaAmerikaSyarikat BerundurDaripadaKonflik China-Taiwan

 24. Politik • Taiwan kehilangankedudukandalamorganisasiantarabangsa. • Taiwan akanmengikutjejak Hong Kong mewarisidasarsatunegaraduapolisi. • China mungkinakanberperangdengan Taiwan untukmenawan Taiwan. • China akanmenjadisatukuasa yang kuatdi Asia Timur. • PengaruhAmerika Syarikat akansemakinberkurangandi Asia Timur.

 25. Ekonomi • Ekonomi‘one nation two system’. • Taiwan bolehmeneruskansistemekonomisendiri • Cth: Hong Kong mengamalkanHong Kong Basic Law yang membolehyameneruskanperdaganganantarabangsaselepasiadikembalikankepada China. • Intergrasiekonomiantara Taiwan dan China akanmenjadilebihrapat. • China dapatmenjimatkankospertahanan. • Bertukaranindustriteknologidaripada Taiwan. • Amerikaakanhilangfaedahekonomidalamsektorpenjualansenjataketenteraankepada Taiwan.

 26. Denganmeninggalkan Taiwan, Beijing akanmemenuhikepentingan Washington, iaitumenghapushutang yang berkira $ 1.14 trilion [PaukV.Kane, To Save Our Economy, Ditch Taiwan’.NewYorks Times, 10thNov 2011]

 27. Keselamatan • Taiwan tidakdapatmempertahankandiridaripadaancamanluarkeranakekuranganpengekalansenjata yang canggihdari AS. • China yang inginmenyatupadukan Taiwan telahberusahamenguatkanpertahanandanketenteraanmereka. • Keselamatan Taiwan terancamakibatdaripada China yang semakinkuatdalambidangketenteraan. • Sekiranya Taiwan terusmenuntutkemerdekaan, China mungkinakanmenyerang Taiwan keranatanpabantuanAmerika Syarikat, China berkemungkinanbesarakanmenang.

 28. Sosial • Rakyat hidupdalamketakutankeranabimbangakankekuatan China yang semakinmengancam. • Rakyat Taiwan tidakdapatmelanjutkanpendidikandiAmerika Syarikat. • PengajiansainsdanteknologitidakdapatdilaksanakanbersamaAmerika Syarikat.

 29. Kesimpulan • Taiwan merupakansatuisu yang pentingbagiAmerika Syarikat dan China. • SekiranyaAmerika Syarikat berundurdari Taiwan, China mungkinakanmenawan Taiwan. • Ekonomi, politik, keselamatandansosial Taiwan akanmenurun. • PengaruhAmerika Syarikat di Asia Pasifikakanmenurun. • China akanmenjadisebuahnegara yang berpengaruhdi Asia Pasifik.