Da bi uspeli.
Download
1 / 18

Da bi uspeli. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Da bi uspeli. Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive. Korporativni profil

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Da bi uspeli.' - piper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Da bi uspeli

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

FIMA Invest a.d. Beograd

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive


Da bi uspeli

 • Korporativni profil

 • Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd osnovano je u aprilu 2007. godine u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima Republike Srbije

 • Društvo je član grupe kompanija FIMA koja posluje u regionu jugoistočne Evrope i svojim klijentima pruža širok spektar poslovno finansijskih usluga:

  • - brokerske usluge

  • - usluge finansijskog savetovanja i analize

  • - usluge faktoringa

  • - usluge lizing kompanija

  • - bankarske usluge

  • - upravljanja investicionim fondovima

 • FIMA Invest trenutno sprovodi postupak organizovanja Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive


Da bi uspeli

 • Šta su otvoreni investicioni fondovi?

 • Otvoreni investicioni fond predstavlja poseban pravni institut koji funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica. Otvoreni fond nema svojstvo pravnog lica

 • Investicioni fond garantuje svojim članovima da će u svakom trenutku, na njihov zahtev, izvršiti otkup investicionih jedinica koje on poseduje, po vrednosti koja se utvrđuje na zakonom i podzakonskim aktima utvrđen način


Da bi uspeli

 • Najznačajnije prednosti ulaganja u investicione fondove su:

  • ulaganje u diversifikovan portfelj hartija od vrednosti čime se smanjuje rizik ulaganja

  • smanjeni troškovi investiranja

  • profesionalno upravljanje fondom

  • automatsko reinvestiranje dobiti

  • trenutna likvidnost investicije

  • očekivani atraktivan prinos srazmeran preuzetom riziku


Da bi uspeli

Oročeni depoziti i ulaganje u pojedinačne hartije od vrednosti VS ulaganje u investicioni fond

 • Prednosti oročenog depozita:

 • Državna garancija do određenog iznosa

 • Na kraći rok sigurnija investicija

 • Fiksna kamata

  Slabosti oročenog depozita:

 • Nelikvidnost

 • Niske kamate

 • Promenljive kamatne stope

 • Prednosti direktnog ulaganja u HOV:

 • Mogućnost većih prinosa zbog manje diverzifikacije

 • Potpuna sloboda ulaganja

  Slabosti direktnog ulaganja u HOV:

 • Mogućnost većeg gubitka (zbog manje diverzifikacije)

 • Veće transakcioni troškovi

 • Potrebna veća sredstva za investiranje

 • Nema garantovane likvidnosti


Da bi uspeli

Šta su investicione jedinice? vrednosti VS ulaganje u investicioni fond

Otvoreni investicioni fond članovima prodaje investicione jedinice

Vrednost imovine Fonda je 10.000.000 CSD

Fond ima 10 članova i svaki od njih je vlasnik 1.000 investicionih jedinica, pojedinačne vrednsoti od 1.000 CSD

Broj investicionih jedinica u opticaju –ukupno jedinica koliko drže svi članovi


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – Investicioni cilj vrednosti VS ulaganje u investicioni fond

 • Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda

 • Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive kao Fond rasta je namenjen je svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele investirati na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrednosti (prvenstveno akcija) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrednosti kako bi povećali prinos u odnosu na prinos drugih vrsta investicionih fondova


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – Fond rasta vrednosti vrednosti VS ulaganje u investicioni fond

 • Fond ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

  • akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici

  • strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici

  • 3 akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama


Da bi uspeli

FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondInvesticiona politika


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondGlavni rizici

 • Tržišni rizik, rizik promene cena hartija od vrednosti u koje je investirano

 • Valutni rizik

 • Kreditni rizik

 • Rizik promene poreskih propisa

 • Rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda

 • Operativni rizik


Da bi uspeli

FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondOgraničenja ulaganja


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondNaknada za kupovinu investicionih jedinica

  • Svaki potencijalni član Fonda odlučuje se za jedan od navedenih načina plaćanja naknade za kupovinu investicionih jedinica Fonda:

   • kao 3,00% od vrednosti svake uplate, a ne više od 49.000 dinara po svakoj uplati

   • jednokratna naknada u iznosu od 49.000 dinara, pri čemu član Fonda, sve dok postoji Fond i sve dok je taj član imalac bar jedne investicione jedinice neće imati obavezu plaćanja naknade prilikom narednih kupovina investicionih jedinica Fonda


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondNaknada za upravljanje Fondom

  • Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 2,922% godišnje

  • Naknada se obračunava dnevno u iznosu od 0,008% neto vrednosti imovine Fonda za taj dan, a naplaćuje na mesečnom nivou, s tim što se za neradni dan obračun vrši po vrednosti od poslednjeg radnog dana

 • Naknada za otkup investicionih jedinica Fonda

  • Društvo za upravljanje neće naplaćivati Naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondTroškovi Fonda

 • Iz imovine otvorenog Fonda naplaćuju se:

 • troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:

  • troškove provizija i drugih naknada za usluge BDD, ne više od 1 % od vrednosti transakcije

  • troškove usluga Centralnog registra

  • troškove usluga organizatora tržišta (berze)

  • troškove usluga poslovnih banaka

  • poreze i druge pripadajući fiskalne obaveze

 • troškovi kastodi banke, u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom, a ne više od 0,5% od vrednosti imovine Fonda

 • troškovi eksterne revizije, u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 3.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti godišnje


Da bi uspeli

FIMA ProActive – vrednosti VS ulaganje u investicioni fondKupovina jedinica Fonda


Da bi uspeli

 • FIMA ProActive – O vrednosti VS ulaganje u investicioni fondbjavljivanje podataka o vrednosti investicionih jedinica i način obračuna

 • Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice na dan objavljivanja Prospekta iznosi 1.000,00 RSD

 • Vrednost jedne investicione jedinice izračunava se na dnevnom nivou i predstavlja vrednost količnika neto tržišne vrednosti imovine Fonda i broja investicionih jedinica do 16:00h za tekući dan

 • Društvo za upravljanje javno objavljuje neto vrednost investicione jedinice na svojoj internet adresi www.fimainvest.com najkasnije do 21:00h svakog radnog dana

 • Dnevna vrednost investicione jedinice se takođe objavljuje u dnevnom listu sa tiražom od 100.000 primeraka koji se distribuira na teritoriji Republike


Da bi uspeli

Hvala na pažnji vrednosti VS ulaganje u investicioni fond

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

FIMA Invest a.d. Beograd

Trg Nikole Pašića 5, I sprat

office@fimainvest.com

www.fimainvest.com

Tel: +381 11 3021 625

Fax:+381 11 3021 626

Besplatna telefonska linija: 0 800 346 246

0 800 FIMA IN


ad