Krediti Volks banke - PowerPoint PPT Presentation

pilis
krediti volks banke n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krediti Volks banke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krediti Volks banke

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Krediti Volks banke
173 Views
Download Presentation

Krediti Volks banke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KreditiVolksbanke By: Alisa Stojanov

 2. Krediti: • Dinarski kredit sa opadajućom kamatom • Stambeni i krediti za rekonstrukciju • Auto kredit • Gotovinski kredit • Potrošaćki kredit • Kredit za refinansiranje • Krediti za energetsku efikasnost • Studentski kredit • Osiguranje kredita • Kredit za čuvanje matičnih ćelija • Krediti za kupovinu poslovnog prostora za fizičko lice

 3. Dinarski kredit sa opadajućom kamatom • Gotovinski kredit sa opadajućom kamatom u din. • Kredit za refinansiranje sa opadajućom kamatnom stopom u din. • Karakteristike: fiksna godišnja kamata je svake godine niža za 1%, dok je u perioodu od 12 meseci nepromenljiva odnosno fiksna, bez obzira na kretanje kursa ili referentnih stopa.

 4. Stambeni i krediti za rekonstrukciju • Stambeni krediti:- devizni sa minimum 20% učešća i bez učešća indeksiran u evrima- dinarski sa minimum 20% učešća i bez učešća- stambeni kredit sa 30% učešća i bez učešća u evrima • Krediti za rekonstrukciju:- devizni sa minimum 20% učešća i bez učešća indeksiran u evrima- dinarski sa minimum 20% učešća i bez učešća ali osiguran- sa 30% učešća i bez učešća u evrima • Od 10 000 do 100 000EUR

 5. Auto kredit • Dinarski auto kredit za nova vozila • Dinarski auto kredit za polovna vozila • Auto krediti u evrima • Karakteristike: minimalan iznos 3000€ - maksimalan 100000€; opterećenje plate i do 50%

 6. Gotovinski krediti • Gotovinski kredit (keš kredit) bez učešća, u dinarima • Karakteristike: sve rate koje će klijenti vraćati banci nepromenljive su tokom celog perioda otplate i izražene su u dinarima, ovaj kredit je bez učešća i depozita • od 300€ do 20 000€

 7. Potrošački kredit • Potrošački kredit bez učešća indeksiran u dinarima • Potrošački kredit za Energetsku Efikasnost EUR • Potrošački kredit za Energetsku Efikasnost u dinarima • Ovo su krediti za kupovinu bele tehnike, računara, nameštaja, letovanja, zdravstvenih usluga • Minimalan iznos kredita je 500€- maksimalan 20 000€ • Korisnici potrošačkog kredita za EE ostvaruju značajno niže troškove za utrošenu energiju u poslovnim i stambenim objektima

 8. Kredit za refinansiranje u dinarima sa fiksnom ratom • Lakše je i ekonomičnije upravljati sredstvima ukoliko su sva dugovanja svedena na jedan kredit • Klijent uvek zna tačan iznos mesečne rate • Klijent nema dodatne troškove prilikom mesečnog isplaćivanja jer su rate fiksne i u dinarima-domaća valuta • Eventualni rast inflacije će ići u prilog korisnicima ovog kredita, jer će oni i dalje plaćati isti mesečni iznos • Odobrava se do 84 meseca, i maksimalnim iznosom do 10000€ u dinarskoj protivvrednosti

 9. Studentski krediti • Studentski krediti mogu se koristiti za plaćanje školarina, diplomskih i postdiplomskih studija, kupovinu knjiga i ostalog školskog pribora • Prve dve godine student otplaćuje samo kamatu na kredit, a nakon toga nastavlja sa otplatom kredita u celosti sa fixnom ratom kao i kamatom • Minimalni iznos 500€ - maksimalni 10000€

 10. Osiguranje kredita • U saradnji sa Delta Generali osiguranjem • Osigurajte vaš kredit od sledećih rizika:- usled nezaposlenosti- zbog bolovanja - u slučaju potpunog invaliditeta usled nezgode- u slučaju smrti usled nezgode • Ovo osiguranje je namenjeno klijentima koji imaju:- kredit za refinansiranje- gotovinski kredit - potrošački kredit- studentski kredit

 11. Kredit za čuvanje matičnih ćelija • Matične ćelije su dugotrajno ulaganje u zdravlje potomstva jer obezbeđuju sigurnost davaoca i njegove porodice u lečenju • Dinarski kredit sa fiksnom ratom i fiksnom kamatom • Minimalan iznos 500€ - maksimalan 3000€

 12. Kredit za kupovinu ili rekonstrukciju poslovnog prostora na fizičko lice • Minimalan iznos 800 000din. • Rok do 180 meseci, ili 120 meseci za dinarske kredite • Ciljna grupa:- fizička lica kao primaoci plate- vlasnici DOO preduzeća- vlasnici preduzetničkih radnji • Otplata je u jednakim mesečnim ratama

 13. Sve informacije i detalje možete pronaći na sajtu banke: http://www.volksbank.rs/ Hvala na pažnji, dragekolege!