krediti ekolo kega sklada kot nalo bena spodbuda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krediti Ekološkega sklada kot naložbena spodbuda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krediti Ekološkega sklada kot naložbena spodbuda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Krediti Ekološkega sklada kot naložbena spodbuda - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Krediti Ekološkega sklada kot naložbena spodbuda. Nataša Černila Zajc Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad. Poslanstvo Eko sklada.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Krediti Ekološkega sklada kot naložbena spodbuda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krediti ekolo kega sklada kot nalo bena spodbuda

Krediti Ekološkega sklada kot naložbena spodbuda

Nataša Černila Zajc

Ekološki sklad Republike Slovenije,

javni sklad

poslanstvo eko sklada
Poslanstvo Eko sklada

Z nudenjem kreditov za naložbe v varstvo okolja z obrestno mero, ki je nižja od primerljivih komercialnih obrestnih mer, izvaja Ekološki sklad enega od pomembnih spodbujevalnih finančnih mehanizmov, ki so opredeljeni v Nacionalnem programu varstva okolja, Nacionalnem energetskem programu in operativnih programih na specifičnih področjih varstva okolja.

na in kreditiranja
Način kreditiranja
 • Krediti se dodeljujejo vedno na osnovi javnih razpisov, ki določajo vsoto sredstev, namene kreditiranja, trajanje razpisa, kreditne pogoje in načine zavarovanja kreditov,
 • prosilci se obravnavajo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog,
 • vloge se obravnavajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku,
 • o dodelitvi kredita se izda odločba,
 • za pravne osebe veljajo pravila o dodeljevanju državnih pomoči.
aktivna javna razpisa
Aktivna javna razpisa
 • Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov 37OB07A od 2.3.2007 do 20.12.2007
 • Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 38PO07A od 20.4.2007 do 20.12.2007

upravičenci so občine, gospodarske družbe, samostojni podjetniki oz. druge pravne osebe

kreditni pogoji
Kreditni pogoji

Razpis 38PO07A za pravne osebe:

 • razpisana vsota 12 mio EUR,
 • odprt do 20.12.2007 oz. do porabe sredstev,
 • obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 0,3%
 • odplačilna doba največ 15 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice do 1 leta,
 • višina posameznega kredita omejena na 2 mio EUR.
zmanj anje emisij toplogrednih plinov
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 • postavitev oz. rekonstrukcijo
 • kotlovnic na biomaso,
 • solarnih in geotermalnih sistemov,
 • malih hidroelektrarn, vetrnih in fotovoltaičnih elektrarn,
 • objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije (status kvalificiranega proizvajalca),
 • Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.
ukrepi u inkovite rabe energije v objektih
Ukrepi učinkovite rabe energije v objektih
 • razsvetljava, hidravlični in pnevmatski agregati, elektromotorni pogoni in krmilni sistemi pri katerih se doseže 15% prihranek energije za celoten obseg naložbe,
 • tehnološke linije, stroji, naprave pri katerih se doseže 15% prihranek energije/enoto proizvoda do 50% naložbe,
 • obnova obstoječih ali gradnjo objektov (dijaški, študentski, delavski in domovi za starejše) za vgradnjo sistemov za ogrevanje, zunanjega stavbnega pohištva, toplotne zaščite zunanje lupine,
 • Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.
zmanj anje onesna evanja zraka
Zmanjšanje onesnaževanja zraka
 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
 • gradnja in rekonstrukcija naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka.
 • Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
gospodarjenje z odpadki
Gospodarjenje z odpadki
 • sistemi za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov,
 • sistemi za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov v tehnoloških procesih,
 • zamenjava strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna (npr. salonit), na objektih za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva otrok in mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva, pod pogojem, da se izvede tudi toplotna izolacija podstrešja.
 • Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
varstvo voda
Varstvo voda
 • gradnja in rekonstrukcija

- čistilnih naprav za komunalne odpadne vode z nazivno zmogljivostjo do 15.000 PE,

- čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode,

 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,
 • tehnologije, naprave in ukrepi, ki v tehnološkem procesu omogočajo prihranek pitne vode,
 • predpriprava in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.
 • Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo
Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo
 • gradnja in rekonstrukcija javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oz. se čistilna naprava gradi istočasno,
 • tehnologije, naprave in investicijski ukrepi, ki zagotavljajo prihranek pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
 • Najvišji delež kredita je 50 % priznanih stroškov naložbe.
kreditni pogoji1
Kreditni pogoji

Razpis 37OB07A za občane:

 • razpisana vsota je 10 mio EUR,
 • odprt do 20.12.2007, oz. do porabe sredstev,
 • letna fiksna nominalna obrestna mera: 3,9%,
 • najvišja vsota posamičnega kredita :

20.000,00 EUR oz. 40.000,00 EUR za novogradnje, MHE in več kot 3 namene iz razpisa,

 • najdaljša odplačilna doba 10 let,
 • kredit lahko krije največ 90% upravičenih stroškov vrednosti naložbe.
nameni kreditiranja za ob ane 1
Nameni kreditiranja za občane (1.)
 • Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
 • raba obnovljivih virov energije,
 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov,
 • gradnja nizkoenergijskih stanovanjskih objektov,
 • nakup okolju prijaznih vozil,
 • nakup energijsko učinkovitih naprav,
nameni kreditiranja za ob ane 2
Nameni kreditiranja za občane (2.)
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda ( npr: priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo, vgradnja malih čistilnih naprav);
 • nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (npr.: zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (salonit), 30,00 EUR/m2);
 • učinkovita raba vodnih virov (npr.: namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice, naprave za čiščenje pitne vode);
 • oskrba s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena).
ugodnost skladovih kreditov za ob ane
Kredit 5.000,00 EUR na 3 leta

* Vir: Banka Slovenije (Ur. List RS, št. 6/2007)

Ugodnost skladovih kreditov za občane
ugodnost skladovih kreditov za ob ane1
Ugodnost skladovih kreditov za občane

Kredit 20.000,00 EUR na 10 let

* Vir: Banka Slovenije (Ur. List RS, št. 6/2007)

nalo beni sklad kot raz iritev dejavnosti
Naložbeni sklad kot razširitev dejavnosti

Vzpostavitev naložbenega sklada, ki bo zagotavljal sredstva za dokapitalizacijo družb, ki bodo vlagale sredstva v okoljske naložbe, zlasti s področja izrabe obnovljivih virov energije in izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in novih tehnologij, ki pripomorejo k varstvu okolja, je v skladu s smernicami Evropske komisije in Akcijskega načrta okoljskih tehnologij za Evropo (»Environment Technology Action Plan« EU – ETAP)

nalo beni sklad
Naložbeni sklad
 • Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB),
 • Soproizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje s pomočjo bioplina iz živalskih in drugih organskih odpadkov,
 • Proizvodnja električne energije s fotovoltaičnimi sistemi,
 • Pogodbeno financiranje ukrepov za učinkovito rabo energije (URE),
 • Naložbe v druge inovativne okoljske tehnologije.
slide21
Hvala za pozornost!

Več informacij na:

internetni strani: www.ekosklad.si

e-pošti: ekosklad@ekosklad.si

natasa.cernilazajc@ekosklad.si