novo mesto 24 3 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novo mesto, 24. 3. 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novo mesto, 24. 3. 2010

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Novo mesto, 24. 3. 2010 - PowerPoint PPT Presentation

philena
125 Views
Download Presentation

Novo mesto, 24. 3. 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novo mesto, 24. 3. 2010 Maja Koković Milanka Čanković Akcijski načrt za zeleno javno naročanje 2009 – 2012 in Uredba o zelenem javnem naročanju

 2. Vpliv človeškega ravnanja na okolje.....

 3. Klimatske spremembe: Ogrožanje obalnih predelov zaradi dviga gladine morij Ekstremne vremenske spremembe Širjenje bolezni Porušenje biotske raznovrstnosti Onesnaževanje voda in zraka Hrup Pretirana raba (izčrpavanje) naravnih virov Zdravje ljudi

 4. Zeleno javno naročanje je... »…proces, v katerem javna uprava kupuje takšno blago ali naroča takšne storitve in dela, ki imajo manjši vpliv na okolje v celotnem življenjskem krogu, če jih primerjamo z blagom in storitvami, ki bi jih sicer kupili in ki imajo enake funkcije.«

 5. Zmanjšanje porabe Racionalnejša raba Nakup oz. najem učinkovitejšega blaga oz. storitev Ponovna raba Ravnanje z odpadki Skrb za razgradnjo po izteku življenjske dobe Recikliranje Pridobivanje oz. soproizvodnja energije Vidiki zelenega javnega naročanja...

 6. Kontekst EU 2001: Razlagalno sporočilo EK o vključevanju okoljskih vidikov v JN 2002: Šesti okoljski akcijski načrt EU 2003: Sporočilo EK o integrirani politiki do proizvodov 2004: Akcijski načrt EU za okoljske tehnologije 2004: nove Direktive o javnem naročanju št. 2004/17/ES in 2004/18/ES 2005: Poročilo o implementaciji Akcijskega načrta EU za okoljske tehnologije 2006: Prenovljena Strategija EU o trajnostnem razvoju 2008: Memorandum in akcijski načrt EU za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter trajnostno industrijsko politiko 2008: Sporočilo EK »Javna naročila za boljše okolje« 2008: Sporočilo EK o načrtu za oživitev gospodarstva

 7. Kontekst Slovenije 2005: Strategija razvoja Slovenije 2005- 2013 2008: Nacionalni program reform za izvajanje lizbonske strategije v obdobju 2008 -2010 2008: Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost Zakon o javnem naročanju: 2006: 39. člen ZJN-2 2008: 7. člen ZJN-2A 2010: 21. člen ZJN-2B Skupno javno naročanje (36. člen ZJN-2): od 2004  zaživela so v letu 2006 Uredba o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov (Uradni list RS, št. 111/03 in 52/05) 2009: Nacionalni akcijski načrt zeleno javno naročanje 2009 - 2012 2010: Uredba o zelenem javnem naročanju

 8. Akcijski načrt za ZeJN 2009 - 2012 • Sprejet 21. 5. 2009 • KLJUČEN CILJ: Zmanjšati vpliv celotnega javnega sektorja na okolje s pomočjo vključevanja okoljskih kriterijev v razpisne pogoje oz. merila. • KLJUČNI NAČELI: • Načelo ocene stroškov celotne življenjske dobe - life cycle costing – LCC • Vrednotenje kvalitativnih metod (value for money) • Osnovni namen akcijskega načrta je pospešiti in poenotiti izvajanje zelenega • javnega naročanja v Sloveniji in s tem tudi: • zmanjšati negativen vpliv na okolje, • izboljšati učinkovitost rabe javnih financ, • spodbujati trg in inovacije za okoljsko sprejemljivejše izdelke in storitve, • spodbujati zasnovo novih, okolju prijaznejših, izdelkov in storitev, • spodbujati nove okoljske tehnologije in brezogljično gospodarstvo, • dajati dober zgled ostalim poslovnim subjektom in potrošnikom.

 9. Akcijski načrt za ZeJN 2009 - 2012 Skupen cilj: V letu 2012 bo 50%vseh izvedenih naročil “zelenih”. Ciljne vrednosti za posamezne skupine izdelkov in storitev:

 10. Ukrepi Akcijski načrt za ZeJN 2009 – 2012 1. Spremembe zakonodaje • Uredba o ZeJN • Novi pravilniki o statistiki JN 2. Organizacija državne uprave • Dopolnitev Kodeksa za državne uslužbence • Spremembe Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave • Vpeljava sistemov upravljanja z okoljem v javni sektor (EMS)

 11. Akcijski načrt za ZeJN 2009 – 2012 Ukrepi 3. Razni ukrepi • Izvedba pilotskih projektov • Posebna spletna (pod)stran za ZeJN 4. Ozaveščanje, izobraževanje • Usposabljanje izvajalcev izobraževanj • Predstavitev Akcijskega načrta za ZeJN • Izobraževanje o ZeJN • Vzpostavitev dialoga s poslovnim sektorjem

 12. Analiza trga • Izdelana leta 2008 • za 10 prioritetnih skupinizdelkov in storitev (papir, čistilna sredstva in storitve čiščenja, elektronska pisarniška oprema, gradnje, transport, pohištvo, električna energija, živila in gostinske storitve, tekstil, vrtnarske storitve) • Zaključki: • Trg okolju prijaznejših izdelkov in storitev je na vseh ravneh in v vseh skupinah še zelo nerazvit in podhranjen. • Na trgu okolju prijaznejših izdelkov in storitev, kjer smo vezani predvsem na uvoz (npr. čistila, elektronska oprema, promet) so na trgu na voljo izdelki tudi po najvišjih evropskih standardih in nosilci znakov, vendar pa sta njihova prepoznavnost med kupci, pa tudi poznavanje med distributerji in trgovci zelo slaba - vzgajanje kupcev oz. naročnikov in usposabljanje distributerjev. • Kjer ima tudi Slovenija možnosti razvoja ekološke ponudbe (hrana, papir, pohištvo, gradbeništvo, turizem, tekstil in vrtnarske storitve), to predstavlja priložnost za konkurenčno prednost v Sloveniji in na evropskih trgih, pa tudi zmanjšan vpliv na okolje v našem okolju in velik element ozaveščanja. • Le trije slovenski proizvajalci so dobili znak za okolje v evropskem prostoru. • Cena nekaterih okolju prijaznih izdelkov v primerjavi z konvencionalnimi živili odstopa od 10 - 300%.

 13. Potencial za zeleno javno naročanje Javna naročila predstavljajo obsežen del BDP (2007: 12,98%) inso pomemben generator gospodarske rasti. V 2007 je pri 79,91% javnih naročil predmet naročila ustrezal eni od prioritetnih skupin za ZeJN blaga, storitev in gradenj. Vrednost teh naročil je znašala 1.741 mio EUR ali 43,75% vseh javnih naročil velike vrednosti. Glavni potencial za vključevanje okoljskih vidikov predstavljajo javna naročila, pri katerih naročniki kot merilo upoštevajo le ceno. Takih javnih naročil je bilo v letu 2007 glede na vrednost 79,81%, po številu pa 73,48%.

 14. Porazdelitev javnih naročil, kjer je bilo edino merilo cena, glede na prioritetne skupine predmetov za ZeJN

 15. Izhodišča za Uredbo o ZeJN Cilj: Okoljske vidike vključiti v: • NMV, • NVV in • skupno javno naročanje. Pravna podlaga: • prvi odst. 39. čl. ZJN-2, • prvi odst. 43. čl. ZJNVETPS. • Sprejem uredbe je predviden že v Akcijskem načrtu za zeleno javno naročanje v 2009 – 2012. • Uredba temelji na priročniku Evropske komisije in predstavlja zbirko orodij za izvajanje zelenega javnega naročanja. V slovenski pravni red se prenaša: • del Direktive št. 32/2006 o energetski učinkovitosti; • Direktiva št. 33/2009 o spodbujanju čistih in energijsko učinkovitih cestnih vozil; • Uredba ES št. 106/2008 za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme*.

 16. Zavezanci za javno naročanje Naročniki po ZJN-2 in ZJNVETPS: organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnosti iz 5. do 9. člen ZJNVETPS Določila uredbe se uporabljajo tudi pri: skupnem javnem naročanju, izvedbi javnega naročila po pooblastilu. Kdo mora naročati zeleno?

 17. Kako naročati zeleno? Uredba določa: minimalne,temeljne okoljske zahteve, ki jih morajo naročniki vključiti v javno naročanje, in dodatne okoljske zahteve, ki jih naročniki upoštevajo pri oddaji javnega naročila, kadar želijo uveljavljati še višje standarde varstva okolja. Oboje zahteve se lahko vključijo v: opis predmeta javnega naročila, pogoje za ugotavljanje sposobnosti, tehnične specifikacije, merila za izbor najugodnejše ponudbe, pogodbena določila. Okoljske zahteve so vezane na posamezen predmet javnega naročila in se med seboj razlikujejo. Upoštevanje navedeno se okoljske zahteve v postopek javnega naročila lahko vključijo na eden ali več zgoraj navedenih načinov. Način vključevanja okoljskih vidikov v javno naročanje

 18. Predmet zelenega javnega naročanja električna energija; živila in gostinske storitve; elektronska pisarniška oprema (računalniki, tiskalniki, kopirni stroji, faksi,...) pisarniški papir; aparati in drugi izdelki, označeni z energijskimi nalepkami (bela tehnika, svetila, klimatske naprave,...); gradnja, prenova in redno ter investicijsko vzdrževanje stavb; gradnja in prenova javne razsvetljave; pohištvo; čistila in storitve čiščenja; osebna, kombinirana in tovorna vozila(direktiva 2009/33/ES). Uredba opredeljuje 10 skupin izdelkov, storitev oz. gradenj, pri naročanju katerih je potrebno upoštevati okoljske vidike: Okoljske zahteve za navedene skupine predmetov javnega naročanja so opredeljene v prilogah 1 – 9 Uredbe o ZeJN. Tak koncept uredbe omogoča, da se le-ta na enostaven način dopolnjuje s prilogami za nove skupine predmetov. Prve dopolnitve uredbe se bodo predvidoma nanašale na mobilno telefonijo, okna, grelna telesa, prometne znake itd.

 19. Strožji režim za organe RS in občine ostali naročniki okoljske vidike vključiti le med merila. Izjeme, pri katerih morajo vsi naročniki upoštevati temeljne okoljske zahteve: redno in investicijsko vzdrževanje stavb; aparati in drugi izdelki, označeni z energijskimi nalepkami (bela tehnika, svetila, klimatske naprave,...). opis predmeta pogoji za ugotavljanje sposobnosti tehnične specifikacije merila pogodbena določila Postopen pristop Pri vključevanju okoljskih vidikov v javno naročanje je potrebno upoštevati tudi razvitost trgainkapacitete naročnika, zato morajo: • organi RS in občine v javna naročila vključiti minimalne,temeljne okoljske zahteve, ki jih določa uredba;

 20. Priloga 1: Električna energija Okoljski vidik: • OVE • SPTE z visokim izkoristkom Obvezna ravnanja za organe RS in občine: • predmet • tehnične specifikacije • merila • pogodbena določila Način preverjanja izpolnjevanja zahtev naročnika: potrdilo o izvoru, tržni certifikat, ki ga izda neodvisni organ ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

 21. Priloga 3: Elektronska pisarniška oprema Uporablja se pri nakupu: osebnih, prenosnih računalnikov, zaslonov, opreme za slikovno obdelavo (fotokopirni stroji, tiskalniki, optični bralniki, telefaksi,...) Obvezna ravnanja za organe RS in občine: • predmet • tehnične specifikacije • merila • pogodbena določila

 22. Priloga 5: Bela tehnika, aparate in drugo blago, ki je označeno z energijskimi nalepkami Uporablja se pri nakupu: • hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij; • pralnih strojev, sušilnikov in njunih kombinacij; • pomivalnih strojev; • pečic. Obvezna ravnanja za organe RS in občine: • predmet • tehnične specifikacije • merila • pogodbena določila

 23. Priloga 6: gradnje 3 sklopi: • idejna zasnova za stavbe za vzgojo in izobraževanje ter znanstveno raziskovalno delo, športne dvorane • projektiranje za novogradnje, rekonstrukcije, redno in investicijsko vzdrževanje stavb in prostorov • redno in investicijsko vzdrževanje Okoljski vidik: • učinkovita raba energije • učinkovita raba vode • ravnanje z odpadki • ureditev prometa • hladilne naprave • naprave za pripravo tople pitne vode • prezračevalne in klimatizacijske naprave • razsvetljava notranjih prostorov • termostatski ventili Obvezna ravnanja za organe RS in občine: • predmet • pogoji za ugotavljanje sposobnosti • tehnične specifikacije • merila • pogodbena določila

 24. Uredba o ZeJN... je predpis tehnične narave – kdo in kako naročati predlog uredbe je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi_predlogi.htm 28. 2. 2010 zaključena javna razprava  sprejem predviden konec aprila  uveljavitev v 3 mesecih od objave v Uradnem listu RS

 25. Za uspešno zeleno javno naročanje… • Preučiti, kateri proizvodi, storitve ali gradnje so najprimernejši na podlagi njihovega vpliva na okolje. • Ugotoviti potrebe in jih ustrezno izraziti. • Sestaviti jasne in natančne tehnične specifikacije. • Določiti pogoje za priznanje sposobnosti ponudnikov. • Določiti merila za ocenjevanje ponudb in, če je možno, upoštevati stroške celotnega življenjskega obdobja izdelka, storitve oz. gradnje. • Uporabiti določila pogodbe o izvedbi naročila za določitev ustreznih dodatnih okoljskih pogojev. • Vedno zagotoviti, da se vse zahteve do morebitnih ponudnikov in njihovih ponudb, nanašajo na predmet naročila.

 26. Prinaša več dela za naročnika, vendar je njena dodana vrednost zmanjšanje negativnih učinkov na okolje in korak naprej v boju proti podnebnim spremembam! Hvala za pozornost!