سلام!به کلاس حل تمرین OP-AMP خوش آمدین - PowerPoint PPT Presentation

petula
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
سلام!به کلاس حل تمرین OP-AMP خوش آمدین PowerPoint Presentation
Download Presentation
سلام!به کلاس حل تمرین OP-AMP خوش آمدین

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
سلام!به کلاس حل تمرین OP-AMP خوش آمدین
640 Views
Download Presentation

سلام!به کلاس حل تمرین OP-AMP خوش آمدین

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. سلام!به کلاس حل تمرین OP-AMPخوش آمدین

 2. بریم سراغ مسائل این فصل ...از ساده شروع می کنیم.. مثال 1: رابطه ی بین Vo وVs را پیدا کنید.

 3. حل: یه KCL تو گره A جوابو میده خاصیت آپ امپ آفرین و همونطورکه در اسلایدهای آموزش دیدیم به این مدار میگن تقویت کننده ی معکوس کننده ی علامت وقتی R2>R1

 4. یه مثال جالب! مثال3: iL را بیابید.

 5. KCL KVL بازی میکنیم. مدار به این حالت تبدیل می شه: اختلاف پتانسیل دو سر 3R اگه گفتید چیش جالبه؟ iLمون فقط به RوVs ربط داره! یعنی مدار بالای RL یه منبع جریان مستقله که اندازش میشه !

 6. آفرین یعنی:

 7. مثال 4: Vo را بیابید. به خاطر ویژگی های آپ امپ مدار این شکلی میشه!:

 8. یه kcl اون وسط میزنیم: یعنی مدار بالا یک بلوک انتگرالگیر است!

 9. مثال 5: Vo را بیابید.

 10. دقیقا مثل قبل... خروجی یه ضریبی منفی از مشتق خروجی است.)مشتق گیر)

 11. خب کم کم بریم سراغ سوالای سخت تر ولی قبلش یکی جمع بندی کنه جریان وارد شونده به هر سر ورودی آپ امپ صفره، اختلاف ولتاژ بین دو سر آپ امپ صفره جریان خروجی آپ امپ صفر نیست! یه جریان مجهوله !

 12. مثال 6: نشان دهید که مدار زیر یک منبع جریان کنترل شده با جریان را تحقق میدهد.

 13. چون جریان ورودی اپ امپ ایده ال صفره،پس جریانی که از میگذره i1 هست جریان گذرنده از R2 ، i1-i2 هست وبا زدن یک kvl درمیاد: میبینیم که جریان خروجی توسط جریان ورودی کنترل میشود.

 14. مثال 7: رابطه ای بین R1و R2پیدا کنید که ولتاژ خروجی دو برابر ولتاژ ورودی باشد.

 15. Kclدر سر های آپ امپ (1) از طرفی با تقسیم ولتاژ داریم: (2) پس از جایگذاری 2 در 1 داریم:

 16. مثال 8: در شکل زیر جریان خروجی را بیابید.

 17. چون آپ امپ ایده اله پس: KCL در A : KCL در B: KCL در C:

 18. مثال 9: ولتاژ خروجی را بر حسب ترکیبهای ولتاژ های V1 و V2 بیابید

 19. چون آپ امپ ایده آله پس: KCL در A: KCL در C: KCL در D:

 20. وسوال بعد...

 21. مثال 10: مقاومت معادل دیده شده از دو سر AوBرا پیدا کنید.

 22. برای یافتن مقاومت معادل ،کافیه نسبت Vx/ixرا پیدا کنیم. آپ امپ ایده آله پس: (1) KCL در : M

 23. KCL در E : (2) KCL در F:(3) رابطه ی 3 رو میذاریم تو2: (4) حالا 4 و میذاریم تو 1:

 24. خسته نباشید بریم سراغ سوال آخری!

 25. مثال 11: الف:خروجی Vo را به صورت تابعی ازV1وV2 پیدا کنید. ب:اگه خازن 3رو با مقاومتRعوض کنیم Vo رابه....

 26. حل الف: آپ امپ ایده آله پس: KCL در:A ازش انتگرال میگیریم: حل ب:

 27. از دو طرف انتگرال که بگیریم: خب خسته نباشین سپاس بابت همراهی و همکاری همگی