entoks kasyon ve tibb kompl kasyonlar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENTOKSİKASYON ve TIBBİ KOMPLİKASYONLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENTOKSİKASYON ve TIBBİ KOMPLİKASYONLAR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

ENTOKSİKASYON ve TIBBİ KOMPLİKASYONLAR - PowerPoint PPT Presentation

perry
256 Views
Download Presentation

ENTOKSİKASYON ve TIBBİ KOMPLİKASYONLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENTOKSİKASYON ve TIBBİ KOMPLİKASYONLAR Doç. Dr. Cüneyt Evren

 2. Depresantlar (Alkol, benzodiazepin, barbitürat) • Opiatlar • Uyarıcılar (Kokain, amfetamin, nikotin, kafein) • Halusinojenler (LSD, maskulin, extasy) • Esrar (Kannabis) • Uçucu maddeler • PCP

 3. Depresantlar • Uykulu, rahatlamış (kas gevşemesi), disinhibe • Yüz kızarması, konuşmada bozukluk, dizartri, nistagmus ve ataksi alkol entoksikasyonunu düşündürmelidir. İnhibisyon bozukluğu, konuşmada ve tartışmaya yatkınlıkta artma duruma eklenebilir. Muhakeme ve yakın hafıza bozulmuştur. • Yasal zehirlenme kabul edilen değer 50 mg/dl'dir.

 4. Alkol Entoksikasyonu Ayırıcı Tanısı • Sedatif-hipnotik entoksikasyonu, • Hipoglisemi, Diabetik ketoasidoz, • Subdural hematom, Beyin hasarı, • Postiktal durumlar, • Hepatik ensefalopati, ensefalit, • Diğer ataksi nedenleri (MS, nörodejeneratif boz.). Alaca karanlık (blackout): uzak ve çok yakın bellek korunurken yakın bellek bozulur Hipoglisemiden korumak için %50’lik dekstroz (50mL IV) Wernicke ensefalopatisine karşı proflaktik 100mg tiamin

 5. Wernicke Ensefalopatisi(Alkolik Ensefalopati) • Tiamin (B1) eksikliğine bağlı (kötü beslenme ve malabsorbsiyon) akut ya da subakut ensefalopati • Ataksi • Konfüzyon ya da yakın bellek kusuru (Tespit belleği ve uzak bellek neredeyse tümüyle sağlam kalmış olabilir.) • Göz hareket bozuklukları: Bakış kısıtlılığı, kaba nistagmus, ışık refleksinde azalma ve anizokori görülebilir. • Korsakoff Psikozu (Alkol Amnestik Bozukluğu): Genelde bir deliryum tremens atağını izler (akutya da sinsi)- Tiamin eksikliği sorumlu. • Hemen anımsamada bozulma yok • Yakın bellek (kısa-dönem)kusuru(üç nesne 20dk sonra anımsanamaz) • Apati ve veya konfabulasyon

 6. Uyarıcılar • Akut zehirlenmede; • uykusuzluk, huzursuzluk, çarpıntı, hipertansiyon, anoreksiya, bulantı, kusma karın krampları, konvulsiyonlar, bilinç bulanıklığı, deliryum, yüksek ateş, aritmi, serebrovasküler hastalık, subaraknoid kanama, koma ve ölüm görülür. Amfetaminin etkisi kokaine göre çok daha uzun sürer. • Kronik zehirlenme; • iştahsızlık, sinirlilik, uykusuzluk, saldırganlık, işitme ve görme varsanıları ile paranoid psikoz durumu ortaya çıkar.

 7. Opioidler • Opioidlerin etki süreleri değişmektedir: eroin (3-4 saat), Meperidin (2-4 saat), Morfin ve Hidromorfin (4-5 saat), proksifen (12 saat) ve Metadon (12-24 saat) • Ağrı, öksürük keser, sliar reaksiyon ve bağırsak hareketi azaltır • Yatan ve ayaktan tedavi programlarındaki hastalarda, kognitif yetersizlik, böbrek hastalığı ve ölüm saptanmıştır. • Damar yolu ile kullanılmasının sonuçları şunlardır: • Abse, enfeksiyöz endokardit • Enjektörünü paylaşma ile hepatit veya HIV (AIDS) bulaşması • Sinir zedelenmeleri • Değişik maddelerin aynı dönemde kullanımı ile etkilerinde artış, • Zehirlenme (Doz aşımı) ölüm

 8. Opioidler • Akut zehirlenme; kan basıncı düşer, kalp atımı (hipotansiyon) ve solunum yavaşlar. Damar yolu ile kullanım varsa, akciğer ödemi dikkate alınmalıdır. • Opioid doz aşımının üç belirtisi: • Solunum yavaşlaması • Pupillerin iğne ucu kadar olması • Koma • Her doz aşımında intihar amacı araştırılmalı. • Her zaman kullandığından daha saf madde kullanma • Maddeden uzak kalmış bir kişinin toleransı düştüğü için • 0.4-2 mg IV naloksan - 10 mg doza kadar tekrarlanabilir.

 9. Entoksikasyon ya da Yoksunluk? Her zaman göze ve göz bebeklerine bakmalı Yoksunluk Entoksikasyon

 10. Esrar Entoksikasyonu • Öföri, bilinçdışı inhibisyonların kalkması, sese karşı aşırı duyarlılık olur. Nadiren yanılsama ve varsanılar olur. • Öföri, bilinçdışı inhibisyonların kalkması, sese karşı aşırı duyarlılık olur. Nadiren yanılsama ve varsanılar olur. • Disinhibisyon, öfori, iştah artması, ağız kuruluğu, taşikardi, muhakeme bozukluğu, depersonalizasyon, paranoid düşünce, anksiyete, panik ataklar, enkoherans, yönelim bozukluğu, depresyon ve intihar düşünceleri görülebilir. • Anksiyete ön plandadır: Rahatlatmak amaçlı telkin ya da benzodiazepin • Paranoid düşünceler için düşük doz nöroleptik verilebilir.

 11. Esrar kullanımının tıbbi komplikasyonları • Sperm üretiminde azalma • Kadınlarda hormon dengesinde bozulma • Bağışıklık sisteminde (immün sistem) bozulma • Vücut direncinin enfeksiyonlara karşı azalması • Öksürme, balgam, kronik bronşit, astım • Akciğer dokusunda bozukluklar ve Akciğer kanseri • Ağız içi, gırtlak ve yemek borusunda kanser riskinde artış • Kansızlık (anemi) • İskemik felç • Erken ölüm riskinde artma

 12. Halusinojenler • LSD, meskalin (kaktüs), psilosibin (mantar) • Duygusal algılamayı arttırır, duygular karışır (sinestezi). (Uyaranların azaltılıp, hastaya güven verilmesi ilk tedavi) • Genellikle geometrik şekiller renkli ışıklar • Entoksikasyonun subjektif yaşantısı önemli ölçüde kullanıcının özellikleri (yaşantıdan beklentiler ve kişilik) ve kullanılan ortam tarafından belirlenir • Anksiyeteden içgörünün bulunmadığı halüsinasyonlara dek bir dizi belirtiye yol açan LSD’nin yol açtığı önemli üç tablo: • Panik reaksiyonu (Kötü yolculuk) • Geri dönüşler (Flashback): Madde alınmadığı halde etkilerini yeniden yaşama • Psikoz (Benzodiazepin, nöroleptik)

 13. Fensiklidin ZehirlenmesiMelek Tozu • Arzulanan etkisi: görsel iluzyonlar, halusinasyon, vücut imajının distorsiyonu, güçlülük duygusu, özel içgörü • 5-10mg’lık dozlarda; nistagmus, ataksi, dil sürçmesi, reflekslerde artış, kas tonusunda artış ve katalepsi görülür. • 20mg’ı aşan dozlarda hipertansif kriz, katılık, nöbet, solunum baskılanması, koma ve ölüme yol açabilir. • Anksiyete, Felaket duygusu • Ani saldırganlıklar, şiddet(kullanıcılarda en sık ölüm sebebi) • Koordinasyon bozukluğu, nistagmus • Paranoya • Kusma, ateş

 14. Uçucu Madde Zehirlenmesi • Arzulanan etki: öfori, heyecan, algılamada değişme, ucuz yükselme hissi • Uçucu madde entoksikasyonu genellikle kısa sürdüğünden, acil yaklaşım çoğunlukla • komplikasyonların tedavisi ve • genel durumun düzeltilmesi ile sınırlıdır. • Ajite hastalara düşük doz haloperidol, nöbet geçirenlere fenitoin verilebilir. Benzodiazepinlerden kaçınılmalıdır.