subjekty podnikania n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Subjekty podnikania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Subjekty podnikania - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Subjekty podnikania. Anna.Bandlerova@uniag.sk. Právnické osoby Fyzické. Právnické osoby. Obchodné spoločnosti Družstvá SHR Pozemkové spoločenstvá. Obchodné spoločnosti. SRO VOS AS KS Európske družstvo (z.č. 91/2007 Z.z. Fyzické osoby. Živnostníci SHR. Podnikateľská štruktúra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Subjekty podnikania' - perrin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
subjekty podnikania

Subjekty podnikania

Anna.Bandlerova@uniag.sk

pr vnick osoby
Právnické osoby
 • Obchodné spoločnosti
 • Družstvá
 • SHR
 • Pozemkové spoločenstvá
obchodn spolo nosti
Obchodné spoločnosti
 • SRO
 • VOS
 • AS
 • KS
 • Európske družstvo (z.č. 91/2007 Z.z.
fyzick osoby
Fyzické osoby
 • Živnostníci
 • SHR
podnikate sk trukt ra
Podnikateľská štruktúra
 • zaznamenala v uplynulom období nárast podnikateľských subjektov. Na tomto zvýšení sa významne podieľal nárast právnických osôb .
 • Počet podnikateľov fyzických osôb sa v roku 2007 zvýšil iba v odvetví služieb pre poľnohospodárstvo.
pod a predbe n ch v sledkov truktur lneho zis ovania fariem
Podľa predbežných výsledkov Štrukturálneho zisťovania fariem
 • Štrukturálne zisťovanie fariem je základným informačným zdrojom o podnikateľskej štruktúre fariem v SR a uskutočňuje ho ŠÚ SR v dvojročných intervaloch (každý nepárny rok) medzi dvoma Štrukturálnymi cenzami (sčítaniami).
v po nohospod rskej prvov robe
V poľnohospodárskej prvovýrobe
 • v roku 2007 vzrástol počet fariem PO (11,5 %),
 • počet podnikateľov z radov fyzických osôbv uplynulom roku mierne poklesol (4,5 %).
 • Najväčší podiel (41 %) na výmere poľnohospodárskej pôdy mali naďalej poľnohospodárske družstvá s výmerou 764 590 ha.
po ty podnikate ov r 2007
Počty podnikateľov r.2007
 • Družstvá 603
 • Obchodné spoločnosti

1285 (1087 v r.2006) z toho :

 • VOS 2 (1 v r.2006)
 • SRO 1 159 (959 v r.2006)
 • AS 123 (123 v r.2006)
 • KS 1 (- v r.2006)
 • Ostatné 110 (148 v r.2006)
 • FO 7 172 (6 893 v r.2006)
podiel po tu zamestnancov pod a pr vnych foriem
Podiel počtu zamestnancov podľa právnych foriem
 • Družstvá 64,2 %
 • Obchodné spoločnosti 34,6%
fyzick osoby shr
Fyzické osoby -SHR
 • Ich právny status je upravený v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:
slide12
vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
slide13
poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
 • Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
trukt ra po nohospod rskej p dy
Štruktúra poľnohospodárskej pôdy
 • Výmera využitej poľnohospodárskej pôdy v roku 2007 dosahovala 1 930 570 ha, čo bolo o 8 705 ha menej ako v predchádzajúcom roku (4,45 %).
 • Výmera ornej pôdy sa znížila o 970 ha, trvalých lúk a pasienkov o 7 035 ha a trvalých porastov o 669 ha. Výmera  ostatných plôch vrátane domácich záhradiek klesla o 31 ha.