mana ersk rozhodov n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Katedra managementu, inovací a projektů doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D . 4. Rozhodování za jistoty. Multikriteriální rozhodování. Podpora analýzy rozhodovacích problémů influenční diagramy kognitivní (myšlenkové) mapy Podpora tvorby variant

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ' - pepper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mana ersk rozhodov n

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

Katedra managementu,

inovací a projektů

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

slide3
Podpora analýzy rozhodovacích problémů
 • influenční diagramy
 • kognitivní (myšlenkové) mapy

Podpora tvorby variant

Metody a modely stanovení důsledků variant

Vícekriteriální hodnocení variant

KIP/MR-4

influen n diagramy
Influenční diagramy
 • prvky rozhodovacího problému – uzly
 • vztahy mezi prvky – hrany

KIP/MR-4

prvky rozhodovac ch probl m
Prvky rozhodovacích problémů
 • rozhodovací proměnné: jsou předmětem volby (trh, ceny, náklady, technologie, …)
 • exogenní veličiny: ovlivňují řešení, ale jsou mimo kontrolu rozhodovatele (dostupnost úvěrů, úrokové sazby, výsledky VaV – riziko a nejistota)
 • kritéria hodnocení (rentabilita, NPV, …)
 • stavové veličiny: mezivýsledky, vlivy variant a exogenních veličin na kritéria hodnocení
 • omezující podmínky (interní – externí, ovlivnitelné – neovlivnitelné)

KIP/MR-4

grafick zobrazen
Grafické zobrazení

rozhodovací proměnné

exogenní faktory a stavové veličiny

(nejisté faktory značíme vlnovkou ~)

kritéria hodnocení

hrany:

 • vyjadřují závislost
  • nestochastická funkční závislost
  • stochastická funkční závislost
 • informační (časový sled realizace variant)

KIP/MR-4

p klady symbol 1
Příklady symbolů - 1

investiční náklady

odpisy

prodejní cena

prodej

KIP/MR-4

p klady symbol 2
Příklady symbolů - 2

~

cena el. energie

zisk

~

poptávka

přepravní náklady

KIP/MR-4

p klady symbol 3
Příklady symbolů - 3

velikost výrobní jednotky

finanční zajištění

KIP/MR-4

p klad investice verze 1
Příklad: Investice, verze 1
 • Rozhodnutí o vybudování rekreační vily
 • čtyři rozhodovací proměnné:
  • individuální nebo společná investice
  • společná investice – kdo bude realizátorem?
  • velikost investice (hodnota včetně např. estetiky)  náklady
  • cenová strategie při pronájmu

KIP/MR-4

slide11
exogenní faktory:
  • zůstatková cena v případě prodeje (ovlivňuje NPV)
 • dvě stavové proměnné:
  • výnos z pronájmu
  • splátky úvěru
 • dvě kritéria hodnocení:
  • přínos investice (využití pro vlastní rekreaci)
  • čistá současná hodnota investice (NPV)

KIP/MR-4

slide12

8

5

2

1

3

4

6

9

7

Příklad 1: Influenční diagram investičního problému – verze 1

KIP/MR-4

p klad investice verze 2
Příklad: Investice, verze 2
 • Podrobnější analýza: rozšíření souboru kritérií hodnocení, exogenních faktorů a stavových proměnných(odlišené barvou písma)

KIP/MR-4

slide14
exogenní faktory:
  • zůstatková cena v případě prodeje (ovlivňuje NPV)
  • daňové podmínky
  • úroková sazba bankovního úvěru
 • stavové proměnné:
  • výnos z pronájmu
  • splátky úvěru
  • výše bankovního úvěru
  • délka pronájmu
 • dvě kritéria hodnocení:
  • přínos investice (využití pro vlastní rekreaci)
  • čistá současná hodnota investice (NPV)
  • celkové investiční náklady

KIP/MR-4

kognitivn mapy
Kognitivní mapy
 • identifikace všech důležitých prvků
 • zobrazení jejich kauzálních souvislostí:
  • šipka vychází z příčiny a ústí do důsledku
  • + přímá závislost
  • - nepřímá závislost

KIP/MR-4

slide17

celková velikost trhu

objem prodeje konkurence

-

-

+

podíl na trhu

skladovací prostory

+

+

+

objem prodeje

výnosy z tržeb

-

-

výše ceny vzhledem ke konkurenci

jednotkové náklady

+

-

+

+

-

výše zisku

ceny konkurence

prodejní cena

+

investice do moderních technologií

tlak na udržení nízkých cen

zvýšená kvalita produkce

+

-

-

+

+

-

levná zahraniční konkurence

zlepšení image firmy

+

rozsah reklamy

-

+

KIP/MR-4

známost firmy

slide18
výše prodejů 
  • vyšší podíl na trhu a tržby, pokles jednotkových nákladů
 • růst tržeb, pokles jednotkových nákladů 
  • vyšší zisk  vyšší investice do technologií, zvýšení nákladů na reklamu
 • vyšší investice do technologií 
  • vyšší kvality produkce, nižší tlak na udržení nízkých cen
 • vyšší reklama a propagace 
  • zlepšení image a známosti firmy, nižší tlak na udržení nízkých cen

KIP/MR-4

vliv po as na rychlost j zdy
VLIV POČASÍ NA RYCHLOST JÍZDY

ŠPATNÉ POČASÍ

VŽDY

OBVYKLE

+

+

TROCHU

AUTO NEHODY

ZÁCPA

TROCHU

+

ČASTO

-

+

TROCHU

-

+

HODNĚ

NERISKOVAT

-

VŽDY

FREKVENCE KONTROL

HODNĚ

+

TROCHU

-

+ PŘÍČINNÝ NÁRŮST

- PŘÍČINNÝ POKLES

RYCHLOST JÍZDY

KIP/MR-4

podpora tvorby variant
PODPORA TVORBY VARIANT
 • 3 skupiny rozhodovacích problémů:
  • známe varianty řešení (nabídka, standardní, opakované problémy)
  • neznáme varianty řešení, existují postupy pro jejich tvorbu (analogie dřívějších problémů, modifikace postupů)
  • neznáme varianty řešení, neexistují postupy pro jejich tvorbu (unikátní problémy vyžadující originální řešení)

KIP/MR-4

obecn postup
Obecný postup
 • Při tvorbě variant využívat poznatků předchozích fází řešení problému (formulace a analýza, stanovení cílů, specifikace kritérií)
 • Tvorba variant = tvůrčí proces hledání možných způsobů dosažení cílů při respektování existujících omezení
 • Faktory rozhodování (dílčí cíle, omezující podmínky) slouží k eliminaci nepřípustných variant

KIP/MR-4

dob e strukturovan probl my
Dobře strukturované problémy
 • matematické modely, operační analýza, matematické programování

KIP/MR-4

patn strukturovan probl my
Špatně strukturované problémy
 • Metody hledání nových myšlenek
  • systematicko-analytické (morfologická analýza, rozhodovací stromy, soupis atributů)
  • intuitivní (brainstorming, brainwriting, synektika)

KIP/MR-4

morfologick anal za
Morfologická analýza
 • systematická tvorba co nejúplnějšího souboru variant řešení
 • kroky:
  • analýza a formulace problému
  • dekompozice na relativně samostatné složky
  • určení a analýza parametrů charakterizujících jednotlivé složky
  • stanovení možných hodnot parametrů
  • generování potenciálních variant řešení (kombinace)
  • eliminace nepřípustných kombinací parametrů

KIP/MR-4

parametry morfologick matice
Parametry, morfologická matice
 • Požadavky na parametry.
  • vzájemně nezávislé
  • koncepčně relevantní
 • Morfologická matice
  • řádky – parametry
  • sloupce – možné hodnoty
  • řešení: čára spojující zvolené hodnoty

KIP/MR-4

p klad morfologick matice
Příklad morfologické matice

nalezení možností užití lepenky

řešení: nevratný obal nápojů

KIP/MR-4

v cekriteri ln hodnocen
VÍCEKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
 • Stanovení preferenčního uspořádání variant
 • Stanovení vah kritérií
 • Vícekriteriální hodnocení variant

KIP/MR-4

stanoven preferen n ho uspo d n variant
Stanovení preferenčního uspořádání variant
 • obtížnost roste s růstem počtu kritérií a s růstem počtu variant
 • jediné kvantitativní kritérium: uspořádání podle klesajících hodnot – př.: hodnocení investičních variant podle rentability investovaného kapitálu
 • komplikace: smíšené soubory kritérií
  • kvalitativní
  • kvantitativní – různé měrné jednotky

KIP/MR-4

slide29
zřídka existuje jedna varianta, která je nejlepší podle všech kritérií
 • častěji některé varianty lepší z některých hledisek, z jiných horší (konfliktní kritéria, např. ekonomická efektivnost vs. dopady na životní prostředí)
 • někdy možný postup: převod všech kritérií na stejnou měrnou jednotku  aditivita  jednokriteriální hodnocení

KIP/MR-4

hypotetick ceny
Hypotetické ceny
 • stínové ceny - náklady obětované příležitosti
  • př.- rekonstrukce komunikace  snížení počtu úrazů; přínos = počet úrazů, k nimž nedojde * průměrné náklady na léčení úrazu
 • stínová mzda – nejvyšší možná odměna, kterou by pracovní síly zaměstnané na projektu mohly vydělat jinde (může být nižší než skutečná)
 • náhražkové trhy – analogie s tržně ocenitelným efektem
  • př. – snížení hlučnosti ohodnotíme možným zvýšením tržního nájemného v dané lokalitě

KIP/MR-4

p klad p evod na stejn jednotky
Příklad – převod na stejné jednotky
 • 5 variant zvýšení bezpečnosti, přibližně stejně investičně náročných (Excel) (mil. Kč)

* na zabránění 1 úmrtí jsme ochotni vynaložit 4,5 mil. Kč

KIP/MR-4

slide32
princip kompenzace hodnot kritérií: při přechodu od jedné varianty k druhé posuzujeme žádoucí přírůstek hodnoty jednoho kritéria vzhledem k nežádoucímu poklesu hodnoty druhého kritéria
 • významnost kritérií závisí na hodnotové soustavě rozhodovatele (firmy)
 • význam metod vícekriteriálního hodnocení:
  • transparentnost
  • reprodukovatelnost

KIP/MR-4

stanoven vah krit ri
STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ
 • bodová stupnice
 • alokace 100 bodů
 • preferenční uspořádání
 • párové srovnávání
 • Saatyho metoda
 • postupný rozvrh vah
 • kompenzační metoda

ZPĚT – PŘÍKLAD 1

KIP/MR-4

bodov stupnice alokace 100 bod
Bodová stupniceAlokace 100 bodů
 • Bodová stupnice: každému kritériu rozhodovatel přiřadí určitý počet bodů ze zvolené stupnice (1 až 5, 1 až 9, -5 až +5 apod.)
 • Alokace 100 bodů: Rozhodovatel rozdělí mezi jednotlivá kritéria 100 bodů podle jejich významnosti

KIP/MR-4

preferen n uspo d n
Preferenční uspořádání
 • stanovení pořadí významnosti kritérií:
  • přímé uspořádání
  • etapové uspořádání – v etapě i se stanoví nejvýznamnější kritérium mia nejméně významné kritérium ni, ta se v etapě i+1 vypustí a pokračuje se dále; konečné pořadí kritérií je m1, m2, …, n2, n1
 • nejméně významnému kritériu se přiřadí váha 1 (10) a rozhodovatel určí, kolikrát je předposlední až první kritérium významnější než poslední; takto stanovené koeficienty tvoří nenormované váhy kritérií; normalizujeme tak, aby Σ = 1

KIP/MR-4

p rov srovn v n
Párové srovnávání
 • pro každé kritérium zjišťujeme počet jeho preferencí ke všem ostatním kritériím souboru (celkem n kritérií)
  • Ki< Kj aij = 1
  • Ki> Kj aij = 0
  • aii= 0
  • počet preferencí
  • váhy kritérií

KIP/MR-4

slide37
takto definované váhy jsou normované:

aij – matice nxn má n2 prvků

z toho n diagonálních = 0

ze zbývajících je polovina = 1

Σ aij = ½ n(n-1)  Σνi = 1

 • matice antisymetrická: kde je nad diagonálou 1, je symetricky pod diagonálou 0  stačí určit polovinu prvků

KIP/MR-4

p rov srovn v n modifikace
Párové srovnávání - modifikace
 • pokud je počet preferencí některého kritéria nulový, bude jeho váha nulová, i když kritérium není zcela bezvýznamné
 • modifikace:

vi = n + 1 – pi

vi nenormovaná váha kritéria i

pi pořadí kritéria i v preferenčním uspořádání

vi = 1, 2, … , n

KIP/MR-4

saatyho metoda
Saatyho metoda

kromě směru preference se určuje i její velikost

hodnoty 2, 4, 6, 8 lze využít k jemnějšímu rozlišení

KIP/MR-4

v po et prvk matice a vah
Výpočet prvků matice a vah
 • vyplníme horní trojúhelníkovou matici a doplníme

sii = 0 pro všechna i

sji = 1/sij pro všechna i,j

 • stanovení vah:
  • exaktní
   • výpočet vlastního vektoru matice relativních důležitostí
   • metoda nejmenších čtverců: minimalizace
  • aproximativní

KIP/MR-4

aproximativn stanoven vah
Aproximativní stanovení vah
 • Postup 1:
  • prvky každého sloupce Saatyho matice vydělíme součtem prvků tohoto sloupce
  • pro takto sloupcově normalizovanou matici sečteme prvky v každém řádku
  • vydělíme tyto řádkové součty součtem všech prvků sloupcově normalizované matice a tak získáme odhady vah odpovídajících kritérií
 • Postup 2
  • stanovíme geometrické průměry řádků Saatyho matice (vynásobíme a vypočteme n-tou odmocninu) a normalizujeme (vydělíme součtem všech geom. průměrů)  odhady vah kritérií

KIP/MR-4

p klad
Příklad

hodnocení uchazečů o spolupráci

KIP/MR-4

p klad z v ry
Příklad - závěry
 • v tomto příkladu se váhy stanovené různými metodami velice dobře shodují
 • při uplatnění Saatyho metody obvykle dochází k výraznější diferenciaci vah kritérií; je třeba si uvědomit, že počty bodů v tabulce vah vyjadřují intenzitu preferencí (násobky nebo podíly vah vzájemně srovnávaných kritérií)

KIP/MR-4

postupn rozvrh vah
Postupný rozvrh vah
 • seskupení kritérií do dílčích skupin podle příbuzné věcné náplně
 • stanovení normovaných vah skupin kritérií
 • stanovení vah kritérií v jednotlivých skupinách (normovaných ve skupinách)
 • výsledná váha = váha skupiny * váha kritéria ve skupině

KIP/MR-4

p klad postupn rozvrh vah
Příklad - postupný rozvrh vah
 • K1 – objem exportu
 • K2 – dosahovaná cena v zahraničí
 • K3 – počet zaměstnanců
 • K4 – energetická náročnost
 • K5 – náročnost na opravy a údržbu
 • K6 – hlučnost v provozu
 • K7 – exhalace v provozu
 • K8 – náročnost na fyzicky namáhavé práce

S1

S2

S3

KIP/MR-4

v hody postupn ho rozvrhu vah
Výhody postupného rozvrhu vah
 • snížení náročnosti na rozhodovatele – nemusí posuzovat váhové relace obsahově zcela odlišných kritérií
 • dodržení stanovených relací skupin kritérií – důležité zvláště v případě nevyváženosti souboru kritérií

KIP/MR-4

kompenza n metoda
Kompenzační metoda
 • určíme hypotetickou variantu, která bude mít nejhorší možné dopady vzhledem ke všem kritériím
 • Určíme kritérium, u kterého je změna z nejméně preferované hodnoty na nejvíce preferovanou považována za nejdůležitější, přiřadíme mu hodnotu 100
 • Analogicky určíme kritérium, u kterého je změna z nejméně preferované hodnoty na nejvíce preferovanou považována za druhou nejdůležitější a podobně pokračujeme, dokud nejsou všechna kritéria seřazena podle významnosti změn
 • porovnáme důležitost zlepšení prvního kritéria z nejhorší hodnoty na nejlepší s podobným zlepšením druhého kritéria
 • tento krok opakujeme pro ostatní kritéria
 • výsledné váhy znormujeme

KIP/MR-4

kompenza n metoda p
Kompenzační metoda – př.
 • majitel prodejny vybírá dodavatele pečiva a stanoví následující kritéria:
 • K1: celkové náklady odpovídající průměrné týdenní spotřebě včetně dopravy
 • K2: hodina ranní rozvážky (prodejna otevírá v 7 hod.)
 • K3: reference kvality služeb (1 – 5, 1 nejlepší)
 • K4: forma placení, doba splatnosti faktur
 • PŘÍKLAD

KIP/MR-4

stanoven vah krit ri z v r
Stanovení vah kritérií - závěr
 • váhy kritérií jsou prakticky vždy subjektivně ovlivněny
  • použitou metodou
  • subjektem, který váhy stanovuje
 • zvýšení spolehlivosti:
  • větší počet metod
  • větší počet hodnotitelů (nezávisle – v týmu), možnost užití koeficientů kompetence

KIP/MR-4

metody hodnocen variant
METODY HODNOCENÍ VARIANT
 • vícekriteriální funkce utility
 • jednoduché metody stanovení utility variant
 • párové srovnávání variant
 • kompenzační metoda
 • praktické uplatnění metod vícekriteriálního hodnocení

KIP/MR-4

v cekriteri ln funkce utility
Vícekriteriální funkce utility

(funkce užitku, užitková funkce, preferenční funkce)

 • přiřazuje každé variantě rozhodování utilitu (užitek, hodnotu) vyjádřenou reálným číslem
 • aditivní funkce utility

X … varianta rozhodování

ui … dílčí funkce utility i-tého kritéria

xi … důsledek varianty vzhledem k i-tému kritériu

vi … váha i-tého kritéria

n … počet kritérií hodnocení

KIP/MR-4

d l funkce utility
Dílčí funkce utility
 • změna ohodnocení v závislosti na změnách hodnoty kritéria
 • vlastnosti dílčí funkce utility:
  • kritéria výnosového typu: rostoucí
   • konkávní: rozhodovatel cení stejné přírůstky hodnot kritéria stále méně
   • konvexní: rozhodovatel cení stejné přírůstky hodnot kritéria stále více
   • lineární: rozhodovatel cení stejné přírůstky hodnot kritéria stále stejně
  • kritéria nákladového typu: klesající
   • konkávní: rozhodovatel cení stejné přírůstky hodnot kritéria stále více
   • konvexní: rozhodovatel cení stejné přírůstky hodnot kritéria stále méně
   • lineární: rozhodovatel cení stejné přírůstky hodnot kritéria stále stejně

KIP/MR-4

slide58

ui(xi)

1

1 … konkávní

2 … konvexní

3 … lineární

1

3

2

0

KIP/MR-4

p edpoklady pou it
Předpoklady použití
 • aditivní funkce utility – předpokládá preferenční nezávislost souboru kritérií
 • váhy kritérií se určují pomocí kompenzační metody
 • Fotr J., Hořický K.: Rozhodování, Praha, Institut řízení, 1988
 • dále se budeme věnovat jednoduchým metodám stanovení utility

KIP/MR-4

jednoduch metody stanoven utility
Jednoduché metody stanovení utility
 • celkové ohodnocení = vážený součet dílčích ohodnocení

H j… ohodnocení j-té varianty

vi … váha i-tého kritéria

hij … dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu

n … počet kritérií hodnocení

m … počet variant

 • Na základě celkového ohodnocení stanovíme preferenční uspořádání variant

KIP/MR-4

p edpoklady pou it1
Předpoklady použití
 • Zjednodušení oproti vícekriterální funkci utility:
  • neověřuje se preferenční nezávislost kritérií (pokládá se za apriori danou)
  • váhy kritérií se nemusí stanovit kompenzační metodou, ale libovolnou z metod popsaných dříve
  • dílčí funkce utility se určují jednoduchými postupy, popsanými dále

KIP/MR-4

metoda v en ho po ad
Metoda váženého pořadí
 • dílčí ohodnocení variant se určuje podle pořadí variant vzhledem k odpovídajícím kritériím:

hij = m +1 - pij

pij … pořadí j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu

m … počet variant

 • ohodnocení vychází pouze z pořadí variant, neodráží rozdíly mezi hodnotami kritérií (např. při hodnocení podle zisku nezávisí na skutečné výši zisku, pouze na pořadí)
 •  metoda vhodná pouze pro kvalitativní kritéria

KIP/MR-4

expertn stanoven d l ch ohodnocen
Expertní stanovení dílčích ohodnocení
 • přiřazení bodů ze zvolené stupnice (1-10, 1-100)
  • nejnižší ohodnocení (1 bod) – nejhorší
  • nejvyšší ohodnocení (10, 100 bodů) – nejlepší
 • umožňuje respektovat nelinearitu
 • značná náročnost na hodnotitele
 • validita celkového ohodnocení variant závisí na kvalitě a kompetenci hodnotitele

KIP/MR-4

line rn d l funkce utility
Lineární dílčí funkce utility
 • kvalitativní kritéria: přiřazení bodů
 • kvantitativní kritéria:
  • nejhorší hodnotě kritéria xi0 přiřadíme hodnotu 0
  • nejlepší hodnotě kritéria xi* přiřadíme hodnotu 1 (100)
 • výhoda: snížení subjektivity
 • předpoklad linearity zpravidla přijatelný
 • POZOR: je třeba rozlišit kritéria výnosového a nákladového typu při stanovení nejlepší a nejhorší hodnoty kritéria

KIP/MR-4

slide65

1

h

0

xi0

xij

xi*

KIP/MR-4

metoda b zick varianty
Metoda bázické varianty
 • porovnání hodnot důsledků variant s hodnotami bázické varianty (etalonu)
 • kritéria výnosového typu: lineární
 • kritéria nákladového typu: hyperbola
 • xib, i=1,…n – důsledky bázické varianty vzhledem k jednotlivým kritériím
 • u kritérií výnosového typu se předpokládá konstantní růst přínosu při stejných přírůstcích hodnot kritérií, u kritérií nákladového typu pokles přínosu

KIP/MR-4

modifikace b zick metody pattern
Modifikace bázické metody (PATTERN)
 • základem hodnocení (bázickou variantou) je varianta s nejhoršími soubory kritérií
 • kritéria výnosového typu: xij≥ xi0
 • kritéria nákladového typu: xij≥ xi0
 •  ohodnocení variant s nejhoršími důsledky = 1

KIP/MR-4

p klad 1
Příklad - 1
 • hodnocení souboru 6 investičních variant vzhledem ke 4 kritériím hodnocení
  • rentabilita kapitálu (%)
  • produktivita práce (1000 Kč/prac.)
  • energetická náročnost (GJ/mil. Kč produkce)
  • kilogramová cena (USD/kg produkce)
 • váhy stanovené pomocí metod popsaných v oddílu STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ

KIP/MR-4

p klad 2
Příklad - 2
 • vyloučíme dominované varianty (existuje varianta, která je alespoň v podle jednoho kritéria lepší a podle žádného kritéria není horší než dominovaná varianta): V6 je dominována V1
 • VÝPOČET

KIP/MR-4

p rov srovn v n variant
PÁROVÉ SROVNÁVÁNÍ VARIANT
 • Saatyho metoda
 • metody založené na prazích citlivosti
 • vhodné pro hodnocení souboru variant podle kvalitativních nebo smíšených kritériích

KIP/MR-4

saatyho metoda1
Saatyho metoda
 • postup podobný Saatyho metodě pro stanovení vah, srovnávanými objekty nejsou kritéria, nýbrž varianty rozhodování
 • Prvky sijSaatyho matice představují odhady poměrů dílčích ohodnocení variant i a j vzhledem k danému kritériu hodnocení
 • určí se dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím hij (kritérium i, varianta j)
 • PŘÍKLAD - SAATY

KIP/MR-4

prahy citlivosti
Prahy citlivosti
 • stanovíme preference dvojic variant, neurčujeme velikost těchto preferencí
 • matice preference V: Vij je součtem vah kritérií, z jejichž hlediska rozhodovatel preferuje variantu i před variantou j
 • prahy citlivosti:
  • práh preference: udává, jak velký musí být rozdíl mezi součtem vah kritérií, podle nichž je preferována varianta i před j a součtem vah kritérií, podle nichž je preferována varianta j před i, aby mohla být i preferována před j z hlediska všech variant
  • práh indiference: je-li rozdíl menší, pak jsou varianty považovány za rovnocenné

KIP/MR-4

slide75
nezískáme číselné celkové ohodnocení jednotlivých variant
 • výsledkem je rozklad souboru hodnocených variant do indiferenčních tříd a preferenční uspořádání těchto tříd

KIP/MR-4

kompenza n metoda1
KOMPENZAČNÍ METODA
 • nevyužívá váhy kritérií
 • iterační proces, který využívá
  • (praktické) dominace k postupné eliminaci variant
  • ekvivalentních výměn k postupné eliminaci kritérií
 • výsledkem je jediná (optimální) varianta nebo několik málo variant s jedinou dominující

KIP/MR-4

dominace
Dominace
 • dominace: A dominuje B, pokud je lepší alespoň podle jednoho kritéria a podle žádného není horší
 • praktická dominace: A prakticky dominuje B, pokud je počet kritérií podle kterých je A lepší, výrazně větší než počet kritérií podle kterých je A horší

KIP/MR-4

dominance p klad
Dominance - příklad
 • K1, K2, K4, výnosová, K3, nákladové
 • C je dominována B: horší podle K1, K2, K3, stejná podle K4
 • A prakticky dominovaná B: podle K1, K4 je lepší B, podle K2 je lepší A, podle K3 jsou A, B rovnocenné

KIP/MR-4

ekvivalentn v m ny
Ekvivalentní výměny
 • postupná eliminace kritérií, vzhledem ke kterým jsou důsledky všech variant přibližně stejné
 • ekvivalentní výměna: zlepšení hodnoty jednoho kritéria při současném zhoršení hodnoty jiného kritéria tak, aby se nezměnilo celkové ohodnocení varianty

KIP/MR-4

ekvivalentn v m ny p klad 1
Ekvivalentní výměny – příklad 1
 • investiční projekty A a B
 • kritéria: rentabilita kapitálu a tržní podíl

varianta

kritérium

jde o dvojici nedominovaných variant; cíl – varianty se liší z hlediska jediného kritéria

KIP/MR-4

slide81
možnosti: zvolme rentabilitu kapitálu; pak lze ekvivalentní výměnu provést buď u varianty A (zvýšení rentability z 10 na 12%) nebo B (snížení z 12 na 10%)
 • zvolme B; pak se budeme ptát, jaké zvýšení podílu na trhu by kompenzovalo pokles rentability – předpokládejme, že zvýšení ze 14,5 na 18,5%

KIP/MR-4

slide82
Stav po ekvivalentní výměně

varianta

kritérium

 • Lze vyloučit kritérium rentability
 • Podle podílu na trhu je lepší varianta A

KIP/MR-4

ekvivalentn v m ny p klad 2
Ekvivalentní výměny – příklad 2
 • Rozhodnutí o prodloužení pronájmu kanceláře nebo jejím přestěhování
 • kritéria:
  • K1 – doba dopravy do zaměstnání (min. v dopravní špičce)
  • K2 – dosažitelnost pro klienty (% klientů, jimž trvá cesta do kanceláře méně než 1 hod.)
  • K3 – vybavenost kanceláře (fax, telefon, internet, …)
  • K4 – velikost kanceláře (m2)
  • K5 – měsíční nájemné (Kč)

KIP/MR-4

slide84
kromě K3 jsou všechna kritéria kvantitativní, zvolíme třístupňovou stupnici (A – úplné, B- částečné, C- žádné)
 • K1, K5 kritéria nákladového typu
 • K2, K4 kritéria výnosového typu
 • po vyloučení zjevně nevyhovujících variant se do závěrečného hodnocení dostaly 4 varianty M1, M2, M3, M4 a dosavadní sídlo M5
 • matice důsledků

KIP/MR-4

slide85
M5 dominována M2
 • M4 prakticky dominuje M1
 • ekvivalentní výměna 1 (EV1): M2, M4 mají stejnou dobu dopravy; předp. zvýšení u M3 na 25 min. je kompenzováno zvýšením dosažitelnosti ze 70% na 78%  lze vyloučit K1
 • EV2:
  • pro M3 je zlepšení vybavenosti z C na B ekvivalentní zvýšení nájemného z 12 000 Kč na 14 000 Kč
  • pro M4 je zhoršení vybavenosti z A na B ekvivalentní snížení nájemného z 16 000 Kč na 14 500 Kč
  •  lze vyloučit K3 (všechny varianty rovnocenné)

KIP/MR-4

slide86
eliminace M3 (je dominována M2)
 • EV3: pro M2 je zvětšení plochy z 35 na 42,4 m2 ekvivalentní zvýšení nájemného na 15 000 Kč  M4 dominuje M2
 • celkově nejvýhodnější je varianta M4

KIP/MR-4

doporu en ke kompenza n metod
Doporučení ke kompenzační metodě
 • Začněte s nejsnadnějšími výměnami
 • Soustřeďte se na velikost výměny
 • Hodnota změny závisí na výchozí hodnotě kritéria (změna plochy z 10 na 20 m2 je významnější než změna z 20 na 30 m2
 • Výměny by měly být vzájemně konzistentní (pokud jsme ochotni vyměnit A za B a B za C, měli bychom být ochotni vyměnit i A za C, např. pokud prodloužení doby dopravy o 10 min. považujeme za ekvivalentní zlepšení dosažitelnosti pro klienty o 15% a toto zvýšení za ekvivalentní zvýšení nájemného o 2000 Kč, mělo by být ekvivalentní i prodloužení doby dopravy o 10 min za snížení nájemného o 2000 Kč
 • Používejte důvěryhodné informace

KIP/MR-4

kompenza n metoda z v r
Kompenzační metoda - závěr
 • i když je metoda relativně snadná, vyžaduje určitou praxi
 • přednosti:
  • nutí přemýšlet o výměnách racionálním a měřitelným způsobem
  • přispívá k lepšímu pochopení toho, co a jak je pro organizaci (nebo i jednotlivce) důležité

KIP/MR-4

pozn mky
POZNÁMKY
 • preferenční uspořádání závisí na:
  • váhách kritérií,
  • metodě vícekriteriálního hodnocení,

které jsou subjektivně ovlivněny 

 • model vícekriteriálního hodnocení by měl být považován za nástroj experimentování. Je vhodné použít různé váhy a metody a pouze když preferenční uspořádání není citlivé na jejich výběr, lze ho použít jako podklad pro volbu varianty určené k realizaci; v opačném případě je nutné se vrátit ke stanovení vah a volbě metody

KIP/MR-4

slide90
Výběr optimální varianty je podmíněn následujícími předpoklady:
  • soubor kritérií je úplný, tj. obsahuje všechna významná hlediska a faktory; opominutí určitých významných hledisek může vést k tomu, že realizace zvolené varianty nesplní očekávání
  • důsledky zvolené varianty nabudou po její realizaci předpokládaných hodnot; existence rizika a nejistoty

KIP/MR-4

pou it literatura
Použitá literatura
 • Fotr J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter J.: Manažerské rozhodování, Ekopress, 2006, ISBN 80-86929-15-9

KIP/MR-4