LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Download
1 / 8

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ omezují, vylučují, případně podmiňují: umísťování staveb využití území - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ omezují, vylučují, případně podmiňují: umísťování staveb využití území opatření v území Limity odvozené z obecně platných předpisů - zákonů, vyhlášek, ČSN a jiných norem navrhované zpracovatelem ÚPD podle požadavků pořizovatele, případně podle vlastního názoru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ omezují, vylučují, případně podmiňují: umísťování staveb využití území' - pepin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

 • omezují, vylučují, případně podmiňují:

  • umísťování staveb

  • využití území

  • opatření v území

 • Limity

 • odvozené

 • z obecně platných předpisů - zákonů, vyhlášek, ČSN a jiných norem

 • navrhované

 • zpracovatelem ÚPD podle požadavků pořizovatele, případně podle vlastního názoru


 • Funkční využití území má dvě stránky:

 • • účel využití, t.j. určení, pro jakou činnost (funkci, funkční složku) a jakým způsobem je území využito.

 • • intenzitu využití, která je určena množstvím jednotek činnosti (funkce) na jednotku území (např. množství bydlících obyvatel na jednotku plochy - obyv./ha, vyjádřené hustotou obyvatelstva, množstvím funkčních nebo podlažních ploch/ha apod.)

 • Určitá intenzita využití území může být podle konkrétních okolností přínosná nebo škodlivá jak pro využívání území člověkem (např. počet osob v rekreačním území), tak z hlediska přírodních zájmů (ochrana ekosystémů).


 • Fyzické využití území má také dvě stránky:

  • druh využití (zastavěné území, druh zástavby, volné plochy a jejich druh - např. zeleň, náměstí apod.),

  • intenzitu využití, která udává v podstatě poměr mezi zastavěnými a volnými plochami, podlažnost apod.

  DŮVODY PRO OMEZENÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

  Potřeba limitů:

  • vyplývá z "Listiny základních lidských práv a svobod" - má chránit základní práva člověka v území, tedy právo na přiměřený prostor a v něm obsažené životní podmínky (střetávání ekonomických a sociálních zájmů),

  • je vyvolána potřebou ochrany přírody,

  • je dána potřebou vstupních údajů pro zpracování ÚPD,

  • vyplývá z potřeby řídicích nástrojů pro samosprávu a státní správu.

  Obecným základem stanovení většiny limitů jsou požadavky udržitelného rozvoje.


  Limity využití území jsou vlastně hranicí (překážkou) pro využití území, a to hranicí relativně nepřekročitelnou.

  Příklady nejčastějších faktorů, které působí jako příčiny pro vyhlášení limitů využití území:

  Určitá činnost produkuje vedlejší efekty, které narušují život (životní prostředí) obyvatel (hluk, exhalace apod.). Limit buď zakazuje umístění takové činnosti do určitých území nebo stanovuje přípustnou míru vnějšího působení, případně odstupy a ochranná pásma.

  Určitá činnost je mimořádně citlivá na vnější vlivy (např. nemocnice, speciální výroba apod.), limit stanovuje podmínky okolního působení pro lokalizaci této investice.

  Potřeba chránit území vyhrazená pro efektivní ekonomické činnosti,zdroje vody a nerostných surovin, případně zemědělský půdní fond.


  Potřeba upřesnit obecné (zejména technické) podmínky výstavby.

  V území, které je mimořádně ekologicky labilní, je třeba přesně stanovit např. limity jeho zemědělského využívání.

  Potřeba omezení jakéhokoli využití území pro potřeby člověka:

  V území, které je mimořádně ekologicky cenné (např. zvláště chráněné území přírody nebo významné krajinné prvky) nebo je

  potřebné pro uchování ekologické rovnováhy okolních ploch (např. prvky územního systému ekologické stability),


  Členění limitů výstavby.

  -podle funkčních složek (bydlení, rekreace, výroba, atd.),

  -podle oborů, kterých se týkají ( např. životní prostředí)

  -podle doby platnosti (limity s trvalou nebo časově omezenou dobou platnosti),

  -podle rozsahu závaznosti (celostátní, regionální, místní)

  -podle limitovaného procesu (výstavba, provoz, užívání)

  -podle stupně závaznosti (zásadně nepřekročitelné, podmíněně překročitelné)


  • Druhy limitů výstavby.

   • A. Limity intervalové

   • omezení shora (méně než)

   • omezení zdola (více než)

   • konstanty.

   • B. Limity vyjádřené jako příkazy a zákazy.

   • C. Předběžné správní podmínky

   • (např. povinné vyžádání stanoviska správního orgánu)


  REGULATIVY výstavby.

  jsou společným vyjádřením základních zásad uspořádání území a limitů jeho využití v územně plánovací dokumentaci (ÚPD),

  regulativy jsou závazné po vydání ÚPD


  ad