1 / 21

Ajankohtaista ymp rist tuessa ja LFA:ssa Antti Hietala

K

penha
Download Presentation

Ajankohtaista ymp rist tuessa ja LFA:ssa Antti Hietala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 2.3.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012

  2. Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Tukikelpoisuuksien myöntäminen v. 2012

  3. Yhteiset muutokset v. 2012 Vuonna 2012 annettavien sitoumusten ja erityistukisopimusten ala saa vähentyä enintään 10 % sitoumus- tai sopimuskauden aikana (ohjelman toimeenpanoasetuksen EY 1974/2006 muutos, art. 44) -> Muutos VNA 366/2007, 8 ja 21 § Viherlannoitusalaksi voidaan hyväksyä öljyretikka- ja valkosinappialat (ilmoitetaan viherlannoitusnurmena kasvulohkolomakkeella 102B) ns. saneerauskasvi erityisesti sokerijuurikaslohkoilla alalla ei tarvitse olla 20 % typensitojakasvia käytetty siemenseos ilmoitettava lisätiedoissa Sähköinen tukihaku!Sähköinen tukihaku!

  4. Ympäristötuki Ympäristötukisitoumukset V. 2007 sitoutuneet voivat jatkaa 5-vuotista sitoumusta kahdella vuodella (30.4.2014 asti) Ei ikärajoitetta, yli 65-vuotias voi hakea jatkoa Sitoumuksen jatkoa haetaan lomakkeella 101B (onnistuu sähköisenä) Uudet sitoumukset 2012 (rajoitettu mahdollisuus) Sitoumus siirretään aina kun vain mahdollista Sitoumuksen jako useammalle mahdollinen tietyissä tapauksissa (spv, perinnönjako, ositus, yhtymän purku) (laki 1440/2006, 9 §) Komission vaatimus ravinnetasetoimenpiteestä sitoumuksiin v. 2012 alkaen Komission vaatimus ravinnetasetoimenpiteestä sitoumuksiin v. 2012 alkaen

  5. Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen yhteydessä Lomakkeella 438 (onnistuu sähköisenä) Ei postiteta erillisenä: liitteenä täyttöohjeessa ja internetsivulla suomi.fi/lomakkeet Koskee koko maassa korkeintaan n. 1/3:aa ja C-alueella n. 1/10:aa tuenhakijoista

  6. Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen yhteydessä Koskee v. 2007 sitoutuneita Vaihtaminen muuksi ja/tai luopuminen jos sitoumuksella on seuraavia lisätoimenpiteitä: viljelyn monipuolistaminen tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö lannan levitys kasvukaudella Kasvipeitteisyys-lisätoimenpiteen muuttaminen vaativammaksi A- ja B- tukialueella peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus -> peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys tai peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys -> peltojen tehostettu talviaik. kasvip.

  7. Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen yhteydessä C- tukialueella ”laajaperäinen nurmituotanto” on mahdollista valita jatkositoumuksen yhteydessä Erityistukisopimuksen lietelannan sijoittamisesta peltoon voi tehdä, jos luopuu lannan levitys kasvukaudella -lisätoimenpiteestä

  9. Ympäristötuki Lisätoimenpiteet jatkositoumuksen aikana Viljelyn monipuolistaminen (MMMa 503/2007 29 §, muut 66/2012) : -viljelykiertosuunnitelma tehtävä sitoumuskauden (v. 2013) loppuun saakka (tehtynä viimeistään 30.6.2012) Ravinnetaseet (MMMa 503/2007 32 §, muut 66/2012): -ravinnetaseen toimenpidesuunnitelma tehtävä myös kuudennen sitoumusvuoden jälkeen -suunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutettava seitsemäntenä sitoumusvuonna

  10. Ympäristötuki Lisätoimenpiteiden muuttaminen Muuttaminen onnistuu voimassa olevien säädösten rajoissa lisätoimenpiteitä oltava A- ja B-tukialueella 1-4 kpl ja C- tukialueella 0-2 kpl puutarhatiloilla ei tarvitse olla lisätoimenpiteitä (viljelyksessä yli 0,5 ha puutarhakasveja) lisätoimenpiteen ehdot selvitettävä ennen sitoutumista!

  11. Luonnonhaittakorvaus Uuden 5-vuotisen sitoumuksen voivat antaa viljelijät, joilla aiempaa sitoumusta ei ole aiempi sitoumus päättyy tänä vuonna (eli v. 2007 annettu) tulee uutta tukikelpoista alaa (ks. jäljempänä olevat kalvot) Hallinnassa vähintään 3 ha tukikelpoisia tai tukikelpoiseksi keväällä 2012 hyväksyttäviä lohkoja Sitoumusehdot voivat muuttua 2014 jos täydentävät ehdot, kansallinen lainsäädäntö tai rahoituskehykset muuttuvat muutostilanteessa mahdollista luopua ilman takaisinperintää

  12. Luonnonhaittakorvaus Ikävaatimus Hakijana olevan luonnollisen henkilön tai tämän puolison oltava 18-65-vuotias Sitoumusta ei voida hyväksyä, jos hakija on täyttänyt 65 vuotta sitoumuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 30 päivänä tai tätä aikaisemmin. Sitoumus voidaan kuitenkin hyväksyä, jos hakijan puoliso ei ole edellä tarkoitetulla tavalla yli 65-vuotias (laki 1440/2006 7 §, muut. 269/2008) Yhteisömuotoiselta tai yhtymältä vaaditaan, että yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen Sitoumuksen hyväksymisestä päättää toimivaltainen viranomainen

  13. LFA:n kansallinen lisäosa Voi sitoutua vain, jos sitoutuu yhtä aikaa LFA:han Sitoutuminen samaksi 5-vuotiskaudeksi Sitoumusehdot voivat muuttua 2014 Muutostilanteessa mahdollista luopua ilman takaisinperintää Ikävaatimus LFA:n mukainen Sitoutuminen kasvi- tai eläintilana Kotieläintilalla vähintään 0,4 ey/ha TAI 0,2 ey/ha ja 10 ey Kotieläintilan statuksen voi menettää jos tukikelpoinen peltoala kasvaa

  14. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat Peruslohkolle voidaan myöntää tukikelpoisuus, jos hakijan lohko täyttää myönnön edellytykset Yli 65-vuotiaalta tulevat tukikelvottomat alat tilusjärjestelylohkot ”jonolohkot” sitoumus täyttää myönnön edellytykset, eli lohko voidaan liittää vanhaan sitoumukseen (ympäristötuessa ja LFA:ssa) lohko voidaan hyväksyä uuteen sitoumukseen (vain LFA:ssa)

  15. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat Yli 65-vuotiailta tulevat alat ja tilusjärjestelyjen kautta tulevat alat (VNa 366/2007, 4 §) voidaan aina liittää sitoumukseen Tukikelvottoman alan liittäminen sitoumukseen (VNa 366/2007, 10 §) tukikelvottomia aloja voidaan liittää sitoumukseen, jos sitoumusaikaa on jäljellä yli 2 vuotta ja uusi ala on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha Tukikelvottomien jonolohkojen ryhmät hakua koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (annetaan maaliskuussa)

  16. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat VNa 366/2007 perusteella tukikelpoiseksi hyväksyttävissä: Yli 65-vuotiaalta sitoutumattomalta tulevat alat (4 §) ei sitoutunut kyseiseen tukeen, viljelijä tai puolisonsa yli 65-vuotias, itse viljellyt siirtyvää peltoalaa edeltävänä kasvukautena, siirtyvä määrä yhteensä yli 2 ha ja mahdollinen vuokrasopimus kattaa lopun sitoumuskauden. Tilusjärjestelyalat (4 §) Kiinteistönmuodostamislain 88 §:n mukaisen lainvoimaisen uusjakosuunnitelman mukaisesti viljelijän haltuun tulleet tukikelvottomat peltoalat, edellyttäen, että hallinnasta on myös poistunut tukikelpoisia aloja

  17. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat Ympäristötuki Jatkositoumuksiin voidaan liittää uusia aloja, jos niiden määrä on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha (pienillä tiloilla) Myös 2009-2011 annettuihin sitoumuksiin voidaan liittää uusia aloja, joiden määrä on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha (pienillä tiloilla) 2008 sitoumuksiin ei voida liittää uusia aloja (paitsi 65 v. lohkoja ja tilusjärjestelylohkoja)

  18. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat Luonnonhaittakorvaus 2009-2011 sitoumuksiin voidaan liittää lohkoja, jos niiden määrä on alle 50 % vertailualasta tai enintään 2 ha (pienillä tiloilla) jos määrä on suurempi, voidaan antaa uusi sitoumus kokonaan uusiin viisivuotisiin sitoumuksiin voidaan hyväksyä uusia lohkoja 2008 sitoumuksiin ei voida liittää uusia lohkoja (paitsi 65 v. lohkoja ja tilusjärjestelylohkoja)

  19. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat (Luonnos) Hakuasetuksessa muut tukikelpoisiksi haettavat alat: ”jonolohkot”

  20. Tukikelpoisiksi hyväksyttävät alat (Luonnos) Jonolohkohaku 2012 –suunnitelma Haku 30.4. mennessä Päivitetty lomake 213 Haku perustuu lohkohistoriaan Kaikki jonolohkoryhmät haettavissa Korkeintaan 18 300 hehtaaria hyväksytään Määrän ylittyessä tukikelpoisuuden myöntöä rajoitetaan

  21. Yhteystietoja LFA:han ja ympäristötukeen liittyvät kysymykset/asiat ymparistotuki@mavi.fi etunimi.sukunimi@mavi.fi hlökohtaiset puhelinnumerot ja tehtäväluettelo Mavin sivuilla yhteystiedoissa

More Related