1 / 10

RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL

RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL. Testing av forskjellige rist-typer og materialer med hensyn til vannstrøm gjennom ristene. Forsøk utført ved IFREMER sin gjennomstrømningstank, Boulogne, 14-15 mai 2012. Bakgrunn.

breena
Download Presentation

RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL Testing av forskjellige rist-typer og materialer med hensyn til vannstrøm gjennom ristene. Forsøk utført ved IFREMER sin gjennomstrømningstank, Boulogne, 14-15 mai 2012.

  2. Bakgrunn. Utvikling av rist i trålfisket etter kolmule og øyepål i Nordsjøen kom som en naturlig oppfølger av arbeidet med rist i fisket etter sild Vestfjorden, startet i 2005. Arbeidet med rist i Nordsjøen pågikk i ca tre år, delvis med stålrister, delvis med Flexipanel (færøysk panel med plastrør). Resultat: Stålristene kom absolutt best ut, med god utsortering av konsum fisk(les: sei), og lavt tap av målart som kolmule og øyepål. Flexipanelet gav også akseptable resultat når panelet ble oppspent med jerntstang, men var svært utsatt for skade. Rist anbefales innført i fisket 2010 (?)

  3. Oppfølging av arbeid på rist-alternative materialer. • 2009/2010: Fiskerinæringen anmoder Fiskeridirektoratet om å forsøke alternative ristmaterialer • Forsøk 2010 med ”Carlsen”-plastrister, samme total sorterings flate som stålrister 140 cm x 360cm. Rektangulære spiler 10 x40 m.m. Meget bra utsortering av konsumfisk, Katastrofalt tap av kolmule og øyepål. 15-20 %, og helt opp i 30 % tap. Kontroll-hal med stålrist gir nærmest nulltap kolmule/øyepål , og fortsatt god utsortering av konsumfisk. Mistenker dårlig gjennomstrømning i plastrist som årsak. • Forsøk 2011. Nye plastrister lages, spilprofil endres til dråpeform for om mulig å øke vannstrøm gjennom rist. Forsøk viser liten forbedring, noe bedre med ledepanel. De tynne plastspilene holder ikke mål, opptar S-form etter kort tids bruk. Kan synes om om plastristen ”klogger”; det vil si at fisken ikke sklir så lett langs ristflaten som ved bruk av stål.

  4. Oppfølging: alternative metoder: • 2011: • Resultater med plast rist er nedslående, men vi har ingen sikker årsak til tap av målårt. Mistenker redusert vanngjennomstrøm, og dermed en form for oppstuving av vann foran rist – noe som igjen fører til at fiskeutslippet kan åpnes (?). • 2011/2012: • Tar kontakt med IFREMER, Frankriket med forspørsel om testing av fullskala rist med fart på opptil ca 3 knop. Instituttet mener dette er mulig. Avtaler testforsk medio mai 2012. • Fiskeridirektoratet inviterer næring og redskapsindustri til å være med på forsøkene i tanken i Boulogne. • Danske interessenter inviteres med på forsøk.

  5. Forsøk ved IFREMER, 14-15 mai 2012.”Flow characterization behind trawlgrids” Det foretas målinger av : 1: Stålrist 40 mm 2 : Carlsen Composite rist (40 mm, rektangulær og dråpeforme 3: Cosmos rist, Dråpeformet og flate spiler. 4: Dansk plast rist med H-formet spiler, 35 mm Alle ristene har om lag samme ytre dimensjon og er montert i nettseksjoner av tilnærmet samme størrelse. Alle seksjoner spennes opp i samme rammeverk i forkant/bakkant av ristseksjon

  6. Måleutstyr og målte verdier: Hastighet på vannet måles ca 2 meter foran rist, og om lag like langt bak rist. Ved start måles referansehastighet på vann foran rist, denne justeres i hvert enkelt tilfelle til 1.3 m/s, det vil si ca 2,6 knop. Dette er en verdi som tidligere har vært målt i fullskala om bord på ”Johan Feyer”, ved tauehastighet på 3.2 knop. Hastighet på vann måles gjennom hele vannsøylen inne i seksjonen, og gis som et gjennomsnitt i tabellen. Standardavik forteller mye om variasjon i hastighet og gir også et bilde av turbulens bak rista. Referanse hastighet: 1,30 m/s +/-0,02, Standard avvik ca 0,06 m/s.

  7. Rist-type Gj.sn hastighet Standard avik bak rist STÅL RIST 1.32 m/s 0,06 m/s Cosmos rist Dråpeformet 0,97 m/s 0,20 m/s Cosmos rist flat profil 1.32 m/s 0,09 m/s Carlsen Compos rekt 1,08 m/s 0,23 m/s Carlsen Comos drop shape 0.90 m/s 0,22 m/s ”Danish grid” (35m/m) 0,82 m/s 0,23 m/s ”Danish grid” (40 m/m) 0,79 m/s 0,23 m/s

  8. Kommentarer resultat. STÅLRIST: Gir absolutt best resultat både med hensyn til gjennomstrømning og standard-avvik. Samme fart foran som bak rist. Standard avvik gir bud om lite turbulens bak rist. Gode strømningsforhold COSMOS RIST dråpeformet: Gir noe lavere fart bak rist, betyr at noe av vannet må ha forlatt seksjonen foran rist. Standard avvik i fart stort: det er en god del turbulens bak rist. COSMOS RIST flate, tynne spiler. God fart på vann, lite standard avvik. Risttype svært grei, men svak i utforming, må ha ytre forsterkning under bruk.

  9. Kommentarer resultat fortsettelse: CARLSEN Composite dropshape: Reduksjon i hastighet på vann med ca 0,8 knop gjennom rist, stort standard-avik. Gir mye turbulens bak rist CARLSEN Composite rektangular shape. Redukjson også her , men mindre enn med rektangular spiler (?): Dansk øyepålrist, 35 og 40 m/m. Testens dårligste resultat, vannstrøm nesten halvert, standardavik stort, mye turbulens bak rist. Mye vann må strømme ut foran rist, kompliserte (?) strømningsforhold rett foran rist.

  10. GENERELL KOMMENTARER. Stor forskjell i hastighetsreduksjon gjennom stål og plastrist (Carlsen Composite) Redusert vannhastighet gjennom rist kan kun skje dersom vann baner seg vei ut , enten gjennom nett foran rist, gir opphav til ”kledning/masking” ut gjennom fiske-utslipp, og da med tap av småfisk som tar samme vei som vannet som strømmer ut fiskeutslippet. Alle ristene med stor reduksjon i fart og stort standard-avik hadde brede rammer , både rundt ristene og som tverrstag. Brede rammer/tverrstag gir mindre lysåpning og dermed mindre åpning for vann å strømme gjennom. Profil av hastighet fra topp-panel til bunnpanel gir godt bilde av at vannhastighet er minst rett bak tverr-stagene på plast-ristene. Volum av stål i tverstag er mindre enn 1/5 del av volum plast i tverrstag Carlsenrist. STÅL GIR DE BESTE RESULTAT , BÅDE MHT FART OG TURBULENS BAK RIST.

More Related