Download
rist i fisket med sm masket tr l etter kolmule og yep l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL PowerPoint Presentation
Download Presentation
RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL

RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL

154 Views Download Presentation
Download Presentation

RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RIST I FISKET MED SMÅMASKET TRÅL ETTER KOLMULE OG ØYEPÅL Testing av forskjellige rist-typer og materialer med hensyn til vannstrøm gjennom ristene. Forsøk utført ved IFREMER sin gjennomstrømningstank, Boulogne, 14-15 mai 2012.

  2. Bakgrunn. Utvikling av rist i trålfisket etter kolmule og øyepål i Nordsjøen kom som en naturlig oppfølger av arbeidet med rist i fisket etter sild Vestfjorden, startet i 2005. Arbeidet med rist i Nordsjøen pågikk i ca tre år, delvis med stålrister, delvis med Flexipanel (færøysk panel med plastrør). Resultat: Stålristene kom absolutt best ut, med god utsortering av konsum fisk(les: sei), og lavt tap av målart som kolmule og øyepål. Flexipanelet gav også akseptable resultat når panelet ble oppspent med jerntstang, men var svært utsatt for skade. Rist anbefales innført i fisket 2010 (?)

  3. Oppfølging av arbeid på rist-alternative materialer. • 2009/2010: Fiskerinæringen anmoder Fiskeridirektoratet om å forsøke alternative ristmaterialer • Forsøk 2010 med ”Carlsen”-plastrister, samme total sorterings flate som stålrister 140 cm x 360cm. Rektangulære spiler 10 x40 m.m. Meget bra utsortering av konsumfisk, Katastrofalt tap av kolmule og øyepål. 15-20 %, og helt opp i 30 % tap. Kontroll-hal med stålrist gir nærmest nulltap kolmule/øyepål , og fortsatt god utsortering av konsumfisk. Mistenker dårlig gjennomstrømning i plastrist som årsak. • Forsøk 2011. Nye plastrister lages, spilprofil endres til dråpeform for om mulig å øke vannstrøm gjennom rist. Forsøk viser liten forbedring, noe bedre med ledepanel. De tynne plastspilene holder ikke mål, opptar S-form etter kort tids bruk. Kan synes om om plastristen ”klogger”; det vil si at fisken ikke sklir så lett langs ristflaten som ved bruk av stål.

  4. Oppfølging: alternative metoder: • 2011: • Resultater med plast rist er nedslående, men vi har ingen sikker årsak til tap av målårt. Mistenker redusert vanngjennomstrøm, og dermed en form for oppstuving av vann foran rist – noe som igjen fører til at fiskeutslippet kan åpnes (?). • 2011/2012: • Tar kontakt med IFREMER, Frankriket med forspørsel om testing av fullskala rist med fart på opptil ca 3 knop. Instituttet mener dette er mulig. Avtaler testforsk medio mai 2012. • Fiskeridirektoratet inviterer næring og redskapsindustri til å være med på forsøkene i tanken i Boulogne. • Danske interessenter inviteres med på forsøk.

  5. Forsøk ved IFREMER, 14-15 mai 2012.”Flow characterization behind trawlgrids” Det foretas målinger av : 1: Stålrist 40 mm 2 : Carlsen Composite rist (40 mm, rektangulær og dråpeforme 3: Cosmos rist, Dråpeformet og flate spiler. 4: Dansk plast rist med H-formet spiler, 35 mm Alle ristene har om lag samme ytre dimensjon og er montert i nettseksjoner av tilnærmet samme størrelse. Alle seksjoner spennes opp i samme rammeverk i forkant/bakkant av ristseksjon

  6. Måleutstyr og målte verdier: Hastighet på vannet måles ca 2 meter foran rist, og om lag like langt bak rist. Ved start måles referansehastighet på vann foran rist, denne justeres i hvert enkelt tilfelle til 1.3 m/s, det vil si ca 2,6 knop. Dette er en verdi som tidligere har vært målt i fullskala om bord på ”Johan Feyer”, ved tauehastighet på 3.2 knop. Hastighet på vann måles gjennom hele vannsøylen inne i seksjonen, og gis som et gjennomsnitt i tabellen. Standardavik forteller mye om variasjon i hastighet og gir også et bilde av turbulens bak rista. Referanse hastighet: 1,30 m/s +/-0,02, Standard avvik ca 0,06 m/s.

  7. Rist-type Gj.sn hastighet Standard avik bak rist STÅL RIST 1.32 m/s 0,06 m/s Cosmos rist Dråpeformet 0,97 m/s 0,20 m/s Cosmos rist flat profil 1.32 m/s 0,09 m/s Carlsen Compos rekt 1,08 m/s 0,23 m/s Carlsen Comos drop shape 0.90 m/s 0,22 m/s ”Danish grid” (35m/m) 0,82 m/s 0,23 m/s ”Danish grid” (40 m/m) 0,79 m/s 0,23 m/s

  8. Kommentarer resultat. STÅLRIST: Gir absolutt best resultat både med hensyn til gjennomstrømning og standard-avvik. Samme fart foran som bak rist. Standard avvik gir bud om lite turbulens bak rist. Gode strømningsforhold COSMOS RIST dråpeformet: Gir noe lavere fart bak rist, betyr at noe av vannet må ha forlatt seksjonen foran rist. Standard avvik i fart stort: det er en god del turbulens bak rist. COSMOS RIST flate, tynne spiler. God fart på vann, lite standard avvik. Risttype svært grei, men svak i utforming, må ha ytre forsterkning under bruk.

  9. Kommentarer resultat fortsettelse: CARLSEN Composite dropshape: Reduksjon i hastighet på vann med ca 0,8 knop gjennom rist, stort standard-avik. Gir mye turbulens bak rist CARLSEN Composite rektangular shape. Redukjson også her , men mindre enn med rektangular spiler (?): Dansk øyepålrist, 35 og 40 m/m. Testens dårligste resultat, vannstrøm nesten halvert, standardavik stort, mye turbulens bak rist. Mye vann må strømme ut foran rist, kompliserte (?) strømningsforhold rett foran rist.

  10. GENERELL KOMMENTARER. Stor forskjell i hastighetsreduksjon gjennom stål og plastrist (Carlsen Composite) Redusert vannhastighet gjennom rist kan kun skje dersom vann baner seg vei ut , enten gjennom nett foran rist, gir opphav til ”kledning/masking” ut gjennom fiske-utslipp, og da med tap av småfisk som tar samme vei som vannet som strømmer ut fiskeutslippet. Alle ristene med stor reduksjon i fart og stort standard-avik hadde brede rammer , både rundt ristene og som tverrstag. Brede rammer/tverrstag gir mindre lysåpning og dermed mindre åpning for vann å strømme gjennom. Profil av hastighet fra topp-panel til bunnpanel gir godt bilde av at vannhastighet er minst rett bak tverr-stagene på plast-ristene. Volum av stål i tverstag er mindre enn 1/5 del av volum plast i tverrstag Carlsenrist. STÅL GIR DE BESTE RESULTAT , BÅDE MHT FART OG TURBULENS BAK RIST.