novi zakon o za titi tr i nog natjecanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. Dr . sc . Jasminka Pecotić Kaufman , LL.M . jpecotic @ efzg.hr , www.efzg.hr/ jpecotic. Jučer, danas, sutra…. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 48/95, 52/97, 89/98) Više nije na snazi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/2003)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja' - pelham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novi zakon o za titi tr i nog natjecanja

Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

Dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, LL.M.

jpecotic@efzg.hr, www.efzg.hr/jpecotic

ju er danas sutra
Jučer, danas, sutra…
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 48/95, 52/97, 89/98)
  • Više nije na snazi
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/2003)
  • U primjeni od 1. listopada 2003.
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/2009)
  • Stupa na snagu 1. listopada 2010.
podzakonski propisi
Podzakonski propisi
 • Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta, NN 51/2004
 • Uredba o sporazumima male vrijednosti, NN 51/2004
 • Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije, NN 158/2004
 • Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije, NN 51/2004
 • Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije, NN 2/2005
 • Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, NN 105/2004
 • Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju, NN 54/2005
 • Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika, NN51/2004
 • Naputak u svezi s postupkom ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika
 • Naputak u svezi s postupkom ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija poduzetnika
 • Naputak u svezi s postupkom ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika na tržištu elektroničkih medija
pravna ste evina ez a
Pravna stečevina EZ-a
 • SSP
  • Primjena “kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice čl. 81., 82., 86. i 87. UEZ-a, i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice”
 • Odluka Ustavnog suda RH (13.2.2008., NN 25/2008 - PZ Auto)
  • SSP… obvezuj(e) hrvatska tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da rješavajući određene slučajeve primjenjuju ne samo hrvatsko pravo tržišnog natjecanja, nego i da vode računa o odgovarajućem pravu EZ-a
  • Bez obzira jesu li “preuzeti ili objavljeni” u nekom domaćem propisu - kriteriji, standardi i instrumenti tumačenja EZ-a ne primjenjuju se kao primarni izvor prava, nego samo kao pomoćno sredstvo za tumačenje
  • Pravo EZ-a ne uvodi se formalnopravno u hrvatski pravni sustav temeljem SSP-a
struktura izlaganja
Struktura izlaganja
 • Općenite opaske
 • Prijelazne i završne odredbe
 • Opći dio
 • Restriktivni sporazumi
 • Zlouporaba vladajućeg položaja
 • Nadzor koncentracija poduzetnika
 • Postupak
 • Kažnjavanje
 • Sudska kontrola
 • Zastara
 • Je li moglo bolje?
 • Sažeto
op enite opaske
Općenite opaske
 • Proširenje ovlasti AZTN-a
  • Utvrđivanje povrede + izricanje kazne
 • Temeljitije usklađivanje s pravnom stečevinom EZ-a
 • Značajne izmjene postupovnog okvira
zavr ne i prijelazne odredbe
Završne i prijelazne odredbe
 • Primjena kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ - osobito u slučajevima postojanja pravnih praznina ili dvojbi pri tumačenju propisa
 • Zakon stupa na snagu 1. listopada 2010.
 • Stupanjem na snagu novog ZZTN-a prestaje važiti stari ZZTN
 • Zahtjevi za pokretanje postupaka zaprimljeni do 30. rujna 2010., te postupci pokrenuti do tog datuma okončat će se primjenom starog ZZTN-a
 • Novi podzakonski akti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu
 • Do njihovog donošenja na odgovarajući se način primjenjuju raniji podzakonski propisi
op i dio
Opći dio
 • Potpunije definiranje pojma poduzetnika
 • Uvođenje pojma jednog (jedinstvenog) gospodarskog subjekta
 • Potpunije definiranje pojma mjerodavnog tržišta
restriktivni sporazumi
Restriktivni sporazumi
 • Posebna odredba koja primjerično objašnjava što se sve može smatrati sporazumom
 • Ukida se institut pojedinačnog izuzeća sporazuma
 • Izričito određeno da je teret dokaza o ispunjavanju uvjeta za izuzeće sporazuma na poduzetniku koji tvrdi da su ispunjeni
 • Precizno određeno što sve mora sadržavati rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma
 • Izricanje upravno-kaznene mjere
zlouporaba vladaju eg polo aja
Zlouporaba vladajućeg položaja
 • Izričito reguliranje zajedničkog vladajućeg položaja
 • Nešto izmijenjena definicija vladajućeg položaja
 • Izricanje upravno-kaznene mjere
 • Izričito reguliranje mjera
  • Prednost mjerama praćenja poslovanja
koncentracije poduzetnika
Koncentracije poduzetnika
 • Izričito utemeljenje pojma koncentracije u konceptu promjene kontrole
 • Materijalno-pravni test za ocjenu dopuštenosti koncentracije
  • Umjesto testa vladajućeg položaja test utvrđivanja značajnog ograničavanja tržišnog natjecanja
 • Skraćeni postupak ocjene koncentracije
  • Kratki obrazac prijave koncentracije
 • Definiranje podnositelja prijave, te sadržaja prijave
  • Premješteno iz Uredbe o koncentracijama u ZZTN
 • Uvjeti za ispunjenje pragova za prijavu koncentracije
  • Najmanje jedan poduzetnik mora imati sjedište ili podružnicu u RH
koncentracije 2
Koncentracije (2)
 • Teret dokaza o pozitivnim učincima koncentracije na sudionicima koncentracije
 • Upućivanje javnog poziva za očitovanje zainteresiranih strana na prijavu koncentracije
 • Dodatna prijava koncentracije tijekom provedbe postupka prethodno prijavljene koncentracije, ako isti poduzetnik stječe kontrolu – jedna koncentracija
 • Potvrda (obavijest) o dopuštenosti koncentracije (ranije: rješenje)
 • Prije – tek kad ispune mjere i uvjete određene rješenjem mogu nastaviti s provedbom koncentracije; sada – mogu odmah provesti koncentraciju
postupak
Postupak
 • Podredna primjena Prekršajnog zakona
 • Stroži uvjeti za voditelje postupka
 • Postupci ocjene sporazuma i utvrđivanja zlouporabe pokreću se i vode isključivo po službenoj dužnosti
 • Položaj stranke u postupku imaju poduzetnici protiv kojih se vodi postupak, te sudionici koncentracije
 • Podnositelj inicijative za pokretanje postupka nema položaj stranke u postupku, ali ima određena procesna prava
  • Pravo na dostavu skraćene obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku
  • Pravo na saslušanje u svojstvu svjedoka
  • Nema pravo uvida u spis za vrijeme trajanja postupka
faze postupka
Faze postupka
 • Zaključak o pokretanju postupka
 • Prikupljanje podataka (+ nenajavljene pretrage)
 • (Preuzimanje obveza (commitments)
  • Nakon pokretanja postupka, a prije dostave Obavijesti o prelimin. utvrđenim činjenicama)
 • Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku
  • Dostava strankama protiv kojih je pokrenut postupak
  • Stranke imaju mogućnost očitovati se pisanim putem, predlagati dodatne dokaze i zatražiti održavanje usmene rasprave
  • Aktivira se pravo uvida u spis
 • Usmena rasprava
 • Vijeće na sjednici utvrđuje povredu (odluka)
 • Dostava stranci Obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju + poziv na glavnu raspravu
 • Glavna rasprava
  • Stranka ima mogućnost davanja obrane + izvođenje dokaza u svrhu izricanja upravno-kaznene mjere (primjena Prekršajnog zakona)
 • Vijeće donosi jedinstveno rješenje (povreda + upravno-kaznena mjera)
nenajavljena pretraga
Nenajavljena pretraga
 • Nalog Upravnog suda RH
 • Osnovana sumnja u opasnost uklanjanja ili izmjene dokaza
 • Ovlaštene osobe
  • Radnici Agencije (+ MUP-Odjel za gospodarski kriminalitet)
 • Pretraga poslovnih prostorija, zemljišta, prijevoznih sredstava, poslovnih knjiga i druge dokumentacije, privremeno oduzimanje stvari, izrada preslika, pečaćenje prostorije/poslovne knjige/dokumentacije, tražiti usmeno/pisano očitovanje…
 • Pretraga prostorije poduzetnika protiv kojeg nije pokrenut postupak, stan ili druga prostorija koja ima istu, sličnu ili povezanu namjenu članova uprave ili radnika ili drugih osoba
  • Obvezno dvije punoljetne osobe kao svjedoci
 • Ako poduzetnik odbija dopustiti ulaz, mogu ući i protiv njegove volje uz pomoć djelatnika MUP-a
 • Izuzimanje komunikacije između poduzetnika protiv kojeg se vodi postupak i njegovih opunomoćenika (legal privilege)
ka njavanje
Kažnjavanje
 • Povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ne smatraju se više prekršajima, već povredama sui generis
 • Izricanje upravno-kaznene mjere
 • Detaljno propisani kriteriji za izricanje upravno-kaznene mjere
   • Pri utvrđivanju visine upravno-kaznene mjere uzimaju se u obzir težina i vrijeme trajanja povrede, te otegotne i olakotne okolnosti
 • Upravno-kaznena mjera izriče se samo poduzetnicima, a ne i odgovornoj osobi poduzetnika
 • Mogućnost blažeg kažnjavanja “pokajnika” (leniency)
sudska kontrola
Sudska kontrola
 • Proširuje se nadležnost Upravnog suda RH u kontroli odluka AZTN-a
  • Zakonitost odluke AZTN-a kojom se utvrđuje narušavanje tržišnog natjecanja
  • Zakonitost odluke o upravno-kaznenoj mjeri
 • Žurnost postupaka pred Upravnim sudom RH
 • Suspenzivni karakter upravne tužbe
zastara
Zastara
 • Produljenje zastarnog roka
  • Za pokretanje postupka – 5 godina (ranije 3 godine)
 • Za izvršenje upravno-kaznene mjere – 5 godina
je li moglo bolje
Je li moglo bolje?
 • Izostanak šire rasprave o nacrtu prijedloga Zakona
 • Uređenje zajedničkog pothvata čiji je cilj/učinak usklađivanje postupanja članova pothvata nije usklađeno s Uredbom 139/2004
 • Načelo transparentnosti?
  • Objavljivanje samo izreke rješenja AZNT-a u NN
  • Objava na internetskim stranicama AZTN-a
sa eto
Sažeto
 • Temeljito usklađivanje s pravnom stečevinom Zajednice
 • Proširenje ovlasti AZTN-a – upravno-kaznene mjere
 • Preuzimanje testa značajnog ograničenja tržišnog natjecanja kod ocjene koncentracija
 • Skraćeni postupak ocjene koncentracija
 • AZTN samo ex offo pokreće postupak – status stranke u postupku
 • Radikalno izmijenjen postupak - obavijest o (preliminarno) utvrđenom činjeničnom stanju u postupku
 • Proširenje i detaljno reguliranje istražnih ovlasti - nenajavljena pretraga
 • Oslobođenje od kazne / smanjenje kazne za “pokajnike”
 • Upravni sud nadležan za kontrolu zakonitosti odluke AZTN-a o upravno-kaznenoj mjeri
ako elite znati vi e
Ako želite znati više…
 • Mailing lista COMPETITION.HR ima za cilj informiranje o novostima iz područja prava i politike tržišnog natjecanja u Hrvatskoj, Europskoj uniji, Sjedinjenim Državama i šire, kao i razmjenu informacija iz tog područja između zainteresiranih profesionalaca
 • Pridružiti se možete klikom na http://lists.topica.com/lists/competition.hr