novi zakon o javnoj nabavi pregled novina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novi Zakon o javnoj nabavi -PREGLED NOVINA- PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novi Zakon o javnoj nabavi -PREGLED NOVINA-

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Novi Zakon o javnoj nabavi -PREGLED NOVINA- - PowerPoint PPT Presentation


 • 353 Views
 • Uploaded on

Novi Zakon o javnoj nabavi -PREGLED NOVINA-. Zagreb, 18. siječnja 2012. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA. Zakon donosi niz novih normativnih rješenja vezanih za postupke javne nabave, a koja imaju za cilj: - smanjenje formalizma u postupcima nabave,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novi Zakon o javnoj nabavi -PREGLED NOVINA-' - mattox


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
razlozi dono enja zakona
RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA
 • Zakon donosi niz novih normativnih rješenja vezanih za postupke javne nabave, a koja imaju za cilj:
 • - smanjenje formalizma u postupcima nabave,
 • - smanjenje troškova provedbe postupaka za naručitelje i ponuditelje, te
 • - bržu i efikasniju provedbu postupaka javne nabave,
 • - veću transparentnost
 • dodatno usklađivanje sa direktivama EU
po etak postupka javne nabave
Početak postupka javne nabave
 • Čl. 13. st. 4. “važećeg” Zakona:
 • “Postupak javne nabave započinje donošenjem odluke o početku postupka javne nabave”
 • – bitno, prijelazne i završne odredbe novog ZJN

Čl. 23. “novoga” Zakona:

Otvoreni,ograničeni pregovarački postupak s prethodnom objavom te natjecateljski dijalog –

danom slanja Poziva na nadmetanje“.

Pregovarački postupak bez prethodne objave - danom slanja poziva na pregovaranje,

Postupak za usluge iz Dodatka II. B - danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda.

stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje
Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje
 • “Važeći” Zakon:
 • U otvorenom postupku:
 • DZN se šalje ili na drugi način stavlja na raspolaganje odmah, a najkasnije u roku 3danaod dana kada je zatražena pravodobno,
 • osim ako naručitelj ne omogući neograničen pristup e-putem

Novi Zakon, čl. 31.1.:

Od dana objave Poziva na nadmetanje naručitelj je obvezan DZN koja se odnosi na otvoreni postupak neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u EOJN RH.

Iznimka od pravila: za dijelove DZN, ako nije, moguće iz tehničkih razloga – u pozivu se navodi adresa gdje se DZN može dobiti ili tražiti.

izmjena dzn
IZMJENA DZN

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda, IZ BILO KOJEG RAZLOGA, mijenja DZN, obvezan je:

- osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim g.s. na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu DZN (tj. u EOJN RH), te

- osigurati da g.s. od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u postupku JN VV, odnosno 10 dana u postpku JN MV,

- ako je potrebno, naručitelj je obvezan izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

tro kovi dzn
Troškovi DZN
 • Važeći Zakon, čl. 56.:
 • „u postupku JN naručitelj može od g.s.zahtijevati naknadu troškova za izradu DZN (za papir, ispis, umnožavanje, za nosač podataka), kao i naknadu mogućih poštanskih troškova“

Novi Zakon, čl. 78.3:

-naručitelj ne smije od g.s. zahtijevati naknadu troškova za izradu i stavljanje na raspolaganje DZN te moguće dodatne dok., niti to isto postavljati kao uvjet za preuzimanje dokumentacije“

Iznimno: samo za dio DZN, koji nije u EOJN – samo poštanske troškove

vrijednosni pragovi
Vrijednosni pragovi

“Važeći” Zakon (čl.128.):

Nabava male vrijednosti =

 • – 300.000,00 kuna i manje za robe i usluge,
 • – 500.000,00 kuna i manje za radove.
 • Nabava velike vrijednosti =
 • Iznad 300.000,00 kuna za robe i usluge, i
 • – 500.000,00 kuna za radove
 • Novi Zakon (čl.18.) :
 • Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova (vrijednosti nabave za koje postoji obveza objave u EO EU).
 • Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od naprijed navedenih vrijednosti europskih pragova.
 • -za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna – naručitelj može provesti postupak javne nabave ali nije obvezan
izvje e o razlozima primjene kriterija za odabir na temelju enp
Izvješće o razlozima primjene kriterija za odabir na temelju ENP

“Važeći” Zakon, čl. 58:

“Naručitelj je obvezan sastaviti izvješće o razlozima primjene kriterija za odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na relativno značenje”

 • Novi Zakon ukida obvezu naručiteljima da sastave izvješće o razlozima primjene kriterija za odabir na temelju ENP.
 • Ako se odabire ENP, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave.
sprje avanje sukoba interesa u postupcima javne nabave
Sprječavanje sukoba interesa u postupcima javne nabave

Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%

sprje avanje sukoba interesa u postupcima javne nabave1
Sprječavanje sukoba interesa u postupcima javne nabave

Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima u svojstvu:

- ponuditelja,

- člana zajednice ponuditelja,

- niti ti gospodarski subjekti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju

Posljedica:

– ništetan ugovor (čl. 176.), i

- prekršajna odredba (čl. 182.)

sprje avanje sukoba interesa u postupcima javne nabave2
Sprječavanje sukoba interesa u postupcima javne nabave

Predstavnici naručitelja:

čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,

ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave, i

druge osobe koje imaju ili mogu imati znatan utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave

Zabrana sklapanja ugovora i kada je u odnosu s g.s. povezana osoba predstavnika naručitelja:

- bračni ili izvanbračni drug,

- srodnici po krvi u uspravnoj lozi,

- braća i sestre, te

- posvojitelj, odnosno posvojenik.

sprje avanje sukoba interesa u postupcima javne nabave3
Sprječavanje sukoba interesa u postupcima javne nabave

Sukobom interesa nije situacija u kojoj predstavnik naručitelja (ili povezana osoba) upravljačke poslove u g.s. obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa naručitelja

Temeljem izjava naručitelj je obvezan:

u DZN za pojedini postupak j.nabave navesti popis g.s. sa kojima ne smije sklapati ugovore ili navesti da takvi subjekti ne postoje

na svojim internetskim stranicama objaviti popis g.s. s kojima ne smije sklapati ugovore ili obavijest da takvi subjekti ne postoje – ili u službenom glasilu, oglasnoj ploči ili na drugi način

ovla teni predstavnici naru itelja
Ovlašteni predstavnici naručitelja

Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja – ne moraju biti zaposlenici naručitelja

Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati certifikat specijalističkog programa izobrazbe u području JN

Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave

Ako druge osobe imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave, naručitelj ih navodi u odluci

tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata
Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom

ako g.s. označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni

G.s. ne mogu označiti tajnim podatke o:

- jediničnim cijenama,

- iznosima pojedine stavke,

- cijeni ponude, te

- podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ENP

plan nabave
Plan nabave

Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu

Obveza objave plana nabave (za javne naručitelje) na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna odnosno financijskog plana

Ako je potrebno, naručitelj može izmjeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo označene u odnosu na osnovni plan - izmjene i dopune plana nabave naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama

Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine

Naručitelj je dužan Upravi za sustav javne nabave, odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave, te svaku kasniju izmjenu tih podataka.

registar ugovora i okvirnih sporazuma
Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Naručitelj je obvezan:

-voditi registar ugovora i OS-a - s propisanim sadržajem,

-podatke iz registra ažurirati najmanje svakih 6 mjeseci,

-objaviti registar na internetskim stranicama

Podaci o određenom ugovoru moraju biti dostupni u registru najmanje 3 godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora

Podaci koje sadrži registar: predmet nabave, ev.br., vrsta postupka, iznos sklopljenog ugovora ili OS, datum sklapanja ugovora ili rok na koji je sklopljen OS, konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem ugovora o j.n. i obrazloženje odstupanja od ugovorenog

Nakon prve objave registra ugovora naručitelj je dužan Upravi za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te svaku kasniju izmjenu tih podataka

razlozi isklju enja gospodarskih subjekata
Razlozi isključenja gospodarskih subjekata

1. Naručitelj je obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako je G.S. i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe G.S. izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više određenih kaznenih dijela

Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti:

- izvod iz kaznene evidencije, ili

- jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo, ili

- izjavom – ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela.

Starost dokaza: ne stariji od 6 mjeseci od početka postupka JN

razlozi isklju enja gospodarskih subjekata1
Razlozi isključenja gospodarskih subjekata…

2. Porezi i doprinosi

Naručitelj je obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka JN ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

osim ako je g.s.-u sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta g.s. – ne stariji od 30 dana od dana početka postupka javne nabave

3. Ako je natjecatelj ili ponuditelj dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata (razlozi isključenja)

pravna i poslovna sposobnost
Pravna i poslovna sposobnost
 • Natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili odgovarajući registar.
 • Ovlaštenjeili članstvo u određenoj organizaciji – ako je potrebno u zemlji sjedišta g.s. za izvršenje ugovora – mora se tražiti.
 • Dokaz:
 • - izvod ili izjava, ne stariji od 3 mjeseca od početka postupka
uvjeti sposobnosti financijske te tehni ke i stru ne
Uvjeti sposobnosti – financijske, te tehničke i stručne
 • Naručitelj može tražiti od natjecatelja ili ponuditelja da zadovolje minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti.
 • Opseg informacija i minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti:
 • - vezani uz predmet nabave i
 • - razmjerni predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave.
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude i potvrda PU nisu više dokazi financijske sposobnosti.
oblik dokaza
Oblik dokaza

Uredba, čl.10.1.

„naručitelj može u DZN navesti da li su ponuditelji obvezni, radi dokazivanja sposobnosti izvršenja predmeta nabave, dostaviti izvornike odnosno ovjerene preslike traženih dokaza ili neovjerene preslike istih“.

Čl. 89. st.3. Zakona:

- od odabranog pon. izvornici ili ovjerne preslike, unutar roka mirovanja.

Čl. 75. novoga Zakona:

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

rokovi
Rokovi
 • “Važeći” Zakon – rok za dostavu ponuda:
 • Otvoreni postupak VV, iznad eu.pragova:
 • 52(-7), (-5) dana;
 • Otvoreni postupak VV, ispod eu. pragova:
 • 26 (-7), (-5) dana;
 • Otvoreni postupak MV:
 • 10(-5) dana.
 • Ograničeni postupak:
 • 40 odnosno 20 dana

Novi Zakon:

Otvoreni i ogr.postupak VV= 40 dana od dana slanja poziva na nadmetanje odnosno na dostavu ponuda.

Otvoreni i ograničeni postupak MV=20 dana od dana slanja poziva....

Žurnost: u ograničenom i preg. post. s preth.ob., ako nije moguća primjena redovnih ili skraćenih rokova:

 • rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje = 15 dana,
 • rok za dostavu ponuda (u ogr.p.) = 15 dana.
javno otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda
 • U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave naručitelj provodi javno otvaranje ponuda.
 • U ostalim postupcima, osim pregovaračkog postupka bez prethodne objave, provodi se javno otvaranje konačnih ponuda.
 • U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B iz članka 44. ovoga Zakona naručitelj nije obvezan javno otvoriti ponude.
 • Ponude otvaraju najmanje 2 ovlaštena predstavnika naručitelja, koji ne moraju biti zaposlenici naručitelja.
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.
pregled i ocjena ponuda
Pregled i ocjena ponuda
 • Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz DZN.
 • Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke naručitelja.
 • Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijenašto dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu.
 • Prije odbijanja ponude naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
na in pregleda i ocjene ponuda
Način pregleda i ocjene ponuda

1. Naručitelj isključuje ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje,

2. naručitelj odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, odnosno ako jamstvo nije valjano,

3. U preostalim ponudama naručitelj u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje sljedećim redoslijedom provjerava:

a.) oblik, sadržaj i cjelovitost ponude,

b.) ispunjenje uvjeta sposobnosti,

c.) ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

d.) računsku ispravnost ponude,

e.) ispunjenje ostalih uvjeta iz DZN.

4. Valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude.

provjera najpovoljnijeg ponuditelja
Provjera najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon rangiranja ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru naručitelj je obvezan od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti:

- dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne dostavi traženo i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio naručitelj, naručitelj će ga isključiti odnosno odbiti njegovu ponudu, te pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

Naručitelj nije obvezan zahtijevati izvornike ili ovjerene preslike sukladno ovom članku, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod istog naručitelja

poja njenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude

1. U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku (ne kraći od 5 niti duži od 10 dana od dana dostave zahtjeva), pozvati GS-e da pojasne ili upotpune dokumente koje su predali, a koji se odnose na sposobnost.

Pojašnjenje ili upotpunjavanje smije se odnositi samo na pogreške, nejasnoće odnosno nedostatke koji su uklonjivi.

Pojašnjenje ili upotpunjavanje ne smije rezultirati naknadnom zamjenom ili naknadnom dostavom traženih dokumenata, nego samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata.

2. Naručitelj može u primjerenom roku (ne kraći od 5 niti duži od 10 dana od dana dostave zahtjeva), zatražiti pisano pojašnjenje ponudeako ponuda sadrži nejasnoće, nedostake ili pogreške koje naručitelj smatra uklonjivim. Takvo pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude niti izmjenom u rangiranju ponuda prema kriteriju za odabir

odluka o odabiru
Odluka o odabiru

Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor odnosno najpovoljnija ponuda jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima će se sklopiti okvirni sporazum

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije

Predviđeno dostavljanje odluke o odabiru i telefaksom uz izvješće o uspješnom slanju kao potvrdom

rok mirovanja
Rok mirovanja

Rok mirovanja iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti, odnosno 10 dana kod nabave male vrijednosti - od dana dostave odluke

Dan dostave odluke o odabiru ne uračunava se u rok mirovanja

Rok mirovanja ne primjenjuje se:

- ako je u otvorenom postupku, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave i u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B sudjelovao samo 1 ponuditelj čija je ponuda i odabrana,

- ako je u 2. stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom ili postupku natjecateljskog dijaloga sudjelovao samo 1 ponuditelj čija je ponuda i odabrana

uvid u ponude drugih ponuditelja
Uvid u ponude drugih ponuditelja

Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, naručitelj je obvezan ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente te pojašnjenja i upotpunjenja ponude, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima

Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja. Ponuditelji smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda drugih ponuditelja

nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
Nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Izvršnošću odluke o odabiru (nakon proteka roka mirovanja) nastaje ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum.

Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjnosti ponude, ugovor nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bio uvjet dostavom i jamstva za ozbiljnost ponude, sukladno produženom roku valjanosti ponude.

Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku:

1. ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i, ako je bilo traženo, jamstva za ozbiljnost ponude, 2. odustane od svoje ponude, 3. odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, ili 4. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,

- naručitelj će donijeti odluku o odabiru sljedeće valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave

izvr enje ugovora
Izvršenje ugovora
 • Ugovorne strane izvršavaju ugovor u skladu s uvjetima određenima u DZN i odabranom ponudom.
 • Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora u skladu s uvjetima određenima u DZN i odabranom ponudom.
 • Izmjene ugovora za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim ugovorom (za koji je naručitelj obvezan provesti novi postupak):

a) ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora,

b) i ako predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora.

Bitne izmjene ugovora:

- uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka, omogućili podnošenje i odabir drugačijih ponuda od odabranih,

- znatno proširuju predmet nabave,

- mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ponuditelja.

podizvoditelji
Podizvoditelji

Ukoliko g.s. namjerava dio ugovora o JN dati u podugovormora u ponudi navesti:

- podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi kojeg namjerava dati u podugovor, te

- podatke o svim predloženim podizvoditeljima (r/u/r koje će izvesti podizvoditelj; predmet, količina, mjesto, rok; naziv, tvrtka, OIB i broj računa) – navedeni podaci su obvezni sastojak ugovora o javnoj nabavi

naručitelj neposredno plaća podizvoditelju - obvezno

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvoditeljeza onaj dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak naručitelja.

pregovara ki postupak jn bez preth objave
Pregovarački postupak JN bez preth. objave

Naručitelj poziva jednog ili, ako je moguće, više g.s. s kojima će pregovarati

Naručitelj prvo provjerava razloge isključenja i ocjenjuje sposobnost ponuditelja, te ukoliko ocijeni da je ponuditelj sposoban, pregledava i ocjenjuje inicijalnu ponudu

Inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama i zahtjevima naručitelja može biti i konačna

Ako je potrebno, nakon pregleda inicijalne ponude, naručitelj poziva ponuditelja na izmjenu i/ili nadopunu inicijalne ponude ili na dostavu konačne ponude

Naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda, te odabire najpovoljniju ponudu

Nakon odabira naručitelj je obvezan objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora samo u određenim slučajevima npr. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga, ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt

pregovara ki postupak javne nabave bez prethodne objave
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave…

U ostalim slučajevima naručitelj može objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Dan objave obavijesti ima učinak dostave odluke o odabiru te od tog trenutka počinje teći rok mirovanja

Ako naručitelj ne objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora nakon odabira donosi odluku o odabiru koju dostavlja ponuditelju/ima

Naručitelj je obvezan čuvati potrebnu dokumentaciju i podatke kojima se obrazlažu posebni slučajevi i okolnosti za potrebe mogućeg kasnijeg opravdavanja primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za pojedini ugovor

okvirni sporazum
Okvirni sporazum

Za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma naručitelj provodi:

otvoreni,

ograničeni,

pregovarački postupak s prethodnom objavom, ili

natjecateljski dijalog.

Okvirni sporazum s više g.s.

- sklapa se s najmanje 3 g.s.

- ako ne dobije dovoljan broj sposobnih g.s. i/ili valjanih ponuda koje zadovoljavaju kriterije za odabir ponude naručitelj smije sklopiti OS s manjim brojem sposobnih g.s.,

- odnosno i s jednim g.s.

- smije se sklopiti na razdoblje do 4 godine

okvirni sporazum1
Okvirni sporazum…

OSs jednim g.s.

- smije se sklopiti na razdoblje do 2 godine,

- osim u slučaju kada je naručitelj predvidio sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata na razdoblje duže od dvije godine, a dobije samo jednu valjanu ponudu

- OS se iznimno može sklopiti na duže razdoblje ako postoje opravdani razlozi vezani uz predmet nabave koje naručitelj mora obrazložiti u pozivu na nadmetanje i DZN.

okvirni sporazum2
Okvirni sporazum…

Naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje odrediti način sklapanja ugovora na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma

Ugovori na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma za ukupni ili dio predmeta nabave sklapaju se sukladno jednom od postupaka, ovisno o tome:

je li okvirni sporazum sklopljen s jednim ili više gospodarskih subjekata, te

jesu li u njemu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora

kada je naručitelj sklopio ugovor na temelju OS s više g.s. obvezan je u roku 7 dana od dana sklapanja ugovora dostaviti svim g.s. iz OS odluku o sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma sa propisanim sadržajem

postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka ii b zakona
Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona

Naručitelji mogu provesti jedan od postupaka JN ili poseban postupak u kojem:

- naručitelj objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama

Istodobno s objavljivanjem zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama naručitelj može uputiti zahtjev za prikupljanje ponuda određenom broju g.s. po vlastitom izboru (ne manje od 3)

Iznimno,naručitelj nije obvezan objaviti zahtjev za prikupljanje ponuda ukoliko je to u suprotnosti s posebnim propisom kojim je regulirano obavljanje određenih usluga npr. javno-bilježničke usluge - naručitelj upućuje samo zahtjev za prikupljanje ponuda

postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka ii b zakona1
Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona…

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 15 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda,

Naručitelj možeodrediti uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata.

Istodobno s istekom roka za dostavu naručitelj otvara ponude.

Nije obvezno javno otvaranje ponuda.

Naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Nakon odabira naručitelj možeobjavitiprethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

Ako objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora dan objave obavijesti ima učinak dostave odluke o odabiru te od tog trenutka počinje teći rok mirovanja.

Ako naručitelj ne objavi prethodnu obavijest odluku o odabiru dostavlja ponuditeljima.

pravna za tita pravo na albu
Pravna zaštita – pravo na žalbu

Pravo na žalbu ima:

- svaka fizička,

- pravna osoba, i/ili

- zajednica fizičkih ili pravnih osoba:

a) koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i

b) koja je pretrpila ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava,

- središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave, i

- nadležno državno odvjetništvo.

stranke albenog postupka
STRANKE ŽALBENOG POSTUPKA
 • Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je:
 • donio odluke o pravima,
 • poduzeo radnje
 • ili propustio radnje
 • te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.
 • ZJN ne propisuje što se sve smatra dokazom -primjeniti odredbe ZUP-a koji kao dokaze navodi: isprave, svjedoci, vještačenje, očevid, izjava stranke ako za utvrđivanje određenih činjenica ne postoje drugi dokazi
na in izjavljivanja albe
NAČIN IZJAVLJIVANJA ŽALBE
 • žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
 • istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način - ako ne dostavi - žalba će se smatrati nepravodobnom i biti će odbačena
 • naručitelj više nema ovlasti da sam odlučuje o žalbi i ako nađe da je žalba osnovana, da ispravi radnju, poduzme činjenje ili postojeću odluku stavi van snage i zamijeni je drugom odlukom ili poništi postupak javne nabave te o tome obavjesti sudionike postupka javne nabave.
naknada za pokretanje albenog postupka
NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA
 • znatno veće naknade za pokretanje žalb. postupka, ali uglavnom za nabave visokih procijenjenih vrijednosti nabave
 • 3.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave do 500.000,00 kn,
 • 4.500,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 500.000,00 kn do 1.000.000,00 kn
 • 9.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 1.000.000,00 kn, do 3.000.000,00 kn
 • 15.000.00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 3.000.000,00 kn, do 5.000.000,00 kn
 • 21.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 5.000.000,00 kn, do 10.000.000,00 kn
 • 27.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 10.000.000,00 kn.
dostavljanje dr avnoj komisiji albe i druge dokumentacije
DOSTAVLJANJE DRŽAVNOJ KOMISIJI ŽALBE I DRUGE DOKUMENTACIJE
 • Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku pet dana od dana primitka žalbe dostaviti DKOM-u

-žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave,

-odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i zahtjevu,

-dokumentaciju koja se odnosi na postupak j.n. s popisom priloga,

-podatak o objavi informacije … ili dokaz o obavještavanju odabranih natjecatelja = da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

-druge dokaze

 • DKOM će bez odgađanja pozvati naručitelja na dostavu dokumentacije u roku ne duljem od pet dana – ako ne dostavi: poništiti će postupak ili odlučiti da ugovor ostane na snazi u cijelosti ili djelomično uz mogućnost izricanja novčane kazne
sudska za tita naknada tete i ni tetnost ugovora o javnoj nabavi
SUDSKA ZAŠTITA, NAKNADA ŠTETE I NIŠTETNOST UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
 • Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne je naravi.
 • odluke Državne komisije su izvršne, tako npr. u slučaju odbijanja žalbe protiv odluke o odabiru, moguće je sklapanje i izvršenje ugovornih obveza iz ugovora o javnoj nabavi.
 • svaka osoba koja je pretrpjela štetu zbog povreda Zakona ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom
prekr aji
PREKRŠAJI
 • U svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave provodi nadzor.
 • Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave u provođenju nadzora utvrdi jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja iz članka 182., protiv naručitelja pokrenuti će prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
prekr aji1
PREKRŠAJI
 • nekoliko novih prekršaja
 • Nije više prekršaj: ako ne dostavi odluke natjecateljima i ponuditeljima (završiti postupak javne nabave na Zakonom propisani način-novo)
 • Novčane kazne – nema promjena- od 50.000,00 do 1.000.000,00 kunaza prekršaj pravne osobe ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • novčana kazna od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili odgovornoj osobi u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i podr. samouprave
 • Prekršajni postupak ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja - Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja
prekr aji2
PREKRŠAJI
 • ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka javne nabave propisanog Zakonom osim u slučajevima kada to Zakon dopušta, - (nabava do 70.000,00 kn bez PDV-a, izuzeća)
 • ako sklopi ugovor o javnoj nabavi suprotno odredbi članka 13. Zakona – sukob interesa - naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima, ponuditeljima i članovima zajednice ponuditelja koji su u sukobu interesa, a takvi gospodarski subjekti ne smiju biti niti podizvoditelji odabranom ponuditelju
prekr aji3
PREKRŠAJI

3. ako dijeli vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave - 70.000,00 kn bez PDV-a,nabava male ili velike vrijednosti (europski pragovi)

4. ako u pripremi i provedbi postupka javne nabave ne sudjeluje najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave

prekr aji4
PREKRŠAJI

5. ako primijeni pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave protivno odredbama članaka 26., 27., 28. ili 117. ovoga Zakona

-čl. 26. – javni radovi

-čl. 27. – roba

-čl. 28. – javne usluge

-čl. 117. – sektorski naručitelji

Npr. razlozi iznimne žurnosti

prekr aji5
PREKRŠAJI
 • ako ne dostavi odmah nakon objave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te svaku kasniju izmjenu tih podataka

(obveza objave na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna odnosno financijskog plana)

- ili mu ne dostavi u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune

(ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama)

prekr aji6
PREKRŠAJI
 • ako ne dostavi nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te svaku kasniju izmjenu tih podataka

ili mu ne dostavi svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskoj stranici)

prekr aji7
PREKRŠAJI
 • ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum s ponuditeljem kojeg je morao isključiti iz postupka javne nabave

odnosno čiju je ponudu bio obvezan odbiti na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda

(isključenje – obvezni razlozi, ostali razlozi isključenja – ako su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, razlozi obveznog odbijanja ponuda, čl. 93. – 19 razloga)

 • ako ne pošalje na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru ili obavijest o rezultatima natječaja

(najkasnije 48 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili OS, odnosno od zaključenja najtečaja-JAVNI NARUČITELJI, dva mjeseca – SEKTORSKI NARUČITELJI)

prekr aji8
PREKRŠAJI

10. ako nakon isteka roka za donošenje odluke o odabiru i suprotno pisanom zahtjevu gospodarskog subjekta postupak ne završi na Zakonom propisani način

(rok za donošenje odluke mora biti primjeren i započinje teći istekom roka za dostavu ponuda - ako u DZN nije naveden rok, iznosi 30 dana-postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru – protekom roka mirovanja 15 dana ili 10 dana)

prekr aji9
PREKRŠAJI

11. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum koji nije u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom

(ponuda koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje, ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane uz svojstva predmeta nabave te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije …)

12. ako za provedbu nabave ovlasti osobu koja nije naručitelj u smislu Zakona da bi na taj način izbjegla njegovu primjenu,

prekr aji10
PREKRŠAJI

13. ako središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave ili Europskoj komisiji na njihov zahtjev u ostavljenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi na temelju Zakona (nadzor)

14. ako na zahtjev DKOM-a u ostavljenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi na temelju Zakona, (žalbeni postupak)

15. ako postupi protivno ili ne postupi prema odluci DKOM-a. (žalbeni postupak)

podzakonski propisi
PODZAKONSKI PROPISI
 • 1. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012) 
 • 2. Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)
 • 3. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)
 • 4. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)
 • 5. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)
podzakonski propisi1
PODZAKONSKI PROPISI
 • 6. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
 • 7. Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
 • 8. Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu-objavljuje Ministarstvo gospodarstva do kraja svake tekuće godine na svojim internetskim stranicama