ZASTOSOWANIE FUNKCJI W EXCELU - PowerPoint PPT Presentation

pekelo
zastosowanie funkcji w excelu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASTOSOWANIE FUNKCJI W EXCELU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZASTOSOWANIE FUNKCJI W EXCELU

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
ZASTOSOWANIE FUNKCJI W EXCELU
145 Views
Download Presentation

ZASTOSOWANIE FUNKCJI W EXCELU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZASTOSOWANIE FUNKCJI W EXCELU

 2. Excel-( Microsoft Office Excel) to arkusz kalkulacyjny .Jego główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematycznej finansowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii.

 3. BUDOWA DOKUMENTU ARKUSZA KALKULKACYJNEGO: • Dokument arkusza kalkulacyjnego, zwany skoroszytem, składa się z arkuszy. Każdy arkusz jest tabelą składającą się z wierszy i kolumn. Pojedyncze pole tabeli (powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny) nazywamy komórką. Każda komórka arkusza ma jednoznacznie określony adres składający się z litery bądź liter określającej kolumnę i liczby określającej wiersz, np.A4,F10,AB5 itp.

 4. Formuła- wyrażenie zapisane za pomocą dostępnych w arkuszu operacji i funkcji • Funkcje to gotowe formuły, które można zastosować do obliczeń lub też przeprowadzania innego rodzaju operacji na zawartości komórek. Nauczmy się nimi posługiwać.

 5. Adresowanie względne- zapamiętywanie w arkuszu kalkulacyjnym wzajemnego położenia komórek względem siebie umożliwia dokonywanie wielu operacji upraszczających dokonywanie obliczeń przy użyciu formuł. Jeśli np. zapiszemy formułę iloczynu dla dwóch kolumn (np. B i C), a następnie przesuniemy całą kolumnę C na pozycję E, to arkusz automatycznie dokona przeliczenia adresów w formule, a my nie będziemy musieli redagować jej od nowa.

 6. Adresowanie bezwzględne- podanie w formule (funkcji adresu komórki tak, by arkusz nie zapamiętywał położenia względem innych komórek. Pozwala to na to podanie w formule adresu jednej komórki, np. zawierającą wartość liczbową wspólnych tworzonych w arkuszu formuł. Musimy jednak pamiętać by podczas edycji arkusza, nie zmienić położenia takiej komórki. Gdyby taka zmiana nastąpiła, wszystkie wstawione funkcje zawierające komórkę z adresem bezwzględnym trzeba przeformułować. Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i wiersza zawiera znak $.

 7. Adresowanie mieszane- adres, w którym następuje odwołanie względne do kolumny i bezwzględne do wiersza lub odwrotnie.

 8. Najpowszechniejsze formuły: • SUMA – sumuje wartości z wybranego przez nas zakresu komórek (np. suma wszystkich wynagrodzeń); • ŚREDNIA – oblicza średnią dla wartości z wybranego przez nas zakresu komórek (np. średnie wynagrodzenie w firmie); • MIN – przedstawia najniższą wartość z wybranego przez nas zakresu komórek (np. minimalne wynagrodzenie w firmie); • MAX – odwrotność powyższej funkcji, czyli przedstawia najwyższą wartość z wybranego przez nas zakresu komórek (np. najwyższe wynagrodzenie w firmie); • JEŻELI - funkcja podejmuje decyzję co będzie jeżeli podany przez nas warunek zostanie spełniony a co będzie w przypadku gdy nie zostanie on spełniony; • LICZ.JEŻELI – zlicza ilość komórek z wybranego przez nas zakresu komórek, w których znajdują się podane kryteria (np. ilość osób z wynagrodzeniem 1 500 PLN).

 9. W ARKUSZU ZAMIESZCZONO DANE DOTYCZĄCE OCEN UCZNIÓW NA SEMESTR

 10. ABY OBLICZYĆ SUMĘ OCEN NALEŻY WEJŚĆ W ZAKŁADKĘ FORMUŁY, NASTĘPNIE W AUTOSUMOWANIE WYBRAĆ FORMUŁĘ SUMA

 11. WYBIERAMY FUNKCJĘ SUMA, ZATWIERDZAMY ZAKRES KOMÓREK, NACISKAMU ENTER I …

 12. … OTRZYMUJEMY WYNIK, POWTARZAJĄC WSZYSTKIE CZYNNOŚCI OBLICZYMY SUMY OCEN INNYCH UCZNIÓW

 13. CHCĄC OBLICZYĆ ŚREDNIĄ KAŻDEGO Z UCZNIÓW WYKORZYSTAMY FUNKCJĘ ŚREDNIA

 14. ZAZNACZAMY ODPOWIEDNIE KOMÓRKI , POCZYM ZATWIERDZAJĄC …

 15. …OTRZYMUJEMY WYNIK, ABY OTRZYMAĆ ŚREDNIE INNYCH UCZNIÓW MUSIMY NACISKAJĄC LEWY PRZYCISK MYSZY I ZA RÓG PRZECIĄGAMY NA DÓŁ

 16. Wśród uczniów chcemy odnaleźć najsłabszego w tym celu wykorzystamy funkcje minimum, znajdująca się tak jak pozostałe w zakładce autosumowanie

 17. Zatwierdzamy zakres komórek, po czym naciskamy Enter

 18. Chcąc odnaleźć najlepszego ucznia, należy posłużyć się formułą maksimum

 19. Zatwierdzamy zakres komórek, po czym otrzymujemy wynik najlepszego ucznia

 20. Jeśli chcemy odnaleźć uczniów, którzy mają średnią, która kwalifikuje ich do nagrody musimy skorzystać z funkcji licz jeżeli

 21. Jako zakres zaznaczamy średnie uczniów

 22. Następnie uzupełniamy kryteria

 23. Otrzymujemy liczbę uczniów, którzy będą mogli uzyskać nagrodę za wyniki w nauce

 24. ADRESOWANIE WZGLĘDNE

 25. ADRESOWANIE BEZWZGLĘDNE

 26. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ • Prezentację przygotowały: • PATRYCJA GAWROŃSKA • ANGELIKA BOBA