zastosowanie informatyki w administracji n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 154

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI. Wykład I. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. PROGRAM ZAJĘĆ. WYKŁAD. DL. Historia idei informatyzacji usług publicznych -. Podstawowe pojęcia. Strategie informatyzacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI' - cera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zastosowanie informatyki w administracji

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Wykład I

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

program zaj
PROGRAM ZAJĘĆ

WYKŁAD

DL

Historia idei informatyzacji usług publicznych -

Podstawowe pojęcia

Strategie informatyzacji

Informatyzacja poszczególnych typów usług publicznych

Podmioty odpowiedzialne za informatyzację

Podstawy prawne informatyzacji

Plan Informatyzacji Państwa

Projekty ponadsektorowe

Projekty sektorowe

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

spo ecze stwo informacyjne
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

DEFINICJA

Społeczeństwo informacyjne

społeczeństwo w którym znacząca część dochodu pochodzi z usług gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

podstawowe poj cia
PODSTAWOWE POJĘCIA

DEFINICJA

e-government

Zarządzanie państwem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych

DEFINICJA

e-demokracja

Umożliwienie obywatelom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania państwem w drodze demokracji bezpośredniej i pośredniej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych

DEFINICJA

e-administracja

Zarządzanie usługami publicznymi świadczonymi na rzecz obywateli przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

podmioty korzystaj ce z us ug publicznych
PODMIOTY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG PUBLICZNYCH
 • obywatele
 • (relacja G2C: Government to Citizen)
 • firmy
 • (relacja G2B: Government to Business)
 • jednostki administracji
 • (relacja G2G: Government to Government)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

informatyzacja us ug publicznych
INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

DEFINICJA

Informatyzacja usług publicznych:

wdrażanie mechanizmów komunikacji elektronicznej pomiędzy organami administracji a obywatelami i umożliwienie tworzenia , przetwarzania i przesyłanie danych oraz składanie wiążących oświadczeń woli za pomocą środków teleinformatycznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

us ugi publiczne
USŁUGI PUBLICZNE

DEFINICJA

Usługi publiczne

Usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli i organizacji oraz umożliwiające wywiązywanie się przez obywateli z obowiązków wobec państwa

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

podstawowe us ugi publiczne
PODSTAWOWE USŁUGI PUBLICZNE

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

etapy informatyzacji
ETAPY INFORMATYZACJI

I etap

Informacja

Udostępnianie informacji o usługach i sposobie ich świadczenia na stronach www / www.bip.gov.pl

II etap

Komunikacja jednostronna

Możliwość pobierania danych (np. Formularzy) ze stron www urzedów / www.ms.gov.pl

III etap

Komunikacja dwustronna

Możliwość wysyłania danych (np. Wypełnionych formularzy) za pomocą poczty elektronicznej / https://pojazd.um.warszawa.pl/

IV etap

Transakcja

Możliwość wysyłania danych (np. Wypełnionych formularzy) za pomocą poczty elektronicznej / http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51085.asp

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

mierniki stopnia informatyzacji
MIERNIKI STOPNIA INFORMATYZACJI

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zastosowanie informatyki w administracji1

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Wykład II

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

strategia informatyzacji
STRATEGIA INFORMATYZACJI

DEFINICJA

Strategia informatyzacji jest wyborem obszarów, dla których - w istniejącychwarunkach społecznych, gospodarczych i politycznych – są przesłanki iwarunki do przeprowadzenia skutecznych projektów.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

strategia informatyzacji rzeczypospolitej polskiej epolska na lata 2004 2006
STRATEGIA INFORMATYZACJIRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – EPOLSKANA LATA 2004-2006

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

plan dzia a na rzecz rozwoju elektronicznej administracji na lata 2005 2006
PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA LATA 2005-2006

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

strategia kierunkowa informatyzacji polski do roku 2013
STRATEGIA KIERUNKOWA INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU 2013

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

proponowane kierunki rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w polsce do 2020 r
PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE DO 2020 R.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zastosowanie informatyki w administracji2

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Wykład III

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

instrumenty koordynacji i integracji informatyzacji administracji publicznej
INSTRUMENTY KOORDYNACJI I INTEGRACJI INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wyodrębnienie grupy zadań

Powołanie jednostek organizacyjnych

Stworzenie ram prawnych realizacji zadań

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

wyodr bnienie zada
WYODRĘBNIENIE ZADAŃ

Dział Informatyzacji

 • dział administracji rządowej o nazwie „informatyzacja” wyodrębniono w 2002 r. Dział ten obejmuje sprawy:
  • 1) infrastruktury informatycznej;
  • 2) technologii i technik informacyjnych;
  • 3) informatyzacji administracji rządowej i samorządowej;
  • 4) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;
  • 5) edukacji informacyjnej;
  • 6) zastosowań informatyki w społeczeństwie informacyjnym,;
  • 7) realizacji zobowiązań międzynarodowych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

powo anie jednostek organizacyjnych
POWOŁANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

urząd administracji rządowej nadzorujący i kierujący głównymi organami administracyjno-porządkowymi.

Za informatyzację administracji publicznej odpowiedzialny jest Departament Informatyzacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej
PODSTAWY PRAWNE INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64 poz 565)

21 rozporządzeń wykonawczych do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zakres podmiotowy ustawy
ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY

organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów;

jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;

funduszy celowych;

ZUS, KRUS, NFZ, ZOZ

państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych - zwanych dalej "podmiotami publicznymi".

podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

cele ustawy o informatyzacji
CELE USTAWY O INFORMATYZACJI

ustalenie zasad interoperacyjności w zakresie

wymiany informacji w formie elektronicznej

uzyskanie jawności i neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinfoatycznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

podstawowe zadania ustawy
PODSTAWOWE ZADANIA USTAWY

ustanawianie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu,

ustalanie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych,

dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych,

dostosowanie rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych,

kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu,

wymiana informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi;

ustalanie i publikacja specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji,

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

1 cel ustawy ustalenie zasad ustanawiania planu informatyzacji pa stwa
1 Cel ustawy – ustalenie zasad ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa

Cel - ustanawianie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

plan informatyzacji pa stwa def
Plan informatyzacji państwa /def/

DEFINICJA

Plan Informatyzacji Państwa jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych, ustanowionym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

plan informatyzacji pa stwa podstawa prawna
PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA /podstawa prawna

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

cele planu informatyzacji pa stwa
Cele Planu Informatyzacji Państwa

określenie organizacyjnych i technologicznych instrumentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego

koordynację realizowanych przez więcej niż jeden podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu

modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do

realizacji zadań publicznych

zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zgodności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

tworzenie warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie informatyzacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zawarto planu informatyzacji pa stwa
Zawartość Planu Informatyzacji Państwa

określenie priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

/neutralność, jawność, racjonalizacja wydatków/

zestawienie oraz charakterystyka ponadsektorowych projektów informatycznych, szacunkowe koszty realizacji tych projektów /lista/

zestawienie oraz charakterystyka sektorowych projektów informatycznych, szacunkowe koszty realizacji tych projektów /lista/

Ustalenie programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego /lista zadań/

określenie zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem

drogi elektronicznej, oraz terminów rozpoczęcia ich realizacji /lista zadań/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu def
projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu /def/

DEFINICJA

projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - określony w dokumentacji zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną

ponadsektorowy projekt informatyczny def
Ponadsektorowy projekt informatyczny /def/

DEFINICJA

Ponadsektorowy projekt informatycznyjest instrumentem informatyzacji podmiotów publicznych z więcej niż jednego działu administracji ustanowionym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu realizacji planu informatyzacji państwa

ponadsektorowe projekty informatyczne harmonogam
PONADSEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE harmonogam

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

sektorowy projekt informatyczny def
Sektorowy projekt informatyczny /def/

DEFINICJA

Sektorowy projekt informatycznyjest instrumentem informatyzacji podmiotów jednego działu administracji publicznej ustanowionym w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy projekt w celu realizacji planu informatyzacji państwa

sektorowe projekty informatyczne harmonogram
SEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE – harmonogram

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

2 cel ustawy ustalenie standard w informatycznych
2 Cel ustawy – ustalenie standardów informatycznych

Cel - ustalanie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

standardy informatyczne def
Standardy informatyczne /def/

DEFINICJA

minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

system teleinformatyczny def
System teleinformatyczny/def/

DEFINICJA

system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2

pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808); tj - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego /urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci - fizycznych punktów, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

rejestr publiczny def
Rejestr publiczny /def/

DEFINICJA

rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

minimalne wymagania dla system w teleinformatycznych podstawa prawna
minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych /podstawa prawna/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 cel ustawy dostosowanie system w teleinformatycznych
3 Cel ustawy – dostosowanie systemów teleinformatycznych

Cel - dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

dostosowanie system w teleinformatycznych podstawa prawna
dostosowanie systemów teleinformatycznych/podstawa prawna/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 cel ustawy dostosowania rejestr w publicznych i wymiany informacji
4 Cel ustawy – dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji

Cel - dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

dostosowania rejestr w publicznych i wymiany informacji podstawa prawna
dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji /podstawa prawna/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

minimalne wymagania dla rejestr w publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej def
minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej /def/

DEFINICJA

minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

5 cel ustawy ustalenie zasad kontroli projekt w informatycznych o publicznym zastosowaniu
5 Cel ustawy – ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu

Cel - ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

kontrola projekt w informatycznych o publicznym zastosowaniu def
kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu /def/

DEFINICJA

Kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

kontrola projekt w informatycznych o publicznym zastosowaniu podstawa prawna
kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu /podstawa prawna/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

6 cel ustawy ustalenie zasad wymiany informacji drog elektroniczn
6 Cel ustawy – ustalenie zasad wymiany informacji drogą elektroniczną

Cel - wymiana informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi,

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

ustalenie zasad wymiany informacji drog elektroniczn podstawa prawna
ustalenie zasad wymiany informacji drogą elektroniczną /podstawa prawna/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

rodki komunikacji elektronicznej def
środki komunikacji elektronicznej /def/

DEFINICJA

środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; tj. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

7 cel ustawy ustalanie i publikacji specyfikacji rozwi za stosowanych w oprogramowaniu
7 Cel ustawy – ustalanie i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu

Cel - ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

8 cel ustawy funkcjonowanie elektronicznej platformy us ug administracji publicznej epuap
8 Cel ustawy – funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej,„ePUAP

Cel – zapewnienie sprawnej pracy platformy e-puap, tj elektronicznej platformy usług administracji publicznej

elektroniczna platforma usług administracji publicznej – system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet;

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

9 cel ustawy funkcjonowanie elektronicznej platformy us ug administracji publicznej epuap
9 Cel ustawy – funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej,„ePUAP

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

slide59
10 Cel ustawy – funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

Cel – umieszczenie dokumentów w repozytoriach na platformie ePUAP

W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.5)).

3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory pism w postaci dokumentów elektronicznych. Przy sporządzaniu wzorów pism stosuje się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

11 cel ustawy strategia rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w rzeczypospolitej polskiej
11 Cel ustawy – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Cel – realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Strategią”

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zastosowanie informatyki w administracji wyk ad iv

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJIwykład IV

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

podstawowe poj cia1
PODSTAWOWE POJĘCIA

Definicja e-PUAP

Komponenty e-PUAP

/ skład, skrytka/

Zarządzanie kontem e-PUAP

Funkcjonalności składu dokumentów

62

ponadsektorowe projekty informatyczne
PONADSEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap
e-PUAP

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

platforma ilustracja przed wdro eniem
platforma– ilustracja /przed wdrożeniem/

Obywatel

/ Firma

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA D

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA C

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA A

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA B

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

platforma ilustracja po wdro eniu
platforma – ilustracja /po wdrożeniu/

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA A

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA A

JEDNOSTKA

ADMINISTRACYJNA A

Obywatel

e-PUAP

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap status
e-PUAP status

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap podstawowe poj cia def
e-PUAPpodstawowe pojęcia/def/

Usługodawca

Instytucja publiczna korzystająca z ePUAP dla celów udostępnienia swojej usługi i/lub jej częściowej realizacji.

Usługobiorca

Obywatel, firma, organizacja lub organ administracji publicznej korzystający z usługi publicznej udostępnionej z udziałem ePUAP.

Usługa publiczna

Usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli, podmiotów gospodarczych oraz organizacji , a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa. Może być rozumiane szerzej – obejmujące usługi instytucji publicznych (nie tylko organów).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap podstawowe komponenty
e-PUAPpodstawowe komponenty

Skrytka PULL

Nadawca

Odbiorca

Interfejs „pull”

Interfejs „skrytka”

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap funkcjonalno skrytka
e-PUAPfunkcjonalność – „skrytka”

W trakcie zakładania konta przez użytkownika na platformie ePUAP system automatycznie instaluje „Aplikację domyślną” dzięki czemu każdy podmiot posiadający konto w ePUAP posiada także swoją domyślną skrytkę oraz skład.

Skrytka jest to komponent sytemu umożliwiający przekazywanie dokumentów do systemów docelowych oraz składów.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap funkcjonalno sk ad
e-PUAPfunkcjonalność –„skład”

Skład jest to rodzaj repozytorium dokumentów. Zbudowany jest na wzór elektronicznych skrzynek pocztowych - zawiera trzy foldery do obsługi dokumentów tj.:

-folder dokumentów odebranych – gromadzi dokumenty otrzymane,

- folder dokumentów roboczych - gromadzi dokumenty tworzone w składzie przez użytkownika lub pobrane z lokalnej maszyny. Dokumenty zapisane w tym folderze pozostają tam do czasu ich wysłania lub usunięcia.

- folder dokumentów wysłanych – gromadzi dokumenty wysłane

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap funkcjonalno sprawy
e-PUAPfunkcjonalność –„sprawy”

Jest to widok w ramach składu dokumentów, który prezentuje dwie sekcje:

- dokumentów pogrupowanych w sprawy,

- dokumentów, które nie należą do żadnej sprawy.

Sprawy są tworzone automatycznie przez system na podstawie identyfikatora korelującego (CID), który zawarty jest w dokumencie. Identyfikator korelujący nadawany jest przez system w momencie zapisania dokumentu w ramach operacji tworzenia dokumentu z Katalogu Usług Publicznych. Dokumenty, które nie posiadają CID nie należą do żadnej sprawy.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap identyfikator koreluj cy cid
e-PUAPidentyfikator korelujący CID

Sprawy są tworzone automatycznie przez system na podstawie identyfikatora korelującego (CID), który zawarty jest w dokumencie. Identyfikator korelujący nadawany jest przez system w momencie zapisania dokumentu w ramach operacji tworzenia dokumentu z Katalogu Usług Publicznych. Dokumenty, które nie posiadają CID nie należą do żadnej sprawy.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

podstawowe poj cia2
PODSTAWOWE POJĘCIA

Dokument elektroniczny

Wzór dokumentu

Formularz dokumentu

Tworzenie dokumentu z katalogu usług

Katalog usług publicznych

74

e puap funkcjonalno ci dopuszczalno operacji u ytkownika w folderach
e-PUAPfunkcjonalności – dopuszczalność operacji użytkownika w folderach

Pełen zestaw operacji dostępny jest dla dokumentów zgodnych z ePUAP tj. posiadających wzór oraz formularz (formatka do edycji dokumentu). W innych przypadkach niedostępne operacje pozostają wyszarzone, np. dla dokumentu Word niedostępna jest funkcja podpisywania – przycisk podpisz jest nieaktywny

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap dokument elektroniczny def
e-PUAPdokument elektroniczny /def/

Dokument stanowiący odrębną całość znaczeniową, zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej /treść +metadane/ i zapisany na informatycznym nośniku danych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap wzorzec wz r formularza elektronicznego def
e-PUAPWzorzec (wzór) formularzaelektronicznego/def/

Dokument elektroniczny, który został:

a) sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 391 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącymi zasad obowiązujących dla sporządzania pism w postaci dokumentów

elektronicznych dla wzorów pism w formie dokumentu elektronicznego,

b) przygotowany w formacie (XML), zawierający definicję struktury danych (XSD), wzorzec wizualizacji (XSLT) oraz dane wskazujące na treść oraz zakres użycia,

c) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej na mocy odrębnych przepisów do podpisania aktu normatywnego i znakowany czasem,

d) zawiera wyróżnik obejmujący w szczególności jednolity identyfikator. Wzorzec formularza elektronicznego jest wzorem dokumentu XML, który spełnia pewne dodatkowe wymogi prawne.

Jest to pojęcie tożsame z pojęciem wzoru elektronicznego z projektu rozporządzenia.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

centralne repozytorium wzor w dokument w
Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) zostało stworzone w celu zapewnienia jednolitego i bezpiecznego źródła informacji o dokumentach elektronicznych w administracji publicznej. Dostęp do Centralnego Repozytorium Wzorów (CRD) jest bezpłatny i umożliwia pobranie wszystkich wzorów dokumentów elektronicznych (opublikowanych w CRD).

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) to usługa, która zapewnia dwie podstawowe funkcje:-możliwość opublikowania wzoru dokumentu elektronicznego (definicja wzoru jest zawarta poniżej).

-możliwość wyszukania oraz pobrania opublikowanego wzoru.

Wniosek o publikację wzoru składają podmioty, w których kompetencjach leży publikacja wzorów dokumentów. Kompetencje dotyczące wzorów elektronicznych są analogiczne, jak w przypadku wzorów papierowych. Wzory dokumentów wprowadza się na podstawie aktów normatywnych.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap funkcjonalno urz dowe po wiadczenie przed o enia
e-PUAPfunkcjonalność –„ Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia ”

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia - dokument XML stanowiący urzędowe poświadczenie przedłożenia, o którym mowa w rozporządzeniu o doręczaniu dokumentów podmiotom publicznym

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap funkcjonalno urz dowe po wiadczenie dor czenia
e-PUAPfunkcjonalność –„Urzędowe poświadczenie doręczenia ”

Instytucja publiczna może wysłać dokument do użytkownika za pomocą tzw. Doręczyciela. W konsekwencji do użytkownika trafia dokument UPD, który powinien zostać podpisany i odesłany z powrotem. Jeżeli dokument UPD zostanie prawidłowo podpisany i termin doręczenia nie zostanie przekroczony użytkownikowi w zamian za UPD zostanie wydany dokument oryginalny przesyłany przez Instytucję Publiczną.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

e puap funkcjonalno ci widok dor czenia
e-PUAPfunkcjonalności – widok „doręczenia”

Widok „Doręczenia” - umieszczony w menu nawigacyjnym, jest to dodatkowy sposób prezentacji dokumentów w składzie zgrupowanych według sposobu wysłania – jest to widok dedykowany dla instytucji publicznych dla dokumentów wysłanych w trybie doręczenia. Umożliwia w łatwy sposób dotarcia do listy dokumentów wysłanych w trybie doręczenia. Widok ten pozwala także na szybkie stwierdzenie czy dany dokument został skutecznie dostarczony czy nie – stan doręczenia dokumentu jest prezentowany na liście dokumentów za pomocą ikonek (doręczony , w trakcie doręczenia , niedoręczony ).

Podmioty, które nie posiadają roli instytucji publicznej nie mają dostępu do widoku „Doręczenia” oraz do sekcji formularzy w ramach ekranu ustawień

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zastosowanie informatyki w administracji3

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Wykład V

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ponadsektorowe projekty informatyczne harmonogam1
PONADSEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE harmonogam

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 projekt ponad sektorowy pl id
3 projekt ponad sektorowy pl.id

Elektroniczny dowód osobisty - dokument tożsamości wzbogacony o mikroprocesor - zawierał będzie nie tylko bezpłatny podpis elektroniczny, lecz także będzie spełniał funkcję klucza, umożliwiając dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych, dotyczących obywatela.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

funkcjonalno ci wed ug wymog w pl id
Funkcjonalności według wymogów PL.ID

potwierdzanie tożsamości obywateli polskich

uwierzytelnianie posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych

potwierdzenia autentyczności samego dokumentu tożsamości przy

dostępie do systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych

zapewnienie ochrony przed fałszowaniem dowodów osobistych

Funkcjonalności umieszczone w części elektronicznej nie będą stanowiły katalogu zamkniętego, a co za tym idzie, w miarę potrzeb wskazanych w przepisach innych ustaw, ich zawartość będzie mogła być uzupełniana o dane niezbędne do realizacji określonych praw i obowiązków obywateli

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

katalog os b uprawnionych do posiadania pl id
Katalog osób uprawnionych do posiadania pl.id

Prawo do posiadania dowodu osobistego będzie miał każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium będą mieli obowiązek jego posiadania.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

cechy pl id 1
Cechy pl.id 1

Dowód będzie dokumentem:;

1) wydawanym jednej osobie i zawierającym dane wyłącznie tej osoby;

2) potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic

3) uprawniającym do przekraczania granic państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic;

cechy pl id 2
Cechy pl.id 2

4) umożliwiającym uwierzytelnienie dowodu osobistego w systemach

teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz – w zależności od

potrzeb - uwierzytelnienie posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych, jak również – ograniczoną identyfikację;

5) aktywnie potwierdzającym prawdziwość danych z warstwy graficznej,

przez udostępnianie ich wiarygodnej kopii zawartej w warstwie

elektronicznej - dla uprawnionych organów lub za zgodą obywatela;

6) umożliwiającym instalację danych służących do składania podpisu

kwalifikowanego.

rejestry pl id
rejestry pl.id

System, który jest budowany w ramach projektu pl.ID – polska ID karta zakłada gromadzenie danych o osobach fizycznych i dokumentach w trzech rejestrach publicznych:

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności);

CRASC (Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego – zostanie zbudowany w latach 2012-2013);

RDO (Rejestr Dowodów Osobistych).

aktualny stan prawny
aktualny stan prawny

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999);

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353);

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz.1298)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych (Dz. U. Nr 228, poz. 1523)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1644);

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

r d o danych pl id
źródło danych pl.id

źródłem danych zawartych w dowodzie osobistym winien być rejestr PESEL, jako jedyny centralny rejestr zasilany bezpośrednio przez właściwe organy administracji publicznej rejestrujące zdarzenia tworzące lub zmieniające dane związane z tożsamością osoby i jej statusem administracyjno-prawnym

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

organ w a ciwy do wydawania pl id
Organ właściwy do wydawania pl.id

organ dowolnej gminy na terytorium kraju.(procedura wydawania dowodu osobistego będzie odmiejscowiona).

Wydawanie dowodów osobistych będzie wykonywane przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na co gminy otrzymywać będą, tak jak dotychczas, dotacje celowe z budżetu Państwa.

właściwi miejscowo wojewodowie będą sprawowali nadzór nad organami gmin w zakresie wydawania

dowodów osobistych oraz będą organem odwoławczym od decyzji wydawanych przez organy gmin.

minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie organem prowadzącym Rejestr Dowodów Osobistych, z którego również będzie udostępniał informacje. Personalizacja dowodów osobistych będzie odbywać się centralnie w oparciu o Rejestr Dowodów Osobistych, w jednostce organizacyjnej ministerstwa dysponującej odpowiednimi środkami techniczno-organizacyjnymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

warstwa elektroniczna dowodu osobistego
warstwa elektroniczna dowodu osobistego

Przewidziano, że w warstwie elektronicznej dowodu osobistego umieszczone zostaną trzy rodzaje danych pozwalających na składanie podpisów elektronicznych i powiązane z nimi certyfikaty: certyfikat dowodu osobistego,

certyfikat podpisu

osobistego oraz

certyfikat ograniczonej identyfikacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat dowodu osobistego pl id 1
certyfikat dowodu osobistego pl.id /1/

Podstawowym przeznaczeniem certyfikatu dowodu osobistego (art. 16 i 18 projektu) jest zabezpieczenie dowodu przed sfałszowaniem: ważne będą tylko te dokumenty, które będą w stanie przyporządkować informację uwierzytelniającą potwierdzoną ważnym certyfikatem dowodu osobistego.

Do złożenia informacji uwierzytelniającej nie będzie wymagana ingerencja posiadacza dowodu, tzn. dowód będzie składał informację uwierzytelniającą na każde żądanie, po połączeniu z czytnikiem.

Drugą istotną funkcją certyfikatu dowodu osobistego będzie potwierdzanie prawdziwości danych udostępnianych z warstwy elektronicznej dowodu. Do takiego udostępnienia danych konieczne jednak będzie posiadanie uprawnień do legitymowania obywateli (określonych w innych przepisach prawa) lub świadome działanie posiadacza dowodu, tzn. podanie danych znanych tylko posiadaczowi (numeru PIN).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat dowodu osobistego pl id 2
certyfikat dowodu osobistego pl.id /2/

1. Certyfikat dowodu osobistego będzie obejmował następujące dane:

1) niepowtarzalny identyfikator;

2) informację, że dane stosowane są zgodnie z określoną

polityką certyfikacji;

3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne

jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) serię i numer dowodu osobistego;

5) dane służące do weryfikacji informacji uwierzytelniającej;

6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

2. Ważność certyfikatu dowodu osobistego będzie tożsama z ważnością dowodu

osobistego.

3. Ważności certyfikatu dowodu osobistego nie będzie można zawiesić.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat podpisu osobistego pl id 1
certyfikat podpisu osobistego pl.id /1/

Aktywacja certyfikatu podpisu osobistego będzie dobrowolna i będzie następowała na wniosek posiadacza dowodu osobistego (art. 19 projektu). Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie oraz małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie będą korzystali z podpisu osobistego. W tym przypadku funkcjonalność podpisu osobistego nie będzie mogła być aktywna, co ma uniemożliwić samodzielny kontakt takich osób, w postaci dokumentu elektronicznego, z organami administracji publicznej.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat podpisu osobistego pl id 2
certyfikat podpisu osobistego pl.id /2/

1. Certyfikat podpisu osobistego będzie obejmował następujące dane:

1) niepowtarzalny identyfikator;

2) informację, że dane stosowane są zgodnie z określoną polityką

certyfikacji;

3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest

minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis

osobisty;

5) dane służące do weryfikacji podpisu osobistego;

6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

2. Okres ważności certyfikatu podpisu osobistego będzie tożsamy z terminem ważności dowodu osobistego.

3. Unieważnienie dowodu osobistego będzie powodowało unieważnienie

certyfikatu podpisu osobistego.

4. Ważność certyfikatu podpisu osobistego będzie można zawiesić i wznowić.

5. Dowód osobisty wydawany osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinien umożliwiać składania podpisu osobistego chyba, że ograniczenie zdolności do czynności prawnych będzie wynikało z niepełnoletności.

6. Złożenie podpisu osobistego wymaga zgody posiadacza.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat ograniczonej identyfikacji pl id 1
Certyfikat ograniczonej identyfikacji pl.id /1/

Certyfikat ograniczonej identyfikacji (art. 20 projektu) nie posiada obecnie przewidzianych prawem zastosowań i stanowi narzędzie, którego wykorzystanie będzie możliwe w przyszłości.

Jego funkcjonowanie będzie analogiczne do funkcjonowania podpisu osobistego z tą różnicą, że nie będzie identyfikował żadnej konkretnej osoby, a jedynie potwierdzał, że podpis został świadomie złożony przez posiadacza dowodu osobistego (dlatego do jego złożenia konieczne będzie podanie informacji znanych tylko jego posiadaczowi). Przewidywany zakres przyszłych zastosowań może objąć np. instytucję świadka koronnego lub ograniczenie liczby niepożądanych listów elektronicznych (tzw. spam). Jego aktywacja będzie dobrowolna i będzie następowała na wniosek posiadacza dowodu osobistego. Certyfikat ograniczonej identyfikacji będzie można zawiesić, a następnie wznowić.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat ograniczonej identyfikacji pl id 2
Certyfikat ograniczonej identyfikacji pl.id /2/

1. Certyfikat ograniczonej identyfikacji będzie obejmował następujące dane:

1) niepowtarzalny identyfikator;

2) informację, że dane stosowane są zgodnie z określoną polityką

certyfikacji;

3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest

minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) dane służące ograniczonej identyfikacji osoby składającej podpis

elektroniczny;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;

6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu.

2. Okres ważności certyfikatu ograniczonej identyfikacji będzie tożsamy z terminem ważności dowodu osobistego.

3. Unieważnienie dowodu osobistego będzie powodowało unieważnienie certyfikatu ograniczonej identyfikacji.

4. Ważność certyfikatu ograniczonej identyfikacji będzie można zawiesić i wznowić.

5. Wykorzystanie ograniczonej identyfikacji wymaga zgody posiadacza.

6. Aktywacja certyfikatu ograniczonej identyfikacji będzie mogła nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli przepisy szczególne będą zezwalały na użycie podpisu elektronicznego opatrzonego takim certyfikatem.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego pl id
Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego pl.id

1 Podmiot dokonujący instalacji podpisu kwalifikowanego odpowiada wobec posiadacza dowodu oraz wobec Państwa za prawidłowe wykonanie czynności instalacji.

2. Instalacja podpisu kwalifikowanego odbywa się na ryzyko posiadacza dowodu osobistego oraz podmiotu kwalifikowanego. Użytkowanie podpisu kwalifikowanego zaimplementowanego w dowodzie osobistym odbywa się na ryzyko posiadacza dowodu osobistego.

3. Państwo nie będzie ponosiło odpowiedzialności za konieczność zakupu nowego podpisu kwalifikowanego w przypadku uszkodzenia dowodu osobistego w procesie instalacji podpisu kwalifikowanego lub użytkowania dowodu osobistego, w którym taki podpis został zainstalowany.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

instalacja dodatkowych funkcjonalno ci pl id
Instalacja dodatkowych funkcjonalności pl.id

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego będzie zawierała przestrzeń

umożliwiającą implementację dodatkowych funkcjonalności.

2. Wprowadzenie nowych funkcjonalności dowodu osobistego może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów szczególnych.

3. Jeżeli nowe funkcjonalności dowodu osobistego będą skutkowały zmianą zakresu danych zamieszczanych w dowodzie osobistym warunkiem ich zamieszczenia będzie zmiana przepisów ustawy o dowodach osobistych w części dotyczącej danych zawartych w dowodzie osobistym.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

korzy ci z funkcjonowania pl id dla obywateli i przedsi biorc w
Korzyści z funkcjonowania pl.ID dla obywateli i przedsiębiorców:
 • Możliwość korzystania z usług urzędu w dogodny dla obywatela sposób – tradycyjnie lub drogą elektroniczną,
 • Skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie spraw urzędowych,
 • Umożliwienie korzystania z usług urzędu bez konieczności osobistego stawiennictwa – potwierdzenie tożsamości obywatela za pomocą podpisu cyfrowego,
 • Umożliwienie korzystania z usług urzędu poza godzinami pracy, dzięki uwierzytelnieniu obywatela bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem,
 • Ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów koniecznych do dołączenia przy realizacji sprawy urzędowej (zaświadczenia, odpisy) dzięki przekazywaniu określonych danych z rejestrów państwowych bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi urzędami,
 • Możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce,
 • Możliwość realnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w rejestrach państwowych, w tym także możliwość zdalnej zmiany adresu urzędowego.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

korzy ci z funkcjonowania pl id dla administracji i bud etu pa stwa
Korzyści z funkcjonowania pl.ID dla administracji i budżetu państwa:
 • Stworzenie jednego systemu poświadczania tożsamości obywatela, który może być wykorzystywany w różnych systemach e-Administracji,
 • Możliwość udostępnienia obywatelom drogą elektroniczną usług publicznych wymagających silnego uwierzytelnienia, np. złożenia wniosku o zmianę w księgach wieczystych, dzięki wiarygodnemu mechanizmowi zdalnego uwierzytelnienia obywatela,
 • Wyeliminowanie błędów i sprzeczności dotyczących danych obywatela zawartych w rejestrach poprzez ich systemowe powiązanie i możliwość dokonywania aktualizacji,
 • Ograniczenie liczby wydawanych odpisów dokumentów urzędowych, a przez to oszczędność czasu i kosztów,
 • Uzyskanie możliwości wykorzystania nośnika jakim jest mikroprocesor w dowodzie do umieszczenia w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, w przypadku zmiany standardu wymagań unijnych w tym zakresie,
 • Możliwość wykorzystywania mechanizmu uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemach, np.: numer identyfikacji podatkowej i ewentualnie dane podmiotu gospodarczego w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, orzeczenie o niepełnosprawności, pełnomocnictwa urzędowe, itp.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

2 projekt ponad sektorowy stap
2 projekt ponad sektorowy STAP

STAP - SIEĆ TELEINFORMATYCZNA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Główne usługi sieciowe: podpis elektroniczny, platforma obiegu dokumentów elektronicznych, transmisja VolP, transmisja wideo (wideoprzekaz, streaming)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 projekt ponad sektorowy sis
4 projekt ponad sektorowy SIS

System Informacyjny Schengen – komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu.

Dostęp do niej mają policja i urzędy konsularne oraz straż graniczna państw członkowskich układu z Schengen. SIS składa się z narodowych sekcji w każdym z krajów członkowskich, oraz z układu centralnego. Centralny serwer SIS znajduje się w Strasburgu. Narodowe bazy danych (N-SIS) są jednakowe w każdym kraju, dzięki stałej aktualizacji informacji za pośrednictwem jednostki koordynującej, tj. Centralnego Rejestru (C-SIS).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 projekt ponad sektorowy vis
4 projekt ponad sektorowy VIS

budowa Polskiego Komponentu Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) tj. bazy danych zawierającej wnioski i dane wizowe (w tym dane biometryczne)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 projekt ponad sektorowy sis vis
4 projekt ponad sektorowy SIS, VIS

Projekt będzie integrował systemy teleinformatyczne organów administracji rządowej:

KSIP - Krajowy System Informacyjny  Policji - Komenda Główna Policji,Odprawa SG - Komenda Główna Straży Granicznej,CEN-Polska - Ministerstwo Finansów,- CBD-SIP Centralna Baza Danych - System Informatyczny Prokuratur - Ministerstwo  Sprawiedliwości, Centralna Aplikacja dla Sądów -  Ministerstwo Sprawiedliwości, POBYT - Urząd do Spraw Repatriacji i  Cudzoziemców, Wiza-Konsul - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, CEWiUP - Centralna Ewidencja Wydanych i  Unieważnionych Paszportów -  Ministerstwo SprawWewnętrznych i  Administracji, OEWiUDO - Ogólnopolska Ewidencja  Wydanych i Utraconych Dowodów  Osobistych - Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji, CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i  Kierowców - Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zastosowanie informatyki w administracji4

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Wykład VI

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

sektorowe projekty informatyczne harmonogram1
SEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE – harmonogram

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

1 projekt sektorowy zszzbp
1. projekt sektorowy ZSZZBP

Zintegrowany System Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa (ZSZZBP) nowoczesny system klasy ERP (Enterprise

ResourcePlanning), wspomagający zarządzanie sektorem publicznym na poziomie ogólnokrajowym.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

1 projekt sektorowy zszzbp zintegrowany system zarz dzania zadaniowym bud etem pa stwa
1. projekt sektorowy ZSZZBP ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZADANIOWYM BUDŻETEM PAŃSTWA

Moduły:

- planowanie budżetu państwa w ujęciu  zadaniowym,

- sprawozdawczość budżetową w ujęciu  zadaniowym,

- wykonanie budżetu państwa w ujęciu  zadaniowym,

- prowadzenie rachunkowości budżetu  państwa w ujęciu zadaniowym,

- raportowanie w ujęciu zadaniowym,

- ewaluacja, w tym analizy ex ante,

- ocena skutków regulacji,

- zarządzanie projektami,

- analiza kosztów,

- zarządzanie systemem wynagrodzeń w  Służbie Cywilnej i Państwowym Zasobie  Kadrowym.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

2 projekt sektorowy cepik
2. projekt sektorowy CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - system informatyczny obejmujący centralną bazę danych o pojazdach, ich właścicielach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Funkcjonuje od 2004 r. Zapewnia zarządzanie obsługą aktualizacji i udostępniania danych z rejestrów:

- Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP),

- Centralna Ewidencja Kierowców (CEK).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

2 projekt sektorowy cepik1
2. projekt sektorowy CEPIK

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 projekt sektorowy pesel2
3. projekt sektorowy PESEL2

Nowy zintegrowany system ewidencji ludności PESEL2 zbiór danych osobowych i adresowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym nadano numer PESEL.

Nowy system będzie umożliwiać:

- zdalną aktualizację zbioru PESEL danymi ze zbiorów meldunkowych w gminach oraz  z urzędów stanu cywilnego,

- zdalne udostępnianie referencyjnych danych ze zbioru PESEL uprawnionym

 podmiotom,

- zastosowanie technologii podpisu  elektronicznego dla usprawnienia  procesów identyfikacji użytkowników i  autoryzacji dostępu do systemu,

- zdalną wymianę informacji pomiędzy  systemem ewidencji ludności a systemami

 wydawania dowodów i paszportów.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

3 projekt sektorowy pesel21
3. projekt sektorowy PESEL2

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

4 projekt sektorowy ikonka
4. projekt sektorowy IKONKA

wyposażanie bibliotek w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie bibliotekarzom podstawowego szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. Każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny , pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

5 projekt sektorowy centralna informacja o dzia alno ci gospodarczej
5. projekt sektorowy CENTRALNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej (CIDG) umożliwi dostęp, za pomocą platformy e-PUAP, do informacji o przedsiębiorcach - osobach fizycznych w skali całego kraju.

Przeglądanie danych zawartych w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej będzie także możliwe w oparciu o platformę e-PUAP.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

5 projekt sektorowy centralna informacja o dzia alno ci gospodarczej1
5. projekt sektorowy CENTRALNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozdział 3

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej(4)

Art. 23.(5) 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG".

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Zadaniem CEIDG jest:

  1)   ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

  2)   udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

  3)   umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

  4)   umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Przepisy rozdziału obowiązują od 1 lipca 2011

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

6 projekt sektorowy informatyzacja ksi g wieczystych
6. projekt sektorowy INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH

Nowa Księga Wieczysta (NKW) umożliwia:

- zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,

- przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,

- bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,

- wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

7 projekt sektorowy budowa dziedzinowej platformy elektronicznej ms
7. projekt sektorowy BUDOWA DZIEDZINOWEJ PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ MS

dostęp elektroniczny do wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów i Centralnych Informacji tych rejestrówna obszarze całego kraju. Na lata 2007-2010 przewidziano rozszerzenie funkcjonalności o możliwość elektronicznego dostępu do wydziałów ksiąg wieczystych, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.

http://ekw.ms.gov.pl

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

8 projekt sektorowy portal informacyjn y notariuszy radc w prawnych komornik w adwokat w
8. projekt sektorowy PORTAL INFORMACYJNY NOTARIUSZY, RADCÓW PRAWNYCH, KOMORNIKÓW, ADWOKATÓW

Dostęp do informacji prawnej.

Portal realizujący usługi elektroniczne dla obywateli i przedsiębiorców w celu uzyskania usług prawnych będzie zawierał:

- moduł portalu dostępowo-informacyjnegozawierający informacje dotyczące

 poszczególnych grup prawnych,  kancelarii notarialnych, kancelarii  adwokackich i innych, które zgłoszą  chęć realizacji usług prawnych drogą  elektroniczną,

- moduł dostępowy dla przedsiębiorców w  celu składania wniosków i pism do

 poszczególnych wymienionych w portalu  podmiotów świadczących usługi prawne.

Ponadto będzie dawał możliwość:

- uzyskiwania przez przedsiębiorców np.  aktów notarialnych poświadczonych

 bezpiecznym podpisem elektronicznym  przez notariusza lub innych dokumentów

 wymagających poświadczenia,

- dokonania opłaty elektronicznej za  oferowaną usługę prawną,

- wymiany stosownej korespondencji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorcą  a podmiotem świadczącym usługi prawne,

- udostępniania podmiotom świadczącym usługi prawne informacji o zawartych

 umowach, aktach notarialnych i innych ważnych dokumentach niezastrzeżonych

 przepisami, których treść będzie miała  wpływ na jakość oraz pewność obrotu

 gospodarczego.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

9 projekt sektorowy platforma on line rejestr w medycznych
9. projekt sektorowy PLATFORMA ON-LINE REJESTRÓW MEDYCZNYCH

System informatyczny umożliwiający tworzenie elektronicznych wniosków o wpisy do rejestrów medycznych:

rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

rejestru zawodów medycznych,

rejestru lekarzy,

rejestru pielęgniarek i położnych,

rejestru jednostek ratownictwa medycznego,

rejestru aptek

i dwustronną wymianę dokumentów elektronicznych między przedsiębiorcami a organami rejestrowymi,

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

10 projekt sektorowy elektroniczna platforma zasob w cyfrowych o zdarzeniach medycznych
10. projekt sektorowyELEKTRONICZNA PLATFORMA ZASOBÓW CYFROWYCH O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiająca organom publicznym, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są:

- planowanie opieki zdrowotnej,

- elektroniczne rozliczenia,

- zarządzanie kryzysowe,

- usługi on-line (e-usługi),

- jednolite standardy,

- infrastruktura teleinformatyczna,

- interoperacyjność w kontekście

 integracji europejskiej,

- autoryzacja świadczeń zdrowotnych.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

11 projekt sektorowy dostosowanie system w informatycznych
11. projekt sektorowy DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Modyfikacja następujących systemów: POLTAX, SeRCe (KEP), VIES i innych systemów administracji skarbowej, dla której POLTAX i KEP są systemami źródłowymi (np. hurtownie danych) oraz utworzenie kanałów komunikacyjnych między administracją skarbową a CIDG, ZUS, GUS, KRS, TERYT, PESEL.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

12 projekt sektorowy e podatki
12. projekt sektorowy E-PODATKI

Zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

13 projekt sektorowy edeklaracje i
13. projekt sektorowy EDEKLARACJE I

platforma integrująca obecne usługi (rejestr podatników) i przygotowana do integracji kolejnych usług. W ramach projektu zrealizowane jest również Repozytorium Wzorów Dokumentów (RWD), oraz przygotowanie form elektronicznych dla wybranych formularzy podatkowych.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

14 projekt sektorowy e deklaracje ii
14. projekt sektorowy E-DEKLARACJE II

Celem projektu jest wprowadzenie automatycznej wymiany informacji w  drodze elektronicznej między centralną  bazą danych administracji skarbowej a  innymi jednostkami administracji państwowej.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

15 projekt sektorowy konsolidacja i centralizacja system w celnych i podatkowych
15. projekt sektorowy KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH

Projekt ma zapewnić centralnym systemom informatycznym skarbowym i celnym (istniejącym i przewidywanym w przyszłości):

- wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i logicznego,

- wysoką niezawodność, w szczególności likwidację pojedynczego punktu awarii,

- skalowalność (elastyczność) zasobów Centrum Przetwarzania Danych dla kolejno wdrażanych systemów,

- spełnienie polskich i unijnych norm prawnych i technicznych dla centralnych  systemów informatycznych.  

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

16 projekt sektorowy prezentacja i udost pnianie zasob w archiwalnych
16. projekt sektorowy PREZENTACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

Celem projektu jest zbudowanie metod prezentacji, klasyfikacji, wyszukiwania i dystrybucji treści cyfrowych, a także przygotowanie odpowiedniego zasobu treści do takiego udostępniania przez internet lub inne kanały dystrybucji cyfrowej w formie materiału filmowego lub obejmującego inne treści - podzielonego na sekwencje podlegające indywidualnemu udostępnianiu i jednocześnie umożliwiające gromadzenie dodatkowej wiedzy historycznej i kulturowej.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

16 projekt sektorowy prezentacja i udost pnianie zasob w archiwalnych1
16. projekt sektorowy PREZENTACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

17 projekt sektorowy budowa platformy komunikacji msp i os b z obszaru wsparcia spo ecznego
17. projekt sektorowy BUDOWA PLATFORMY KOMUNIKACJI MSP I OSÓB Z OBSZARU WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Przewidziane są następujące działania:

- Elektroniczny Krajowy System  Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (rejestr wydanych  orzeczeń o niepełnosprawności oraz  zespołów orzekających),

- integracja danych z systemów obszaru  wsparcia społecznego,

- umożliwienie przedsiębiorcom dostępu do  rynku programowania, które może być  używane w ośrodkach pomocy społecznej  oraz urzędach realizujących świadczenia  rodzinne,

- rozbudowa systemu e-WNIOSKI,  umożliwiającego wypełnienie

 elektronicznego formularza wniosku o  świadczenia rodzinne i zaliczkę  alimentacyjną

- uruchomienie transferu danych do aplikacji gminnych używanych

 w jednostkach realizujących świadczenia rodzinne oraz obsługa podpisu  elektronicznego,

- uruchomienie (po  uchwaleniu planowanej ustawy o funduszu  alimentacyjnym) rejestru dłużników  alimentacyjnych,

Oferowane usługi będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

18 projekt sektorowy syriusz zintegrowany system obs ugi rynku pracy i zabezpieczenia spo ecznego
18. projekt sektorowy SYRIUSZ - ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI RYNKU PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Syriusz jest zintegrowanym systemem wspierającym działania służb zatrudnienia oraz jednostek zabezpieczenia społecznego. System zawiera rozbudowany, preferencyjny pakiet usług instytucji publicznych przez Internet.

Oferowane usługi będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

19 projekt sektorowy sppp system prognozowania poda y i popytu na prac
19. projekt sektorowySPPP - SYSTEM PROGNOZOWANIA PODAŻY I POPYTU NA PRACĘ

W projekcie są przewidziane następujące działania:

- ocena funkcjonowania systemu  prognozowania popytu na pracę,

- rozwój systemu, m.in. przez integrację  z innymi systemami danych będących w  dyspozycji MP

- opracowanie założeń merytorycznych i  informatycznych systemu prognozowania  podaży pracy,

- opracowanie systemu informatycznego prognozowania podaży pracy i

 zainstalowanie go w Internecie.

Oferowane usługi będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

20 projekt sektorowy budowa systemu katastralnego
20. projekt sektorowy BUDOWA SYSTEMU KATASTRALNEGO

Celem projektu jest opracowanie nowej koncepcji budowy informatycznego systemu katastralnego zgodnego z normami europejskimi, utworzenie infrastruktury informatycznej do budowy i prowadzenia katastru,

opracowanie prototypu i wdrożenie go na wybranych obszarach kraju.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

21 projekt sektorowy teryt2 krajowy rejestr urz dowy podzia u terytorialnego kraju
21. projekt sektorowy TERYT2 - KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

Celem projektu jest budowa nowego rejestru TERYT2, integrującego i harmonizującego istniejące już bazy:

- Ewidencji Gruntów i Budynków,

- Państwowego Rejestru Nazw  Geograficznych,

- Państwowego Rejestru Granic.

Rozszerza on dotychczasowe bazy danych opisowych o dane geometryczne obejmujące:

- jednostki administracyjne,

- miejscowości,

- ulice,

- punkty adresowe.

D r Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

22 projekt sektorowy budowa georeferencyjnej bazy danych obiekt w topograficznych
22. projekt sektorowy BUDOWA GEOREFERENCYJNEJ BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

Celem projektu jest budowa baz danych obiektów topograficznych. Podstawowym celem rejestru jest przypisanie unikalnych w skali kraju identyfikatorów obiektom topograficznym.

Rejestr ten stanowi system referencyjny dla tematycznych, specjalistycznych i branżowych systemów informacji geograficznej niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

23 projekt sektorowy system informacyjny statystyki publicznej
23. projekt sektorowy SYSTEM INFORMACYJNY STATYSTYKI PUBLICZNEJ

System informacyjny statystyki publicznej ma zapewnić podmiotom życia społeczno-gospodarczego dostęp do informacji statystycznych, standardów informacyjnych oraz możliwość wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej. Cele główne projektu obejmują:

- udostępnianie standardów informacyjnych  dla systemów informacji społecznej i  gospodarczej (mierniki zjawisk i  procesów społecznych i ekonomicznych,  klasyfikacje, nomenklatury, typologie,  statystyczne definicje pojęć oraz  odpowiadające im wskaźniki  statystyczne),

- umożliwienie przekazywania,  przechowywania i przetwarzania

 sprawozdań statystycznych w postaci  elektronicznej, w tym w obszarze

interoperacyjności (wymiany informacji  z systemami sprawozdawców),

- utworzenie kanałów komunikacyjnych  pomiędzy statystyką publiczną a

 systemami w innych jednostkach  administracji,

- zapewnienie zaplecza informacyjnego,  analitycznego i metodycznego dla

 organów państwa i innych jednostek  sektora publicznego, w tym na potrzeby  budżetowania zadaniowego oraz polityki  regionalnej,

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

zastosowanie informatyki w administracji5

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Wykład VII

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

podstawa prawna komunikacji elektronicznej
PODSTAWA PRAWNA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Kodeks postępowania administracyjnego art. 63, art. 39 /1/

1

2

Rozporządzenie z 24 lipca 2007 w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

Rozporządzenie z 27 listopada 2006 w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

3

4

Rozporządzenie z 29 września 2006 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym

podstawowe poj cia3
PODSTAWOWE POJĘCIA

System teleinformatyczny

1

2

Dokument elektroniczny

Podpis elektroniczny

3

4

Zaawansowany podpis elektroniczny

5

Bezpieczny podpis elektroniczny

system teleinformatyczny
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

definicja

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne .

System teleinformatyczny

urząd obsługujący

organ administracji publicznej.

=

dokument elektroniczny
DOKUMENT ELEKTRONICZNY

definicja

stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danychuporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych art. 3 ustawy o informatyzacji

Dokument elektroniczny

elektroniczny odpowiednik podania w postępowaniu adm.

=

struktura dokumentu elektronicznego
STRUKTURA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
 • ZAWARTOŚĆ – tekst, tabela, obraz, dźwięk,
 • STRUKTURA FIZYCZNA dokumentu elektronicznego - wynik przetworzenia, w tym kodowania i szyfrowania, informacji zawartych w dokumencie elektronicznym na dane w układzie bitowym (format danych),
 • STRUKTURA LOGICZNA dokumentu elektronicznego - sposób ułożenia informacji w dokumencie elektronicznym zdefiniowany przez określenie elementów i cech informacyjnych tego dokumentu oraz powiązań między nimi;
 • KONTEKST, CZYLI METADANE techniczne określające, w jakiej postaci dokumentbędzie prezentowany.
metadane informacje okre laj ce
METADANE – INFORMACJE OKREŚLAJĄCE:
 • twórców i współtwórców dokumentu,
 • rozmiar dokumentu (ilość znaków, ilustracji, rozmiar w bajtach itp.),
 • datę i czas powstania dokumentu,
 • status dokumentu (roboczy, wstępnie zatwierdzony, zatwierdzony),
 • datę i czas zatwierdzenia dokumentu oraz osobę/instytucję upoważnioną do zatwierdzenia,
 • tytuł dokumentu,
 • powiązania/relacje z innymi dokumentami,
 • tematykę dokumentu,
 • język dokumentu,
 • cel powstania dokumentu (w szczególności adresatów dokumentu).
metadane informacje okre laj ce1
METADANE – INFORMACJE OKREŚLAJĄCE
 • dostępność treści dokumentu (ograniczenia dotyczące czasu lub osób upoważnionych do odczytania treści),
 • prawa autorskie (czy dokument jest chroniony prawem autorskim, ewentualne ograniczanie dotyczące czasu, lub obszaru eksploatacyjnego praw autorskich),
 • typ dokumentu (np. rozporządzenie, sprawozdanie, kwestionariusz, raport),
 • kategorię archiwalną dokumentu /informację o długoterminowym przechowywaniu (obowiązkowy czas przechowywania dokumentu wraz z kompletem metadanych, czas przekazania do archiwum państwowego),
 • unikatowy numer dokumentu nadany przez system teleinformatyczny,
 • numer kancelaryjny dokumentu określony zgodnie z obowiązującą w instytucji publicznej instrukcją kancelaryjną.
cechy dokumentu elektronicznego
CECHY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
 • Możliwość udostępnienia w całości lub części bez ograniczeń czasu, miejsca zaraz po wytworzeniu,
 • Możliwość utworzenia nieskończonej ilości kopii,
 • Brak różnic między kopią a oryginałem,
 • Problem wiarygodności danych - rozwiązanie:
  • Dokumentacja procesu załatwienia sprawy rejestrowana przy pomocy metadanych,
  • Podpis elektroniczny,
 • Klasyfikowanie e-dokumentów – identyfikacja, porządkowanie i wyszukiwanie dokumentów, wsparcie dla obiegu dokumentów.
rodki komunikacji elektronicznej
ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

definicja

rozwiązania techniczne, w tym urządzeniateleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Środki komunikacji

sposób/ forma dostarczania pism adresatom, zarówno przy wnoszeniu podań, jak i ich doręczaniu przez organ

=

podpis elektroniczny
PODPIS ELEKTRONICZNY

definicja

to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny

wniesienie podania za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej podstawa prawna
WNIESIENIE PODANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – PODSTAWA PRAWNA

art. 63 KPA umożliwia wnoszenie dokumentów elektronicznych do administracji publicznej:

"§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.",

"§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.".

wniesienie podania za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej sposoby
WNIESIENIE PODANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ: SPOSOBY

1

Wniesienie podania za pośrednictwem poczty elektronicznej

2

Wniesienie podania za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

3

Wniesienie podania za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej umożliwiający wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu

warunki skutecznego wniesienia podania za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej
WARUNKI SKUTECZNEGO WNIESIENIA PODANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

1

Zwrotne przesłanie nadawcy urzędowego poświadczenia przedłożenia podania

2

Spełnienie warunków co do treści wnoszonych elektronicznie podań

3

opatrzenie podania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

4

przekazywanie danych zawartych w podaniu jedynie w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach.

dor czanie pism za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej podstawa prawna
DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – PODSTAWA PRAWNA

Art. 391 umożliwia doręczanie dokumentów elektronicznych klientom AP:

„§1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:

1)wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo

2)wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

§ 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565), a także warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób udostępniania ich kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy stosowaniu pism w formie dokumentów elektronicznych oraz sprawność postępowania”.

dor czanie pism za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej sposoby
DORĘCZANIE PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ: SPOSOBY

1

Przesłanie przez organ, na wskazany przez stronę adres elektroniczny, informacji, że pod wskazanym przez organ adresem elektronicznym można odebrać pismo

Wejście strony na wskazany adres i podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym urzędowego poświadczenia odbioru

warunki skutecznego dor czenia pisma za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej
WARUNKI SKUTECZNEGO DORĘCZENIA PISMA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

1

Strona:1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo;2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków

2

Przesłanie przez organ, na wskazany przez stronę adres elektroniczny, informacji, że pod wskazanym przez organ adresem elektronicznym można odebrać pismo

3

Wejście strony na wskazany adres i podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym urzędowego poświadczenia odbioru

4

Udostępnienie stronie pisma

5

Opatrzenie pisma bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu