eti kas informacijos naudojimas bibliografin s nuorodos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etiškas informacijos naudojimas/ Bibliografinės nuorodos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etiškas informacijos naudojimas/ Bibliografinės nuorodos

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation

Etiškas informacijos naudojimas/ Bibliografinės nuorodos - PowerPoint PPT Presentation

peggy
213 Views
Download Presentation

Etiškas informacijos naudojimas/ Bibliografinės nuorodos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Etiškas informacijos naudojimas/Bibliografinės nuorodos

 2. Paskaitos tikslas • Supažindinti su etišku informacijos naudojimu mokslo darbuose • Suteikti žinių apie informacijos šaltinių citavimą tekste, bibliografinio aprašo rengimą. Harvardo stilius, APA stilius • Suteikti žinių apie bibliografinės informacijos tvarkymo programas

 3. Etiškas informacijos naudojimas Jūsų rašto darbas – originalus kūrinys, bet sukurtas remiamasi kitų idėjomis, mintimis Pasinaudojus informacija būtina nurodyti kas yra jos tikrasis autorius Jei šaltinis yra internete, tai nereiškia, kad informacijos turinys ir pateikimo forma niekam nepriklauso Negalima savo darbe naudoti kito autoriaus kūrinio ištisai, galima pasinaudoti tik nedidele jo dalimi, t.y. cituoti .

 4. Autorių teises ginantys dokumentai 1999 m. Lietuva priėmė autorių teises ginantį įstatymą "Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas" Atskiri straipsniai pakeisti ir papildyti 2000 m. liepos 20 d., 2003 m. kovo 5 d., 2006 m. spalio 12  d.

 5. Autorių teisių objektas Įstatyme reglamentuojamos autorių teisės į originalius literatūros, mokslo ir meno kūrinius. Svarbiausi autorių teisių objektai: knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai, kompiuterių programos ir kiti literatūros kūriniai kalbos, paskaitos ir kiti žodiniai kūriniai rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai, rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija ir kiti) dramos, choreografijos ir kiti sceniniam atlikimui skirti kūriniai, scenarijai ir jų planai muzikos kūriniai, audiovizualiniai kūriniai skulptūros, tapybos, grafikos darbai fotografijos, architektūros kūriniai taikomosios dailės kūriniai iliustracijos, žemėlapiai išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais, kūrinių rinkiniai, duomenų bazės teisės aktų ir kitų oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų neoficialūs vertimai kiti kūriniai

 6. Autorių teisių objektais nelaikomi Idėjos procedūros procesai, sistemos veiklos metodai koncepcijos principai atradimai ar atskiri duomenys teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų  planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai, oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai,  piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius folkloro kūriniai Autorių teisės nesaugo atradimų, išradimų, mokslinių tyrimų rezultatų ir kitų mokslo žinių. 

 7. Citavimas (1) Citavimas - pažodinis kito autoriaus kūrinio ar jo dalies panaudojimas kūrinyje nurodant citatos šaltinį ir autoriaus vardą, jei jis nurodytas kūrinyje, iš kurio paimta citata Citavimas turi būti sąžiningas (sąžiningas tikslas: kitų autorių idėjų, teiginių, nuomonės atskleidimas, analizė, autorių kūrinių apžvalga, kritiškas kelių autorių idėjų gretinimas) Cituojant turi būti nurodytas citatos šaltinis ir autorius Gali būti cituojama nedidelė kito autoriaus dalis Gali būti cituojamas tik viešai išleistas ar kitaip viešai paskelbtas kūrinys Tinkamas informacijos šaltinių citavimas leidžia išvengti plagijavimo Plagijavimas - tai svetimo darbo pristatymas kaip savo paties

 8. Citavimas (2) Darbe turi būti aišku, kur yra darbo autoriaus mintys, o kur yra kitų autorių mintys ir idėjos, rastos kituose informacijos šaltiniuose (knygose, straipsniuose, internete) Žodiniai pranešimai konferencijų, seminarų ar paskaitų metu taip pat turi būti cituojami darbe, kaip ir spausdinta ar elektronine forma užfiksuota informacija Darbe naudojant informaciją svarbu tai atlikti sąžiningai ir etiškai. Norint išvengti plagijavimo, būtina pateikti nuorodas į cituojamus šaltinius: Nuorodų pateikimas darbo tekste leidžia identifikuoti, koks šaltinis yra cituojamas Visi cituojami šaltiniai įtraukiami į darbo pabaigoje pateikiamą literatūros sąrašą Nuorodų į cituojamus šaltinius pateikimas leidžia darbą skaitantiems asmenims patikrinti faktus arba detaliau įsigilinti į darbe cituojamą informaciją

 9. Bibliografinis aprašas • Standartizuotas (LST ISO 690 ir LST ISO 690-2) - tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtas standartas • Įvairios rūšys, stiliai • Fakulteto tvarka Cituojamas ar minimas dokumentas yra pagrindinis nuorodoje pateikiamų dokumentų šaltinis

 10. Pagrindiniai elementai Cituojant originalus kūrinys aprašomas pagal tam tikras taisykles (LST ISO 690 ir LST ISO 690-2): • Autorius (atsakomybės duomenys) • Leidinio, straipsnio ir pan. pavadinimas (antraštė). Dargali būti paantraštė (pvz.: Informatika: vadovėlis). • Laikmenos rūšis (būtina elektroniniams dokumentams) • Antrinė atsakomybė (vertėjai, rėmėjai)– nebūtina • Laida (2-ji, 5-asis ir t.t. ) – būtina • Išleidimo duomenys – vieta, leidėjas, metai • Apimtis: puslapių skaičius ar konkretus puslapis, jei buvo naudotasi kūrinio dalimi(cituojant nurodomas tikslus puslapis; jei naudojotės knyga – visa knygos apimtis, o jei dalimi knygos – tik tie puslapiai, kurie jums suteikė idėjų) • Standartinis knygos ar žurnalo/laikraščio numeris (ISBN – knygos, ISSN – periodinio). • Elektroniniams ištekliams reikia nurodyti: • ištekliaus rūšį[interaktyvus], • kada žiūrėta[žiūrėta 2009 m., spalio 23 d.], • ir jo nuorodąPrieiga per internetą http://www.denosirnaktys.lt/titulinis/straips.htm. • Bibliografinių nuorodų aprašų specifika: taškai, brūkšniai, pasviri užrašai ir kt.

 11. Pagrindiniai elementai/2

 12. Pirminė atsakomybė (autorius) • Asmuo ar kolektyvas, atsakingas už dokumento intelektinį ar meninį turinį • Ne daugiau 3 autorių – nurodomi visi • 4 ir daugiau – nurodomas pirmasis ir et al. • Kolektyviniai autoriai nurodomi retai (įstatai, nuostatai, statutai)

 13. Antraštė (pavadinimas) • Knygos, jos skyriaus, periodinio, tęsiamojo, elektroninio leidinio ar jų dalių (straipsnių) pavadinimas • Rašoma tokia, kokia nurodyta šaltinyje • Originalo kalba (galima pateikti vertimą) • G.b. paantraštė. Nebūtina, pateikiama dėl aiškumo

 14. Laikmenos rūšis • Nurodoma aprašant elektroninius dokumentus • Laužtiniuose skliausteliuose • Dėmesio: APA stiliuje nebūtinai nurodomas šio aprašo elementas

 15. Laida • Visas rinkinys dokumento egzempliorių, kurių duomenys visiškai atitinka vienintelį egzempliorių, laikomą etalonu • Būtinas elementas Dėmesio: APA stiliuje nebūtinai nurodomas šio aprašo elementas

 16. Leidimo duomenys • Išleidimo (publikavimo) vieta, leidėjas ir metai • Leidimo vieta ir leidėjas originalo kalba • Jei kelios vietos – išryškinta arba pirmoji • Jei nėra vietos – S.l. (sine loco) • Jei nėra leidėjo – s.n. (sine nomine) • Jei nėra metų – s.a. (sine anno) Vieta: leidėjas, metai.

 17. Nuorodos sudarymo data • Būtinas elementas aprašant elektroninius išteklius • Mažąja raide ir laužtiniuose skliaustuose

 18. Apimtis • Puslapių, lapų, skilčių, ir pan. skaičius, daugiatomio leidinio – tomų skaičius • Lietuviškai • Jei naudota dalis – p. 406, p. 205-333 ir t.t. • Jei aprašome pvz. visą knygą, rašome – 159 p.

 19. Įsigijimo sąlygos ir prieiga • Privaloma interaktyviems dokumentams • Nurodomi žodžiai Prieiga per: ir pateikiama nuoroda (tai priklauso nuo stiliaus) • Jei straipsnis iš duomenų bazės, rašome: • Prieiga per: EBSCO

 20. Standartinis numeris • Dokumento identifikatorius • Identifikuoja valstybę, leidėją ir konkretų dokumentą • ISBN, ISSN • Tarp skaičių – ilgasis brūkšnys

 21. (žurnalo straipsnio pavyzdys): Bibliografinių nuorodų stilių skirtumai ISO: GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos) [interaktyvus]. InKlasikinė lietuvių literatūros antologija. Vilnius: Mokslininkų sąjungor institutas, 2002 [žiūrėta 2002 m. kovo 12 d.], ekr. 2. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/lindex.html>. HARVARD: Valantiejus, A. 2007. Analitinės Ralfo Dahrendorfo kategorijos, Sociologija. Mintis ir veiksmas [interaktyvus], 1(19): 33-50. Prieiga per internetą: <http://www.ku.lt/sociologija/files/2007_nr.01.33-50.pdf> [žiūrėta 2009 10 27]. APA: Barkauskienė, R.,  et al. (2009). Ankstyvosios vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos galimybės. Medicina, 45(10), 764-771. Žiūrėta 2011 02 02 per internetą: <http://medicina.kmu.lt/0910/0910-02l.pdf>.

 22. HARVARD stilius

 23. Harvard stilius: knygos aprašas Autorius. Metai. Antraštė: paantraštė. Laida. (jei tai nėra pirmas leidimas) Leidimo vieta: Leidėjas. Brutish, J. 1993. Senseand Nonsense. Kaunas: Kazlauskas Publishers. Ballou, R. H. 2005.BusinessLogisticsManagement. 3rd Edition. EaglewoodCliffs: Prentice-HallInternationalEditions. Jeigu pateikiama iki 3 autorių, nurodomos visų pavardės pridedant prie paskutinio ir: Nasty, P. ir Blinkevičienė, E. 1998. Transcendentalinio solipsizmo pagrindai. 2 leid. Varniai: Karvelija. Barker, R., Kirk, J.irMunday, R.J. 2009. Narrative analysis. 2nd ed. Bloomington: Indiana University Press. Jeigu autorių daugiau kaip trys, nurodome pirmąjį, o vietoj kitų rašome „et al“: Baron, D. P.et al. 2008. Business and the organisation. NJ: Princeton University Press.

 24. Jei knyga be autoriaus • Antraštė: paantraštė. Metai.Leidimo vieta: Leidėjas. • Natural language. 2008. Cambridge: University of Cambridge Press. • TheUniversityEncyclopedia. 1985. London: Roydon. • Jei aprašome knygos dalį • Autorius. Metai. Knygos dalies antraštė. In: Knygos autorius, Laida (jei tai nėra pirmas leidimas). Knygos antraštė. Leidimo vieta: Leidėjas. (Puslapių, iš kurių cituojama, apimtis). • Smith, J. 2000. A sourceofinformation. In: W. Jones, ed. 3. One hundredandoneways to findinformationabouthealth.Oxford: OxfordUniversityPress. Ch. 2. Short, B. S. 1997. Psychosurfing: MulticulturalPerspective. In: D. P. Timble, ContrastandControversyinModernHeterology. Chicago: FrankCrook, 471–523.

 25. Harvard stilius:straipsnio aprašas Autorius. Metai. Straipsnio antraštė.Žurnalo antraštė, tomas (numeris): straipsnio puslapiai. Crazy, S. P., Ivanovas, T. E. ir Blinkevičienė, H. 1999. Teaching Philosophy in Tahiti.Journal of Samogitian Philosophy, 33(2): 231–245. Boughton, J.M. 2002. The Bretton Woods proposal: an indepth look. Political Science Quarterly, 42(6): 564-78. Muller, V. 2008. Trapped in the body: Transsexualism, the law, sexual identity.The Australian Feminist Law Journal, vol. 3, August: 103-107.

 26. Harvard stilius:elektroninis šaltinis (knyga) Autorius. Metai. Antraštė. [šaltinio tipas] Leidimo vieta: Leidėjas. Prieiga per internetą: elektroninis adresas (arba duomenų bazės pavadinimas) [žiūrėta data]. Fishman, R. 2005. Theriseandfallof suburbia. [interaktyvus] Chester: CastlePress. Prieiga per internetą: EbraryAcademicComplete [žiūrėta 2011 01 20]. Carlsen, J. ir Charters, S. 2007. Globalwinetourism. [interaktyvus] Wallingford: CABI Pub. Prieiga per internetą: <http://www.libweb.anglia.ac.uk> [žiūrėta 2010 12 03]. DepartmentofHealth, 2008. Healthinequalities: progressandnextsteps. [interaktyvus] London: DepartmentofHealth. Prieiga per internetą: <http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnGuidance/DH_085307> [žiūrėta 2011 01 26].

 27. Harvard stilius: elektroninis šaltinis (straipsnis) Autorius. Metai. Straipsnio antraštė, Žurnalo antraštė [šaltinio tipas], tomas, numeris, straipsnio puslapiai. Prieiga per internetą: elektroninis adresas [žiūrėta data]. Martin, C.L. 2010. RelationshipMarketing: a High-InvolvementProductAttributeApproach, JournalofProductandBrandManagement[interaktyvus], vol. 7, no. 3: 6-26. Prieiga per internetą: <http://www.apmforum.com/emerald/marketing-research-asia.htm> [žiūrėta 2011 01 20]. Boughton, J.M. 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look,Political Science Quarterly [interaktyvus], 42 (6).Prieiga per internetą: Wiley Online Library [žiūrėta 2009 10 12]. Kipper, D. 2008. Japan’snewdawn, PopularScienceandTechnology, [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.popsci.com/popsci37b144110vgn/html> [žiūrėta 2010 05 23].

 28. Tekstinės išnašos Išnaša yra trumpa nuoroda į cituojamą šaltinį, pateikiama tekste arba pridedama puslapio, skyriaus ar viso teksto pabaigoje. Bibliografinės nuorodos gali būti pateikiamos išnašose puslapio apačioje arba darbo galeYra 3 nuorodų pateikimo tekste būdai: 1 BŪDAS Tekste pateikiama cituojamo autoriaus pavardė, metai, puslapiai (jei cituojama keletą kartų), o darbopabaigoje literatūros sąraše įtrauktos bibliografinės nuorodos išdėstomos abėcėlės tvarka Nuorodos tekste pavyzdys: Šiuolaikiniame universitete studentams suteikiama daugiau autonomijos ir atsakomybės už mokymosi rezultatus (Boekaerts, 1999, p. 35). Jeigu cituojamą informacijos šaltinį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius: (Bagdonas, Jucevičienė, 2003, p. 25) Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, tuomet pirmąjį kartą nurodomos visų autorių pavardės. Toliau cituojant šių autorių šaltinį, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė bei et al., o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, puslapiai: (Petraitis, Kivilšienė, Jucevičienė, ir Kvėdaras, 2009, p. 23-24) (Petraitis et al., 2009, p. 30)

 29. Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., tuomet autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius • Pirmąjį kartą pateikiamas pilnas kolektyvinio autoriaus pavadinimas, vėliau cituojant pateikiamas sutrumpintas pavadinimas: (Americanpsychologicalassociation [APA], 2003) (APA, 2003) • Jeigu informacijos šaltinis neturi autoriaus, naudojami pirmieji du ar trys pavadinimo žodžiai (praleidžiant artikelius) rašant kiekvieną žodį didžiąja raide: • Jeigu nuoroda pateikiama į knygą, ataskaitą ar kitą leidinį, ji rašoma kursyvu, pvz., knyga CollegeBoundSeniors(1979) • Jeigu nuoroda pateikiama į straipsnį ar knygos dalį, pavadinimas rašomas tarp kabučių, pvz., („Laisvas laikas“, 2003) Pilnas bibliografinis aprašas pateikiamas pagal atitinkamą stilių

 30. 2 BŪDAS Tekste pateikiama išnaša, o puslapio apačioje, skyriaus ar leidinio pabaigoje pateikiamas šaltinio bibliografinis aprašas Nuorodos tekste pavyzdys: Šiuolaikinė mokymosi paradigma1 atskleidžia mokytojo ir besimokančiojo santykį ugdymo procese. Išnaša puslapio apačioje: ------------------------------------------------------------------- 1 BOWDEN, J.; MARTON, F. (1998). TheUniversityofLearning. London: KoganPage. ISBN 0-7494-2292-0. Jei pateikiama kartotinė nuoroda į tą patį dokumentą, išnaša trumpinama, pvz.: 8 Vanagas, išnaša 6. 9 Biržiška, išnaša 5, p. 4.

 31. 3 BŪDAS Tekste laužtiniuose skliaustuose nurodomas įrašo numeris iš bibliografinių nuorodų sąrašo Išnašos tekste pavyzdys: Šiuolaikiniame universitete studentams suteikiama daugiau autonomijos ir atsakomybės už mokymosi rezultatus [1]. Bibliografinių nuorodų sąrašas straipsnio ar knygos gale: [1] BOEKAERTS, M. (1999). Self-regulatedlearning: Wherewe are today. InternationalJournalofEductionalResearch, 31, p. 443-551. Gali būtinaudojama ir paprasta numeracija:1.2..... Išnašų kūrimas pagal Harvard stilių: http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf http://www.ir.mb.vu.lt/buk-etiskas

 32. Komercinės bibliografinės informacijos tvarkymo programos http://www.endnote.com http://www.refworks.com http://www.refman.com

 33. Nemokamos informacijos tvarkymo programos <http://www.connotea.org>

 34. Zotero

 35. Informacijos tvarkymo programos Zotero naudojimosi pagrindai

 36. Bibliografijos sąrašo sudarymas (1)

 37. Bibliografijos sąrašo sudarymas (2)

 38. Zotero integracija į MS Word

 39. Zotero asmeninės kolekcijos sinchronizavimas Ši funkcija užtikrina darbą su programa Zotero iš įvairių darbo vietų Sinchronizavimo eiga: Prisijungiama prie Zotero<http://www.zotero.org> Užpildoma registracijos forma Register Naršyklės meniu juostoje Priemonių skyriuje pasirenkame Zotero Naršyklės puslapio apačioje atsiveria asmeninė kolekcija, kuri automatiškai sinchronizuojama

 40. Prenumeruoja VU biblioteka • Registracija iš VU tinklo kompiuterių. Rinkitės nuorodą Login ir Sign up for a New Account. Jūsų • nurodytu el. pašto adresu bus atsiųstas laiškas su asmeniniais prisijungimo duomenimis bei Group  • Code. Kitą kartą jungiantis iš VU tinklo kompiuterių, bus reikalingi tik asmeniniai prisijungimo • duomenys. Jungiantis iš bet kurio interneto ryšį turinčio kompiuterio, reikės įvesti Group Code.