tomas baranauskas aplinkos ministerija statybos ir b sto departamentas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

Tomas Baranauskas Aplinkos ministerija Statybos ir būsto departamentas. STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA . Statinio techninė priežiūra. Statinio naudojimo priežiūra. STATINIO PRIEŽIŪRA. STATINIO PRIEŽIŪRA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA' - hayley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tomas baranauskas aplinkos ministerija statybos ir b sto departamentas
Tomas Baranauskas

Aplinkos ministerija

Statybos ir būsto departamentas

STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
statinio prie i ra

Statinio

techninė

priežiūra

Statinio

naudojimo

priežiūra

STATINIO

PRIEŽIŪRA

STATINIO PRIEŽIŪRA
  • Statinio priežiūra – Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma vykdant statinio techninę priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą.
slide3
Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo organizuojama Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti esminius statinio reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę
slide4
Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus
statinio naudotojo pareigos pri i rint statin
Statinio naudotojo pareigos prižiūrint statinį
  • Naudoti statinį pagal paskirtį;
  • Nenaudoti statinio, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nepripažintas tinkamu naudoti;
  • Laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų naudojimo ir priežiūros reikalavimų;
  • Organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
  • Suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį, jeigu tolesnis jo naudojimas kelią pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.
statinio technin prie i ra

Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio

naudotojas

Sutarties ar kitupagrindu

paskirdamas statinio

techninį prižiūrėtoją.

Ūkio būdu

Statinio techninė priežiūra
slide7

Nesudėtingų statinių, taip pat 1-2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Žemės ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

slide8

Statinio techninė priežiūra:

1) nuolatinis būklės stebėjimas;

2) periodinės ir specializuotos apžiūros;

3) pastebėtų būklės defektų šalinimas;

4) remonto organizavimas

nuolatiniai steb jimai

- Atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį

- Atlieka techninis prižiūrėtojas arba asmuo kuriam tai pavesta

- Vizualiai tikrinama: pagr. konstrukcijos;

gaisrinės saugos priemonių būklė;

patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė;

- Fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ir griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti

Nuolatiniai stebėjimai
1 kasmetin s ap i ros 2 neeilin s ap i ros 3 statybiniai tyrin jimai 4 auditas 5 kitos ap i ros
1) Kasmetinės apžiūros

2) Neeilinės apžiūros

3) Statybiniai tyrinėjimai

4) Auditas

5) Kitos apžiūros

Periodinės ir specializuotos apžiūros
kasmetin s ap i ros

Atliekamos pasibaigus žiemos sezonui;

Neprivalomos nesudėtingiems, 1-2 butų statiniams;

Atlieka specialistų grupė (komisija), jos vadovas turi būti atestuotas;

Tikrinamos pagr. konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė;

Aprašoma ir registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale.

Kasmetinės apžiūros
neeilin s ap i ros

Atliekamos po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kt. bei keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;

Atlieka specialistų grupė (komisija), jos vadovas turi būti atestuotas;

Tikrinamos pagr. konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė;

Aprašoma ir registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale.

Neeilinės apžiūros
statybiniai tyrin jimai

Atliekami pagal STR 1.04.01:2002, jei jie reikalingi statinio ar atskirų jo konstrukcijų būklei nustatyti;

Atlieka Statybos įstatyme bei STR-uose numatyti asmenys;

Aprašoma ir registruojama techninėse ataskaitose ar projektuose, priklausomai nuo sudarytų sutarčių.

Statybiniai tyrinėjimai
auditas

Atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

Tikslas – gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu;

Atlieka konsultavimo statybos klausimais paslaugas teikiančios įmonės;

Aprašoma ir registruojama techninėse ataskaitose ar projektuose, priklausomai nuo sudarytų sutarčių.

Auditas
kitos ap i ros

Statinio savininkas gali nustatyti ir kitas, papildomas, apžiūras.

Taip pat jos gali būti numatytos kituose teisės aktuose.

Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms, be nuolatinių stebėjimų kas 10-15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros.

Kitos apžiūros
statinio technin s prie i ros dokumentai

1) statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė), apšildomų virš 1000 m2pastatai – techninis energetinis pasas;

2) statinio techninės priežiūros žurnalas;

3) statinio periodinių ir specializuotų apžiūrą aktai;

4) kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti dokumentai.

Statinio techninės priežiūros dokumentai
statini naudojimo prie i ra

Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statinių naudojimo priežiūra
kas vykdo statini naudojimo prie i r

Statinių naudojimo

priežiūros vykdytojai

Apskričių

viršininkų

administracijos

Susisiekimo

ministerija

Savivaldybės

Kas vykdo statinių naudojimo priežiūrą:
slide20

Apskrities viršininko administracija – pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo ypatingų statinių bei valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių naudojimo priežiūrą.

slide21

Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos institucijos – pagalSusisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, vykdo susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltikos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose naudojimo priežiūrą.

slide22

Savivaldybių administracijos – vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių (nepriskirtų apskritims ir Susisiekimo ministerijai) naudojimo priežiūrą.

slide23

Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos Įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus.

vie ojo administravimo subjektai turi teis

1) paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgiant į grėsmės pobūdį, pareikalauti iš statinio naudotojo imtis priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuota jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta bet kokia veikla statinyje (jei reikia - ir statinio sklype ar teritorijoje);

Viešojo administravimo subjektai turi teisę:
vie ojo administravimo subjektai turi teis1

2) nustatyti terminus visiems 1 punkte išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudotojas nėra statinio savininkas);

3) kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti vykdomi darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui;

Viešojo administravimo subjektai turi teisę:
vie ojo administravimo subjektai turi teis2

4) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui.

5) reikalauti, kad statinio naudotojas pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas.

Viešojo administravimo subjektai turi teisę:
pagrindiniai teis s aktai

Lietuvos respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788) (40-43 straipsniai)

Statybos techninis reglamentas STR 01.12.07:2004 "STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIŲ TECHNINIAMS PRIŽIŪRĖTOJAMS, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ FORMOS BEI JŲ PILDYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS" (Žin., 2004, Nr. 98-3658).

Pagrindiniai teisės aktai
slide28

2004 m. lapkričio 11 d Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-517 „DĖL STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŲRĄ VYKDO SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ĮGALIOTOS ĮMONĖS, ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJOS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (Žin., 2004, Nr. 167 – 6141).

2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-506 „DĖL STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO SUSISIEKIMO MINISTERIJA IR (AR) JOS ĮGALIOTOS ORGANIZACIJOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

slide29

2004 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-301 „DĖL YPATINGŲ STATINIŲ, TAIP PAT VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR RIZIKOS OBJEKTUOSE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (Žin., 2004, Nr. 90-3333)

2004 m. lapkričio 22 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko įsakymas Nr. 26 „DĖL METODINIO VADOVAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAMS, ATLIEKANTIEMS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ“ (Žin., 2004, Nr. 175-6512). Šiuo įsakymu patvirtinti STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS METODINIAI NURODYMAI.

slide30

2004 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 867 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 370 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Žin., 2004, Nr. 109-4075)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS (2005-04-12 redakcija)

BEI KITI TEISĖS AKTAI