1 / 54

Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune

Økonomigjennomgang. Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune. Uke 8, februar 2013 – Rådhuset. Detaljbudsjettering i kommunale barnehager. Handlings- og økonomiplanen. Er rådmannens plan og budsjettforslag for neste år og de neste tre årene etter det

paulos
Download Presentation

Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Økonomigjennomgang Budsjett- og tilskuddsmøteFor alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset

 2. Detaljbudsjettering i kommunale barnehager

 3. Handlings- og økonomiplanen • Er rådmannens plan og budsjettforslag for neste år og de neste tre årene etter det • Utarbeides av rådmannen ila. høsten • Presenteres i november • Vedtas med endringer av politikerne i midten av desember

 4. Detaljbudsjettering • Når budsjettet er vedtatt fordeles midlene utover de forskjellige områdene • I 2013 fordeles barnehagerammen til 113 barnehager og flere sentrale konti • Alle midlene fordeles ut til bestemte formål • Det finnes ingen «reservekonto»

 5. Detaljbudsjettering Lønns-data Data

 6. Detaljbudsjettering Lønns-data Data Barne-telling

 7. Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Standardfordeling tjeneste 21130 Standardfordeling tjeneste 20101 Standardfordeling tjeneste 21150 Lønns-data Data Barne-telling

 8. Eksempelbarnahage TUSLESTIEN BARNEHAGE

 9. Detaljbudsjettering • Antall barn med oppholdstimer i Tuslestien Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 10. Detaljbudsjettering • Standard voksentetthet ihht. forskrift og sentrale vedtekter i Stavanger kommune • Styrerressurs per treårsenhet: 0,0132 • Pedagog per treårsenhet: 0,0555 • Assistent per treårsenhet: 0,1053 • Omgjort til en avdeling på 19 store barn • Styrerressurs per avdeling: 0,250 • Pedagog per avdeling: 1,055 • Assistent per avdeling: 2,000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 11. Detaljbudsjettering • Tuslestien har 102 treårsenheter og vil få budsjett for å lønne følgende stab: Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 12. Detaljbudsjettering • Tuslestien skal altså ha én virksomhetsleder med mulighet for en assistent i 30% stilling, 5,7 pedagoger og 10,7 assistenter • Vi henter så inne gjennomsnittslønnen fra Tuslestien barnehage. Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 13. Detaljbudsjettering • Så multipliserer vi gjennomsnittslønnen med antall ansatte barnehagen skal ha budsjett for • slik at vi får lønnsbudsjett – ekskludert feriepengetillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 14. Detaljbudsjettering • Vi legger på sosiale utgifter Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 15. Detaljbudsjettering • Tuslestien får så en pott til vikar- og overtidsutgifter Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 16. Detaljbudsjettering • I driftsmidler deles barnehageneopp i små og store barnehager • Små barnehager = 76 eller færre TÅE • 1 155 kroner i driftsmidler per barn • Store barnehager = 77 eller flere TÅE • 553 kroner i driftsmidler per barn • Tuslestien med sine 102 treårsenheter får: Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 17. Detaljbudsjettering • Tuslestien får midler til klesgodtgjørelse og kurs per årsverk Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 18. Detaljbudsjettering • Det er i år også budsjettert matpenger på utgifter og inntekter Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 19. Detaljbudsjettering • Til slutt balanseres mva. ihht. budsjetterte beløp på art 11150, 11200 og 11500 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 20. Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 21. Detaljbudsjettering • «Byggbudsjettet» fordeles på tjeneste 22100 • Barnehager med mér enn ett bygg får ekstra styrerressurs • 2 bygg utløser 20 % ekstra styrerressurs • 3 bygg utløser 40 % ekstra styrerressurs • «Kan du gå på tøfler mellom byggene – er det ett bygg…» Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 22. Detaljbudsjettering • Tuslestien barnehage har to bygg – ikke i «tøffelavstand» • Ekstra styrerressurs blir derfor: Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 23. Detaljbudsjettering • Elektrisitet blir budsjettert på barnehagene, men tallene medgår ikke i +/- 3% - resultatet • Budsjettet reflekterer fjorårets regnskapstall Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 24. Detaljbudsjettering • De fleste barnehager har internhusleie, noen eksternhusleie og noen ytterst få – begge deler • Internhusleie beregnes av forventede kostnader ved bygget hos Stavanger Eiendom pluss avskrivninger Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 25. Detaljbudsjettering • Barnehagene får også midler til • Kommunale avgifter • Renovasjon • Renhold og vaktmestertjenester Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 26. Detaljbudsjettering • Merverdiavgift betales og kompenseres for artene 11801, 11956 og 13804. Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 27. Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

 28. Detaljbudsjettering * Avskrivninger er holdt utenfor på tjeneste 20100 og 22100, men det er også avskrivninger med i art 11901 Internhusleie.

 29. RegnskapetSkriv ut og heng på veggen! • HUSK, HUSK! • Før prosjektnummer ikkebare på foreldrebetaling mat, men også på matutgiftene! • Bruk riktig tjeneste! • 20100 for ordinær drift • 20101 for åpne barnehager • 21130 for smågrupper • 21100 for vikarkostnader du får refundert fra Ressurssenteret

 30. Nye rutiner for barnetelling

 31. Barnetelling • KS og PBLs felles tolking av forskriften har to telletidspunkt – gjerne flere • Stavanger kommune har fått aksept for telling kun én gang i året • Flere barnehager ønsker flere telletidspunkt • Flere telletidspunkt gir riktigere budsjett/tilskudd • Stavanger kommune har nå system på plass for kontinuerlig telling gjennom året

 32. Barnetelling • Månedlige tellinger unntatt i • juni (budsjett/tilskudd som i mai) • juli (budsjett/tilskudd som i mai) • desember (budsjett/tilskudd som i november) • Ingen flere endringsmeldinger: Barnetall hentes automatisk fra Extens den første virkedag i måneden • Fanger opp alle endringer • Flere eller færre barn (fra og med ett barn) • Endringer i fordeling store og små barn

 33. Barnetelling • Barn født i 2010 telles som store fra 1. august • «Duplikatbarn» kompenseres kun den barnehagen som registrerte barnet først • Bruk alltid 1. i hver måned som startdato og den siste i hver måned som sluttdato • Hold Extens oppdatert! • Barn i smågrupper, naturgrupper eller familiebarnehager må være merket riktig i Extens for å få riktig budsjett

 34. Barnetelling • Ordinære barn som (av en eller annen grunn) står oppført i smågruppe får ikke budsjettmidler! • Opptak 2013: Prioritér barn med rett! • Kommunale barnehager skal ikke ta opp barn uten rett • Ikke-kommunale oppfordres til ikke å ta opp barn uten rett dersom ikke nødvendig

 35. Tellingstidspunkt – hva er forskjellen? • Med ett litt bredt tidsperspektiv har antall - og tidspunkt for tellinger lite å si på hvor mye barnehagene får i budsjett/tilskudd • Fra måned til måned kan tilskuddet variere noe • Hyppigere tellinger gir mer nøyaktige og rettferdige budsjett/tilskudd • Vi kan se på et par eksempler som illustrerer dette • Se vedlagt eksempel

 36. Beregning av tilskudd tilikke-kommunale

 37. Tilskuddsberegning • Beregningen gjøres på grunnlag av kommunens budsjett for ordinære barnehager • «Noe» forenklet ser beregningen slik ut: Budsjetterte kostnader Oppholdstimer

 38. Tilskuddsberegning • Beregnes av alle budsjettmidler fordelt til kommunale barnehager på tjeneste 20100 og 22100 (kostrafunksjon 201 og 221) • Budsjettposter for familiebarnehager blir holdt utenfor, naturbarnehager tas med • Budsjettposter for barn med nedsatt funksjonsevne posteres på tjeneste 21130 og er derfor ikke med • Avskrivninger blir trukket fra

 39. Tilskuddsberegning

 40. Tilskuddsberegning • I tillegg finnes det poster som ikke budsjetteres direkte på barnehagene, men som er tatt med i beregningen • For 2013 er dette: • Premie AFP og pensjonsforsikring på sentral konto • Andel av IKT-fagsystem i barnehager • Tap på fordringer (foreldrebetaling, ikke mod.) • Avskrivninger Stavanger Eiendom (tj. 16079)

 41. Tilskuddsberegning • Kostnadsbildet (telleren i brøken) utvikler seg derfor slik:

 42. Tilskuddsberegning • Ihht. forskriften skal ikke-kommunale barnehager ha et administrasjonspåslag som er fire prosent av direkte driftsugifter – altså:

 43. Tilskuddsberegning • Da har vi funnet telleren i brøken vår - 708 MNOK • Nå må vi hente barnetall • Vi teller antall barn i kommunale barnehager og trekker ut barn i smågrupper og i familiebarnehager

 44. Tilskuddsberegning • Vi gjør om alle deltidsplasser til heltidsplasser ved å bruke oppholdstimene

 45. Tilskuddsberegning • Så bruker vi vekten i forskriften for å finne antall treårsenheter (ikke den som brukes i fordelingen til kommunale, men den som brukes i forskriften)

 46. Tilskuddsberegning • Så fordeler vi telleren (708 MNOK) det vektede antall små og store barn

 47. Tilskuddsberegning • Deretter må vi trekke fra foreldrebetalingen (ikke fretrukket moderasjonsordninger og tap på fordringer) • Årlig sats per barn er kr 25 630 • Stavanger kommune trekker ikke kostpenger (kostpenger er en avtale mellom hver enkelt barnehage og foreldrene)

 48. Spørsmål Hvorfor trekker vi ikke fra kostnadene kommunen har med moderasjons-ordninger når foreldrebetalingen blir trukket fra? Svar: Fordi ikke-kommunale barnehager får kompensert moderasjonsordninger gjennom refusjoner to ganger i året. Hadde vi trukket det fra her ville barnehagene blitt overkompensert.

 49. Tilskuddsberegning • Når foreldrebetalingen er trukket må det offentlige finansiere

 50. Tilskuddsberegning • Så deles disse på antall barn (vektet som heltidsplasser) • …slapp av, nå nærmer vi oss slutten.

More Related