vlada republike hrvatske n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vlada Republike Hrvatske PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vlada Republike Hrvatske

play fullscreen
1 / 15

Vlada Republike Hrvatske

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Vlada Republike Hrvatske

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo poljoprivrede (2011.-2013.) studeni 2013. godine

 2. Zatečeno stanje • teško financijsko stanje (ogromni prikriveni dugovi prema poljoprivrednim proizvođačima koji u izvješću o primopredaji nisu bili prikazani) • loš odnos prema proizvođačima u prethodnom razdoblju kulminirao je velikim prosvjedom mljekarana samom početku mandata • pad proizvodnje u većini sektora • nepripremljenost i niska konkurentnost poljoprivrednih proizvođača (dosadašnja politika temeljena na kupovanju socijalnog mira) • usporen ili čak blokiran sustav raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem • prethodna Vlada nije jasno prenijela i informirala proizvođače što ih točno čeka nakon ulaska u EU (+ poražavajući rezultati pregovora u pojedinim sektorima – npr. teran, prošek, portugizac…) Ministarstvo poljoprivrede

 3. Ciljevi do kraja godine • izrada Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (333 mil. eura iz EAFRD fonda godišnje) • raspisivanje natječaja temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu • priprema za provedbu Nacionalnog programa za vino temeljem kojeg će se od iduće godine poticati vinare sa 11,8 mil. eura za promociju na trećim tržištima, restrukturiranje i obnovu vinograda, te ulaganja u vinarije i marketing • prihvaćanje Operativnog programa razvoja ribarstva 2007.-2013. koji je uvjet za povlačenje sredstava iz EU fonda za ribarstvo • priprema projektne dokumentacije za još 5 sustava navodnjavanja na ukupno 28.407 ha i dovršiti izgradnju još 3 sustava na 529 ha • realizacija projekata vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, obrane od poplava, navodnjavanja u ukupnom iznosu od 5,5mlrd. kn Ministarstvo poljoprivrede

 4. Ciljevi do kraja mandata • reformirati sve prateće službe i staviti ih operativno u funkciju informiranja, educiranja i maksimalnog pomaganja svim sudionicima u procesu povlačenja novca iz EU fondova temeljem Programa mjera ruralnog razvoja • izgraditi još 3 sustava navodnjavanja čime bi se ukupan broj izgrađenih sustava povećao na 17, a ukupna površina obuhvaćena istima iznosila bi 17.729 ha • nastaviti izradu projektne dokumentacije za oko 50 projekata navodnjavanja na oko 35.000 ha ukupne vrijednosti oko 2 mlrd. kn koji se planiraju aplicirati za sredstva EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. • realizacija projekata vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, obrane od poplava, navodnjavanja u ukupnom iznosu od 10 mlrd. kn preko EU fondova i dijelom Državnog proračuna Ministarstvo poljoprivrede

 5. • poticati udruge proizvođača na registraciju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla te oznakom garantiranog tradicionalnog specijaliteta na nacionalnoj razini te njihovo certificiranje i zaštitu na razini EU (na razini RH trenutno samo 15, od toga svega 2 u EU proceduri) • sustavno poticati udruživanje proizvođača u udruge, klastere, zadruge zbog bolje pregovaračke pozicije s otkupljivačima i veće mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova • uspostaviti sustav zajedničkog upravljanja ribolovnim područjima mrijesta riba u Jadranu posebice u Jabučkoj kotlini i području zapadne obale Istre, kroz mehanizme EK, GFCM-a i ADRIAMED-a s Italijom i Slovenijom • donijeti Višegodišnji nacionalni strateški plan akvakulture (2014.-2020.) i Operativni program ribarstva (2014.-2020.) i provoditi mjere • stvoriti pretpostavke za stavljanje u funkciju potencijalnih 500.000 ha nekorištenog državnog poljoprivrednog zemljišta Ministarstvo poljoprivrede

 6. Do sada ostvareno • stvorene pretpostavke za povlačenje financijskih sredstva od oko 400 mil. eura iz EU fonda za mjere izravnih plaćanja (373 mil. eura) i uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (27 mil. eura) • zaustavljen proces prodaje, odnosno privatizacije državnog poljoprivrednog zemljišta   • početkom 2012. gospodarski subjekti porezno rasterećeni sa 108 mil. kn smanjenjem stope izdvajanja za općekorisne funkcije šuma (50% smanjenje u odnosu na prethodnu godinu) • u cilju poticanja razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja u 2012. godini dodijeljeno je 59 mil. kn nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći, a do kraja 2013. za istu namjenu biti će isplaćeno 50 mil. kn Ministarstvo poljoprivrede

 7. • za prehrambenu industriju u 2012. isplaćeno 50 mil. kn nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći • realizacijom projekata navodnjavanja do sada je, u različitim fazama realizacije, ukupno obuhvaćeno 84 projekta na oko 124.000 ha, od kojih je realizirano odnosno izgrađeno ukupno 13 sustava navodnjavanja na 15.540 ha • veća iskoristivost EU fondova u svrhu provedbe vodnokomunalnihdirektiva • završena izgradnja i opremanje 7 EU graničnih veterinarskih postaja (GVP) Zračna luka Zagreb, Stara Gradiška, Nova Sela, Bajakovo, Luka Rijeka, Luka Ploče i Karasovići • omogućen izvoz školjkaša u Europsku uniju Ministarstvo poljoprivrede

 8. Ključne mjere i rezultati • uspostavljen sustav izravnih plaćanja sukladan EU temeljem kojeg je provedena pravovremena isplata izravnih plaćanja u poljoprivredi (s isplatama za proizvodnu 2012. počelo se već krajem siječnja 2013.) • potpore su isplaćene prije zakonskog roka (30. lipnja 2013.) kako bi se olakšala financijska situacija poljoprivrednih proizvođača, te omogućila neometana proljetna sjetva • uspostavljen sustav organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda sukladan EU, kojim su stvoreni preduvjeti za primjenu širokog spektra mjera javnih intervencija, te posebnih mjera u sektorima vinogradarstva, pčelarstva kao i shemama školskog voća i mlijeka • usvojen je novi pristup upravljanju državnim poljoprivrednim zemljištem kroz novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu i uspostavu Agencije za poljoprivredo zemljište • usvojen je novi pristup u organizaciji inspekcija u poljoprivredi kroz novi Zakon o inspekcijama u poljoprivredi kojim su se po prvi puta na jednom mjestu zakonski uredili inspekcijski poslovi  Ministarstvo poljoprivrede

 9. • dodjelom nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći pridonijelo se jačanju konkurentnosti sektora prerade drva i proizvodnje namještaja, te prehrambene industrije • smanjena je visina vodnoga doprinosa za sve vrste građevina za 50% u odnosu na onu propisanu tada važećom Uredbom s ciljem rasterećenja investitora u početnoj fazi realizacije investicija • pojednostavljen postupak davanja dugogodišnjeg zakupa ribnjaka • smanjena je visina naknade za uređenje voda (parafiskalno davanje) za gospodarstvenike koji proizvode sol i koji su vlasnici građevina plastenika i staklenika za oko 60-70%, a u cilju osiguranja uvjeta za uspješno poslovanje na tržištu • uvedena mogućnost eksploatacije šljunka i pijeska u području značajnom za vodni režim isključivo iz obnovljivih ležišta te uvedena mogućnost davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za tu namjenu (time su naši gospodarstvenici stavljeni u ravnopravni položaj s gospodarstvenicima iz zemalja u okruženju) Ministarstvo poljoprivrede

 10. • omogućeno je davanje koncesija za gospodarsko korištenje voda na neposredni zahtjev, te se time pojednostavio i ubrzao postupak davanja istih • ukinuto je davanje vodopravnih dozvola za stavljanje u promet kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode • značajno je povećana iskoristivost sredstava IPARD fonda u odnosu na SAPARD program (koji se iskorišten na razini 45%) ili IPARD do 2012. godine • tijekom 2010. isplaćen je tek 1 korisnik; 2011. isplaćeno ih je 12; 2012. njih 58 s iznosom potpore od 125.26 mil. kuna, do sredine rujna 2013. isplaćeno je njih 40 s iznosom potpore od 58,9 mil. kn, a do kraja 2013. projekcija je 150 mil. kn • u sektoru ribarstva provodit će se Operativni program razvoja ribarstva za programsko razdoblje 2014.-2020. kojim se planiraju provesti mjere financiranja u sklopu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo Ministarstvo poljoprivrede

 11. Uštede u radu • izvršeno preseljenje Uprave veterinarstva i Uprave ribarstva iz poslovnih prostora za koje se plaćao visok najam, te Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije u poslovni prostor Ministarstva u Planinskoj ulici - time su ušteđena značajna sredstva • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je zbog akreditacijskih kriterija značajno smanjila broj ispostava (sa 21 regionalnog ureda i 60 ispostava na 21 regionalni ured i 3 ispostave, te racionalizirala plaćanje najma, jer su sada svi poslovni prostori vlasništvo FINA-e) • završen je postupak likvidacije IPK PZC koji je trajao od 2007. godine - na taj način su konačno riješena pitanja vlasništva te je iz Hrvatskog centra za hranu, selo i poljoprivredu izdvojen Zavod za tlo u Osijeku koji je postao ispostava Agencije za poljoprivredno zemljište, pa tako ova Agencija sada ima dva ureda: jedan u Zagrebu, drugi u Osijeku sa istim financijskim učinkom Ministarstvo poljoprivrede

 12. Mjere koje se namjeravaju donijeti • nastavak provedbe izravnih plaćanja i mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (u dijelu nacionalnih programa za razvoj vinogradarstva, pčelarstva i Programa promocije poljoprivrednih proizvoda), te akreditacija Agencije za plaćanja (do kraja 2013. ) • izrada novoga zakonskog okvira za primjenu reforme Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014.-2020. (do kraja 2014.) • primjena novih pravila u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem i uspostava cjelovitog i novog sustava upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem putem Agencije za poljoprivredno zemljište • reforma izrazito fragmentiranog vodno-komunalnog sektora radi ostvarenja učinkovitog i ekonomičnog poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga donošenjem Uredbe o uslužnim područjima (do kraja 2013.), te njihovo okrupnjavanje i konsolidacija poslovanja (do kraja 2015.) • nastavak registriranja automata za prodaju hrane (mljekomata, uljomata…), te objekata u kojima se u sklopu maloprodaje proizvode mljeveno meso i mesni pripravci Ministarstvo poljoprivrede

 13. • izrada i donošenje Plana upravljanja vodnim područjima za drugi planski ciklus (2016.-2021.) do kraja 2015. godine, uključujući i izradu Plana upravljanja rizicima od poplava, mjere za ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognozu poplava i sustave za obavještavanje i upozoravanje • donošenje Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina (2013.-2023.), te Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (2013.-2017.)do sredine 2014. godine • nastavak provedbe mjere zdravstvene zaštite i uspostave zdravstvenih statusa po pitanju kontrole određenih zaraznih bolesti, s ciljem omogućavanja stavljanja živih životinja u promet na zajedničko EU tržište • uspostava organiziranog tržišta proizvoda ribarstva kroz izgradnju/modernizaciju ribarskih luka i iskrcajnih mjesta • poticanje interesnog povezivanja i udruživanja u ribarstvu (kroz ribarske zadruge i organizacije proizvođača) Ministarstvo poljoprivrede

 14. Najvažniji brojčani pokazatelji Isplata poticaja • u kunama • za jačanje konkurentnosti sektora prerade drva i proizvodnje namještaja u 2012. dodijeljeno je 59 mil. kn nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći, a za istu namjenu do kraja 2013. bit će isplaćeno 50 mil. kn • prikupljena godišnja naknada od zakupa i koncesije lovišta u RH u iznosu oko 30 mil. kn Ministarstvo poljoprivrede

 15. Ministarstvo poljoprivrede