1 / 4

John Locke

John Locke. Han blev født 29.8.1632 -28.10.1704, engelsk filosof og læge, uddannet og senere ansat ved universitetet i Oxford, indtil han af politiske årsager blev afskediget i 1684. Fakta om John Locke.

paloma
Download Presentation

John Locke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. John Locke Han blev født 29.8.1632-28.10.1704, engelsk filosof og læge, uddannet og senere ansat ved universitetet i Oxford, indtil han af politiske årsager blev afskediget i 1684.

  2. Fakta om John Locke • John Locke blev født i den engelske landsby Somerset i 1632. Som 15-årig blev han optaget på Westminster School i London. Her blev eleverne opdraget meget strengt og straffet med pisk for selv små ting. Locke blev senere kritiker af skolens meget hårde linje. • Det var ikke kun filosofi, Locke beskæftige sig med. I en periode opholdt han sig i Frankrig, hvor han studerede medicin og naturvidenskab. Selvom han aldrig blev praktiserende læge, arbejdede han sammen med nogle af datidens største medicinske forskere.

  3. Hvad er han kendt for? • Han var engelsk filosof og udannet læge • Han gik ind for at mennesker var frie. • Et brev om tolerance • Han var med til at skrive den engelske grundlov.

  4. Hvad gjorde han for perioden? • Han har haft vidtrækkende betydning for den politiske filosofi.

More Related