ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
Download
1 / 20

ODBOR ZDRAVOTNICTV Oddelen zdravotn p ce Moravskoslezsk kraj Krajsk rad - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Oddělení zdravotní péče Moravskoslezský kraj Krajský úřad. Zpracovala: Ing. Lucie Ulmannová, Mgr. Petra Bialasová Datum: 16.2.2012. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - základní údaje:. Účinnost zákona od 1.4.2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ODBOR ZDRAVOTNICTV Oddelen zdravotn p ce Moravskoslezsk kraj Krajsk rad' - page


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Oddělení zdravotní péče

Moravskoslezský kraj Krajský úřad

Zpracovala: Ing. Lucie Ulmannová, Mgr. Petra Bialasová

Datum: 16.2.2012


Z kon o zdravotn ch slu b ch a podm nk ch jejich poskytov n z kladn daje l.jpg
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - základní údaje:

 • Účinnost zákona od 1.4.2012

 • Nahradí zastaralý zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

 • Na tento zákon navazuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

 • Zákon stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (tedy státní i nestátní)

 • Nově: vymahatelnost práv – za neplnění povinností budou ukládány sankce, možnost přerušení poskytování zdravotních služeb až na 1 rok


Slide3 l.jpg
Poskytování zdravotních služeb (ZS) dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. (zZS)

 • Poskytovat ZS může pouze fyzická nebo právnická osoba, která získala oprávnění k poskytování ZS = POSKYTOVATEL ZS

 • Přechodné ustanovení § 121 zZS:

  „přeregistrace“ - stávající NZZ podají na KÚ žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do 31.12.2012 nejdříve 1.4.2012, KÚ vydá rozhodnutí do 36 měsíců tj. 31.3.2015

  - státní ZZ podají na KÚ žádost do 3 měsíců tj. do 30.6.2012, KÚ vydá rozhodnutí do 12 měsíců tj. do 31.3.2013

  - provozovatelé zdravotnické záchranné služby stejně jako ostatní NZZ podávají žádost na KÚ tj. do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona


121 z kona o zdravotn ch slu b ch odst 1 v ta prvn l.jpg
§ 121 zákona o zdravotních službách odst. 1 věta první

 • Osoba, která je oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení

 • na základě rozhodnutí o registraci podle dosavadního zákona

 • o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen

 • „registrace“), může na základě registrace poskytovat zdravotní

 • služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené

 • v registraci, a to po dobu nejdéle 36 měsíců od dne nabytí účinnosti

 • zákona, není-li dále stanoveno jinak; tato osoba se považuje

 • za poskytovatele.

 • Tj. do 31.3.2015


121 z kona o zdravotn ch slu b ch odst 1 v ta druh l.jpg
§ 121 zákona o zdravotních službách odst. 1 věta druhá

 • Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají právo na vydání oprávnění k poskytování zdravotníchslužeb podle tohoto zákona

 • za předpokladu, že doloží náležitosti nutné

 • k udělení registrace podle tohoto zákona.


121 z kona o zdravotn ch slu b ch odst 4 v ta prvn platnost registrace l.jpg
§ 121 zákona o zdravotních službách odst. 4 věta první – platnost registrace

 • Registrace pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí

 • o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nejpozději

 • však uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • To neplatí, požádá-li poskytovatel uvedený v odstavci 1 o udělení

 • oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve lhůtě stanovené

 • v odstavci 5 a řízení o žádosti nebude pravomocně skončeno

 • do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v tomto

 • případě registrace pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci

 • rozhodnutí o žádosti.


121 z kona o zdravotn ch slu b ch odst 5 l.jpg
§ 121 zákona o zdravotních službách odst. 5 první – platnost registrace

 • Pokud poskytovatel uvedený v odstavci 1 hodlá poskytovat zdravotní služby

 • po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá

 • do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona o udělení oprávnění k

 • poskytování zdravotních služeb.Žádost o udělení oprávnění

 • k poskytování zdravotních služeb obsahuje náležitosti uvedené v § 18

 • odst. 1.Příslušný správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o žádosti

 • nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


18 odst 1 zzs dost o ud len opr vn n k poskytov n zdravotn ch slu eb obsahuje l.jpg
§ 18 odst. 1 zZS - Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje:

 • Identifikační údaje žadatele FO nebo PO + o odborném zástupci

 • Adresu místa (míst) poskytování zdravotních služeb příp. adresu místa jednotlivých pracovišť (u zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče) příp. adresu místa kontaktního pracoviště (u poskytovatelů domácí péče)

 • Formu zdravotní péče tzn.

 • - ambulantní péče – nevyžaduje hospitalizaci nebo přijetí pacienta na lůžko

 • - jednodenní péče – vyžaduje se pobyt na lůžku po dobu méně jak 24 hod.

 • - lůžková péče – vyžaduje se hospitalizace pacienta – lůžková péče v rámci nepřetržitého provozu

 • - zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta


Dost o ud len opr vn n k poskytov n zdravotn ch slu eb d le obsahuje l.jpg
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dále obsahuje:

 • 4. Obory zdravotní péče (§ 4 odst. 4 zZS) tzn.

 • zubní lékařství, farmacie, obory dle specializačního vzdělávání nebo obory dle certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů nebo farmaceutů dle zákona č. 95/2004 Sb.

 • odbornosti nelékařských zdravotnických pracovníků nebo obory dle specializačního vzdělávání nebo obory dle certifikovaných kurzů nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb.


Do st o ud len opr vn n k poskytov n zdravotn ch slu eb d le obsahuje l.jpg
Žádo zdravotních služeb dále obsahuje:st o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dále obsahuje:

 • 5. Popřípadě pro každé místo poskytování druh zdravotní péče podle

 • § 5 odst. 2 písm. f) až i) zZS tzn:

 • léčebně rehabilitační péče

 • ošetřovatelská péče

 • paliativní péče

 • lékárenská a klinickofarmaceutická péče

 • nebo název zdravotní služby dle § 2 odst. 2 písm. d) až f) zZS tzn:

 • zdravotnická záchranná služba

 • zdravotnická dopravní služba

 • přeprava pacientů neodkladné péče


Dost o ud len opr vn n k poskytov n zdravotn ch slu eb d le obsahuje11 l.jpg
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dále obsahuje:

 • 6. Datum k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb – dnem nabytí právní moci rozhodnutí nebo později, určí-li poskytovatel

 • 7. Dobu, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení oprávnění na dobu určitou


18 odst 2 adatel fo k nov dosti dolo doklady o l.jpg
§ 18 odst. 2 zdravotních služeb dále obsahuje:Žadatel FO k nové žádosti doloží doklady o

 • způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (pokud ji má)

 • bezúhonnosti

  (pozn. totéž u odborného zástupce + prohlášení – souhlas s ustanovením do funkce)

 • seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli – v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb tzn. úvazky všech zdravotnických pracovníků

 • u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému výkonu povolání – jména, příjmení, obor v němž mají způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní dobu; u vedoucích zaměstnanců jejich pracovní zařazení

 • u ostatních zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – jejich počet v členění podle odborné způsobilosti

 • seznam podle zařazení pracovníků k jednotlivým formám a oborům zdravotní péče, popřípadě druhům zdravotní péče nebo zdravotním službám, a podle míst poskytování zdravotních služeb

 • prohlášení, že zdravotnické zařízení je technicky a věcně vybaveno k poskyt. ZS


Slide13 l.jpg

 • u lékárenské péče – souhlasné závazné stanovisko SÚKL k technickému a věcnému vybavení

 • zdravotnické prostředky užívané k lékařskému ozáření – povolení SÚJB k činnosti podle atomového zákona

 • lázeňská léčebně rehabilitační práce – souhlas MZ ČR

 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané OOVZ a provozní řád

 • oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb

 • doklad prokazující povolení k pobytu na území ČR žadatele a odborného zástupce (pokud mají povinnost takové povolení mít) včetně splnění podmínek uvedených v §12

 • prohlášení – netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. a) – c) – zvláštní požadavky při insolventní správě


Adatel po k nov dosti dolo doklady o l.jpg
Žadatel PO k SÚKL k technickému a věcnému vybavenínové žádosti doloží doklady o:

 • zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), v případě, že nebyl zápis proveden nebo se nezapisuje je nutno doložit zřízení či založení PO

 • bezúhonnost osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy

 • + další doklady jako FO


Rekapitulace st vaj c nzz registrovan podle z kona 160 1992 sb l.jpg
Rekapitulace SÚKL k technickému a věcnému vybaveníStávající NZZ registrovaná podle zákona č. 160/1992 Sb. :

 • Mohou poskytovat zdravotní služby v druhu a rozsahu uvedeném v současné registraci nejdéle 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do 31.3.2015.

 • Jsou poskytovateli zdravotních služeb podle zZS.

 • Mají právo na vydání oprávnění k poskytování ZS, když doloží náležitosti nutné k udělení oprávnění poskytování ZS.

 • Registrace NZZ dle stávajícího zákona pozbývá platnosti dnem nabytí PM rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování ZS, nejpozději uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zZS.


121 odst 6 l.jpg
§ 121 odst. 6 SÚKL k technickému a věcnému vybavení

 • Řízení zahájená podle dosavadního zákona o zdravotní péči

 • v nestátních zdravotnických zařízeních, která nebyla pravomocně

 • skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí

 • dosavadních právních předpisů s výjimkou řízení o registraci

 • zdravotnické záchranné služby.


Dal d le it p echodn ustanoven z kona o zdravotn ch slu b ch l.jpg
Další důležitá přechodná ustanovení zákona o zdravotních službách:

 • § 125

 • Poskytovatelé jednodenní a lůžkové péče jsou povinni zpracovat traumatologický plán do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

 • Poskytovatelé lůžkové péče jsou povinni zpracovat program pro prevenci a kontroluinfekcí spojených se zdravotní péčí do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

 • § 126

 • Poskytovatel, kterému byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznán status centra, hodlá-li v této činnosti dále pokračovat, je povinen to oznámit MZ ČR nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak uplynutím této lhůty jeho status centra zaniká.

 • Poskytovatel, který splní výše uvedenou podmínku, může vykonávat činnosti centra podle zákona o zdravotních službách po dobu, na kterou mu byl status centra přiznán, nezanikne-li status centra podle § 113 odst. 1 písm. a) nebo b) tj. zanikne oprávnění poskytovat zdravotní služby pro které byl udělen nebo odejmutím statutu centra.


121 z kona o zdravotn ch slu b ch odst 3 l.jpg
§ 121 zákona o zdravotních službách odst. 3 zdravotních službách:

 • Příslušný správní orgán může registraci měnit nebo zrušit,

 • přestane-li poskytovatel splňovat podmínky, za nichž byla registrace

 • vydána. Příslušný správní orgán též může registraci změnit,zrušit

 • nebo pozastavit z důvodu, pro který lze změnit, odejmout nebo

 • pozastavit oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto

 • zákona ; ustanovení upravující důvody a další podmínky pro změnu,

 • odejmutí nebo pozastavení oprávnění se použijí přiměřeně.

 • Příklad: neexistující obory, fyzická osoba nemá doloženou

 • specializaci


Kontaktn daje pracovnic registrac l.jpg
Kontaktní údaje pracovnic registrací zdravotních službách:


Slide20 l.jpg


ad