Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intern audit v procesu poskytov n zdravotn p ce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intern audit v procesu poskytov n zdravotn p ce

Intern audit v procesu poskytov n zdravotn p ce

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Intern audit v procesu poskytov n zdravotn p ce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Intern audit v procesu poskytovn zdravotn pce Praha, 25.4.2006 Ing. Gabriela Frankov

  2. Smyslem vech uvedomelch lidskch cinnost je uspokojovn potreb jednotlivce nebo urcit skupiny.

  3. Vvoj lidstva je od poctku provzen neustlm bojem za uspokojovn vlastnch potreb. V rmci zkona zachovn rovnovhy mus bt rostouc lidsk ego udrovno v nosnch mezch. Jenm z humnnch nstroju 21. stolet, sloucch k zachovn techto mez, jsou systmy pro rzen kvality.

  4. Intern audit je: Nepodkrociteln poadavek vech systmu pro kontrolu a rzen kvality (akreditacn systmy, normy rady ISO 9000, 15189 apod.). Zkladn pilr rzen - cenn zpetn vazba pro management na vech rovnch rzen. Srovnn skutecnosti s vizemi. Prostredek odstranujc provozn slepotu a identifikujc prleitosti ke zlepovn. Nensiln edukacn prostredek - opakovn.

  5. Co mue, ale nemel by bt intern audit? cinn nstroj na deptn ega zamestnancu. Osvedcen nstroj pro transformaci prtel v neprtele. Prostredek k vyrizovn osobnch ctu.

  7. Vysok rizikovost medicny si d, aby kvalita tvorila jej podstatu a smysl. Audity kvality mus bt neoddelitelnou soucst poskytovn zdravotn pce!

  8. M-li audit plnit sv posln, mus mt systmov zklad. Tmto zkladem jsou metodick doporucen obsaen v norme CSN EN ISO 19011.

  9. CSN EN ISO 19011 Puvodne smernice pro auditovn SMJ nebo EMS, Universlne pouiteln pro vechny typy auditu. Poskytuje nvod pro : plnovn a prpravu auditu, provden auditu, dokumentovn a hodnocen auditu, sprvn vber zpusobilch auditoru, hodnocen auditoru

  10. Audit je definovn jako Systematick, nezvisl, dokumentovan proces pro zskn dukazu o provden sprvnch cinnost sprvnm zpusobem.

  11. Systematick proces Proces probh dle predem stanovench pravidel s predem definovanmi zdroji. Mus bt plnovn (dlouhodobe, krtkodobe). Mus mt predem definovan kriteria (vuci cemu srovnv shodu - norma, standard). Mus mt stanoven rozsah (prvek normy). Mus mt stanoven zpusob auditu (studium dokumentace, audit na mste, pohovor apod.) a kvalifikacn poadavky na auditory.

  12. Nezvisl proces Mus zarucovat nezvislost a objektivitu auditoru. Mus mt stanovena pravidla, kter zabrn stretu zjmu (ne auditor z danho pracovite). Mus bt oetreny prpadn antipatie a mysly prokzat neshodu za kadou cenu. Mus bt zajitena nestrannost.

  13. Dokumentovan proces Mus probhat dle predem schvlench dokumentovanch postupu. Predpis pro provden internch auditu, Mus zajistit prokazateln formalizovan vstupy z auditu. Dokumentace pred zahjenm auditu, Dokumentace po ukoncen auditu, Podpisov prva, presencn listiny apod. , Dokumentace prokazujc kvalifikaci auditoru. Ukldn a archivace dokumentace.

  15. Typy auditu Intern - provden internmi zamestnanci organizace nebo extern firmou na zklade smlouvy. Vsledky auditu vyv pouze auditovan organizace. Extern - provden vdy extern akreditovanou firmou. Vsledky auditu vyuvaj i jin organizace (napr. odberatel produktu, certifikacn nebo akreditacn orgny).

  16. Audity SMJ Proveruj cel systm nebo jen jeho prvky Plnovan audity Rocn programy auditu, dle SMJ min. 1x rocne Neplnovan audity - iniciovan: velkmi neshodami, poadavky zkaznka, zmenami organizacn struktury, legislativy, standardu, normy ... Audity procesu proveruj funkcnost a efektivitu jednotlivch procesu a jejich nvaznost na dal procesy, pri proverovn neshod procesu, napr. M optimln pri zavden SMJ.

  17. Audit produktu Pouv se predevm v prumyslu. Ve zdravotnictv mono pout napr. pro audit zdravotnick dokumentace. Monost nastavit kvalitativn ukazatele, napr. pocet mrt na danou dg. do x dnu apod. Audit personlu Naplnovn kvalifikacnch poadavku - Zkony 95 a 96/2005 Sb., PPM. Prohlubovn a zvyovn kvalifikace, celoivotn vzdelvn, kvalifikacn plny, karirn rd apod., Hodnocen zpusobilosti zamestnance.

  18. Auditori jsou Osoby s odbornou zpusobilost k provden auditu, podporeni v prpade potreby technickmi experty. Predevm vak to jsou zkladn cinitele spechu ci nespechu auditu.

  19. Osobn vlastnosti auditora etick, spravedliv, pravdiv, uprmn, cestn a rozvn, prstupn nzorum, ochotn zvaovat alternativn mylenky, diplomatick a taktn, vmav, vnmav, vestrann, houevnat, rozhodn, samostatn schopen reit paradox soucasnosti = umen komunikace

  20. Paradox soucasnosti Cm vce se sname ulehcit si ivot, tm vce si ho komplikujeme. Cm modernej technologie, tm hor komunikace. Prirozenost jsme povili na vedu, abychom se j za velk penz mohli ucit. Informace jsou velmi lukrativnm zbom. Lidsk komunikace se stv problmem!

  21. Existuje-li tajemstv spechu, pak je to schopnost prijmout ciz hledisko a videt veci z perspektivy druh osoby. H. Ford Lid se me ptaj, jak je m nboenstv. Rkm jim: Mm nboenstvm je laskavost. Tenzin Gyatso, 14. dalajlma

  22. Znalosti a dovednosti Auditori maj mt znalosti v techto oblastech: zsady, postupy a techniky auditu, terminologie, zsady a nstroje SMJ akreditacn standardy, jejich provzanost a indiktory zkony, predpisy atd. odpovdajc oboru, organizacn strukturu auditovan organizace, dokumenty SMJ.

  23. Vzdelvn a vcvik auditoru Auditori mus mt: ukoncen dostatecn vzdeln, dovolujc zskat potrebn znalosti, pracovn zkuenosti, kolen a vcvik v oblasti SMJ a auditu, zkuenosti z provden auditu - auditor ve vcviku.

  24. roven vzdeln, pracovnch zkuenost, kolen, vcviku a zkuenost z auditovn si stanovuje organizace v dokumentovanm postupu/predpise pro intern audit.

  25. Zahjen auditu Jmenovn vedoucho tmu auditoru, Stanoven clu, predmetu a kritri auditu, Cle - ceho se m auditem doshnout? Predmet - rozsah (org. jednotka, proces atd.) Kritria - podle ceho se urcuje shoda (norma, standard, zkon, VRA) Prezkoumn proveditelnosti auditu: dostatecn podklady a informace, dostatecn zdroje (personln, financn, casov)

  26. Prprava auditu Pln auditu: cle auditu a kriteria auditu vcetne dokumentace, predmet auditu vcetne organizacnch jednotek, kter budou auditovny, data, msta a cas auditu, predpokldan doba trvn auditu, poadavky na odpovedn zamestnance, sloen tmu auditoru Pln auditu mus bt predloen auditovanmu.

  27. Prprava pracovnch dokumentu: kontroln listy (check list) - nejsou povinn, formulre pro zaznamenn zjitench skutecnost. Audit dokumentace - proveren rzen dokumentace: existence povinn dokumentace, shoda obsahov nplne dokumentace s kritrii auditu, srozumitelnost dokumentace, formln komplexnost dokumentace - navazujc dokumentace, aktulnost dokumentace

  28. Audit na mste vodn jednn s managementem: potvrzen plnu auditu, potvrzen komunikacnch a organizacnch zleitost, vyjasnen prpadnch nmitek, presencn listina Skutecn realizace procesu: shoda relnho postupu s dokumentac, orientovanost zamestnancu Neduverovat ani kamardum. Vdy poadovat doloen!

  30. Prprava zveru z auditu Tmov prce auditnho tmu, Zver auditu = konsensus tmu auditoru, Definovn doporucen. Zvery auditu: rozsah shody s kritrii auditu - neshodu dokumentovat napr. Protokolem o neshode, udrovn a zlepovn SMJ, zpusobilost zajistit trval zlepovn.

  31. Neshody dle normy ISO 9001 Velk neshoda - zsadn systmov neshoda zpusobujc nefunkcnost prvku SMJ nebo celho systmu - nutno posoudit zpravidla cel relevantn prvek SMJ a navazujc prvky. Mal neshoda - je odstraniteln neshoda, kter brn funkcnosti SMJ jen omezene - nevyaduje overen celho relevantnho prvku SMJ, ale pouze jeho prslunou cst.

  32. Neshody dle SAK, JCIA Vstupem externho auditu je pouze konstatovn, zda standard/kvalitativn ukazatele procesu jsou splneny ci nesplneny. Intern audit mue v rmci vet hloubky rovne zavst vhy plnen napr. v % - vhodn pro zlepovn rdcch procesu a zlidten prubehu auditu. Zamestnanci budou zvery lpe prijmat.

  33. Zverecn jednn Presentace zjiten a zveru - srozumitelnou formou, Presentace prpadnch problmu s prubehem auditu, Doporucen ke zlepen - nepovinn, V prpade nesouhlasu auditovanho se zvery je nutn zznam.

  34. Zprva z auditu Podv kompletn, presn, strucn a jasn zznam o auditu, Obsah Zprvy z auditu: cle auditu, predmet auditu (org. jednotky), identifikace clenu auditnho tmu, kriteria auditu, zjiten z auditu, zvery auditu (Protokoly o neshode), doporucen ke zlepovn rozdelovnk zprvy z auditu

  35. ZVEREM