Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín - PowerPoint PPT Presentation

padma
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
109 Views
Download Presentation

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395 Název projektu: Škola a sport VY_32_INOVACE_354 Autor DUM: Irena Heimová Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: květen 2013 Ročník, pro který je materiál vytvořen: 9. ročník Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, fyzika, jaderná energie Anotace-metodický list: Žáci se seznámí s vynucenými přeměnami atomových jader. Naučí se rozlišovat jaderné reakce na transmutace a štěpení. Pochopí možnost rozvinutí štěpné reakce v reakci řetězovou. Seznámí se s historickými reakcemi. Prezentace vytvořená v programu PowerPoint. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.

 2. Jaderné reakce

 3. Jaderné reakce • Jaderné přeměny, k nimž dochází při vzájemných srážkách jader s různými částicemi nebo jader navzájem • Zapisujeme rovnicí Terč Střela • Počet nukleonů zůstává stejný i po reakci • Při jaderných reakcích se uvolňuje obrovská jaderná energie

 4. Historicky důležité reakce • Umělá transmutace – přeměna jednoho prvku na jiný • Ernest Rutherford 1919 • Objev neutronu • J. Chadwick 1932

 5. Historicky důležité reakce • Umělá radioaktivita • Frederic a IréneJoliot-Curie 1934

 6. Jaderné reakce • Štěpné • radioaktivní nuklid se štěpí účinkem neutronů tak, že vzniká větší množství neutronů, než kolik se jich na štěpení spotřebovalo. • těžké jádro se rozpadá na 2 jádra lehčí, bohatá na energii a několik neutronů. • Pokud je neutronů dostatečné množství a mají odpovídající energii, mohou způsobit štěpení dalších jader

 7. Jaderné reakce • Termonukleární • Děj, při němž složením dvou lehčích jader vznikne jádro těžší • Uvolňuje se obrovské množství energie

 8. http://artemis.osu.cz/mmfyz/jm/anim/Synteza_helia.avi

 9. Štěpení jader při řetězové jaderné reakci • Řetězovou reakci objevili němečtí vědci 1939 • První řetězová reakce, která se sama udržovala v chodu byla uskutečněna 2. 12. 1942 na dvoře chicagské univerzity skupinou Enrica Fermiho • Probíhá ve štěpných materiálech (nuklid uranu 235) • Přírodní uran je tvořen převážně • Obsahuje pouze 0,7% uranu 235 • Ten se musí z přírodního uranu získávat náročným technologickým postupem

 10. Další štěpný materiál • Plutonium 239 (z uranu 238) • Uran 233 (z thoria) – vznikají v jaderných reaktorech z 1 kg uranu vznikne tolik tepla jako při spálení 1,5 milionů litrů benzínu

 11. Řetězová jaderná reakce • Aby proběhla řetězová reakce, musí mít štěpný materiál kritickou hmotnost • Reakce: • Neřízená – jaderné zbraně • Řízená – jaderné reaktory

 12. Štěpení uranu 235 • Je nejdůležitější jaderná reakce vyvolaná pomalými neutrony

 13. Štěpení uranu 235 • Do jádra uranu 235 vnikne neutron, vznikne nestabilní uran 236 a ten se rozštěpí na dvě jádra přibližně poloviční velikosti • Při tom vylétnou dva až tři nové neutrony, které mohou štěpit další jádra uranu

 14. Vzniklé neutrony se zpomalí, mohou vyvolat štěpení dalších jader – řetězová reakce • Štěpení se podle svého průběhu dělí: • Podkritické– každý neutron je zachycen – přírodní rozpad • Kritické– 1 neutron není zachycen – řízená řetězová reakce • Nadkritické – 2 neutrony nejsou zachyceny • Superkritické– neřízená řetězová reakce – nechají se reagovat všechny vzniklé neutrony, reakce končí výbuchem (uran 235, plutonium 239)

 15. Budoucnost – jaderná syntéza • Reakce, které probíhají na Slunci – slučování jader • Uvolňuje se značná energie a nevzniká radioaktivní odpad • Jaderné slučování vyžaduje, aby se jádra vodíku vzájemně srážela obrovskými rychlostmi při nesmírně vysokých teplotách (několik set miliónů stupňů Celsia) • Takových teplot lze dosáhnout pouze při výbuchu jaderné bomby (vodíková bomba – jaderná bomba sloužila jako rozbuška)

 16. Antičástice • Ke každé částici existuje „dvojník“, částice s opačným znaménkem el. náboje • Setká-li se částice s antičásticí, obě zanikají , uvolňuje se všechna energie a vzniká záření gama • Hudba vzdálené budoucnosti

 17. Albert Einstein vypočetl, že energie obsažená v tělese souvisí s jeho hmotností • V jednom kilogramu jakékoliv látky je utajena obrovská energie 90 tisíc bilionů joulů neboli 25 miliard kilowatthodin. Jak tuto energii z látky uvolnit?

 18. Zdroje: • http://www.energyweb.cz/web/EE/images/03/31_03.gif • http://artemis.osu.cz/mmfyz/jm/img/big/31.jpg • http://web.vscht.cz/hrotkovr/jadro/ilus/reakce.bmp • KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 2008, 236 s. ISBN 978-807-1961-932.