Monitorowanie problem w narkotykowych w wojew dztwie ma opolskim w 2007 roku
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2007 ROKU. RAPORT WOJEWÓDZKI. Nowy Sącz, 17 kwietnia 2009 r. WPROWADZENIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Monitorowanie problem w narkotykowych w wojew dztwie ma opolskim w 2007 roku

MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

W 2007 ROKU

RAPORT WOJEWÓDZKI

Nowy Sącz, 17 kwietnia 2009 r.


Wprowadzenie
WPROWADZENIE

Raport Wojewódzki „Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie małopolskim” opracowywany jest corocznie od 2004r. przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego na potrzeby Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii funkcjonującego przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.


Cele raportu
CELE RAPORTU

  • Celem Raportu jest:

  • monitorowanie zjawiska narkomanii,

  • zebranie możliwie największej ilości danych na temat problemów związanych z narkotykami i narkomanią,

  • tworzenie wojewódzkiej bazy danych dotyczących problemów narkotykowych,

  • ocena zasobów i deficytów w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie województwa,

  • opracowanie wniosków i rekomendacji w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii a także zwiększenia efektywności wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii a także programów gminnych,

  • Wypracowanie wzorcowych systemowych rozwiązań w obszarze gromadzenia, przetwarzania i analizy danych z obszaru narkotyków i narkomanii.


Zawarto merytoryczna raportu
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA RAPORTU

Wprowadzenie/podstawy prawne, zasoby, źródła danych, specyfika województwa/,

Opis sytuacji epidemiologicznej, charakterystyka zjawiska narkomanii na terenie województwa /używanie narkotyków i wyrobów tytoniowych, konsekwencje zdrowotne i społeczne/,

Opis i ocena posiadanych zasobów oraz podejmowanych działań w województwie/ograniczenie popytu i podaży/,

Wnioski i rekomendacje,

Streszczenie.


R d a danych
ŹRÓDŁA DANYCH

Do opracowania niniejszego raportu wykorzystano m.in.:

Wyniki trzech badań przeprowadzonych w 2005r. na zlecenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR nt.:

Opinii mieszkańców Małopolski na temat uzależnień oraz używania przez nich substancji psychoaktywnych . Kraków, maj 2005 r.

Opinii uczniów z Małopolski na temat uzależnień oraz używania przez nich substancji psychoaktywnych . Kraków, maj 2005 r.

Opinii osób uzależnionych z Małopolski na temat substancji psychoaktywnych. Kraków, maj 2005 r.

Dane z Badań ESPAD 2007,

Wybrane dane z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przez gminy w 2007 roku,


R d a danych c d
ŹRÓDŁA DANYCH C.D.

Dane:

Ministerstwa Zdrowia,

Ministerstwa Sprawiedliwości,

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii,

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie (WOTUW),

Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie (MCZP),

Krakowskiego Towarzystwa Pomocy Uzależnionym (KTPU),

Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień (KCTU),

Stowarzyszenia MONAR,

Placówek leczenia uzależnień w Małopolsce,

Policji i CBŚ,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP),

Izb Wytrzeźwień,

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,

i innych.


Wybrane dane z raportu
WYBRANE DANEZ RAPORTU


Czynniki specyficzne dla wojew dztwa
CZYNNIKI SPECYFICZNE DLA WOJEWÓDZTWA

Położenie na szlaku przemytu narkotyków - granica państwa,

Duży ruch turystyczny /o charakterze rozrywkowym/,

Znaczny odsetek studentów,

Emigracja zarobkowa,

Znaczne bezrobocie poza Krakowem.


Popularno narkotyk w
POPULARNOŚĆ NARKOTYKÓW

Odsetek osób sięgających po narkotyki w ciągu roku przed badaniem w Małopolsce i pozostałych województwach:

*Diagnoza Społeczna 2007

  • Źródło: Diagnoza Społeczna 2007

Liczba osób sięgających po narkotyki w Małopolsce wzrosła w 2007r. w stosunku do 2003r., lecz spadła w stosunku do roku 2005. W porównaniu do innych województw Małopolska wypada stosunkowo dobrze. Najwięcej osób w 2007r. sięgało po narkotyki w województwie wielkopolskim (1,75%) a najmniej w warmińsko-mazurskim (0,63).


Szacowanie liczby problemowych u ytkownik w narkotyk w
SZACOWANIE LICZBY PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

W wyniku przeprowadzonych w 2005 roku badań liczbę problemowych użytkowników narkotyków w Małopolsce oszacowano na

3500 do 5000 osób*.

*Opinie osób uzależnionych z Małopolski na temat substancji psychoaktywnych. Raport z badania zrealizowanego przez BBS Obserwator. Kraków 2005.


Zg aszalno do leczenia
ZGŁASZALNOŚĆ DO LECZENIA

Systematycznie wzrasta liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. W roku 2007 leczono z tego powodu 2 056 pacjentów, co oznacza wzrost o 173 osób w porównaniu do roku 2006*.

*Dane MCZP w Krakowie


Zaburzenia psychiczne spowodowane u ywaniem substancji psychoaktywnych
ZABURZENIA PSYCHICZNE SPOWODOWANE UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest bardzo gwałtowny wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem leków uspokajających

i nasennych. W 2006 roku z tego powodu leczono 213 osób a w 2007r. już 403 osoby.


Choroby zaka ne w r d u ytkownik w narkotyk w hiv aids
CHOROBY ZAKAŹNE WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW – HIV/AIDS

W Małopolsce corocznie rejestruje się nowe przypadki zakażeń HIV. Wśród osób zakażonych znaczny odsetek stanowią narkomani. W 2004 r. wśród zdiagnozowanych przypadków 35% stanowili narkomani. Odsetek ten w 2005 roku zmniejszył się do 20% by w 2006r. zwiększyć się do 33,3%.


Program metadonowy
PROGRAM METADONOWY HIV/AIDS

W roku 2000 objętych leczeniem substytucyjnym było 50 osób, w 2006 liczba ta wzrosła do 90 by w 2007r. spaść do 78. Wśród osób objętych programem w 2007r. było 26 kobiet i 52 mężczyzn*.

*Dane Poradni Metadonowej w WSS im Rydygiera w Krakowie.


Przest pstwa z ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii
PRZESTĘPSTWA Z USTAWY HIV/AIDSO PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Rok 2007 był kolejnym (drugim) rokiem, w którym zmniejszyła się liczba przestępstw popełnionych w Małopolsce z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zwłaszcza z Art. 59 (udzielenie środków odurzających, nakłanianie do użycia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) i Art. 62 (posiadanie środków odurzających).


Wnioski i rekomendacje
WNIOSKI I REKOMENDACJE HIV/AIDS

W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii a także zwiększenia efektywności wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 a także programów gminnych w kolejnych latach rekomenduje się:

W obszarze monitorowania

Tworzenie spójnego systemu monitorowania problemów narkotykowych na poziomie województwa,

Powołanie międzyinstytucjonalnego zespołu ekspertów celem rozwijania systemu informacji o narkotykach i narkomanii,

W celu zapewnienia aktualnych informacji dotyczących problemów narkotykowych w Małopolsce przeprowadzenie w roku 2009 na terenie województwa badań ankietowych w oparciu o metodologię gwarantującą porównanie wyników badań do badań z 2005r. a także badań ESPAD (w oparciu o próbę badawczą pozwalającą ocenić skalę problemów narkotykowych na poziomie powiatów),


Wnioski i rekomendacje1
WNIOSKI I REKOMENDACJE HIV/AIDS

W obszarze monitorowania C.D.

Przeprowadzenie badań pozwalających na oszacowanie liczby osób uzależnionych od narkotyków (oraz substancji działających podobnie) w województwie z uwzględnieniem środka/substancji wiodącej, co pozwoli m.in. na odpowiednią organizację i planowanie programów leczniczych i substytucyjnych,

Kontynuowanie rozwoju współpracy wojewódzkiej, krajowej i zagranicznej ,

Monitorowanie świadczeń i nakładów finansowych w kontekście dyslokacji świadczeń,Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla realizatorów monitoringów lokalnych,

Zgodnie z punktem 4.7 przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 wspieranie Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w realizacji zadań ustawowych poprzez wyposażenie w narzędzia, zaplecze i środki finansowe,

Kontynuowanie współpracy z samorządami gminnymi w ramach kolejnych projektówmonitorowania narkotyków i narkomanii w Małopolsce.


Wnioski i rekomendacje2
WNIOSKI I REKOMENDACJE HIV/AIDS

W obszarze lecznictwa

Kontynuowanie prac w kierunku utworzenia placówki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych,

Wspieranie tworzenia i funkcjonowania placówek o charakterze ambulatoryjnym w szczególności dla dzieci i młodzieży,

Finansowanie dalszego rozwoju funkcjonujących w ramach Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień działającego przy WOTUW /Studium Umiejętności Psychologicznych i Studium Psychoterapii Uzależnień/,

Zwiększenie nakładów finansowych przez Województwo Małopolskie na realizację konkursów grantowych w zakresie profilaktyki I i II rzędowej ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód,

Inicjowanie i wspieranie działań w kierunku zwiększenia liczby placówek wykonujących nieodpłatne, anonimowe badania na obecność HIV – zwłaszcza usytuowanych poza Krakowem.


Wnioski i rekomendacje3
WNIOSKI I REKOMENDACJE HIV/AIDS

W obszarze profilaktyki

Zwiększenie nakładów finansowych przeznaczanych na konkursy grantowe na działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej,

Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zagrożeń HIV/AIDS oraz uzależnienia od leków,

Zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz inicjowanie projektów dla samorządów gminnych z zakresu tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ HIV/AIDSZA UWAGĘ